Nariadenie vlády č. 32/1949 Zb.Vládní nařízení jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky.

Čiastka 12/1949
Platnosť od 23.02.1949
Účinnosť od 23.02.1949

32.

Vládní nařízení

ze dne 15. února 1949,

jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, a podle zákona ze dne 14. února 1947, č. 31 Sb., o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy:


Čl. I

Vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky), ve znění vládního nařízení ze dne 20. dubna 1948, č. 89 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2, odst. 5 se vypouští citace „(§ 3, č. 2)“.

2. § 3 zní:

(1) Osidlovací úřad může na návrh místního národního výboru naložiti podle tohoto nařízení i s takovým domem, který plně nevyhovuje ustanovením § 2, nemá-li, nehledíc k obytným místnostem v podkroví a suterénu, více než dva byty s příslušenstvím. Zejména může býti za rodinný domek uznán i domek s malými byty, u něhož roční nájemné z bytu nebo bytů převyšuje částky uvedené v § 2, odst. 1, a domek s byty, u nichž podlahová plocha obytných místností přesahuje 80 m2.

(2) Za rodinný domek může býti uznán i takový dům, který je nedostavěn nebo pobořen nebo poškozen, dá se však uvésti do stavu vyhovujícího ustanovením odstavce 1 nebo ustanovením § 2.“

3. § 8, odst. 1 zní:

„Přejímací cenou domku je jeho základní cena, snížená nebo zvýšená podle § 18. Základní cenou domku je odhadní hodnota domku, vypočtená podle ustanovení §§ 9 až 16, s případnou přirážkou podle § 17.“

4. V § 8, odst. 2 se slova „Přejímací cena“ nahrazují slova „Odhadní hodnota“.

5. V tabulkách uvedených v § 9, odst. 1 a 2 se u oblasti VI nahrazuje citace „(odstavec 4)“ citací „(odstavec 5)“.

6. Dosavadní ustanovení § 13 se označuje jako odstavec 1 a za tento odstavec se vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) K odhadní hodnotě domků uvedených v § 3 lze stanoviti přirážku do výše 30 %.“

7. § 15 se vypouští, § 16 se označuje jako § 15, při čemž se citace „(§ 3, č. 5)“ nahrazuje citací „(§ 3, odst. 2)“ a § 17 se označuje jako § 16.

8. Za § 16 se vkládá nový § 17, který zní:

㤠17.

Základní cena domku.

(1) U domků přidělovaných osobám, které jsou zaměstnanci v soukromoprávním nebo veřejnoprávním pracovním (služebním) poměru nebo příjemci odpočivných (zaopatřovacích) platů nebo důchodci podle předpisů o veřejnoprávním sociálním pojištění nebo podle zákona ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, je základní cenou domku jeho odhadní hodnota (§ 8, odst. 1) za předpokladu, že tyto osoby nevykonávají povolání, které odůvodňuje přirážku podle odstavce 2 nebo 3.

(2) U domků přidělovaných osobám, které provozují svobodné povolání nebo jsou drobnými výrobci, je základní cenou domku jeho odhadní hodnota, zvýšená o přirážku ve výši 50 %. Drobnému výrobci, který provozuje živnost v obci, zařazené podle ustanovení § 9, odst. 1 nebo 2 do oblasti V nebo podle ustanovení § 9, odst. 5 do oblasti VI, a pracuje v živnosti sám nebo nejvýše s jedním učněm, mohou osidlovací úřad a Fond národní obnovy na návrh místního národního výboru v případech hodných zvláštního zřetele, zejména z důvodů osidlovací politiky, přirážku zcela nebo zčásti prominouti.

(3) U domků přidělovaných ostatním osobám je základní cenou domku jeho odhadní hodnota, zvýšená o přirážku ve výši 100 %.

(4) Za drobného výrobce (odstavec 2) se považuje živnostník, který podléhá živnostenské dani podle zákona ze dne 20. března 1948, č. 50 Sb., o živnostenské dani, provozuje-li řemeslnou živnost, na kterou se tento zákon vztahuje. Za stejných podmínek se považuje za drobného výrobce podle ustanovení odstavce 2 i národní správce živnosti.

