Nariadenie vlády č. 116/1949 Zb.Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe

Čiastka 38/1949
Platnosť od 25.05.1949 do23.11.1990
Účinnosť od 01.07.1958 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.

116.

Vládne nariadenie

zo dňa 22. apríla 1949

o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 8, ods. 4 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení:


§ 1

(1) Z pôsobnosti ústredných úradov sa prenášajú na krajské národné výbory veci uvedené v prílohe A a na okresné národné výbory veci uvedené v prílohe B tohto nariadenia.

(2) Z pôsobnosti krajských národných výborov sa prenášajú na okresné národné výbory veci uvedené v prílohe C tohto nariadenia.

(3) Z pôsobnosti Ministerstva vnútra sa prenášajú na krajský národný výbor v Prahe veci uvedené v prílohe D tohto nariadenia.

(4) Vo veciach uvedených v prílohe E odpadá súčinnosť (udieľanie súhlasu, schvaľovanie, potvrdzovanie, vypočutie) prislúchajúca orgánom (úradom) v nej menovaným.

(5) Prílohy A až E sú súčiastkou tohto nariadenia.

§ 2

V prípadoch, kde vo veciach uvedených v prílohe A, B a D rozhodovaly dosiaľ ústredné úrady po dohode s inými ústrednými úradmi alebo po ich vypočutí, prenáša sa, pokiaľ nejde o súčinnosť vojenskej správy a pokiaľ nie je v menovaných prílohách určené inak, tiež pôsobnosť týchto iných ústredných úradov. Ustanovenia zákona zo dňa 13. mája 1936, č. 131 Sb., o obrane štátu, nie sú dotknuté.

§ 3

Veci, v ktorých orgán (úrad) dosiaľ príslušný v I. stolici ešte nerozhodol v deň, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť, postúpia sa orgánu (úradu) príslušnému na vybavenie podľa tohto nariadenia. V prípadoch, kde odpadá súčinnosť (§ 1, ods. 4 a § 2), nie je odo dňa, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť, už treba vyčkať rozhodnutie o súčinnosti alebo súčinnosť si vyžiadať.


§ 4

(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnásteho dňa po vyhlásení, s výnimkou presunov uvedených v prílohe A, pol. 2, 3, 71, 74, 85, 86, 87 a 316, pre ktoré určí začiatok účinnosti minister sociálnej starostlivosti, pokiaľ ide o pol. 2 a 3 po dohode so zúčastnenými ministrami, presunov uvedených v prílohe A, pol. 7 a 8, pre ktoré určí začiatok účinnosti minister priemyslu po dohode so zúčastnenými ministrami, a presunu v prílohe A, pol. 15, pre ktorý určí začiatok účinnosti minister vnútra, a to vo všetkých týchto prípadoch vyhláškou v Sbierke zákonov uverejnenou najneskoršie do 1. júna 1950.

(2) Toto nariadenie vykonajú všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.


Prehľad príloh

vládneho nariadenia zo dňa 22. apríla 1949, č. 116 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe.

V odbore štátnej správysa prenáša pôsobnosťodpadá súčinnosť v príl. E pod pol.
s ústredného úradu nas KNV na ONV v príl. C pod pol.s ústr. úradu na KNV v Prahe v príl. D pod pol.
KNV v príl. A pod pol.ONV v príl. B pod pol.
Ministerstva vnútra 1, 12, 13 až 37, 67, 68, 70, 2971 až 3, 10, 201 až 6, 10 až 38, 49 až 521 až 3 1 až 4
Osídľovacieho úradu a FNO38
Ministerstva informácií a osvety1, 10 4 až 6
Ministerstva školstva, vied až a umení1, 12, 39 až 67, 704 až 10 5, 39 až 57
Ministerstva sociálnej starostlivosti1 až 3, 10 až 12, 68 až 87, 230, 316 11 až 15 5 až 8, 58 až 655, 6
Ministerstva zdravotníctva1 až 5, 8 až 12, 88 až 11016 až 19, 76, 774 až 8, 66 až 82, 1637 až 9
Ministerstva financií1, 12, 16 až 18, 69, 70, 71, 74, 75, 111 až 214, 21611 až 14, 20 až 75 4 až 7, 83 až 1561
Ministerstva priemyslu1 až 12, 215, 21676, 774 až 9, 157 až 171,193 až 203
Ministerstva dopravy1, 4, 5, 9, 12, 70, 217 až 251, 31276, 77, 79 až 851 až 6, 204 až 20813
Ministerstva pôšt 209
Ministerstva pôdohospodárstva1 až 3, 7, 10 až 12, 69, 70, 74, 252 až 300, 304 až 307864 až 8, 210 až 23410 až 12
Ministerstva vnútorného obchodu1 až 1276 až 784 až 9, 163, 164, 172 až 203
Ministerstva výživy 1 až 12, 80, 301 až 303 76, 774 až 9, 163
Najvyššieho úradu cenového6 9
Ministerstva techniky1, 12, 69, 72 až 74, 304 až 3171 až 3, 5, 6, 235 až 27614, 15

Príloha A vl. nar. č. 116/1949 Sb.

Pol.V odbore štátnej správysa prenáša na krajské národné výbory pôsobnosť prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciachpodľaPredmet pôsobnosti
predpis§ (čl.)
123456
1zúčastnených ústredných úradovpríslušníkov čs. armády, niektorých iných účastníkov národného boja za oslobodeniezák. č. 255/1946 Sb.§ 12Rušenie opatrení, ktorými boly v rozpore s ustanovením zák. č. 255/1946 Sb. porušené oprávnenia podľa §§ 3 a 4 tohto zákona, pokiaľ ide o opatrenia orgánov, ústavov, podnikov, fondov, korporácií a základín, ktoré podliehajú dozoru krajských národných výborov.
2 družstiev zák. č. 187/1948 Sb.§ 11Zrušovanie družstiev v kraji z úradnej moci.
Podľa vyhlášky č. 52/1950 Zb. nadobudla pol. 2 účinnosť dňa 1. júla 1951.
3 vl. nar. č. 259/1939 Sb.§ 25Slučovanie družstiev a prevod závodov družstiev v kraji pri ich reorganizácii v súčinnosti s Ústrednouradou družstiev (neprenášasa pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti).
Podľa vyhlášky č. 52/1950 Zb. nadobudla pol. 3 účinnosť dňa 1. júla 1951.
4úľav krajanom, vracajúcim sa do vlasti vl. nar. č. 71/1947 Sb.§ 8, ods. 4Rozhodovanie o tom, či živnosť bola v cudzine prevádzaná podľa predpisov obdobných predpisom československým.
5živnostenských oprávnenízák. č. 31/1947 Sb.§ 14, ods. 1 a 2Rušenie (obligatorné a fakultatívne) živnostenských oprávnení, získaných po 5. máji 1945, pokiaľ boly vydané okresnými národnými výbormi.
6trestných cenových, vyživovacích a zásobovacíchvl. nar. č. 121/1939 Sb. v znení vl. nar. č. 189/1940 Sb.
vl. nar. č. 393/1941 Sb. v znení vl. nar. č.163/1943 Sb.
§ 12, ods. 4§ 16, ods. 1, poslednej vety
Odpúšťanie a zmierňovanie trestov v prípadoch, keď v I. stolici rozhodol krajský (zemský) národný výbor.
7živnostenského a iného podnikaniavl. nar. č. 14/1943 Sb.§ 3, ods. 2Udeľovanie pokynov pred rozhodnutím o zárobkovom podnikaní pri zárobkových a hospodárskych spoločenstvách.
Podľa vyhlášky č. 54/1950 Zb. nadobudla pol. 7 účinnosť dňa 1. júla 1951.
8§ 4, ods. 2Udeľovanie pokynov pred rozhodnutím o zárobkovom podnikaní pri podnikoch prevádzaných továrensky.
Podľa vyhlášky č. 54/1950 Zb. nadobudla pol. 8 účinnosť dňa 1. júla 1951.
9 nar. č. 359/1940 Sl. z. v znení nar. č. 34/1942 Sl. z.§ 1 a § 5, ods. 2Udeľovanie pokynov pri nastupovaní živností maloobchodných, remeselníckych a koncesovaných.
10
§ 4 a § 5, ods. 2
Udeľovanie pokynov pri schvaľovaní orgánov spoločností a družstiev.
11 § 8, ods. 3Udeľovanie pokynov pri založení družstva, rozšíreníjeho činnosti, zmene stanov a zriadení vedľajšieho závodu.
12konfiškácie nepriateľského majetkudekrétu č. 108/1945 Sb.
vl. nar. č. 106/1947 Sb.
§ 6, ods. 2
§ 3, ods. 2
Súčinnosť s osídľovacím úradom: a) vo veciach vypracovania prídeľových nariadení,b) pri vynímaní stredných majetkových podstát z prídelu.
13Ministerstva vnútramajetkového usporiadania okresovdekrétu č. 121/1945 Sb.§ 15, ods. 3Rozhodnutie o majetkovom usporiadaní a o rozdelení zamestnancov pri zmene obvodu a pri rozlúčení okresov, ak nedôjde k dohode medzi zúčastnenými okresnými národnými výbormi.
14 § 15, ods. 6Predĺženie lehoty na vyberanie doterajších dávok a poplatkov a vyrovnanie daňového zaťaženia vnútri okresu pri zmene obvodou okresov.
15územnej organizácie obcídekrétu č. 121/1945 Sb.§ 18, ods. 2 prvej vetyRozlučovanie obcí.
Podľa vyhlášky č. 49/1950 Zb. nadobudla pol. 15 účinnosť dňom 1. januára 1951.
16 finančného hospodárstva obcí zák. č. 329/1921 Sb. v znení zák. č. 69/1935 Sb. § 28, ods. 6Povoľovanie vyberania obecných poplatkov a schvaľovanie pravidiel o ich vyberaní, ak pravidlá usnesené miestnym národným výborom sa odchyľujú od vzorných pravidiel alebo presahujú mieru označenú ako nanajvýš prípustnú.
17 § 35, ods. 3 a § 38, ods. 2Povoľovanie vyberania obecnej dávky a schvaľovanie pravidiel, ak má byť dávka vyberaná podľa pravidiel, odchylných od pravidiel vydaných vládou alebo vyššími sadzbami než vyhlásenými za prípustné.
18 § 35, ods. 3 a § 38 ods. 3Povoľovanie vyberania obecnej dávky zo zastavaných plôch namiesto obecnej dávky z nájomného alebo obecnejdávky z používaných miestností a schvaľovanie pravidiel.
19komunálnych podnikovzák. č. 199/1948 Sb.

vl. nar. č. 10/1949 Sb.
§ 32


§ 9, ods. 2
Rozhodovanie v pochybných rípadoch o tom, či ide o poľnohospodársky alebo lesný podnik (pôdu).
20§ 29 zák.
§ 55 vl. nar.
Zastupovanie záujmov komunálnych podnikov pri hospodárskom plánovaní, kontingentácii, prideľovaní surovín a pracovných síl, rajónovanie, zadávanie zákazok a pod. v obvode kraja.
21§ 29 zák.
§ 56, ods. 2 vl. nar.
Vykonávanie poradenskej evidenčnej a revíznej služby, poskytovanie pomoci pri zriaďovaní komunálnych podnikov, sledovanie ich rozvoja a sprostredkovanie skúseností v obvode kraja.
22stálych voličských soznamovzák. č. 28/1946 Sb. v znení zák. č. 266/1948 Sb.§ 13, ods. 2Vydávanie príkazov na vyloženie upravenia a na nové sostavenie voličských soznamov soznamov mimo času uvedeného v zákone; skrátenie lehôt.
23vyvlastneniaop. St. výb. č. 291/1938 Sb. v znení vl. nar. č. 289/1944 Sb.
nar. č. 132/1945 Sb. n. SNR.
§ 4, ods. 3


§ 1
Vydávanie potvrdení, že ide o stavbu, zariadenie alebo práce slúžiace niektorému z účelov uvedených v § 1, op. St. výb.
24štátneho občianstvadekrétu č. 33/1945 Sb.§ 1, ods. 4Schvaľovanie osvedčení o národnej spoľahlivosti.
25 § 2, ods. 2Rozhodovanie o žiadostiach o zachovanie československého štátneho občianstva.
26 § 3Rozhodovanie o žiadostiach o vrátenie československého štátneho občianstva.
27 §§ 3 a 4 Rozhodovanie o žiadostiach manželiek a neplnoletých detí československých štátnych občanov o vrátenie československého štátneho občianstva.
28§ 5Rozhodovanie o tom, že Česi, Slováci a príslušníci iných slovanských národov, ktorí sa v čase zvýšeného ohrozenia republiky uchádzali o udelenie nemeckej alebo maďarskej štátnej príslušnosti, nestrácajú československé štátne občianstvo.
29zák. č. 102/1947 Sb.§ 1Vyslovenie súhlasu s nadobudnutím československého štátneho občianstva cudzinkou sobášom.
30§ 2Rozhodovanie o ponechaní československého štátneho občianstva pri vydaji za cudzinca.
31matričnýchzák. čl. XXXIII/ 1894
min. nar. 80.000/ 1906 B. M.
§ 27, ods. 1
§ 162
Vyhotovenie a overenie odpisov z druhopisov matrík.
32zák. čl. XXXVI/ 1904
min. nar. č. 80.000/ 1906 B. M.
§ 14, ods. 3
§ 73
Uloženie preskúšaných druhopisov matrík.
33§ 3 zák. čl. Vymenovanie zastupujúcich matrikárov.
34§ 4, ods. 2 zák. čl.Oslobodenia od predpísaného vzdelania zastupujúcich matrikárov.
35min. nar. č. 80.000/ 1906 B. M.§ 66, ods. 6Povolenie dodatočného zápisu občianskych sobášov do štátnej matriky.
36 § 95, ods. 2Nariadenie zápisov uznania otcovstva vyhláseného v cudzine.
37osobného vybavenia okresných národných výborovvl. nar. č. 51/1936 Sb.§ 9Určenie obvodu, pre ktorý sa majú prideľovať zamestnanci určitému okresnému národnému výboru na výkon služby na viacerých okresných národných výboroch.
38 osídľovacieho úradu a Fondu národnej obnovyživnostenskýchzák. č. 31/1947 Sb.§ 14Návrh, po prípade vypočutie vo veciach rušenia živnostenských oprávnení.
39 Ministerstva školstva, vied a umeníškôl materských a škôl I. až III. stupňazák. č. 95/1948 Sb.§ 7Prejednávanie návrhov na získanie staveniska pre novostavby škôl III. stupňa, na začatie prípravných prác pri uskutočňovaní štátnych novostavieb, prestavieb a prístavieb škôl III. stupňa a pripomienok ku stavebným náčrtom a plánom týchto stavieb;prejednávanie vecí, súvisiacich so zadovažovaním vnútorného zariadenia pre novostavby škôl s výnimkou odborných škôl, vecí, týkajúcich sa fondov na učebné pomôcky a použitia prostriedkov tohto fondu, vecí, súvisiacich s vedením úradných kníh, pokladničných denníkov, inventára a katalógov, s užívaním služobných a naturálnych bytov a s poplatkami a dávkami za úradné úkony.
40§ 67Zriaďovanie žiackych domovov a internátov podľa plánu určeného vládou a dozor na ne.
41Starostlivosť o vybavenie domovov školskej mládeže zariadením a pomôckami, ich udržovanie a prevádzku.
42zák. č. 95/1948 Sb. zákona§ 7Prejednávanie návrhov nájomných smlúv o budovách, miestnostiach arozpočtového telovýchovných objektoch.
43pôdohospodárskych škôlzák. č. 281/1920 Sb.

