162.

Zákon

zo dňa 16. júna 1949

o zbraniach a strelive.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Časť prvá.

Predpisy o zbraniach a strelive s výnimkou vojenských a nedovolených zbraní (streliva).

§ 1.

Výroba, obchod a oprava.

(1) Vyrábať zbrane a strelivo, obchodovať s nimi a opravovať zbrane smú len osoby oprávnené na to podľa príslušných predpisov, a to len v stálych prevodzovniach.

(2) Krajský národný výbor môže výnimočne povoliť výrobu zbraní a streliva na účely študijné alebo vyučovacie.

(3) S výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 1 a 2 nesmie nikto vyrobiť zbraň alebo strelivo alebo zbraň opraviť, a to ani pre vlastnú potrebu.

§ 2.

Držanie.

(1) Držať strelnú zbraň alebo strelivo môže len ten, kto na to dostal od okresného národného výboru povolenie (zbrojný list).

(2) Zbrojný list sa smie vydať len, ak niet obavy zneužitia; osobám mladším 18 rokov potom len v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

(3) Zbrojný list nepotrebujú osoby, uvedené v § 1, ods. 1 a 2, pokiaľ ide o zbrane (strelivo), ktoré oprávnene vyrábajú, opravujú alebo s ktorými oprávnene obchodujú.

(4) Na držanie zbraní sečných, bodných a úderných netreba povolenie. Zbrane tieto nesmú však držať osoby mladšie 18 rokov; výnimku môže povoliť okresný národný výbor. Okresný národný výbor môže, ak je obava zo zneužitia, zakázať určitej osobe držanie týchto zbraní vôbec alebo ich držanie nad určité množstvo.

§ 3.

Nosenie.

(1) Nosiť akúkoľvek zbraň alebo strelivo smie len ten, kto na to dostal od okresného národného výboru povolenie (zbrojný pas).

(2) Zbrojný pas sa smie vydať zpravidla len osobám starším 18 rokov, ak preukážu potrebu nosiť zbraň a ak niet obavy zo zneužitia.

(3) Povolenie nosiť zbraň oprávňuje tiež ju držať, povolenie nosiť strelnú zbraň oprávňuje tiež držať a nosiť strelivo k nej patriace, a to v množstve vyznačenom v zbrojnom pase. Osoba, ktorej bol zbrojný pas vydaný, je povinná mať ho vždy pri sebe, kedykoľvek zbraň (strelivo) nosí, a je povinná preukázať sa ním na vyzvanie orgánom Sboru národnej bezpečnosti alebo inej verejnej stráži.

(4) Ustanovenie odseku 3 platí obdobne aj o poľovných lístkoch (§ 33 zákona zo dňa 18. decembra 1947, č. 225 Sb., o poľovníctve).

§ 4.

Nákup a iný spôsob prevodu.

Zbraň (strelivo) smie kúpiť alebo iným spôsobom ju získať zásadne len ten, kto je oprávnený držať alebo nosiť príslušný druh zbrane (streliva), a to len v takom množstve, aby nebolo prekročené množstvo zbraní (streliva), ktoré je oprávnený držať alebo nosiť. Len za týchto predpokladov možno takej osobe zbraň (strelivo) predať alebo iným spôsobom zbraň (strelivo) na ňu previesť.

Časť druhá.

Predpisy o nedovolených zbraniach a o nedovolenom strelive.

§ 5.

Nedovolené zbrane a strelivo.

(1) Nedovolenými zbraňami sú:

a) zbrane zákerné, ako napr. pušky alebo dýky v palici, gumové obušky, zabijaky a boxere,

b) zbrane upravené tak, že ich vzhľad možno rozložením alebo iným spôsobom ľahko utajiť,

c) zbrane, ktorých pôvodná podoba bola zmenená na ten účel, aby sa nimi mohlo spôsobiť ťažšie zranenie,

d) výbušné zariadenia.

(2) Nedovoleným strelivom sú náboje s traskavou strelou, ako i náboje, ktorých strela je upravená tak, že sa nimi môže nebezpečnejšie zraniť.

§ 6.

Obmedzenie.

Nedovolené zbrane (strelivo) je zakázané vyrábať, opravovať, predávať alebo iným spôsobom scudzovať, ich nadobúdať, ich držať alebo nosiť; výnimky z týchto zákazov môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa povoliť krajský národný výbor.

Časť tretia.

Predpisy o vojenských zbraniach a o vojenskom strelive.