(5) Vykonává-li přídělce více povolání, jest pro určení výše přirážky rozhodné povolání, které odůvodňuje vyšší přirážku.

(6) Ustanovení odstavců 2 a 3 platí i pro přídělce, jehož rodinný příslušník (§ 22, odst. 4), žijící s ním ve společné domácnosti, patří k osobám tam uvedeným. Vykonává-li rodinný příslušník přídělcův jiné povolání než přídělce, je pro určení výše přirážky rozhodné to povolání přídělcovo nebo jeho rodinného příslušníka, které odůvodňuje vyšší přirážku.

(7) Osidlovací úřad a Fond národní obnovy mohou k zamezení nepřiměřených tvrdostí stanoviti přirážku (odstavce 2 a 3) nižší nebo od ní vůbec upustit.

(8) Prokáže-li přídělce, kterému byla odhadní hodnota zvýšena o přirážku z důvodu, že byl národním správcem živnostenského podniku, do 6 měsíců od doručení rozhodnutí o přídělu, že byl jako národní správce beze své viny odvolán a že se stal zaměstnancem podle odstavce 1, mohou osidlovací úřad a Fond národní obnovy na jeho žádost přirážku dodatečně snížiti.“

9. § 18 zní:

㤠18

Výpočet přejímací ceny.

(1) Přejímací cena se vypočte ze základní ceny domku tak, že se základní cena upraví takto:

1. U domků přidělovaných osobám, uvedeným

a) v §§ 1 a 6 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození,

b) v § 84, odst. 1 zák. č. 164/1946 Sb.,

c) v § 1, odst. 1 zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 75 Sb., o přiznání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska,

se základní cena sníží podle míry jejich sociální potřebnosti o 10 % až 25 %, nejde-li o osoby uvedené pod č. 6.

2. U domků přidělovaných osobám uvedeným v §§ 1 a 6 zák. č. 255/1946 Sb., může býti základní cena snížena až o 50 %, jsou-li jejich hospodářské poměry mimořádně tíživé, zejména byla-li by přejímací cena pro ně neúnosná.

3. U domků přidělovaných osobám hodným zvláštního zřetele může býti základní cena snížena až o 5 % na třetí a každé další dítě, které není starší 14 roků, a o něž skutečně pečují.

4. U domků přidělovaných osobám, které pobírají odpočivné (zaopatřovací) platy, po případě starobní nebo vdovský důchod z veřejnoprávního pojištění, a přesídlily nebo přesídlí do pohraničního území do oblasti nedostatečně osídlené, sníží se základní cena o 50 %.

5. U domků přidělovaných osobám, které se nevzdají pro případ přidělení domku svého dosavadního bytu (§ 37), a které budou používati domku zejména k zotavení vlastnímu nebo svých rodinných příslušníků nebo k pronajímání třetím osobám, může býti na návrh místního národního výboru s přihlédnutím k zaměstnání přídělcově a k jeho možnosti uhraditi přejímací cenu nebo její část z vázaných vkladů, jakož i k poptávce po domku nebo po podobných domcích v obci, základní cena zvýšena až o 200 %.

6. U domků přidělovaných osobám, jejichž majetkové a rodinné poměry odůvodňují určení přejímací ceny vyšší částkou než je základní cena domku, zejména osobám podléhajícím dávce z majetku nebo osobám, u nichž přesahuje dani podrobený důchod, dani podrobená mzda, základ daně živnostenské, po případě jejich součet za kalendářní rok, který předchází rok, v němž bylo vydáno rozhodnutí o přídělu domku, 120.000 Kčs, může býti základní cena zvýšena až o 25 %.

(2) Nejsou-li dány důvody pro snížení nebo zvýšení základní ceny podle ustanovení odstavce 1, je přejímací cenou domku jeho základní cena (§ 17).