vl. nar. č. 208/1942Sb.

zák. č. 95/1948 Sb.
§ 1 a § 4, ods. 4
§ 10

§ 83, ods. 2 a 3
Prejednávanie vecí, súvisiacich s užívaním hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa zák. č. 95/1948 Sb.
44zák. č. 75/1920 Sb.§ 10Vymenovanie zástupcov školskej správy do školských výborov základných odborných škôl roľníckych.
45odborných škôlzák. č. 281/1920 Sb.

zák. č. 292/1920 Sb.
zák. č. 95/1948 Sb.
§§ 1 a 3

§ 2

§ 65
Zadovažovanie vecného nákladu na odborné školy a dispozícia týmto nákladom.
46zák. č. 95/1948 Sb.§ 42, ods. 1Zriaďovanie kurzov pri odborných školách.
47 súkromných učilíšť a mestských hudobných ústavov§ 81Povoľovanie ďalšej prevádzky súkromných učilíšť a mestských hudobných ústavov a dozor na ne.
48cirkevných osôbmin. nar. č. 10/1853 r. z. odd. C, § 36Prezentačné právo pri verejnom patronáte, ak sú námietky proti kandidátovi na prvom mieste navrhnutému.
49zák. č. 50/1874 r. z.§ 3Vzatie na známosť ustanovenia sídelných a nesídelných kanonikov pri všetkých kapitulách a ustanovenia predstavených kláštorov, duchovných radov a kongregácií s výnimkou prípadov, ktoré náležia do pôsobnosti vlády.
50§ 8, ods. 1 a 2Požadovanie odstránenia duchovných správcov katolíckej cirkvi.
51zák. č. 68/1874 r. z.§ 12, ods. 1 a 2Požadovanie odstránenia duchovných náboženských spoločností.
52zák. č. 50/1874 r. z. § 8, ods. 4 a 5Náhradné opatrenie pre vedenie prác prenesených na duchovných správcov katolíckej cirkvi štátnymizákonmi.
53zák. č. 68/1874 r. z. § 12, ods. 3 a 4 Náhradné opatrenie na vedenie prác prenesených na duchovných správcov náboženských spoločností štátnymi zákonmi.
54zák. č. 122/1926 Sb. § 5, ods. 3Výmera výchovného a poskytnutie doplatku dotácie naň duchovným dotačných cirkví.
55§ 3Udeľovanie dovoleniek duchovným z iných dôvodov než zdravotných (vl. usnesenie zo dňa 4. júla 1929).
56kongruyvl.nar.č.124/1928 Sb.§ 5Udeľovanie súhlasu na ustanovenie rehoľných duchovných na systemizovanom svetskom duchovnom mieste.
57§ 11, ods. 2Rozhodovanie o započítaní služobnej doby strávenej vo verejnej duchovnej správe alebo v inej duchovnej správe pred prerušením služby pre výmeru kongruy.
58§ 118 Povoľovanie výnimiek pri ustanovovaní administrátorov na farárskych miestach, ak je výnimka pre štátnu pokladnicu výhodnejšia.
59§ 175, ods. 1 a 2Zvyšovanie kongruálneho platu, ak sa trvale zmenší príjem duchovnej stanice, a vyzvanie príslušného cirkevného úradu, aby zrušil samostatnosť určitej náboženskej obce.
60§ 193 ods. 1 a 2Povoľovanie odmien za nadpočetné hodiny a za vedľajšie predmetyprednášané na diecéznych teologických učilištiach.
61organizácie cirkvízák. č. 68/1874 r. z.§ 9, ods. 3Potvrdzovanie zriadenia predstavenstva niekoľko náboženských obcí v obvode krajského národného výboru.
62cirkevného majetkuzák. č. 50/1874 r. z. min. nar. č. 162/1860 r. z.§ 51Schvaľovanie prenájmu (dania do árendy) alebo zriadenia služobností čo do cirkevného imania na čas od 10 do 20 rokov.
63min. nar. č.10/1853 r. z. vl. nar. č. 187/1929 Sb.odd. C, § 40, písm. b)Povoľovanie stavebných opráv na cirkevných budovách verejného patronátu pri patronátnej tangente od 50.000 do 100.000 Kčs.
64min. nar. č.162/1860 r. z.
zák. č. 50/1874 r. z. vl. nar. č. 314/1943 Sb., príl. A
§ 38, ods. 1a § 51 Povoľovanie použitia cirkevného imania na stavebné opravy a pod. čo do súkromného patronátu a čo do stavieb bez patronátu pri stavebnom náklade od 100.000 do 200.000 Kčs.
65Povoľovanie scudzenia cirkevného majetku v hodnote od 50.000 do 100.000 Kčs a zaťaženie cirkevného majetku od 100.000 do 200.000 Kčs.
66 § 54 zák.Povoľovanie použitia prebývajúceho imania cirkevného subjektu v prospech iného cirkevného účelu od 50.000 do 100.000 Kčs.
67Ministerstva školstva, vied a umení a

Ministerstva vnútra
základinovýchzákladinovej listiny a iných predpisov a obyčajného právaVšetka pôsobnosť ministerstva s výnimkou:a) rozhodovania o prípustnosti výplaty základinových požitkov do cudziny alebo cudzím štátny príslušníkom,b) rozhodovania o permutácii základín (o zmene základinových listín pre právnu alebo faktickú, úplnú alebo čiastočnú nemožnosť plnenia pôvodnej vôle zakladateľovej),c) rozhodovania o návrhoch na zrušenie základín,
d) udeľovania základín, ktorých účelové určenie presahuje obvod kraja.
68Ministerstva sociálnej starostlivosti a
Ministerstva vnútra
majetkovýchzák. č. 144/1946 Sb.§ 8Rozhodovanie o prechode majetku na Ústrednú radu odborov v pochybných prípadoch.
69Ministerstva sociálnej starostlivosti a ostatných zúčastnených ústredných úradovpodpory stavebného ruchuzák. č. 44/1927 Sb., vl. nar. č. 57/1927 Sb.,zák. č. 43/1928 Sb.,vl. nar. č. 121/1928 Sb.,
zák. č. 197/1928 Sb.,zák. č. 32/1929 Sb.,op. St. výb. č. 155/1929 Sb.,zák. č. 15/1930 Sb.,zák. č. 45/1930 Sb.,vl. nar. č. 66/1930 Sb.,zák. č. 160/1930 Sb.,zák. č. 205/1931 Sb.,zák. č. 210/1931 Sb.,zák. č. 104/1932 Sb.,vl. nar. č. 139/1932 Sb.,zák. č. 164/1932 Sb.,zák. č. 54/1933 Sb.,zák. č. 244/1933 Sb.,zák. č. 32/1934 Sb.,vl. nar. č. 159/1934 Sb.,zák. č. 65/1936 Sb.,vl. nar. č. 80/1936 Sb.,zák. č. 259/1937 Sb.,vl. nar. č. 46/1939 Sb. I.,vl. nar. č. 182/1939 Sb.,vl. nar. č. 1/1940 Sb.,vl. nar. č. 20/1942 Sb.,vl. nar. č. 425/1942 Sb.
Všetka pôsobnosť Ministerstva sociálnej starostlivosti pri vykonávaní týchto zákonov.
70 hospodárenia s bytmizák. č. 138/1948 Sb. § 24, ods. 1 Výhrada potrebného počtu bytov pre skupiny osôb, ktorých pobyt je v obci potrebný vo verejnom záujme.
71všeobecne prospešných bytových sdružení zák. č. 242/1910 r. z.

stanovy Štát. byt. fondu (vyhl. č. 28/1912 r. z.)

zák. č. 98/1919 Sb.,
zák. č. 41/1947 Sb.
§ 12

čl. 28 a 30, ods. 1, písm. e)