§ 7.

Vojenské zbrane a strelivo.

Vojenskými zbraňami sa rozumejú zbrane určené výhradne alebo prevážne na vojenské účely, vojenským strelivom potom strelivo určené výhradne pre vojenské zbrane.

§ 8.

Výroba a oprava.

Vyrábať a opravovať vojenské zbrane (strelivo) smú len osoby, ktoré sú na to oprávnené podľa príslušných predpisov a dostaly okrem toho osobitné povolenie, vydané Ministerstvom národnej obrany po dohode s ministerstvami vnútra a priemyslu alebo orgánmi týmito ministerstvami poverenými. Vyrobené vojenské zbrane (strelivo), pokiaľ nie sú určené na vývoz, smie oprávnený vyrábateľ dodať len vojenskej správe. Inak nesmie nikto ani na vlastnú potrebu vojenskú zbraň (strelivo) vyrobiť alebo vojenskú zbraň opraviť.

§ 9.

Držanie.

(1) Držať vojenskú zbraň (strelivo) smie len ten, kto na to dostal povolenie (zbrojný list), ktoré vydáva okresný národný výbor po dohode s vojenskou správou, a len za podmienok v povolení uvedených.

(2) Povolenie na držanie vojenských zbraní (streliva) nepotrebujú osoby uvedené v § 8, pokiaľ ide o zbrane (strelivo), ktoré oprávnene vyrábajú alebo opravujú.

§ 10.

Nosenie.

Nosiť vojenskú zbraň (strelivo) možno len na základe povolenia (zbrojného pasu), ktoré vydáva okresný národný výbor po dohode s vojenskou správou, a to len za podmienok v povolení uvedených. Ustanovenie § 3, ods. 3 platí i tu.

§ 11.

Nákup a iný spôsob prevodu.

(1) Vojenské zbrane (strelivo) smie kúpiť alebo iným spôsobom získať len osoba oprávnená na držanie alebo na nosenie vojenských zbraní (streliva), a to len od vojenskej správy.

(2) Vojenské zbrane (strelivo) možno predať alebo iným spôsobom previesť len na vojenskú správu.

Časť štvrtá.

Výnimky.

§ 12.

Výnimky pre štát a národné podniky.

Tento zákon sa nevzťahuje na:

a) výrobu, opravu a držanie zbraní a streliva štátom na účely vojenskej správy alebo Sboru národnej bezpečnosti,

b) opravu a držanie zbraní a streliva štátom v iných odvetviach verejnej správy alebo národnými podnikmi, ak sa zachovávajú pritom podmienky, ktoré určí Ministerstvo vnútra, a to ak je dotknutý záujem obrany štátu alebo ak ide o vojenské zbrane (strelivo), po dohode s Ministerstvom národnej obrany.

§ 13.

Výnimky pre vojenské osoby, príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti a iné verejné strážne orgány.

(1) Ustanovenia tohto zákona o držaní a nosení zbraní (streliva) sa nevzťahujú na vojenské osoby v činnej službe a na príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti v činnej službe, pokiaľ ide o zbrane (strelivo), ktoré náležia k výzbroji alebo výstroji vojska alebo Sboru národnej bezpečnosti. Povolenie na držanie alebo nosenie iných zbraní (streliva) vydávajú vojenským osobám z povolania v činnej službe vojenská správa, príslušníkom Sboru národnej bezpečnosti v činnej službe potom orgány, ktoré určí Ministerstvo vnútra.

(2) Ustanovenia tohto zákona o držaní a nosení zbraní a streliva sa ďalej nevzťahujú na verejné strážne orgány, ak majú v službe právo alebo povinnosť nosiť zbraň (strelivo), pokiaľ ide o túto zbraň (strelivo).

Časť piata.

Spoločné ustanovenia.

§ 14.

Súčiastky zbraní a streliva.

(1) Tento zákon sa vzťahuje tiež na také súčiastky zbraní, ktoré sú nevyhnutne potrebné na ich použitie.

(2) Strelivom sa v tomto zákone rozumejú náboje do strelných zbraní, pri vojenskom strelive však tiež také súčiastky nábojov, ktoré sú nevyhnutne potrebné na ich použitie.

§ 15.

Predpisy o povoleniach.

Povolenia potrebné podľa tohto zákona sa vydávajú podľa voľného uváženia. Orgán (úrad) príslušný na vydanie povolenia môže ho odňať, ak vznikne dodatočne obava zo zneužitia, alebo ak to žiada verejný záujem; ak je nebezpečenstvo z oneskorenia, môže povolenie predbežne odňať ktorýkoľvek okresný národný výbor.