(3) Snížení základní ceny domku podle ustanovení odstavce 1, č. 1 až 3 povolují osidlovací úřad a Fond národní obnovy v rozhodnutí o přídělu na odůvodněnou žádost uchazečovu, uplatněnou při podání přihlášky o příděl (§ 45). Celkové snížení podle odstavce 1, č. 1 až 4 nesmí přesahovati 50 % základní ceny.“

10. V § 19, odst. 2, větě druhé se nahrazuje slovo „nezapočítávají“ slovem „započítávají“.

11. § 19, odst. 5 zní:

(5) Úvěr zprostředkovaný fondem u peněžního ústavu se umoří ve lhůtě, kterou sjedná přídělce s peněžním ústavem. Roční anuity mají býti zpravidla stanoveny tak, aby nepřevyšovaly řádně vyměřené roční nájemné z celého domku (§ 9, odst. 7), a zvýší-li se základní cena podle § 18, roční nájemné zvýšené ve stejném poměru jako základní cena, nejvýše však o 200 %, leč by přídělce souhlasil s vyšší anuitou. V anuitě stanovené při uzavření zápůjčky musí však býti obsažen nejméně jednoprocentní její úmor. Fond udělí souhlas, aby pohledávky z poskytnutého úvěru byly zajištěny vkladem zástavního práva v pozemkové knize na přidělenou nemovitost ve prospěch peněžního ústavu.“

12. § 20 zní:

㤠20.

Změna přejímací ceny.

Vyjdou-li po odevzdání přiděleného domku (náhradního přídělu podle oddílu 5) najevo okolnosti, které by jinak měly rozhodující vliv na výši stanovené přejímací ceny, může fond, nebylo-li k těmto okolnostem přihlédnuto vinou přídělcovou, do deseti let od odevzdání (§ 52) přiděleného domku (náhradního přídělu) přejímací cenu nově upraviti.“

13. V § 22, odst. 1, č. 5 a 7 a v § 22, odst. 3 se citace „§ 25, odst. 1, písm. c)“ nahrazuje citací „§ 25, písm. c)“.

14. § 25 zní:

㤠25

Ostatní uchazeči.

Není-li oprávněných uchazečů podle § 23 nebo § 24, mohou býti domky přiděleny

a) uchazečům, kteří mají v místě, kde je domek, nebo v okolí stálé řádné zaměstnání, prokáží-li, že jsou u nich splněny všeobecné podmínky uvedené v § 22,

b) není-li ani uchazečů podle písm. a), uchazečům, kteří domku již trvale užívají, především užívají-li ho se schválením osidlovacího úřadu, prokáží-li, že jsou u nich splněny všeobecné podmínky uvedené v § 22,

c) a není-li ani takových uchazečů o domek, uchazečům, kteří prokáží, že jsou u nich splněny alespoň podmínky uvedené v § 22, odst. 1, č. 1 až 4 a 6.“

15. V § 36, odst. 1 a v § 37, odst. 1 se citace „§ 25, odst. 1, písm. c)“ nahrazuje citací „§ 25, písm. c)“.

16. V § 37, odst. 6 se nahrazuje citace „§ 7 zákona ze dne 18. července 1946, č. 163 Sb., o mimořádných opatřeních bytové péče“ citací „§ 9 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 138 Sb., o hospodaření s byty“.

17. § 43 se zrušuje.

18. V § 45, odst. 1, větě druhé se vypouštějí slova „v řízení podle § 43, odst. 1“.

19. V § 48, odst. 3, větě druhé se slova „přejímací ceně“ nahrazují slovy „odhadní hodnotě“ a slova „přejímací ceny“ v závorce slovy „odhadní hodnoty“.

20. § 51, odst. 5 zní:

(5) Ponechá-li se přídělci, aby si o provedení knihovního pořádku zažádal ve lhůtě mu stanovené sám, uvede se to výslovně v rozhodnutí o přídělu. Nepodá-li přídělce knihovní návrh ve stanovené lhůtě, dá osidlovací úřad provésti knihovní pořádek na jeho účet notářem nebo advokátem.“


Čl. II

Ministr vnitra se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů vyhlásil plné znění vládního nařízení č. 163/1947 Sb., jak vyplývá ze změn provedených vládním nařízením č. 89/1948 Sb. a tímto nařízením.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.