§ 1, ods. 3

§ 42,ods. 2
Priznanie a odnímanie charakteru všeobecnej prospešnosti bytovým sdruženiam a schvaľovanie zmien stanov.
Podľa vyhlášky č. 52/1950 Zb. nadobudla pol. 71 účinnosť dňa 1. júla 1951.
72 nar. č. 30/1912 r. z.
stanovy Štát. byt. fondu (vyhl. č. 28/1912 r. z.)zák. č. 98/1919 Sb.
čl. 1 a 3
čl. 28
Dozor nad všeobecne prospešnými bytovými sdruženiami.
73 zák. č. 200/1946 Sb.§ 4 Súhlas na obnovu činnosti všeobecne prospešných bytových sdružení, ktoré sa pod tlakom nepriateľskej okupácie usniesly na zrušení alebo boly zrušené.
74 štátnych podpôr na obytné stavbyzák. č. 41/1947 Sb.Všetka pôsobnosť ústredných úradov pri vykonávaní tohto zákona.
Podľa vyhlášky č. 52/1950 Zb. nadobudla pol. 74 účinnosť dňa 1. júla 1951.
Podľa predpisu č. 34/1958 Zb. v pol. 74 z výkonných orgánov krajských národných výborov sa prenáša pôsobnosť na výkonné orgány okresných národných výborov.
75Ministerstva sociálnej starostlivosti a Ministerstva priemyslu záruk zák. č. 87/1922 Sb. vl. nar. č. 150/1922 Sb.Záruky za pôžičky výrobným a pracovným družstvám robotníckym.
76Ministerstva sociálnej starostlivosti úpravy zák. č. 91/1918 Sb.§ 1, ods. 5Povoľovanie inej úpravy pracovnej pracovnej doby, než je doby uvedená v § 1, ods. 1, pre jednotlivé skupiny podnikov v obvode kraja.
77§ 5, ods. 2Povoľovanie výnimiek z ustanovenia, že nerušená prestávka 32 hod. raz týždenne musí začať pre ženy zamestnané v továrňach už v sobotu, najneskoršie o 2. hod popoludní.
78§ 8, ods. 2Povoľovanie nočnej práce jednotlivým podnikom podľa smerníc Ministerstva sociálnej starostlivosti.
79§ 9, ods. 3Udeľovanie povolení skupinám závodov na nočnépráce žien, ktoré sú staršie než 18 rokov.
80Ministerstva sociálnej starostlivosti a Ministerstva výživyúpravy pracovnej doby v pekárňachzák. č. 177/1946 Sb.§ 3 ods. 1 Povoľovanie výnimiek zo zákazu práce v pekárňach v čase od 22. hod. do 6. hod. na prechodný čas pre jednotlivé závody s viacej než 50 zamestnancami a pre celé skupiny závodov v obvode kraja.
81Ministerstva sociálnej starostlivosti štátneho príspevku na podporu nezamestnanýchzák. č. 74/1930 Sb.
vl.nar.č. 79/1930 Sb.
Likvidovanie pôžičiek poskytnutých stavebníkom z prostriedkov produktívnej starostlivosti o nezamestnaných. Určenie splatnosti pôžičiek a upomínanie splátok. Vykonávanie reštitúcie nárokov a záväzkov podľa medzištátnych dohovorov o majetku ČSR, uzavretých okupantmi v čase neslobody a teraz vyhlásených za neplatné.
82štátnej mzdovej politikyzák. č. 244/1948 Sb.§ 3, ods. 1Schvaľovanie nadtarifných platov až do výšky mes. hrubých 8.000 Kčs v podnikoch, ktoré nemajú pobočné závody, ani podriadené ani nadriadené složky mimo obvodu kraja.
83§ 5Povoľovanie nižších miezd (platov), než aké prislúchajú podľa platných mzdových predpisov.
84§ 10, ods. 2Rozhodovanie o žiadostiach jednotlivých spolkov, podporných fondov alebo iných sociálnych zariadení o schválenie vlastných smerníc pre poskytovanie podpôr zamestnancom, pokiaľ pôsobnosť týchto inštitúcií nepresahuje obvod kraja.
85podporných fondov zák. č. 98/1948 Sb.§ 29, ods. 1Uznávanie zaopatrovacích zariadení za podporné fondy, pokiaľ poskytujú len jednorázové alebo krátkodobé dávky alebo podpory v obvode kraja.
Podľa vyhlášky č. 52/1950 Zb. nadobudla pol. 85 účinnosť dňa 1. júla 1951.
86§ 29, ods. 2 a § 23 Dozor nad podpornými fondami, pokiaľ poskytujú len jednorázové alebo krátkodobé dávky alebo podpory v obvode kraja.
Podľa vyhlášky č. 52/1950 Zb. nadobudla pol. 86 účinnosť dňa 1. júla 1951.
87§ 30, ods. 2Schvaľovanie zmien stanov, premena a vymenovanie správnych orgánov zaopatrovacích zariadení, pokiaľ poskytujú len jednorázové alebo krátkodobé dávky alebo podpory v obvode kraja.
Podľa vyhlášky č. 52/1950 Zb. nadobudla pol. 87 účinnosť dňa 1. júla 1951.
88Ministerstva zdravotníctva policajných predpisov o potravináchzák. č. 156/1908 r. z.§ 4, ods. 2Rozhodovanie o pripustení uchádzačov, ktorí neabsolvovali kurz, naskúšky predpísané pre orgány potravinovej polície.
89liečebných a ošetrovacích ústavovzák. č. 185/1948 Sb. § 11 Schvaľovanie investičných programov a návrhov rozpočtov okresných nemocníc a ústavov národného zdravia.
90§ 16Likvidácia dočasných správ poštátnených a konfiškovaných odborných ústavov a oblastných nemocníc.
91ústavov národného zdraviavl. nar. č. 219/1948 Sb. § 6, ods. 2 Súhlas na vyhlásenie jednotlivých druhov poradien fakultatívnych zaobligatorné.
92§ 6, ods. 3 Udeľovanie súhlasu na zriadenie fakultatívnej poradne, oddelenia odbočky a miestnej poradne (podľa plánu dohodnutého medzi ministerstvami zdravotníctva a financií).
93zák. č. 49/1947 Sb.§ 7, ods. 1Pridružovanie ústavov národného zdravia k ambulatóriám alebonemocniciam.
94 zdravotnej starostlivosti § 8, ods. 1Nariaďovanie povinných hromadných zdravotníckych prehliadok a evidencie zdravotného stavu obyvateľstva.
95 zák. č. 61/1948 Sb. § 7, ods. 1 a 3Nariaďovanie povinných prehliadok a povinného očkovania proti tbc;nariaďovanie usmrcovania alebo iného odstraňovania tuberkulóznych zvierat.
96§ 7, ods. 3Určenie náhrad za zvieratá, ktoré sa musely odpredať z ochranných dôvodov.
97§ 8Vydávanie smerníc pre opatrenie proti tuberkulóznej nákazy naverejne prístupných miestach a shromaždištiach väčšieho množstva osôb.
98zák. č. 60/1948 Sb.§ 24Poskytovanie výpomoci finančne slabým obciam na úhradu nákladov, ktoré im vznikly vykonaním opatrení podľa zákona.
99zdravotníckych osôb zák. č. 114/1929 Sb.§ 4 Pripustenie cudzieho štátneho príslušníka k prevádzaniu lekárskej praxe.
100zák. č. 190/1946 Sb. § 4, ods. 2 Započítanie vojenskej služby a odčinenie krívd lekárnickým osobám.
101zák. č. 200/1928 Sb. v znení zák. č. 248/1948 Sb.§ 5, ods. 3Rozhodovanie o výkone pomocnej praxe pôrodníckej s hľadiska verejného zdravotného záujmu.
102zák. č. 248/1948 Sb.§ 9, ods. 1Odpustenie niektorých podmienok pre ustanovenie za obvodnú pôrodnú asistentku.
103vl. nar. č. 166/1940 Sb.
zák. čl. XIV/1876
§§ 1,5, 11 a 15 vl. nar.Organizovanie masérskych kurzov, vymenovanie predsedov skúšobných komisií a dozor na kurzy.
104vl. nar. č. 71/1947 Sb. § 9, ods. 1 písm. c)Hodnotenie vzdelania zdravotníckych osôb v pochybných prípadoch.
105 zák. č. 125/1948 Sb.§ 13Ustanovenie splnomocnencov do znárodneného a konfiškovaného kúpeľného majetku.
106nar. č. 21/1945 Sb. n. SNR§§ 3 a 5Evidencia a distribúcia zdravotníckeho personálu.
107prehliadky mäsavl. nar. č. 43/1942 Sb.§ 14, ods. 1Povoľovanie výnimky pre ustanovenie úradných veterinárov prehliadačmi jatočných zvierat a mäsa.
108 verejných bitúnkov vl. nar. č. 41/1940 Sb. v znení vl. nar. č. 373/1940 Sb.§ 58, ods. 2 Sústreďovanie živnostenského zabíjania z okolitých obcí, ktoré nemajú verejné bitúnky do verejných bitúnkov inej obce.
109hubenia živočíšnych škodcovvl. nar. č. 188/194 Sb. § 4, ods. 1 Povoľovanie chemických prostriedkov na hubenie krýs a potkanov.
110 vl. nar. č. 220/1940 Sb.§ 2Povoľovanie výnimiek zo zákazu používania vnadidiel, obsahujúcich živé choroboplodné zárodky na hubenie živočíšnych škodcov, na účely vedeckého výskumu.
111Ministerstva financií hospodárenia rozpočtovými úvermizák. č. 33/1949 Sb. § 12 Súhlas na uvoľňovanie úverov určených rozpočtom pre kraj, pokiaľ rozpočtový zákon a predpisy a pokyny k nemu vydané alebo iné zákony neurčia inak a pokiaľ i vecne príslušný ústredný úrad preniesol svoju pôsobnosť v dotyčnom odbore na krajský národný výbor.
112Účasť pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa dotýkajú rozpočtových úverov a boly prenesené vecne príslušnými ústrednými úradmi na krajské národné výbory.
113banských dávokzák. č. 206/1932 Sb.§ 2 Súčinnosť pri rozhodovaní o snížení banských dávok.
114vodoregulačných príspevkov zák. čl. XXIII/1885 §§ 122 a 123Povolenie vodným družstvám na Slovensku vyberať vodoregulačné príspevky.
115živelného fonduvl. nar. č. 39/1940 Sb.§ 7, ods. 3Poukazy príspevkov živelnému fondu v Brne.*)
116pôdohospodárskych úverových komisií zák. č. 43/1948 Sb. § 16, ods. 1 písm. d)Vymenovanie zástupcov finančnej správy v okresnej pôdohospodárskej úverovej komisii.
117zárukzák. č. 85/1922 Sb., vl. nar. č. 149/1922Sb. a zák. č. 166/1947 Sb.Záruky za pôžičky pôdohospodárskym družstvám.
118zák. č. 47/1948 Sb.Záruky za úvery sceľovacím družstvám.
119 podľa zákona o priamych daniachzák. o pr. d.§ 51, a § 73 ods. 1 Rozhodovanie o žiadostiach o oslobodenie od všeobecnej a zvláštnej dane zárobkovej, z dôvodu napomáhania verejným účelom a pod.
120 § 72, ods. 1 písm. e) a § 72, ods. 2Oslobodenie nezárobkových sdružení a fondov uvedených v § 72, ods. 1 písm. e) zákona o pr.d. od zvláštnej dane zárobkovej.
121§ 99Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiu o nároku na trvalé alebo dočasné oslobodenie od pozemkovej dane.
122§ 102 Povoľovanie dočasného oslobodenia od pozemkovej dane z dôvodu hromadného osídlenia.
123§ 128Povoľovanie trvalého oslobodenia od domovej dane.
124 § 145, ods. 2 Rozhodovanie o žiadostiach o vyradenie súpisných miest zo všeobecnej povinnosti k činžovej dani.
125§ 147, ods. 2Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiu o slúčení alebo vylúčení miest podrobených činžovej dani.
126§ 251Delegácia iného než podľa všeobecných zásad príslušného úradu pri dani dôchodkovej a všeobecnej a zvláštnej dani zárobkovej, ak ide o obvod toho istého krajského národného výboru.
127§ 258 Doručovanie do cudziny.
128§ 276, ods. 1 Odpis dane, ak ide o dvojaký predpis v obvode niekoľko krajských národných výborov.*)
129§ 276, ods. 2Rozhodovanie o odpustení priamych daní s príslušenstvom.
130§ 276, ods. 3 Odpúšťanie daní pre ohrozenie výživy alebo podnikania.
131§ 276, ods. 4 Odpis daní včas neuložených; upustenie od predpisu.
132§ 283, ods. 1 a 3 Rozhodovanie o žiadostiach o príročie a o žiadostiach o sníženie alebo odpustenie poplatku zo zmeškania (prirážky pre zmeškanie).
133§ 296Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam o vrátení daňových preplatkov.
134§ 340Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam o žiadostiach o navrátenie do predošlého stavu.
135§ 361Rozhodovanie o žiadostiach o odklad exekúcie.
136dekrétu č. 91/1945 Sb.§ 17Povolenie v prípadoch osobitnej žiadosti platiť dane viazanými vkladmi nad hranice určené v uvedenom ustanovení dekrétu (vyhl. Min. fin. z 30. 6. 1947, č. 715 Ú. l. I).
137dekrétu č. 99/1945 Sb.čl.14Odstránenie tvrdostí na daňové roky 1943 až 1945 pri dani dôchodkovej a všeobecnej dani zárobkovej.
138dekrétu č. 97/1945 Sb.odd. II, ods. 16Odstránenie tvrdostí na daňové roky 1943 až 1945 pri zvláštnej dani zárobkovej.
139dekrétu č. 97/1945 Sb.odd. III, ods. 4Odstránenie tvrdostí pri dani korporačnej a živnostenskej.
140dane zo mzdyzák. č. 109/1947 Sb.§ 2, ods. 5Určenie náhrad služobných výdavkov pri dani zo mzdy v konkrétnych prípadoch podľa smerníc Ministerstva financií.
141§ 3, ods. 2Vyhlásenie časti mzdy za mzdu za vyššie výkony alebo za prácu nad čas.
142§ 9, ods. 4,
§ 10, ods. 2, § 14, ods. 6, § 15, ods. 2a § 19
Predlžovanie lehôt a odpúšťanie zmeškaných lehôt pri dani zo mzdy, ak ide o lehotu dlhšiu než 6 mesiacov.
143§ 15 Delegácia iného než podľa všeobecných predpisov príslušného úradu na odvod dane zo mzdy.
144§ 15, ods. 4Úľavy v spôsobe a čase odvodu srazenej dane zo mzdy, pokiaľ ide o odvod viac okresných národných výborov; ak sa týka viac krajských národných výborov, podľa smerníc Ministerstva financií.
145 § 18, ods. 3Úľavy v predkladaní ročných výkazov dane zo mzdy v konkrétnych prípadoch.
146pôdohospodárskej danezák. o pr. d. zák. č. 49/1948 Sb.§ 251
§ 40
Delegácia iného než podľa všeobecných predpisov príslušného úradu pri pôdohospodárskej dani.
147živnostenskej danezák. č. 50/1948 Sb. zák. pr. d. § 25
§ 251
Delegácia iného než podľa všeobecných predpisov príslušného úradu pri o živnostenskej dani.
148majetkových dávokzák. č. 134/1946 Sb. v znení zák. č. 68/1949 Sb.§ 82Odstránenie tvrdostí, pri dávke z majetkovéhov prírastku a pri dávke z majetku.
149zák. č. 134/1946 Sb. § 34, ods. 3 § 41Povoľovanie oslobodení od dávky z majetkového prírastku a od dávky z majetku.
150§ 67, ods. 2 Delegácia iného úradu, než úradu príslušného podľa § 32 a § 66, ods. 1 zákona, ak ide o obvod toho istého krajského národného výboru.
151odvodu ziskuvl. nar. č. 327/1942 Sb. vl. nar. č. 114/1944Sb.§ 14

§ 15
Ponechanie a prenechanie sumy tvoriacej odvod zisku.
152umelých sladidiel vl. nar. č. 271/1937 Sb.§§ 7, 11 a 12 Určenie druhu a formy záznamov u vyrábateľa, veľkopredavača amalopredavača umelých sladidiel.
153 § 18Povoľovanie upotrebenia umelých sladidiel na živnostenské účely.
154liehového monopolu (čl. XX zák. č. 30/1946 Sb.)zák. č. 95/1888 r. z. v znení zákonov homeniacich a doplňujúcich (lieh. zák.)§ 24 Povoľovanie výnimiek podľa § 24.
155zák. č. 86/1932 Sb.čl. II, ods. 1a čl. VZdanenie produkčného liehu iným spôsobom než podľa skutočnej výroby, zistenej kontrolným liehovým meradlom.
156 vyk. predp. k § 51 lieh. zák. ako výnimky § 14Konštrukčné zmeny na destilačnom zariadení a v umiestení kontrolného liehového meradla, pokiaľ nie je okresný národný výborkompetentný.
157vyk. predp. k § 54 lieh. zák.§ 15 Sníženie priemernej stupňovitosti liehu za uplynuté ohlašovacieobdobie.
158vyk. predp. k § 54 lieh. zák.
vyk. predp. k § 64 lieh. zák.
§ 15
§ 22
Povolenie zúčtovať výrobu liehu so skutočne zistenou stupňovitosťou pri nedosiahnutí priemernej stupňovitosti liehu.
159vyk. predp. k § 69 lieh.
zák. zák. č. 30/1946 Sb.
§ 24

§ 100
Povolenie odpisu alebo vrátenia monopolnej dane z liehu z dopravného schodku liehu do 300.000 Kčs.
160vyk. predp. k § 72 lieh.
zák. zák. č. 30/1946 Sb.
§ 26

§ 100
Povolenie odpisu alebo vrátenia monopolnej dane z liehu do 300.000 Kčs.
161Odklad platenia monopolnej dane z liehu podľa smerníc Ministerstva financií.
162Povolenie na započítanie prebytku nad 3 % na vyrovnateľné schodky.
163vyk. predp. k § 73 lieh. zák. ako výnimky§ 27Povolenie prevádzky vývozných skladíšť liehovín.
164zák. č. 86/1932 Sb.čl. II, ods. 3Zapožičanie štátneho kontrolného liehového meradla.
165Náhrada za opravu štátneho kontrolného liehového meradla.
166Povolenie sušiarne zemiakov a škrobárne spojených s liehovarom.
167lieh. zák.
Pokyny k zák. č. 30/1946 Sb.
§ 51Povolenie na výnimočné zisťovanie vyrobeného liehu sbernou nádržou.
168 zák. č. 30/1946 Sb. §§ 109 a 110Dodávky liehu z akcie UNRRA; platenie dane z liehu, odpisy a vrátenie dane z liehu (hektolitrové dávky).
169§ 75Povoľovanie spracovať ovocie, výtlačky, semená atď. pomocou liehu a destilácie na silice, arómu, treste a esencie.
170§ 98Zisťovanie liehu v sulfitových liehovaroch.
171poplatkovvl. nar. č. 111/1922 Sb.pozn. 15, ods. 6Rozhodovanie o žiadostiach o priznanie výhodnej sadzby VII. triedy dane u obohatenia.
172zák. č. 13/1947 Sb. § 5, písm. a)písm. c)Povoľovanie úľav uvedených v § 3 zákona.*)Povoľovanie úplného alebo čiastočného oslobodenia od dane z obohatenia a od poplatku nehnuteľnostného pre iné než v § 4 uvedené venovania na podporu osôb menovaných v § 1 zákona.
173zák. č. 128/1948 Sb. § 5Povoľovanie oslobodenia od poplatkov alebo sníženia poplatkov z právnych úkonov, písomností a úradných úkonov súvisiacich s úpravou pomerov v peňažníctve vykonanou vo verejnom záujme, i keď nie sú splnené podmienky oslobodenia podľa predchádzajúcich ustanovení.
174§ 13, ods. 3Priznávanie úľav, uvedených v § 13, ods. 1 zákona, na žiadosť v odôvodnených prípadoch tiež vtedy, ak vznikla poplatková povinnosťpred dňami tam uvedenými.
175zák. č. 76/1938 Sb. § 5, písm. d), veta 2. a 3.Povoľovanie oslobodenia od poplatkového ekvivalentu pre budovy za podmienok v citovanom ustanovení uvedených.
176min. nar. č. 92/1902 r. z. § 2, ods. 3Rozhodovanie o rekurzoch proti rozhodnutiam o žiadostiach o poplatkové úľavy uvedené v § 1 zák.č. 127/1894 r. z.
177min. nar. č. 112/1894 r. z.§ 3Rozhodovanie o rekurzoch úverových a preddavkových spolkov proti rozhodnutiam o žiadostiach o priznanie poplatkových výhod podľazák. č. 91/1889 r. z.
178zák. č. 70/1902 r. z.