§ 16.

Ako sa naloží so zbraňami (strelivom), na ktoré niet oprávnenia.

(1) Osoby, ktorých oprávnenie na držanie zbraní (streliva) zaniklo, sú povinné zbrane (strelivo) odovzdať okresnému národnému výboru alebo na miesto ním určené. Osoby povinné na odovzdanie zbraní (streliva) môžu ich previesť na osobu oprávnenú na ich držanie alebo navrhnúť, aby na ich trovy boly urobené neupotrebiteľnými. Ak neurobia tak, predá zbraň (strelivo) alebo ich urobí neupotrebiteľnými okresný národný výbor sám na trovy osoby povinnej odovzdaním; čistý výťažok z predaja zbraní (streliva) má sa odovzdať osobe, ktorá bola povinná zbrane (strelivo) odovzdať. Ak ide o vojenské zbrane (strelivo), odovzdá ich okresný národný výbor vždy vojenskej správe.

(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté predpisy o predbežnom zabraní, ani o zabraní a prepadnutí zbraní a streliva v trestnom konaní súdnom alebo správnom.

§ 17.

Dozor.

(1) Okresný národný výbor môže pre dozor previesť kedykoľvek kontrolu miestností, v ktorých vyrábatelia zbraní (streliva), obchodníci so zbraňami (strelivom) alebo osoby oprávnené na opravu zbraní, vyrábajú zbrane (strelivo), ich uschovávajú, s nimi obchodujú alebo ich opravujú, ako i miestností, v ktorých sú uložené zbrane (strelivo) prevodzovateľov strelníc.

(2) Dozor nad výrobou vojenských zbraní a vojenského streliva vykonávajú len orgány vojenskej správy, pre ktoré platí obdobne ustanovenie odseku 1.

(3) Ak je dôvodné podozrenie, že v obvode okresného národného výboru je viac zbraní (streliva), ktoré možno držať len na podklade povolenia, než zodpovedá povoleniam platným pre tento obvod, alebo ak je dôvodné podozrenie, že pri výrobe zbraní (streliva), pri obchode s nimi alebo pri oprave zbraní došlo k hrubému porušeniu ustanovení tohto zákona alebo predpisov podľa neho vydaných, môže okresný národný výbor pre zistenie týchto zbraní (streliva) previesť i prehľadanie obytných i iných miestností.

(4) Pri prehľadaniach miestností treba dodržiavať predpisy o ochrane slobody osobnej, domovej a tajomstve listovom.

§ 18.

Predbežné zabranie a zadržanie.

(1) Ak bol niekto pristihnutý príslušníkom Sboru národnej bezpečnosti alebo iným orgánom verejnej stráže so zbraňou (strelivom), bez toho že by sa mohol preukázať predpísaným povolením ich nosiť, alebo ak bolo zistené, že niekto drží zbraň (strelivo), bez toho že by sa mohol preukázať predpísaným povolením ich držať, treba mu zbraň (strelivo) odňať a odovzdať okresnému národnému výboru (predbežné zabranie).

(2) Osoby, ktoré smú podľa príslušných predpisov opravovať zbrane, sú povinné požadovať od osoby, ktorá prinesie na opravu zbraň, na ktorej držanie treba povolenie, aby sa týmto povolením preukázala. Ak nemôže táto osoba tak urobiť, sú osoby, oprávnené na opravu zbraní, povinné zbraň zadržať a oznámiť to okresnému národnému výboru; to isté platí, ak prinesie na opravu zbraň osoba, o ktorej osoba oprávnená opraviť vie, že jej bolo držanie zbraní zakázané.

§ 19.

Mimoriadne opatrenia.

(1) Ak je to potrebné na zachovanie alebo obnovenie verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti alebo z iného dôležitého verejného záujmu, môžu Ministerstvo vnútra a pre svoje obvody tiež krajské a okresné národné výbory nariadiť hlásenie všetkých alebo určitých druhov zbraní (streliva) alebo ich odovzdanie na určité miesto do úschovy alebo obmedziť a po prípade i zakázať ich nosenie alebo držanie.

(2) Ak sa neprihlási o zbraň (strelivo) ten, kto ich odovzdal, do jedného roku po zrušení týchto opatrení, môže ich okresný národný výbor predať; čistý výťažok pripadne štátu.

