Nariadenie vlády č. 82/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa doplňujú predpisy o služobných kategóriách vojenských dôstojníkov

Čiastka 26/1949
Platnosť od 01.04.1949 do31.08.1949
Účinnosť od 04.03.1949 do31.08.1949
Zrušený 200/1949 Zb.

OBSAH

82.

Vládne nariadenie

zo dňa 8. marca 1949,

ktorým sa doplňujú predpisy o služobných kategóriách vojenských dôstojníkov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 97, ods. 2, § 98, ods. 2, § 99, ods. 1 a § 101, ods. 1 zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platového zákona):


§ 1

Príloha A vládneho nariadenia zo dňa 15. júla 1927, č. 104 Sb., o služobných kategóriách vojenských a četníckych dôstojníkov, sa doplňuje takto:

V služobnej triedesa zriaďujú služobné kategórie dôstojníkov a predpisuje sa predbežné vzdelanie pre ustanovenie na služobné miesto, po prípade sa ustanovuje spôsob doplňovania kategórie takto:Do tejto kategórie sa prevádzajú podľa § 5
III.zbraníúplné stredoškolské vzdelanie (úplné vzdelanie školy druhého a tretieho stupňa) alebo absolvovanie štyroch nižších tried strednej školy alebo jednoročného učebného behu spojeného s občianskou školou (absolvovanie školy druhého stupňa) a vo všetkých prípadoch ešte úspešný výkon osobitnej odbornej skúšky, alebo absolvovanie občianskej školy (školy druhého stupňa) a aspoň dvojročnej odbornej školy.-

§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 4. marca 1949; vykoná ho minister národnej obrany.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.