vl. nar. č. 408/1919 Sb.
čl. II

§ 1
Rozhodovanie o rekurzoch sväzkov ľudovej správy proti rozhodnutiam o žiadostiach o priznanie poplatkového oslobodenia pre komunálne pôžičky.
179clavl. nar. č. 168/1927 Sb.príl.G,
§ 15, ods. 1
Povoľovanie predaja tovaru železničným podnikom bez zaplatenia colnej pohľadávky alebo len s čiastočným zaplatením, ak neprevyšuje colná pohľadávka 10.000 Kčs.
180§ 38, ods. 1Uvaľovanie zostreného dozoru na úseky pohraničného colného pásma a colného vnútrozemia, v ktorých sa rozmohlo podludníctvo.
181 § 72, ods. 1Povolenie používať opovedky v poukazovacom konaní.
182 § 87, ods. 1 Povoľovanie súkromných colných skladíšť.*)
183§ 91, ods. 2Určenie osobitných podmienok pre prebaľovanie určitých druhov tovaru v colnom skladišti.*)
184§ 101, ods. 4 Povoľovanie uložiť predmety štátneho monopolu do colnýchskladíšť.
185§ 101, ods. 5Určenie obmedzení pre uskladňovanie niektorých druhov tovaru do colných skladíšť pokiaľ ide o súkromné colné skladištia.
186 § 114, ods. 2Rozhodovanie o dodatočnom zahrnutí tovaru do záznamového styku, ak uplynul od dovozu alebo vývozu tovaru dlhší čas než 6 mesiacov.
187§ 123, ods. 5 Povoľovanie záznamového styku s tovarom na sklad, ak nepresahuje celková pohľadávka 10.000 Kčs.*)
188§ 125, ods. 5Povolenie dovozného záznamového styku na dočasné používanie v iných prípadoch než uvedených v § 125, ods. 1 a 3 nariadenia preiný tovar než diapozitívy, štočky, gramofónové matrice, formy, razidlá, negatívy filmov, ak prevyšuje celková colná pohľadávka 2.000 Kčsaž do sumy 10.000 Kčs.
189§ 127, ods. 4 Povoľovanie dovozného záznamového styku prázdnych obalov na plnenie v iných prípadoch než uvedených v § 127, ods. 1 až 3nariadenia.
Podľa predpisu č. 122/1951 Zb. v pol. 189 sa prenáša na okresné národné výbory pôsobnosť prislúchajúca krajským národným výborom.
190§ 131, ods. 2Zásadné dovolenie a povoľovanie zušľachťovacieho styku aktívneho zásadne nedovoleného pre tovar, pri ktorom celková colná pohľadávka prevyšuje sumu 1.000 Kčs až do sumy 5.000 Kčs.*)
191§ 139, ods. 2 písm. a)Dovolenie prepravného styku v cestnej doprave, v doprave po vode na dlhších tratiach a v opakujúcich sa prípadoch v príp. dohode s príslušnými dotknutými krajskými národnými výbormi.
192§ 139, ods. 2, písm. b) Dovolenie prepravného styku v železničnej doprave a v príp. dohode s príslušnými dotknutými krajskými národnými výbormi.**)
193§ 140, ods. 5Povolenie prepravy predmetov štátneho monopolu.
194§ 142Rozhodovanie o žiadostiach o povolenie dovozného styku s colnou výhodou:a) pre pevné zvyšky po čistení a spracovaní tukov a mastných olejovdovážaných továrňami k extrácii tukov a mastných olejov,b) pre pevný žĺtok pre priemyselné závody (1. poznámka k sadz. č. 132 col. sadzobníka),c) pre rašelinu dovážanú továrňami pre priemyslové spracovanie na melasové krmivá (2. poznámka k sadz. č. 135 col. sadzieb),d) pre barytované kartóny, dovážané na výrobu fotografických papierov(1. poznámka za sadz. č. 285 col. sadzobníka),e) pre barytovaný papier, dovážaný na výrobu fotografických papierov[poznámka za sadz. pol. 290a) col. sadz.],f) pre želatínový papier, dovážaný na výrobu fotografických papierov [poznámka za sadz. pol. 292 a) col. sadz.],g) pre lisovaný plechový tovar (rámy, stúpačky, kolesá z oceľovéhoplechu, ráfky pre kolesá), dovážaný pre továrne na automobily a motocykle [poznámka k sadz. pol. 445a)-b) col. sadzobníka],h) pre automobilové perá pre továrne na automobily [poznámka za sadz. pol. 471b) col. sadzobníka],i) pre výkovky, dovážané do továrne na automobily a motocykle [poznámka k sadz. pol. 483a) 1 až 4],j) pre pásy z hliníkového plechu hrubé 0.5 mm až 0.2 mm, dovážané pre továrne na výrobu hliníkových listov (fólií) [poznámka k sadz. pol. 491d) col. sadzobníka].
195§ 148, ods. 3 Oslobodenie cestujúcich osôb na určitých hraničných úsekoch od povinnosti hlásiť sa na colných úradoch.
196§ 166, ods. 12 a § 167, ods. 4Uzavretie prechodu bicyklami cez colnú hranicu pri jednotlivých colných úradoch.
197§ 200, ods. 1 veta 3.Povoľovanie colných úverov na colných oddeleniach okresných národných výborov, ktoré neboly splnomocnené na vyclievanie na úver.
198 § 205, písm. c) Povoľovanie colného úveru v prípadoch iných, než uvedených v § 205, písm. a) a b) nariadenia.
199zák. č. 114/1927 Sb.

vl. nar. č. 168/1927 Sb.
§ 103


§ 213
Odpúšťanie colných pohľadávok z dôvodov slušnosti, ak neprevyšuje colná pohľadávka 10.000 Kčs.
Podľa predpisu č. 122/1951 Zb. v pol. 199 sa prenáša na okresné národné výbory pôsobnosť prislúchajúca krajským národným výborom.
200vl. nar. č. 168/1927 Sb.§ 229, ods. 1Paušalovanie poplatkov za stále úkony na čas dlhší než tri mesiace.
201zák. č. 114/1927 Sb. § 139, ods. 4 Určenie predmetu a rozsahu vyvlastnenia vyvlastňovacím rozhodnutím a určenie výšky odškodného.
202vl.nar.č. 168/1927 Sb.príl. A/ IV/2, úvod, ods. 2Vyhlasovanie úľav alebo obmedzení dopravy rastlinstva v pohraničnom styku.
203 príl. G, § 3, ods. 4 Rozhodovanie po dohode s Ministerstvom dopravy o veciach uvedených v ods. 2 a 3, t. j. o poskytnutí kancelárskych miestností pre úrady colnej správy, ich čistení a vykurovaní atď.
204príl. G, § 4, ods. 3 Udeľovanie súhlasu k výške nájomného, požadovaného železničnou správou za priestor poskytnutý na zriadenie úradného colného skladišťa.
205príl. G, § 6, ods. 5Povolenie zastávky pri jazde medzi colnou hranicou a pohraničným colným oddelením okresného národného výboru.
206príl. G, § 10, ods. 1Oznamovanie mien úradníkov colnej správy na krajských národných výboroch a okresných národných výboroch v ich obvode, pre ktorých colná správa požaduje voľné cestovné lístky, Ministerstvu dopravy.
207 príl. G, príl. c/1/C,o ds. 4Povoľovanie dovozného záznamu súkromných cudzozemských nákladných vozov železničných na použitie pri tuzemských plných jazdách.
208príl. G, príl. c/1/D, ods. 1 Povoľovanie dovozného záznamu cudzozemských železničných vozov, najatých tuzemským železničným podnikom za účelom začlenenia do jeho vozňového parku.
209 príl. G, príl. c/1/E, ods. 2Povoľovanie vývozného záznamu tuzemských železničných vozov,prenajatých cudzozemským železničným alebo iným podnikom na dlhšie užívanie mimo colného územia.
210 príl. H, § 3, ods. 4 Rozhodovanie o záväzkoch obdobných záväzkom v príl. G, § 3, ods. 2 a 3. (Presun sa nedotýka súčinnosti Ministerstva zahraničného obchodu a Ministerstva dopravy).
211príl. H, § 7 Povoľovanie predaja tovaru plavebným podnikom bez zaplatenia colnej pohľadávky alebo len po čiastočnom zaplatení ak neprevyšujecolná pohľadávka 10.000 Kčs.
212mimoriadnych dávok zák. č. 185/1947 Sb. v znení zák. č. 180/1948 Sb. § 26Povoľovanie upustenia od ďalšieho trestného konania v odbore mimoriadnej jednorázovej dávky a mimoriadnej dávky z nadmerných prírastkov na majetku.
213 trestných dôch. trest. zák.§ 541 a nasl.Povoľovanie upustenia od ďalšieho právneho konania v trestných veciach daní nepriamych, colných, poplatkových, monopolov, devízových a menových za použitie zmierňovacieho práva.
214zák. o pr. d. § 225 Návrhy Ministerstvu spravodlivosti na vymenovanie predsedu a prísediacich odvolacích senátov pre odbor priamych daní a majetkových i mimoriadnych dávok.
215 Ministerstva priemyslu staviteľskej živnosti vl. nar. č. 103/1925 Sb. § 13, ods. 2Povoľovanie výnimky, aby žiadateľ bol pripustený na staviteľskú skúšku bez dokladov uvedených v § 12, písm. b) nariadenia.
216záruk zák. č. 84/1922 Sb. a vl. nar. č. 191/1922Sb.Záruky za pôžičky živnostenských družstiev.
217Ministerstva dopravy železničných*)zák. č. 86/1937 Sb. § 19, ods. 2Svolenie na dočasné obmedzenie pravidelnej prevádzky, ak ide oželeznicu drobnú neprevádzanú Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
218 § 26, ods. 2 Svolenie na scudzenie jednotlivej časti železnice, ak ide o železnicu drobnú, neprevádzanú Československými štátnymi železnicami(Československými železnicami, národným podnikom).
219 § 39, ods. 3 Rozhodovanie o nákladoch vzišlých z toho, že trate iného železničného podniku preťaly železnicu.
220§ 40, ods. 2Rozhodovanie o potrebnosti a rozsahu opatrení a zariadení na ochranu majetku v okolí železnice a o tom, kto ich má uskutočniť.
221 § 42Vydávanie povolenia na začatie prevádzky a vykonávanie vyšetrenia pred týmto povolením predchádzajúceho, ako i vykonávanie kolaudácie, ak ide o železnicu drobnú, neprevádzanú Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
222§ 47, ods. 4Rozhodovanie o príspevkoch na udržovanie pozemných komunikácií preťatých alebo inak dotknutých železnicou alebo stavbou na železnici, ak nedôjde k dohode.
223§ 50, ods. 1 Určovanie, či a ako treba železnicu ohradiť, ktoré priecestia (priechody) majú byť opatrené výstražnými znameniami a akými alebo ktoré majú byť chránené inými osobitnými zariadeniami.
224§ 50, ods. 2Rozhodovanie o nákladoch na zariadenie, uvedené v § 50, ods. 1 žel. zák., ak nedôjde k dohode.
225§ 52, ods. 1Účasť na miestnom vyšetrení, predchádzajúcom rozhodnutie o stavbe verejnej pozemnej komunikácie alebo verejného priestranstva, ak sa takáto stavba dotýka železnice, neprevádzanej Československými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom).
226§ 54, ods. 2Rozhodovanie o príspevkoch na náklady udržovania zariadení, súvisiacich s preťatím vody alebo vodného diela železnicou alebostavbou na železnici, ak nedôjde k dohode.
227§ 57, ods. 1 Účasť na miestnom vyšetrení, predchádzajúcom vydanie rozhodnutia vodoprávneho úradu, ak sa dotýka vodné dielo alebo akákoľvek úprava vo veci vôd železnice neprevádzanej Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
228§ 60, ods. 2Účasť na miestnom vyšetrení pri udeľovacom konaní, ak sadotýka banský údel alebo banská koncesia železnice neprevádzanejČeskoslovenskými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom).
229 § 71, ods. 5 a § 94 ods. 2 Schvaľovanie ustanovenia riaditeľa (správcu alebo člena riaditeľstva) prevádzky na železniciach, neprevádzaných Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
230 § 74 ods. 2 a 4 Schvaľovanie služobného poriadku pre železnice neprevádzanéČeskoslovenskými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom s výnimkou plnení uvedených v § 1, zák.č. 244/1948 Sb.) a povoľovanie odchýlok od povinnosti vydať služobný poriadok pre tieto železnice.
231§ 82Nariaďovanie primeranej úpravy cestovných poriadkov drobných železníc, neprevádzaných Československými štátnymi železnicami(Československými železnicami, národným podnikom).
232§ 85, ods. 3 Schvaľovanie pevných sadzieb náhrady za spôsobené maléporuchy v prevádzke, za poškodenie alebo znečistenie staničných miest, vozidiel alebo zariadení na železniciach neprevádzaných Československými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom).
233§ 86, ods. 2 Schvaľovanie taríf (ich zmien a zrušení) pre drobné železnice,neprevádzané Československými štátnymi železnicami(Československými železnicami, národným podnikom).
234§ 87Nariaďovanie primeranej úpravy taríf z dôvodov verejného záujmu pre drobné železnice, neprevádzané Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
235§ 124, ods. 1 a § 126, ods. 1Výkon štátnej výsosti vo veciach železníc a dozor nad železničnými podnikmi, pokiaľ ide o úkony verejnej železničnej správy,prislúchajúcej podľa tejto prílohy krajským národným výborom.
236 § 124, ods. 2 písm. m) Vykonávať zdravotno policajnú službu vo veciach železníc, počítajúc v to i službu záchrannú na železniciach neprevádzaných Československými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom).
237 § 126, ods. 4 Oslobodzovanie od povinnosti mlčanlivosti zamestnancov železníc, neprevádzaných Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
238§ 127, § 128, ods. 2, § 130, ods. 1, § 131, ods. 1Používanie donucovacích opatrení proti železničnému podniku a vykonávanie kárnej právomoci nad jeho vedúcimi orgánmi i zamestnancami, pokiaľ výkon verejnej železničnej správy prislúchanárodným výborom a nejde o železnice prevádzané Československými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom).
239 § 135Nariaďovanie, aby železničný podnik uskutočnil opatrenia potrebné s hľadiska verejného záujmu, pokiaľ nejde o železnice prevádzanéČeskoslovenskými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom), a prípadné zariadenie výkonu týchto opatrení na trovy a nebezpečenstvo podniku.
240§ 150Udeľovanie povolenia podniku vedľajšej železnice (okrem železníc prevádzaných Československými štátnymi železnicami -Československými železnicami, národným podnikom), aby veci stratené alebo zabudnuté dodal miestnemu úradu, príslušnému na prijímanie nálezov.
241§ 154, ods. 1Uznávanie prestavieb a rozširovacích stavieb, zadovážení výstroja azariadenia na vedľajších železniciach, pokiaľ nejde o železnice prevádzané Československými železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom), za verejne prospešné.
242§ 177, ods. 2 a § 181, ods. 1 Udeľovanie stavebného povolenia, po príp. povolenia na prípravné práce pre železnice na prepravu neverejnú podľa § 177 žel. zákona, ak sa tieto železnice dotýkajú pozemku, ktorý slúži prevádzke inéhodruhu železníc.
243zák. č. 132/1930 Sb. § 12, ods. 3 Dohľad nad zachovaním lehoty na podanie žiadosti o zriadenie dočasnej vložky železničnej knihy pokiaľ ide o železnice neprevádzané Československými štátnymi železnicami(Československými železnicami, národným podnikom).
244 § 18, ods. 2 a § 36, ods. 1 Dohľad na zachovanie lehoty na podanie žiadosti o vyhľadávanie železničných pozemkov a povoľovania predĺžení tejto lehoty pokiaľ ide o železnice neprevádzané Československými štátnymiželeznicami (Československými železnicami, národným podnikom).
245§ 46, ods. 3Ukladanie peňažných poriadkových pokút železničným podnikom, pokiaľ pôsobnosť vo veciach železničných kníh prislúcha podľa tejto prílohy krajským národným výborom.
246vl. nar. č. 14/1931 Sb.§ 5, ods. 2Rozhodovanie o predĺžení lehoty pre začatie vyhľadávania železničných pozemkov pri železniciach neprevádzaných Československými štátnymi železnicami (Československýmiželeznicami, národným podnikom).
247vl. nar. č. 167/1937 Sb. § 5, ods. 2, posl. vetyUkladanie niektorých povinností o obsahu cestovných poriadkov a ich vyvesovaní železničným podnikom železnice drobnej, pokiaľ nie je prevádzaná Československými štátnymi železnicami Československými železnicami, národným podnikom).
248§ 6, ods. 1 a 2Schvaľovanie vyhlášok železnice pre obmedzenú prepravu verejnú o rozsahu prepravy a určení ich ďalších podrobností v jednotlivých prípadoch.
249vl. nar. č. 132/1940 Sb.§ 8, ods. 3 Rozhodovanie o jednotnom označení staníc a zastávok pokiaľ ide o pouličné drobné železnice.
250§ 10, ods. 2Povoľovanie výnimiek pri označovaní priecestí, po pr. nariaďovanie ďalších bezpečnostných opatrení pokiaľ ide o pouličné (drobné) železnice.
251 min. nar. č. 19/1879 r. z. § 26, posl. vetyRozhodovanie o závadách zariadení proti ohňu, zistených pri komisionálnom konaní.
252Ministerstva pôdohospodárstva pôdohospodárskeho úveru zák. č. 43/1948 Sb. § 16, písm. c)Vymenovanie zástupcov príslušného Jednotného sväzu roľníkov v okresnej pôdohospodárskej úverovej komisii a zmeny vovymenovaní týchto zástupcov.
253úpravy lúk a pašienok vl. nar. č. 141/1940 Sb.Všetka pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva vo veci úpravy lúk a pašienok (netýka sa pozemkov vojenskej správy).
254lesných zák. č. 11/1893 čes. z. z.§ 19Vykonávanie osobitného dohľadu nad obecnými lesmi.
255nar. býv. Min. orby č. 30/1903 r. z. § 6Ustanovovanie členov skúšobnej komisie pre skúšky odbornej spôsobilosti v lesníctve.
256vl. nar. č. 265/1939 Sb.§ 10 Účasť pri právnych úkonoch a vyhlasovanie právnych úkonov za neúčinné.
257vyhl. preds. vl. č. 296/1939 Sb.§ 9 Rozhodovanie o námietkach.
258vl. nar. č. 350/1940 Sb. § 3 Zákaz ťažby v uznaných lesných porastoch a nariadenie vymýtenia časti lesných porastov špatných odrôd s výnimkou lesov vojenskej správy.
259§ 5, ods. 1Určovanie závodov, ktoré môžu obchodovať s lesnými semenami a priesadami podľa smerníc Ministerstva pôdohospodárstva.
260§ 6, ods. 3Poverovanie osôb na pestovanie lesných priesad na predaj a na obchodovanie lesnými semenami a priesadami a vydávaniepreukazov týmto osobám, a to podľa smerníc Ministerstvapôdohospodárstva.
261§ 9Vymenovanie kontrolných úradníkov nad závodmi, ktoré sa zaoberajú obchodom s lesnými semenami a pestovaním lesných priesad.
262§ 10Vyberanie dávky pri predaji lesných semien a priesad.
263 zák. č. 37/1928 Sb.§§ 6 a 9Sníženie doby porubnej a povoľovanie mimoriadnych porubných ťažieb lesným celkom nad 50 ha s výnimkou lesov vojenskej správy.
264vl. nar. č. 35/1944 Sb. § 9, ods. 2Vydávanie povolení alebo príkazov na zjednodušenie lesných hospodárskych plánov pre väčšie hospodárske celky s výnimkou lesov vojenskej správy.
265§ 12, ods. 2Schvaľovanie lesných hospodárskych plánov pre lesy spravované ústrednými úradmi s výnimkou lesov spravovaných vojenskousprávou.
266 § 14 Povoľovaniea) zmien hospodárskych celkov,b) ťažieb dreva presahujúcich prípustnú hornú hranicu,c) odchýlok od lesných hospodárskych plánov,d) zmeny doby porubnej,e) lehoty na obnovu a revíziu lesných hospodárskych plánov, aknejde v prípadoch uvedených pod písm. a) až e) o lesy spravovanévojenskou správou.
Podľa predpisu č. 34/1958 Zb. v pol. 266 z výkonných orgánov krajských národných výborov sa prenáša pôsobnosť na výkonné orgány okresných národných výborov.
267vyhl. predsedu vlády č. 295/1939 Sb.§ 9Rozhodovanie o odvolaní proti uloženiu poriadkovej pokuty predsedom Trhového sdruženia.
268zák. č. 206/1948 Sb.§ 10 Určovanie pozemkov konfiškovaných a pozemkov prevzatých alebo vykúpených v pozemkovej reforme na zalesnenie podľa zásad asmerníc Ministerstva pôdohospodárstva.
269 nar. Min. orby č. 25.347/ 1880 F. M.Vykonávanie skúšok pre hájnikov.
270nar. Min. orby č. 40.086/ 1893 F. M.Vykonávanie skúšok pre strážcov zveri.
271zalesňovania povodia Hornej Bečvyzák. č. 52/1897 mor. z. z.§ 5, ods. 1 Schvaľovanie ročnej potreby zalesňovacieho fondu.
272hradenia bystrínzák. č. 117/1884 r. z. § 10a) Vydávanie príkazov správam pre hradenie bystrín na vypracovanieprojektov v odbore lesnícko-technickej ochrany pôdy (hradeniebystrín).b) Schvaľovanie podrobných projektov s výnimkou projektov celoštátneho významu.c) Technicko-ekonomické kolaudácie prác, vykonaných správou prehradenie bystrín.
273poľovníctvazák. č. 225/1947 Sb.§ 5, ods. 1Určenie najmenšej výmery poľovného revíru na 400 ha.
274§ 5, ods. 2, vety druhej a § 6, ods. 6Uznávanie poľovných revírov lesníckych škôl a výskumných ústavov pre výskum zveri za vlastné poľovné revíry a pričleňovanie poľovných pozemkov k nim.
275§ 21, ods. 2Povoľovanie výnimiek z podmienok určených pre výkon práva poľovníctva.
276 § 61, ods. 1Povoľovanie výnimky z členstva v Československej poľovníckej jednote.
277vodohospodárskychzák. čl. XXIII/1885 v znení zák. čl. XVIII/1913 a podľa príslušných vykonávacíchpredpisov§ 55 Obmedzenie týkajúce sa zamedzenia výmoľov.
278zák. č. 20/1941 Sl. z.§ 11Schvaľovanie stanov vodných spoločenstiev a dozor nad nimi.
279§ 7Udržovanie štátnych stavieb.
280 § 8Určovanie spôsobu udržovania stavieb.
281novej pozemkovej reformyzák. č. 46/1948 Sb. § 2, ods. 1 písm. d) Vydávanie potvrdení o výnimke zo zákona pri pôdohospodárskychdružstvách.
282§ 7, ods. 6 Príkaz na začatie konania za účelom zistenia predpokladov pre výkup.
283§ 10, ods. 4Začatie výkupného konania a rozhodnutie o výkupe.
284 § 13Schvaľovanie vlastníckych dispozícií s pôdou, ktorá je predmetom výkupného konania.
285§ 14, ods. 2Požadovanie živého a mŕtveho zariadenia od vlastníka a prídel tohto zariadenia (označenie kupca).
286§ 15, ods. 3Požadovanie posudkov od roľníckych komisií v odbore pôsobnosti prenesenej na krajské národné výbory.
287§ 15, ods. 4Vysielanie odborných orgánov k roľníckym komisiám.
288§ 16, ods. 1Začatie a vykonávanie prídeľového konania, návrh hrubej rozvahy s výnimkou rozhodovania o prídele nad výmeru sebestačnej usadlosti, ďalej o prídele väčších pôdohospodárskych objektov, o prídele štátu,krajom, celoštátnym verejnoprávnym korporáciám a sväzom, závodov pôdohospodárskeho priemyslu, väčších budov lesnej pôdy nad 10 ha a rybničného hospodárstva.
Podľa predpisu č. 122/1951 Zb. v pol. 288 sa prenáša na okresné národné výbory pôsobnosť prislúchajúca krajským národným výborom.
289 revízie prvej pozemkovej reformy zák. č. 142/1947 Sb. v znení zák. č. 44/1948 Sb., vl. nar. č. 1/1948 Sb., v znení vl. nar. č.90/1948 Sb.§ 6, ods. 5 zák.Požadovanie živého a mŕtveho zariadenia od vlastníka pri prevzatí zvyškových statkov a prídel tohto zariadenia (označenie kupca).
290 § 8, ods. 1 až 6 zák. Rozhodovanie o drobnom prídele s výnimkou rozhodovania o prídele nad výmeru sebestačnej usadlosti o prídele štátu, krajom, celoštátnym verejnoprávnym korporáciám a sväzom, závodov pôdohospodárskeho priemyslu, väčších budov a nehnuteľností, lesnej pôdy nad 10 ha a rybničného hospodárstva.
Podľa predpisu č. 122/1951 Zb. v pol. 290 sa prenáša na okresné národné výbory pôsobnosť prislúchajúca krajským národným výborom.
291§ 8, ods. 6 zák.Súčinnosť s roľníckymi komisiami.
292§ 19, ods. 1, vl. nar.Vyžadovanie posudkov od miestnych roľníckych komisií a prejednávanie návrhov miestnych roľníckych komisií v rámci pôsobnosti prenesenej na krajské národné výbory.
293§ 20, ods. 2 vl. nar.Vysielanie odborných orgánov k roľníckym komisiám a ukladanie úkonov na zdolanie úloh, spojených s vykonávaním revízie v rámcipôsobnosti prenesenej na krajské národné výbory.
294§ 23 Výpovedné konanie.
295zák. č. 142/1947 Sb. v znení zák. č. 44/1948Sb. (a náhr. zák. č. 32/1920 Sb. v znení zák. č. 220/1922 Sb.)§ 17 zák.