Časť šiesta.

Trestné ustanovenia.

§ 20.

Súdne trestné činy.

(1) Kto nie súc na to oprávnený podľa tohto zákona alebo predpisov podľa neho vydaných, vyrába zbrane (strelivo) alebo kto s nimi bez povolenia obchoduje, potresce sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, pre prečin tuhým väzením od 3 mesiacov do 3 rokov. Vedľa trestu na slobode môže sa uložiť tiež trest peňažný od 1.000 Kčs do 100.000 Kčs.

(2) Zbrane a strelivo, ktoré boly predmetom takého trestného činu, majú sa pri odsúdení vyhlásiť za prepadnuté. Prepadnutím zbraní (streliva) nesmú však byť dotknuté práva tretích osôb na trestnom čine nezúčastnených.

§ 21.

Správne priestupky.

(1) Kto nie súc na to oprávnený podľa tohto zákona alebo predpisov podľa neho vydaných, vojenskú zbraň (strelivo) alebo nedovolenú zbraň (strelivo) vyrobí, opraví, drží alebo nosí alebo sebe alebo inému opatrí alebo prenechá, potresce sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, pre správny priestupok väzením (zatvorením) do 1 roku; vedľa trestu väzenia (zatvorenia) môže sa uložiť tiež pokuta do 50.000 Kčs. Rovnako sa potresce, kto v lehote určenej podľa § 19 ods. 1 nesplní povinnosť ohlásiť zbrane (strelivo) alebo ich odovzdať na určité miesto do úschovy, alebo kto poruší predpis, ktorým bolo podľa § 19, ods. 1 obmedzené alebo zakázané nosenie alebo držanie zbraní (streliva).

(2) Kto poruší iným spôsobom ustanovenia tohto zákona alebo predpisov podľa neho vydaných, potresce sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, pre správny priestupok pokutou do 50.000 Kčs alebo väzením (zatvorením) do 6 mesiacov.

(3) Pre prípad nevymožiteľnosti pokuty má sa zároveň vymerať náhradný trest väzenia podľa miery zavinenia do 6 mesiacov.

(4) Zbrane a strelivo, ktorými bol spáchaný správny priestupok, môžu sa v odsudzujúcom rozsudku vyhlásiť za prepadnuté, s výnimkou prípadu, keď oprávnený držiteľ zbrojného pasu nosil strelnú zbraň (strelivo) bez toho, že by mal pri sebe zbrojný pas alebo preukaz nahradzujúci zbrojný pas. Vojenské zbrane a vojenské strelivo, ktorých držanie bolo zakázané (§ 19), treba vždy vyhlásiť za prepadnuté, i keď nemožno nikoho stíhať. Prepadnutím zbrane (streliva) nesmú však byť dotknuté práva tretích osôb na trestnom čine nezúčastnených.

§ 22.

Beztrestnosť.

(1) Trestného činu sa nedopúšťa, kto hoci nie je oprávnený nosiť zbraň (strelivo), má pri sebe vo chvíli bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva zbraň (strelivo) preukázateľne len na jeho odvrátenie.

(2) Ak bolo podľa § 19, ods. 1 nariadené odovzdanie všetkých alebo určitých druhov zbraní (streliva), nebude stíhaný a potrestaný za nedovolené ich držanie, kto zbraň (strelivo) odovzdá na určené miesto v určenej lehote.


Časť siedma.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 23.

Prechodné ustanovenia o povoleniach.

(1) Povolenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti na čas, na ktorý boly vydané; platia však o nich všetky ustanovenia tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných. Preukazy o povoleniach, vydané podľa doterajších predpisov, treba na vyzvanie predložiť orgánom príslušným podľa tohto zákona, ktoré ich, pokiaľ je to vzhľadom na ustanovenia tohto zákona alebo predpisov podľa neho vydaných potrebné, doplnia alebo upravia.

(2) Osoby, ktoré držia v deň začiatku účinnosti tohto zákona zbrane (strelivo), ktoré možno podľa tohto zákona držať len na základe povolenia, sú povinné, ak nemajú povolenie na držanie podľa doterajších predpisov, do 4 týždňov podať žiadosť o toto povolenie. Potvrdenie o včas podanej žiadosti oprávňuje držať zbraň (strelivo) do konečného vybavenia žiadosti.

§ 24.

Vykonávacie predpisy.