§§ 2, 2a náhr. zák.
Návrhy na poznámku zamýšľaného prevzatia nehnuteľností.
296§ 17 zák. §§ 17 a 21 náhr. zák.Výpovede z hospodárenia na prenajatých nehnuteľnostiach.
297konfiškácie pôdohospodárskeho majetkudekrétu č. 12/1945 Sb.§ 1, ods. 3 a § 3, ods. 2Rozhodovanie o odvolaniach pri výnimke z konfiškácie podľa § 1, ods. 2 dekrétu a rozhodovanie o pochybných prípadoch.
298§ 9, ods. 5 a 6Schvaľovanie prídelových plánov a konečné rozhodovanie v prípaderozporov medzi prídelovými plánmi a návrhmi na úhradu miestnych roľníckych komisií alebo rozporov medzi návrhmi okresných roľníckych komisií susediacich okresov s výnimkou rozhodovania oväčších pôdohospodárskych závodoch, o prídele štátu, krajom, celoštátnym verejnoprávnym korporáciám a sväzom, o prídele závodov pôdohospodárskeho priemyslu, väčších budov a nehnuteľností a rybničného hospodárstva.
299prídelu pôdohospodárskeho majetkunar. č. 104/1945 Sb. n. SNR§ 13, ods. 6 Rozhodovanie o rozporoch medzi prídelovými plánmi a návrhmi na prídelovú cenu miestnych roľníckych komisií, ktoré okresná roľnícka komisia nemôže prekonať, a ak nedôjde k dohode, ako i v prípaderozporov medzi susednými okresnými roľníckymi komisiami.
300 obchodu s vínom, vinným muštom a vinným rmutomzák. č. 210/1907 r. z. Vykonávanie predpisov o pivničnej inšpekcii s výnimkou určenia obvodov a služobných inštrukcií.
301 Ministerstva výživy vyživovacíchzák. č. 51/1947 Sb., vl. nar. č. 34/1947 Sb., zák. č. 83/1948 Sb. aprísl. vl. nar.Poukazovanie finančných a cenových intervenčných súm podľa smerníc Ministerstva výživy.
302 policajných predpisov o potravináchvl. nar. č. 377/1920 Sb.§ 9 Povoľovanie úchyliek od určených náležitostí žiadostí a výrobkov.
303min. nar. č. 235/1907 r. z.čl. I,
§ 1, ods. 2
Povoľovanie živnostenskej výroby umelých sladív.
304Ministerstva techniky a Ministerstva pôdohospodárstvavodohospodárskych staviebzák. č. 49/1931 Sb.§ 9, ods. 1Schvaľovanie projektov a rozpočtov vodohospodárskych stavieb.*)
305§§ 11 až 16 Povoľovanie štátneho príspevku na jednotlivé druhy stavieb.*)
306§ 20, ods. 1 a 4Dohodnutie dohovorov o vodohospodárskych stavbách, rozhodovanie v sporoch, zadovažovanie písomných prejavov stavebníkov.*)
307§§ 23 až 26Starostlivosť o udržovanie vodohospodárskych diel.
308Ministerstva techniky stavby vodných ciest zák. č. 50/1931 Sb. § 20, ods. 2 Schvaľovanie projektov, úprav vodných tokov podľa § 1, ods. 1, časti A a miestnych štrkonosných tokov podľa § 1, ods. 2 písm. a)zákona okrem splavňovacích a úpravných prác na Labi, Vltave, Dunaji a Váhu a okrem projektov súvislých riečnych úprav na Berounke, Radbúze, Malši, Odre, Morave a Tise, pokiaľ nebudú vypracované na základe schválených generálnych projektov.
309§ 20, ods. 3Vydávanie stavebných povolení na stavby vodných elektrární, zriaďovaných v súvislosti so splavňovacími prácami podľa § 1zák. č. 66/1901 r. z.
310zák. č. 66/1901 r. z.§ 13, ods. 4Vydávanie rozhodnutí o projektoch stavieb uvedených v § 1 zákona.
311autostrád vl. nar. č. 372/1938 Sb. v znení vl. nar. č.189/1939 Sb.§ 2, ods. 6 Povoľovanie stavby autostrády a rozhodovanie o podaných námietkach, pokiaľ ide o úseky autostrády už rozostavanej.
312ciest a mýt zák. č. 86/1937 Sb.§ 48, ods. 2Rozhodovanie o príspevkoch na náklady stavieb a zariadení na železnici, ktoré vznikly preťatím železnice verejnou komunikáciou, ak nedôjde k dohode.
313zák. čl. I/1890 nar. č. 9/1946 Sb. n. SNR Pôsobnosť vo veciach štátnych a vicinálnych ciest a mýt po vrchnostenskej stránke, vykonávaná Povereníctvom techniky.
314znárodneného stavebníctvazák. č. 121/1948 Sb. § 20 Vydávanie súhlasu na udeľovanie živnostenských oprávnení a oprávnení podľa predpisov o civilných technikoch na skutočňovaniestavieb akéhokoľvek druhu a na zakladanie nových podnikov týchto odvetví.
315 stavebnej obnovy zák. č. 86/1946 Sb. v znení zák. č. 15/1947 Sb.§ 14, ods. 1 Povoľovanie výnimiek vo výške zastavania.
316Min. techniky a Min. sociál. starostlivost§§ 19 až 25Všetka pôsobnosť vo veciach štátnej podpory na obnovu i priznaná v uvedených ustanoveniach zákona ústredným úradom.
Podľa vyhlášky č. 52/1950 Zb. nadobudla pol. 316 účinnosť dňa 1. júla 1951.
Podľa predpisu č. 34/1958 Zb. v pol. 316 z výkonných orgánov krajských národných výborov sa prenáša pôsobnosť na výkonné orgány okresných národných výborov.
317Ministerstva technikycivilných technikovvl. nar. č. 180/1946 Sb. § 1 Odpúšťanie časti času praktického zamestnania predpísaného pre dosiahnutie oprávnenia civilného technika a pre povolenie na výkon predpísanej skúšky.

Príloha B vl. nar. č. 116/1949 Sb.

Pol.V odbore štátnej správysa prenáša na okresné národné výbory pôsobnosť prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciachpodľaPredmet pôsobnosti
predpis§ (čl.)
123456
1Ministerstva vnútra prídelu konfiškovaného majetkuzák. č. 31/1947 Sb.

vl. nar. č. 106/1947 Sb.

vl. nar. č. 163/1947 Sb.
§ 5, ods. 1, č. 2


§ 23, ods. 1, písm. b)

§ 22, ods. 1, č. 6
Povoľovanie výnimiek z podmienok ustanovených pre žiadateľov o prídel, pokiaľ ide o národnosť ich rodinných príslušníkov.
2 majetkového usporiadania obcí dekrétu č. 121/1945 Sb.§ 18, ods. 8, písm. b), vety druhej Rozhodnutie o majetkovom usporiadaní pri územných zmenách obcí ak vyjdú dodatočne na javo práva alebo záväzky a ak nedôjde o tom k dohode medzi zúčastnenými miestnymi národnými výbormi. Prenáša sa tiež pôsobnosť, prislúchajúca krajským národným výborom.
3komunálnych podnikovzák. č. 199/1948 Sb. § 29Vykonávanie poradenskej, evidenčnej a revíznej služby, poskytovanie pomoci pri zriaďovaní komunálnych podnikov, sledovanie ich rozvoja a sprostredkovanie skúseností v obvode okresu.
4Ministerstva školstva, vied a umení škôl materských a škôl I. až III. stupňazák. č. 95/1948 Sb. § 67Dohľad na žiacke domovy a internáty podľa smerníc krajského národného výboru; zriaďovanie družín mládeže a starostlivosť o ich vybavenie.
5územnej organizácie cirkví zák. č. 50/1874 r. z. výn. min. kultu č. 12.692/1866§ 20Udeľovanie súhlasu k zmenám farských obvodov, ak nepresahujú územie okresu.
6zák. č. 68/1874 r. z.
zák. č. 57/1890 r. z. min. nar. č. 96/1897 r. z.
§ 4
§ 7
§ 3, písm. b)
Povoľovanie zmien v hraniciach náboženskej obce.
7 cirkevných osôbzák. č. 122/1926 Sb. analogie služ. pragm. č. 15/1914 r. z.§ 3Udeľovanie zdravotných dovolených duchovným.
8 cirkevného majetkuzák. č. 50/1874 r. z.§ 22Povoľovanie excindácie farských pozemkov.
9zák. č. 46/1948 Sb. § 2, ods. 1 písm. c) Vydávanie potvrdení o všeobecnej prospešnosti pre vyňatie cirkevnej pôdy z novej pozemkovej reformy.
10 základinovýchVydávanie potvrdení o všeobecnej prospešnosti základín pre účely vyňatia základinových pozemkov z novej pozemkovej reformy.
11Ministerstva sociálnej starostlivosti a Ministerstva financií štátnych podpôr novomanželomzák. č. 56/1948 Sb. § 4, ods. 1, § 6 a § 10, ods. 2Prevzatie štátnej záruky za pôžičky novomanželom.
12§ 5, č. 5, písm. c) Svolenie alebo výzva na vypovedanie pôžičky alebo na jej splatenie bez výpovedi alebo na súdne vymáhanie.
13§ 13, ods. 3Odoprenie, obmedzenie alebo odvolanie štátneho príspevku.
14 štátneho bytového fonduzák. č. 98/1919 Sb. § 1, ods. 3 Hospodárska a technická správa domov Štátneho bytového fondu.
15Ministerstva zdravotníctvahospodárenia s bytmizák. č. 138/1948 Sb.§ 10, ods. 2, § 11, ods. 1 a § 16Hlásenie bytov a zrušovanie smlúv o užívaní bytov v domoch Štátneho bytového fondu.
Podľa predpisu č. 122/1951 Zb. v pol. 15 sa prenáša na miestne národné výbory pôsobnosť prislúchajúca krajským a okresným národným výborom
16 Ministerstva zdravotníctvazdravotnej starostlivostizák. č. 332/1920 Sb. § 4, č. 2 Rozhodovanie v jednotlivých prípadoch, pokiaľ bolo dosiaľ príslušnéMinisterstvo zdravotníctva.
17policajných predpisov o potravinách zák. č. 89/1897 r. z. § 31 Povoľovanie na prehliadku potravín a predmetov úžitkových prevádzanúživnostensky; ustanovenie rozsahu živnosti a podmienok.
18pohlavných chorôbzák. č. 241/1922 Sb. § 8Evidencia pohlavne chorých a požadovanie hlásení pohlavných chorôb od ošetrujúcich lekárov a liečebných a ošetrovacích ústavov.
19liečebných a ošetrovacích ústavov zák.č. 185/1948 Sb.§ 16Likvidácia dočasných správ poštátnených a konfiškovaných okresných nemocníc.
20Ministerstva financií finančného hospodárstva obcí zák. č. 329/1921 Sb.

vl. nar. č. 143/1922 Sb.
§ 33, ods. 1

K § 33 ods. 1
Svolenie na predpisovanie a vyberanie najvyššej 10 % prirážky k štátnemu poplatku z prevodu nehnuteľností medzi živými.
21hospodárenia rozpočtovými úvermizák. č. 33/1949 Sb. § 12Súhlas na uvoľňovanie úverov ustanovených rozpočtom pre okres, pokiaľ rozpočtový zákon a predpisy a pokyny k nemu vydané alebo iné zákony neustanovia inak a pokiaľ i vecne príslušný ústredný úrad preniesol svoju pôsobnosť v dotyčnom odbore na okresný národný výbor.
22Účasť pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa dotýkajú rozpočtových úverova boly prenesené vecne príslušnými ústrednými úradmi na okresné národné výbory.
23rentovej danezák. o pr. d. § 181, ods. 2 Úľavy v spôsobe a čase odvodu rentovej dane.
24dane zo mzdyzák. č. 109/1947 Sb. § 15, ods. 4Úľavy v spôsobe (napr. paušalovanie) a čase odvodu srazenej dane zo mzdy.
25 § 9, ods. 4,
§ 10, ods. 2, § 14, ods. 6,§ 15, ods. 2,a § 19
Predlžovanie a odpúšťanie zmeškaných lehôt pri dani zo mzdy, ak ide o lehotu kratšiu než 6 mesiacov.
26sociálne vyrovnávacie dávkyvl. nar. č. 119/1943 Sb. Vrátenie a likvidácia sociálnej vyrovnávacej dávky.
27majetkových dávokzák. č. 134/1946 Sb.§ 38, ods. 3Rozhodovanie o žiadostiach o sníženie alebo odpustenie dávky z majetkového prírastku.
28prepadnutých hodnôt dekrétu č. 95/1945 Sb.§§ 5 a 29 Náhradová agenda vo veci prepadnutých hodnôt s výnimkou prepadnutých cenných papierov v českých územiach a na Slovensku.
29dekrétu č. 95/1945 Sb. a zák. č. 41/1947 Sb. Správa prepadnutých majetkových hodnôt s výnimkou prepadnutých cenných papierov a konečné ich vyúčtovanie s peňažnými ústavmi a poisťovňami na účel ich odvodu Likvidačnému fondu menovému.
30soli vl. nar. č. 327/1921 Sb. čl. 3Povoľovanie používania priemyselnej soli bez denaturizácie.
31umelých sladív vl. nar. č. 271/1937 Sb. § 5Schvaľovanie zmien miestností u vyrábateľa umelých sladív, technického postupu výroby a ustanovenia výtrat.
32§ 6Povoľovanie priameho odberu umelých sladív od vyrábateľa.
33 Ustanovenie spôsobu vyskladňovania umelých sladív z výrobne.
34liehového monopolu (čl. XX. zák. č. 30/1946 Sb.)zák. č. 643/1919 Sb.

vl. nar. č. 105/1920 Sb.
§ 6

časť C, § 2, odd. II, č. 2
Povolenie na odber a použitie čistého a bezvodého liehu za sníženú predajnú cenu na pohon motorov.
35vl. nar. č. 105/1920 Sb. časť C, § 2, odd. II, č. 2Povolenie na výrobu pohonnej smesi z liehu v miešarniach.
36zák. č. 687/1920 Sb.§ 7Povolenie na spracovanie nakúpených surovín.
37Povolenie na predaj a iné použitie výpalkov.
38Povolenie na prekročenie priemernej dennej výkonnosti.
39zák. č. 95/1888 r. z. v znení zákonov ho meniacich adopĺňajúcich (lieh. zák.)§ 21 ods. 2 Povolenie na prípravu a na zkvasovanie zápar bez výroby liehu.
40 zák. č. 86/1932 Sb. § 22 čl. VPovolenie na prevádzku destilačného zariadenia, ktoré nie je priamo určené na výrobu liehu.
41zák. č. 86/1932 Sb. čl. V, ods. 3 Uskladnenie iných látok než liehu v liehovarskom podniku.
42 Povolenie inej výroby než liehu a krmiva v liehovarských podnikoch.
43Povolenie na výrobu krmiva v liehovare.
44lieh. zák.

vyk. predp. inštrukcie o používaní kontrolnýchliehových meradiel
§§ 51 a 52§ 14
Povolenie opráv a používania opraveného a preciachovaného kontrolného liehového meradla.
45lieh. zák.
vyk. predp.
§ 31
§ 14
Povolenie na postavenie liehovej epruvety.
46Povolenie odlučovača jalovinkového oleja.
47Povolenie odvzdušňovacieho zariadenia a pod. na destilačnom prístroji liehovaru.
48Povolenie iného zariadenia než vetráka na spojovacej rúre do kontrolného liehového meradla.
49Vrátenie preplatku na monopol. dani z liehu.
50Oprava chybného výpočtu monopolnej dane z liehu.
51lieh. zák.
vyk. predp.
zák. č. 86/1932 Sb.
§ 75
§ 9
čl.II
Prepaľovanie úkvapov a dokvapov v produkčných liehovaroch.
52lieh. zák.
vyk. predp.
§ 75
§ 28
Povolenie na odber a spracovanie pribudliny.
53II. vyk. predp. § 2, príloha BPovolenie osobitnej denaturácie liehu pre účely MNO.
54Povolenie prípravy octovej zápary v denaturačnej kadi.
55poplatkovzák. č. 74/1901 r. z.
zák. čl. XI/ 1918
§ 12, ods. 2
§ 75
Rozhodovanie o tom, či sa má podať pozostalostnému súdu návrh na složenie vyjavovacej prísahy o stave pozostalostného imania.
56vl. nar. č. 278/1915 r. z. nar. č. 397/1915 r. z.§ 19
§ 17 ods. 7
Svolenie, tomu, aby sa v prípadoch hodných zreteľa išlo pri oceňovaní umeleckých diel alebo umelecko-priemyslových prác a podobne pre vyrubenie dedičských dávok pod hodnotu, ktorú treba vziať za základ podľa všeobecných poplatkových predpisov a upúšťanie od dodatočného požadovania dane pri scudzení predmetov ocenených pod všeobecnú hodnotu.
57zák. č. 337/1921 Sb.§ 30 Predĺženie zákonom ustanovenej najposlednejšej lehoty na zaplatenie danededičskej a nehnuteľnostného poplatku.
58zák. č. 171/1892 r. z.
zák. č. 58/1906 r. z.
vl. nar. č. 53/1920 Sb.
§ 7
§ 120
čl. IV
Ustanovenie základu poplatku za účasť cudzozemských podnikov pri tuzemskom obchodovaní (admisného poplatku) a poplatku za povolenie záznamu cudzozemských cenných papierov na tuzemskej burze (kotovacieho poplatku).
59zák. č. 181/1947 Sb. §§ 3 a 4Povoľovanie oslobodenia od dane z obohatenia a poplatkov z právnych úkonov, písomností a úradných úkonov, ako aj od dávok za úradné úkony vo veciach správnych, alebo ich sníženia, a to i v iných prípadoch, než uvedených v § 1 zákona, ak by poplatok (daň) alebo dávka postihly presťahovalcov, prisťahovalcov alebo iné podobné skupiny osôb.
60zák.č. 50/1931 Sb.§ 16, ods. 4Priznávanie poplatkového oslobodenia, uvedeného v odsekoch 2 a 3, pokiaľ vodohospodárske stavby v § 1 zákona vymenované, budú vykonané za účasti alebo s podporou štátu (predtým fondu).
61zák. č. 49/1931 Sb. § 27, ods. 3 Priznávanie poplatkového oslobodenia v rozsahu uvedenom v odseku 2, ak nebola pre stavby vodohospodárskych meliorácií daná ani prisľúbená podpora štátu (predtým fondu).
62nar. č. 279/1915 r. z.§ 5, ods. 5 Svolenie k tomu, aby sa v prípadoch hodných zreteľa išlo pri oceňovaní umeleckých diel alebo umelecko-priemyslových vecí a pod. pre vyrubenie súdnych poplatkov pod hodnotu, ktorú treba vziať za základ pri vyrubovaní poplatkov podľa všeobecných poplatkových predpisov.
63zák.č. 252/1948Sb.§ 5, ods. 2 Priznávanie daňových úľav pri premene, slúčení a delení penzijných a podporných fondov alebo podobných zariadení podľa zákona č. 252/1948 Sb. v prípadoch, v ktorých poplatková alebo dávková povinnosť vznikla pred dňami uvedenými v § 5, ods. 1 zákona.
64zák. č. 213/1905 r. z. § 6 Priznanie podmienečného oslobodenia od poplatkov pre bankové dlžné úpisy druhu uvedeného v § 1 zákona a pre kupóny takých dlžných úpisov.
65dekrétu č. 99/1945 Sb. čl. 14 Opatrenie pre zamedzenie nesrovnalostí a tvrdostí, ktoré by mohly vzniknúť použitímpoplatkových a dávkových predpisov platných vo vnútrozemí českých zemí na prípady z pohraničného územia týchto zemí.
66nar. č. 112/1894 r. z.§ 6 Odvolanie poplatkových výhod, priznaných sporiteľniam a preddavkovým spolkom.
67zák. č. 138/1913 r. z.§ 3 Priznávanie poplatkového oslobodenia už obnoveným podaniam, zápisniciam a iným úradným vyhotoveniam, potom listinám druhu uvedeného v § 1 zákona, za ktoré neboly dosiaľ zaplatené poplatky za obnovenie.
68nar. č. 280/1915 r. z. § 9, ods. 1Rozhodovanie o oslobodení tuzemských poisťovní od poplatkov podľa § 1 nariadenia z poistných obchodov, uzavretých mimo územia republiky.
69§ 9, ods. 2 Rozhodovanie o oslobodení zaopatrovacích zariadení od poplatkov, ustanovených v § 4, ods. 1 nariadenia, pokiaľ osoby oprávnené k zaopatreniu majú riadne bydlisko mimo územia republiky.
70vl. nar. č. 143/1921 Sb.čl. 6 Predĺženie lehoty, v ktorej sa musia vrátiť vypožičané cenné papiere podľa § 6 písm. c) zák. č. 85/1921 Sb., ak má byť taká pôžička oslobodená od dane z obchodu s cennými papiermi.
71clavl. nar. č. 168/1927 Sb.§ 101, ods. 9Rozhodovanie o vylúčení tovaru, nepodliehajúceho clu, z colného skladišťa.
72§ 125, ods. 5Povoľovanie dovozného záznamného styku na dočasné používanie v iných prípadoch, vymenovaných v § 125, ods. 1 a 3 nariadenia:
a) pre diapozitívy, štočky, gramofonové matrice, formy, razidlá, negatívy filmov bez ohľadu na výšku colnej pohľadávky ab) pre iný colný tovar, pri ktorom celková colná pohľadávka neprevyšuje sumu 2.000 Kčs.
73§ 131, ods. 2Povoľovanie zušľachťovacieho styku aktívneho pre tovar, pre ktorý tento styk nebolzásadne dovolený, pokiaľ celková colná pohľadávka neprevyšuje sumu 1.000 Kčs.
74§ 155, ods. 6Povoľovanie lehoty dlhšej než 1 rok na postupný dovoz sťahovaných svŕškov.
75§ 156, ods. 7Rozhodovanie o colnom oslobodení výbavy cudzozemských príslušníček, bývajúcich stále v colnom území.
76Min. vnútorného obchodu a zúčastnených ústredných úradov živnostenskýchzák. č. 255/1946 Sb. § 10, ods. 5Udeľovanie dišpenzu od živnostenského preukazu spôsobilosti účastníkom národného boja za oslobodenie.
77zák.č. 164/1946 Sb.§ 85, ods. 2Udeľovanie dišpenzu od podmienok, predpísaných pre nástup živností invalidom, ak nejde o živnosti, uvedené v § 10, ods. 4 zák. č. 255/1946 Sb.
78Min. vnútorneho obchoduzák. č. 112/1927 Sb. § 5Odpúšťanie preukazu spôsobilosti pre nastúpenie hostinskej a výčapníckej živnosti v prípade zriadenia alebo prevzatia význačného hotelového podniku.
79Ministerstva dopravyželezničných*)zák. č. 86/1937 Sb. § 43, ods. 4Udeľovanie povolení k prípravným prácam pre stavby na železnici s výnimkou stavieb železnično-prevádzkových.
80§ 73, ods. 2Povoľovanie úľav pre zamestnancov na osobitnú smluvu pri železniciach neprevádzaných Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
81§§ 101 a 104Vydávanie príkazov a zákazov pre vlastníkov alebo iných užívateľov v okolí železnice a pre osoby, ktoré tam chcú niečo podnikať.
82§ 105, ods. 1 a 2Určovanie pozemkov v okolí železnice po prvom jej vybudovaní, ktoré sa nesmú užívať tak, aby to ohrožovalo železnicu alebo jej prevádzku po prípade nariadenie potrebných opatrení na odstránenie závadného stavu pri takých pozemkoch.
83§ 106, ods. 2 Rozhodovanie o okliesnení (vyrúbaní) stromov (krov) na pozemkoch v okolí železnice.
84§ 124, ods. 1 a § 126, ods. 1Výkon štátnej výsosti vo veciach železníc a dozor na železničné podniky, pokiaľ ide o úkony verejnej železničnej správy, prislúchajúcej podľa tejto prílohy okresným národným výborom.
85§ 138, ods. 2Prijatie služobnej prísahy u zamestnancov železníc, určených k výkonu polície na železniciach, neprevádzaných Československými štátnymi železnicami (Československými železnicami, národným podnikom).
86Ministerstva pôdohospodárstva revízie pozemkovej reformy vl. nar. č. 1/1948 Sb. v znení vl. nar. č. 90/1948 Sb.§ 16, ods. 3Určenie obvodov pôsobnosti miestnych roľníckych komisií, ak nedôjde k dohode.