(1) Podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto zákona vydá Ministerstvo vnútra, a to pokiaľ sa týkajú vojenských zbraní (streliva), spolu s Ministerstvom národnej obrany, ako i po dohode s ostatnými zúčastnenými ministerstvami. Tieto predpisy sa vyhlásia v Úradnom liste. Vykonávacími predpismi sa najmä zaistí evidencia zbraní (streliva), ako to vyžaduje verejná bezpečnosť.

(2) Spôsobom uvedeným v odseku 1 môžu sa vydať bezpečnostné predpisy o zasielaní zbraní (streliva), o ich doprave, o strelniciach, o sbieraní nevystrielaného vojenského streliva a o nakladaní s ním, o používaní strelných zbraní a o ďalších výnimkách a úľavách z ustanovení tohto zákona.

§ 25.

Pomer k doterajším predpisom.

(1) Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré odporujú ustanoveniam tohto zákona, najmä:

1. patent zo dňa 24. októbra 1852, č. 223 r. z., o výrobe, obchode a držaní zbraní a streliva a nosení zbraní (zbrojný patent),

2. nariadenie zo dňa 29. januára 1853, č. 16 r. z., o vykonaní zbrojného patentu,

3. nariadenie zo dňa 2. apríla 1853, č. 63 r. z., o držaní a nosení súkromných zbraní vojenskými osobami,

4. nariadenie zo dňa 26. decembra 1853, č. 8 r. z. z roku 1854, ktorým sa určujú úrady, ktoré majú vydávať zbrojné pasy úradníkom podliehajúcim jurisdikcii vojenskej,

5. nariadenie zo dňa 11. septembra 1854, č. 230 r. z., o pripojení opisu osoby a vlastnoručného podpisu alebo úradne potvrdeného znamenia ruky toho, komu zbrojný pas svedčí,

6. nariadenie zo dňa 20. augusta 1857, č. 159 r. z. (vysvetlivky k zbrojnému patentu),

7. nariadenie zo dňa 11. februára 1860, č. 39 r. z., v znení nariadenia zo dňa 1. októbra 1896, č. 182 r.z. (ďalšie

vysvetlivky k zbrojnému patentu),

8. nariadenie zo dňa 7. februára 1866, č. 21 r. z., o dôkazných listoch pre zbrane a strelivo, ktoré majú u seba cestujúci,

9. nariadenie zo dňa 19. marca 1866, č. 35 r. z., o dĺžke zakázaných zbraní,

10. nariadenie zo dňa 22. augusta 1866, č. 100 r. z. (ďalšie vysvetlenie k zbrojnému patentu),

11. nariadenie zo dňa 4. decembra 1875, č. 148 r. z., o dĺžke zakázaných zbraní (premena na metrickú mieru),

12. nariadenie č. 5476/1914 M.E. (uh. prez. m. rady), o obmedzovaní držby zbraní, v znení nariadenia č. 5735/1914 M.E., pokiaľ sa týka zbraní a streliva,

13. župné štatúty o zbraniach a strelive, ako i predpisy podľa nich vydané,

14. zákon zo dňa 8. apríla 1938, č. 81 Sb., o zbraniach a strelive,

15. vyhláška ministra vnútra zo dňa 13. júna 1946, č. 1440 Ú.l. I, o používaní vzduchoviek, v znení vyhlášky ministra vnútra zo dňa 24. decembra 1946, č. 1 Ú.l. I z roku 1947,

16. ustanovenie § 372 trestného zákona zo dňa 27. mája 1852, č. 117 r.z., § 640 trestného zákona vojenského zo dňa 15. januára 1855, č. 19 r.z., a §§ 34, 35 a 61 zák. čl. XL/1879, o priestupkoch.

(2) Nedotknuté zostávajú zákon zo dňa 13. mája 1936, č. 131 Sb., o obrane štátu, a predpisy podľa neho vydané, zákon zo dňa 6. októbra 1948, č. 231 Sb., na ochranu ľudovodemokratickej republiky, zákon zo dňa 14. apríla 1920, č. 300 Sb., o mimoriadnych opatreniach, v znení zákona zo dňa 10. júla 1933, č. 125 Sb., zákon č. 225/1947 Sb., predpisy o výbušninách a živnostenský poriadok (zákon).

§ 26.

Účinnosť a vykonanie.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom, ktorý určí nariadením minister vnútra po dohode s ministrom národnej obrany; vykonajú ho ministri vnútra, národnej obrany a spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.

Dr. Čepička v. r.