Príloha C vl. nar. č. 116/1949 Sb.

Pol.V odbore štátnej správysa prenáša na okresné národné výbory pôsobnosť prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciachpodľaPredmet pôsobnosti
predpis§ (čl.)
123456
1 zúčastnených ústredných úradov vyvlastňovaniazák. č. 172/1925 Sb.§ 25, ods. 4 a 5 Konanie a vydávanie rozhodnutí vo veci vyvlastňovania pre účely zriadenia, rozšírenia, vybudovania a prevádzky letíšť a leteckých zariadení.
2zák. č. 30/1978 r. z. v znení zák. č. 86/1937 Sb. §§ 11 až 21 Vyvlastňovacie konanie a vydávanie rozhodnutí.
3§ 38 Zrušovanie vyvlastňovacieho rozhodnutia a výmaz knihovnej poznámky o vyvlastnení.
4národnej správydekrétu č. 5/1945 Sb.


nar. č. 50/1945 Sb. n. SNR
§ 7, ods. 1 písm. c/cc, d/cc, f/cc,
§ 7, písm. a), písm. b), č. 3, písm. d), č. 3
Zavedenie národnej správy.
5§ 13 dekrétuZavádzanie národných správ do odborných, hospodárskych, kultúrnych a záujmových organizácií a ústavov.
6§ 10, ods. 1Zasahovanie do rozhodnutí miestnych národných výborov dekrétu v prípadoch naliehavého verejného záujmu.
7§ 12, ods. 2Zavádzanie národných správ v okrese vo všetkých dekrétu družstvách, pokiaľ k ich zavedeniu nie je príslušný miestny národný výbor.
8§ 11, ods. 2 a 3Vymenovanie národných správ do výrobných, spotrebných a nákupných družstiev, ktoré nar. svojou pôsobnosťou presahujú územie okresu.
9cenových, vyživovacích a zásobovacíchvl. nar. č. 121/1939 Sb. v znení vl. nar. č. 189/1940 Sb.

vl. nar. č. 393/1941 Sb. v znení vl. nar. č. 163/1943 Sb.
§ 12, ods. 3
§ 16, ods. 1
Vykonávanie trestného konania v I. stolici. Prenáša sa tiež pôsobnosť ústredného úradu.
Oprávnenie krajských národných výborov a ústredných úradov naprevzatie trestného konania a rozhodovania v I. stolici zaniká.
10 Ministerstva vnútraosobného stavu dekrétu zodňa 22. 12. 1926, č. 2242 sb. zák. súd.Odpustenie predloženia rodného listu na účely sobáša.
11zák. č. 320/1919 Sb.§§ 4 a 26 Odpustenie šesťtýždňového pobytu pred vyhláškami sobáša.
12§ 7, ods. 2 a § 26Odpustenie všetkých vyhlášok.
13§ 26 Rozhodovanie o žiadostiach o udelenie dišpenzu od všetkých prekážok sobáša, pokiaľ už podľa doterajších predpisov neprislúcha okresným národným výborom.
14obč. zák. § 165, ods. 2Prijatie prejavu o daní mena.
15patentu zo dňa 20. 2. 1784, diel IV., č. 113 sb. joz. z. dekrétu z 5. 4. 1844, č. 799 sb. zák. súd. Dodatočné zápisy, zmeny a dodatky v matrikách (poznámka o rozluke manželskej, o neplatnosti manželstva, o oduznaní manželského pôvodu dieťaťa, o prijatí dieťaťa za vlastné, o legitimácii dieťaťa, o neplatnosti legitimácie, o dani mena, o zmene mien).
16zák. č. 320/1919 Sb.§ 9 Dovolenie, aby sa privolenie k manželstvu stalo prostredníctvom zástupcu.
17dekrétu zo dňa 5. 6. 1826, č. 36 sb. zák. pol. zák. č. 31/1942 Sl. z.§ 8 ods. 1Povolenie zmeny mena (priezviska).
18zák. č. 21/1948 Sb. § 3, č. 1 a § 7, ods. 1Vykonávanie poznámky na základe súdnych usnesení, urobených podľa zákona o právnom postavení snúbeníc a nemanželských detí účastníkov národného boja za oslobodenie.
19matričnýchzák. čl. XXXIII/1894

min. nar. č. 80.000/1906 B. M.
§ 10, ods. 3

§ 19, ods. 1
Poverenie stáleho matrikára niektorého susedného matričného obvodu vedením matričnej agendy v takom matričnom obvode, v ktorom niet zástupcu matrikára, alebo keď zástupca matrikára má obmedzený rozsah pôsobnosti a mal by spoluúčinkovať pri uzavretí sobáša, pri ktorom sám matrikár je zúčastnený podľa predposledného odseku § 18 nar. č. 80.000/1906 B. M.
20zák. čl. XXXIII/ 1894 § 31, ods. 4Rozhodovanie o vecných nákladoch na vedenie matrík v matričnom obvode s niekoľkými obcami. Príslušným je okresný národný výbor podľa sídla matričného úradu.
21štátneho občianstva zák. č. 74/1946 Sb.§§ 1 a 2Rozhodovanie o žiadostiach o udelenie československého štátneho občianstva Čechom, Slovákom a príslušníkom iných slovanských národov podľa uvedených ustanovení.
22dekrétu č. 33/1945 Sb.§ 2, ods. 2Podávanie návrhov k žiadostiam o zachovanie československého štátneho občianstva.
23§ 3Podávanie návrhov k žiadostiam o vrátenie československého štátneho občianstva.
24zák. čl. L/1879 §§ 21 až 29 Prepustenie z československého štátneho zväzku.
25územných zmien obcídekrétu č. 121/1945 Sb.§ 18, ods. 1Schválenie súhlasných usnesení miestnych národných výborov o zmene obecných hraníc.*)
26§ 18, ods. 2 Slučovanie obcí a menenie hraníc obcí z moci úradnej.*)
27zák. č. 90/1947 Sb. § 33 Zmeny hraníc obcí pri vykonávaní knihovného poriadku pri konfiškovanom nepriateľskom majetku.*)
28dávky zo zábav zák. č. 329/1921 Sb. vl. nar. č. 143/1922 Sb.§ 37Osobitný dozor nad vyrubovaním a vyberaním obecnej dávky zo zábav.
29majetkového usporiadania obcí dekrétu č. 121/1945 Sb.§ 18, ods. 8, písm. c) Predĺženie lehoty na vyberanie doterajších dávok a poplatkov a povoľovanie vyrovnania daňového zaťaženia vnútri obce pri územných zmenách obcí.
30 spoločnej správy obcí zák. č. 7/1864 čes. z. z.
zák. č. 4/1964 mor. z. z.zák. č. 17/1863 sliezs. z. z.
§ 93, ods. 2
§ 93, ods. 2
§ 83, ods. 2
Schvaľovanie dohovoru obcí o spoločnej správe ich vecí.
31finančného hospodárstva sväzkov ľudovej správyzák. č. 77/1927 Sb. v znení zák. č. 169/1930 Sb.
vl. nar. č. 157/1927 Sb.
§ 4, ods. 6 zák.
K § 4, ods. 4 vl. nar.
Inštančné rozhodovanie o odvolaní proti školskému rozpočtu, ak patria priškolené obce do dvoch alebo viac okresov.*)
32 § 19, ods. 6 a § 4 Schvaľovanie účtovných závierok školských obcí a obvodov, ak patria zák. priškolené obce do dvoch alebo viac okresov.*)
33 § 19, ods. 5 a 6Rozhodovanie o povinnosti školských orgánov nahradiť škodu, ak patria priškolené zák. obce do dvoch alebo viac okresov.*)
34trestných min. nar. č. 10/1853 r. z. odd. C, § 40, písm. c)Odpisy trestov v prípadoch, keď trest nemôže byť vykonaný (napr. pre nedoručiteľnosť trestného rozhodnutia, smrť potrestaného a pod.).
35kolportáže tlačív zák. č. 126/1933 Sb.§ 2, ods. 1 až 3 Zákaz kolportáže periodického tlačiva závadného v smysle § 2, ods. 1 až 3 zákona, pokiaľ je vydávané na území ČSR pre obvod pôsobnosti okresného národného výboru.
36 škôd vojnových a škôd, spôsobených mimoriadnymi pomermi dekrétu č. 54/1945 Sb.§§ 4 a 5Zriadenie smiešaných komisií a obstarávanie prác, spojených s činnosťou týchto komisií.
37§ 5 Oceňovanie prihlášok vojnových škôd smiešanou komisiou.
38zák. č. 161/1946 Sb. § 6, ods. 1 Rozhodovanie o poskytnutí preddavku bez ohľadu na výšku škody.
39Ministerstva školstva, vied a umení cirkevného majetku zák. č. 50/1874 r. z. § 38, ods. 1 Povoľovanie použiť cirkevný majetok na stavebné opravy cirkevných budov pri súkromných patronátoch, a ak niet patróna do 100.000 Kčs.
40 rozh. zo dňa 3. 10. 1858 výn. min. kultu z 15. 10. 1858, č. 1282 prez.Každoročné účtovné skúšanie účtov kostolov verejných patronátov a výpisu z kostolných účtov ostatných kostolov.
41 nar. z 26. 7. 1827, č. 21.758 čes. vyk. sb. zák.Ustanovovanie fojtovných komisárov.
42 dekrétu z 25. 4. 1817 č. 1332 sb. zák. súd. a dekrétov doplňujúcichÚčasť štátnej správy kultovej na prejednávaní pozostalosti po farároch.
43zák. č. 50/1874 r. z. pat. č. 208/1854 r. z.§ 84Dedičstvo pre kostoly, zbožné odkazy a cirkevné základiny.
44 nar. č. 162/1860 r. z. nar. č. 175/1860 r. z. Prejavy pre knihové výmazy cirkevných bremien, kvitancie, vkladné prejavy, prepúšťacie prejavy, závad prosté odpisy pozemkov a pod.
45 min. nar. č. 10/1853 r. z. vl. nar. č. 187/1929 Sb.odd. C, § 40, písm. b)Povoľovanie stavebných opráv na budovách cirkevných verejných patronátov pri patronátnej tangente do 50.000 Kčs.
46min. nar. č. 162/1860 r. z. Schvaľovanie prenájmu (dania do árendy) cirkevného majetku na časod 3 do 10 rokov.
47zák. č. 50/1874 r. z. min. nar. č. 162/1860 r. z. vl. nar. č. 314/1943 Sb.,príl. A§ 51 Povolenie scudzenia cirkevného majetku do výšky 50.000 Kčs a zaťaženia cirkevného majetku do výšky 100.000 Kčs.
48zák. č. 50/1874 r. z. vl. nar. č. 314/1943 Sb., príl. A§ 54 Povolenie použiť prebytočný majetok cirkevného subjektu v prospech iného cirkevného účelu až do výšky 50.000 Kčs.
49Ministerstva školstva,vied a umení a Ministerstva vnútra základinovýchdekrétu zo dňa 15. 5. 1841, sv. 69, č. 60 sb. zák. pol. Prijímanie základín okresným národným výborom, v ktorého obvode saprejednáva pozostalosť alebo sa stalo venovanie. Vyhotovenie základinovej listiny.
50 výn. min. vnútra z 8. 8. 1913, č. 17.762 aj 1912, vydaného so súhlasom Min. kultu avyučovaniaPredaje, kúpa pri cene do 100.000 Kčs, prenájom a danie do árendy základinových nehnuteľností na čas do 6 rokov v obvode okresného národného výboru.
51 nar. min. vnútra, spravodlivosti a financií z 19. 1. 1853, č. 10 r. z. odd. C, § 35 Správa a udelenie základín, pokiaľ základinová listina neurčuje inak, a s výnimkou správy základín pokiaľ ide o základiny, pri ktorých účelové určenie presahuje obvod okresu.
52 dekrétu z 15. 5. 1841, sv. 69, č. 60 sb. zák. pol. Dozor nad správou základinového imania (podľa sídla základinovej správy) s výnimkou vojenských základín, správy základinového imania a udeľovania základín pokiaľ ide o základiny, pri ktorých účelové určeniepresahuje obvod okresu.
53 Ministerstva školstva, vied a umeníškolskýchzák. č. 95/1948 Sb. § 19Subsidiárne vyučovanie náboženstva na školách I. a II. stupňa.
54 zák. č. 95/1948 Sb. §§ 9, 25, 30 a 89 Zriaďovanie ďalších tried (pobočiek) podľa zákona potrebných v odbore materských škôl a škôl I. a II. stupňa po rámcovom súhlase krajského školského úradu.
55vl. nar. č. 196/1948 Sb. § 14Úprava obvodov pre vyučovanie náboženstva na školách I. a II. stupňa.
56 cirkevných osôb zák. č. 68/1874 r. z. § 11 Podávanie námietok proti ustanoveniu duchovného správcu.
57zák. č. 50/1874 r. z.Podávanie námietok proti ustanoveniu katolíckych duchovných.
58Ministerstva sociálnej starostlivosti všeobecné prospešných bytových sdruženívl. nar. č. 9/1942 Sb.§ 1, ods. 1Svolenie na scudzenie nehnuteľnosti.
59 stavebného ruchuzák. č. 243/1911 r. z.§ 5 Svolenie k výmazu záväzku knihovne zapísaného v prospech štátu na dome všeobecne prospešného stavebného sdruženia, a že vlastník dom nescudzí bez povolenia.
60min. nar. č. 112/1912 r. z.čl. 5Svolenie k výmazu záväzku knihovne zapísaného v prospech štátu alebo Fondu pre bytovú starostlivosť na práve stavby všeobecne prospešného bytového sdruženia, že stavebník právo stavby nescudzí bez povolenia.
61zák. č. 20/1920 Sb. § 7 Svolenie k výmazu záväzku knihovne zapísaného na pozemku, ktorý získaly vyvlastnením pre stavbu obytných alebo verejných budov okres, obec alebo stavebné sdruženie.
62hospodárenia s bytmi zák. č. 138/1948 Sb. § 1, ods. 1Hlásenie bytov v štátnych obytných domoch, ktoré sa neužívajú alebo ktoré sa uvoľnia.
63§ 6, ods. 2Označovanie nových nájomníkov miestnemu národnému výboru.
64 § 33, ods. 2Rozšírenie výnimky podľa § 33, ods. 1 z dôvodu verejného záujmu na ďalšie objekty v obciach okrem štatutárnych miest.
65práce nad časzák.č. 91/1918 Sb. § 6, ods. 2Povoľovanie práce nad čas na dobu nad 4 týždne v jednom roku, s výnimkou podnikov baníckych, prác železničných a podnikov,podliehajúcich živnostenskej inšpekcii.
66Ministerstva zdravotníctva výkonu lekárskej praxezák. č. 114/1929 Sb. v znení zák. č. 81/1948 Sb.§ 8, ods. 8Oznámenie o vzdaní sa výkonu lekárskej praxe.
67§ 9, ods. 2Udelenie titulu odborného lekára.
68zák. č. 412/1919 Sb.§ 17, ods. b)Rozvrhnutie odmien očkujúcim lekárom.
69 zák. č. 189/1946 Sb.§ 9, ods. 4 Rozvrhnutie a výplata odmien očkujúcim lekárom.
70 vl. nar. č. 24/1923 Sb. v znení vl. nar. č. 187/1929 Sb. § 8, ods. 2 Udelenie súhlasu, aby štátny obvodný lekár býval dočasne mimo sídla obvodu.
71 pohlavných chorôbzák. č. 241/1922 Sb. § 3Povolenie liečenia nemajetných pohlavne chorých na štátne trovy.
72pomocnej praxe pôrodníckej zák. č. 200/1928 Sb. vl. nar. č. 314/1943 Sb.§ 2, ods. 2Povolenie výnimiek pri pripustení k pôrodníckej praxi.
73 § 7, ods. 5Povolenie praxe, ak pôrodná asistentka stratila československé štátne občianstvo, a opätné odňatie tohto povolenia.
74 zák. č. 200/1928 Sb. v znení zák. 248/1948 Sb.§ 7, ods. 2, § 5, ods. 6Odňatie diplomu spolu s oprávnením na výkon pôrodníckej praxe.*)
75zubnej techniky zák. č. 303/1920 Sb. v znení zák. č. 171/1934 Sb.
zák. č. 237/1948 Sb.
zák. č. 259/1924 Sb.
§ 4

§ 7
§ 22, pol. 27
Povoľovanie zubotechnických oprávnení.
76 lekární zák. č. 5/1907 r. z.§ 8 Úprava nočnej a sviatočnej služby vo verejných lekárňach.
77ústavov národného zdravia vl. nar. č. 219/1948 Sb.§ 6, ods. 3Podávanie návrhov na vyslovenie súhlasu so zriadením fakultatívnych poradní, oddelení, odbočiek, ako aj miestnych poradní ústavov národného zdravia.
78liečebných prípravkov vl. nar. č. 168/1927 Sb. príl. A, odd. III, ods. 6č. 8Povoľovanie dovozu liečiv z cudziny súkromníkom.
79veterinárnej polície vl. nar. č. 208/1939 Sb.
vl. nar. č. 41/1940 Sb.
§ 7, ods. 2
§ 59, ods. 2
Schvaľovanie poplatkov na verejných bitúnkoch.
80 plavární a kúpalíšťvl. nar. č. 366/1940 Sb.
vl. nar. č. 314/1943 Sb.
zák. čl. XIV/1876
§ 4 ods. 3Zbavenie povinnosti ustanoviť na plavárňach a kúpalištiach skúšaných plavčíkov.
81 všeobecnej zdravotnej starostlivostizák. čl. XIV/1876§ 36 ods. 1 Výkon zdravotného dozoru nad trestnicami.
82 min. nar. č. 35.000/ 1902 B. M. v znení min. nar. č. 40.000/1907 B. M.§ 47 ods. 3 a 4 Vysielanie komisie na zistenie, či duševne chorý, ktorý je vyšetrovaný pre trestný čin, má byť z ústavu prepustený a rozhodovanie o tom (ak sa komisia dohodla).
83Ministerstva financiípodľa zákona o priamych daniachzákona o priamych daniach§ 30 ods. 5, § 32 ods. 4 a 5, § 35, ods. 1 a § 37, ods. 2Vrátenie preplatkov na dani dôchodkovej srážkou (likvidácia).
84§ 99 Rozhodovanie o žiadostiach o trvalé a dočasné oslobodenie od dane pozemkovej.
85 § 147, ods. 2Rozhodovanie o slúčení alebo vylúčení miest podrobených činžovej dani.
86§ 201Rozhodovanie o žiadostiach o odpustenie poriadkových pokút v odbore priamych daní.
87vykonávacieho nar. k § 232 ods. 2 zák. o pr. d.odd. II, písm. B č. 1Rozhodovanie o predĺžení lehoty na podanie priznania.
88odd. II, písm. B, č. 2 Rozhodovanie o predĺžení lehoty na podanie odvolania najdlhšie o 6 mesiacov.
89 odd. II, písm. C, č. 4 Rozhodovanie o odpustení premeškanej lehoty na podanie odvolania najdlhšie do 6 mesiacov.
90zák. o pr. d.§ 276 ods. 2Rozhodovanie o odpise nevymožiteľných daní s príslušenstvom.
91§ 276, ods. 3 a 5Rozhodovanie o odpustení priamych daní s príslušenstvom, ak sa žiadosť zamieta alebo sa jej síce vyhovuje, ale povolený odpis nie je vyšší než 50.000 Kčs.
92 § 283 ods. 1 a 3 Rozhodovanie o žiadostiach o príročie a o žiadostiach o sníženie alebo odpustenie poplatku zo zmeškania (prirážky pre zmeškanie) ak neprevyšuje daňový nedoplatok sumu 1,000.000 Kčs.
93§ 361, ods. 1 Rozhodovanie o žiadostiach o odklad exekúcie, ak nepresahuje daňový nedoplatok sumu 1,000.000 Kčs.
94 zák. o pr. d.
zák. č. 31/1946 Sb.
zák. č. 134/1946 Sb.
§§ 291 až 296
§ 21
§ 68 a 81
Vrátenie a preúčtovanie preplatkov na priamych daniach, na dani z obratu a na majetkových dávkach, ako i prevod preplatkov vo voľných peniazoch na kontá iných poplatníkov.
95zák. o pr. d. § 330Rozhodovanie o odvolaniach proti dani dôchodkovej a všeobecnej zárobkovej, ak nepresahuje určený základ 250.000 Kčs a odvolaniutreba plne vyhovieť.
96§ 340 Rozhodovanie o žiadostiach o navrátenie do predošlého stavu.
97dane zo mzdy zák. č. 109/1947 Sb.§ 22, ods. 3Rozhodovanie o odvolaniach vo veciach dane zo mzdy, ak je úrad toho názoru, že odvolaniu treba plne vyhoveť a ak nejde o právnu otázku.
98zák. o pr. d. § 26, § 291Vrátenie preplatkov na dani zo mzdy.
99 pôdohospodárskej danezák. č. 49/1947 Sb. § 27, ods. 3Rozhodovanie o odvolaniach proti vyrubeniu pôdohospodárskej dane, ak nejde o právnu otázku.*)
100 živnostenskej dane zák. č. 50/1946 Sb.§ 20 ods. 6 Rozhodovanie o odvolaniach proti vyrubeniu živnostenskej dane, ak nejde o právnu otázku.*)
101dane z obratu a cenových vyrovnávacích súmzák. č. 31/1946 Sb. § 17 ods. 6Rozhodovanie o žiadostiach za odpustenie 5 % zvýšenia dane z obratu a cenových vyrovnávacích súm omilostením do sumy 5.000 Kčs.
102 § 21, ods. 2Rozhodovanie o odvolaniach proti dani z obratu a cenovým vyrovnávacím sumám, ak nepresahuje daňový základ 1,000.000 Kčs a odvolaniu treba úplne vyhovieť.
103 zák. č. 31/1946 Sb.

vl. nar. č. 97/1941 Sb.
§ 27 a § 21, ods. 2
§ 22
Rozhodovanie o odvolaniach proti predpisom poriadkových pokút v odbore dane z obratu a cenových vyrovnávacích súm, a záznamnej povinnosti na účely daňové, ak sa vyhovuje odvolaniu úplne.
104 Rozhodovanie o žiadostiach za odpustenie poriadkových pokút v odbore dane z obratu a cenových vyrovnávacích súm a záznamnej povinnosti pre daňové účely omilostením ak nepresahuje pokuta 1.000 Kčs.
105zák. č. 31/1946 Sb. § 22Rozhodovanie o žiadostiach brať účtované ceny za základ všeobecnej náhrady dane z obratu pri vývoze.
106 majetkových dávokzák. č. 134/1946 Sb.§§ 18 a 63Odpustenie lehoty na podanie prihlášky (priznania) k dávke z majetkového prírastku a k dávke z majetku.
107§ 66Rozhodovanie o odvolaniach proti vyrubeniu dávky z majetkového prírastku a dávky z majetku, ak neprevyšuje prírastok 100.000 Kčs a majetok 1,000.000 Kčs.
108zák. č. 134/1946 Sb.

zák. o pr. d.
§ 81 ods. 1
§ 292, ods.1 písm. c)
Vrátenie a preúčtovanie tzv.dočasných preplatkov na majetkových dávkach.
109 dávok za úradné úkony vl. nar. č. 458/1940 Sb.§ 12Rozhodovanie o odvolaniach proti vyrubeniu dávky za úradný úkon, ak vyrubila dávku daňová správa a odvolaniu treba úplne vyhovieť.
110prepychovej danezák. č. 200/1947 Sb.
zák. č. 30/1946 Sb.
§ 18
§ 105 a 52
Rozhodovanie o odvolaniach proti dani prepychovej a daniam nepriamym, ak sa vyhovie odvolaniu úplne.
111zák. č. 200/1947 Sb. § 14Odpustenie 5 % zvýšenia prepychovej dane, ak bolo platené včas na nesprávne konto finančného úradu.
112 Odpisy prepychovej dane v prípadoch, keď táto nebola vybraná vôbec, alebo bola vybraná nižšou sadzbou pre nesprávny výklad zákona a daňovník neskoršie vybranie dane nezaistil.
113ciel vl. nar. č. 168/1927 Sb. § 4 ods. 4 Povoľovanie určitých vo vykonávacom nariadení uvedených úľav v pohraničnom styku a v styku pohraničných hospodárstiev, pokiaľ ide o jednotlivé prípady.
114§ 16 ods. 4 Povoľovanie opätovných domácich prehľadaní, ak je colné oddelenie obsadené aspoň dvoma colnými úradníkmi.
115§ 30 ods. 4Povoľovanie vstupu a výstupu tovaru po vedľajších cestách.
116§ 38, ods. 3Navrhovanie zostreného dozoru v pohraničnom pásme a colnom vnútrozemí.
117§ 85, ods. 2 Schvaľovanie stavebnej po prípade inej úpravy alebo zmeny colného skladišťa.
118§ 91, ods. 1 Povoľovanie, aby tovar v súkromnom colnom skladišti bol prebalený, delený atď.
119 § 96, ods. 1Povoľovanie po vypočutí príslušnej inštitúcie, aby k colnému tovaru, vyvážanému do colnej cudziny, bol pribalený tuzemský tovar dotoho istého nákladového kusa.
120§ 100, ods. 6Povoľovanie uložiť colný tovar na prechodný čas mimo colného skladišťa.
121§ 102, ods. 1Predlžovanie skladného času colného tovaru pri jednotlivých zásielkach o ďalšie dva roky.
122§ 102, ods. 1Skracovanie skladného času colného tovaru v jednotlivých skladištiach.
123§ 102, ods. 2Predlžovanie skladného času prevozného alebo vývozného tovaru, ktorého vývoz musí sa preukázať v jednotlivých prípadoch.
124§ 107, ods. 1Povoľovanie ukladať tovaru vo vyhradenom oddelení v colnom skladišti.
125 § 113, ods. 3Rozhodovanie o prepadnutí vymienenej pokuty v záznamnom styku.
126 § 114, ods. 2Rozhodovanie o dodatočnom zahrnutí tovaru do záznamného styku.
127§ 125, ods. 3, Povoľovanie záznamného styku na dočasné používanie v prípadoch, vyhradených býv. obvodovým colným správam.
128 § 131, ods. 6 Povoľovanie aktívneho zušľachťovacieho styku zásadne dovoleného.
129§ 132, ods. 1Povoľovanie pokračovacieho zušľachťovacieho styku.
130§ 141, ods. 9 Povoľovanie úľav v prepravnom styku.
131 § 142, ods. 13 Predlžovanie lehoty na spracovanie tovaru, dovezeného s colnou výhodou.
132§ 146, ods. 3Predlžovanie záznamnej lehoty tuzemských lietadiel na zpätný dovoz o jeden rok.
133§ 153 Rozhodovanie o colnom oslobodení bohoslužobných vecí v tuzemsku nevyrábaných.
134§ 155, ods. 6Rozhodovanie o predĺžení lehoty na postupný dovoz sťahovaných svrškov na jeden rok.
135§ 157, ods. 3Rozhodovanie o colnom oslobodení darovaných vecí dobročinným ústavom atď.
136§ 163, ods. 3Rozhodovanie o colnom oslobodení prístrojov a nástrojov pre verejné nemocnice a učebných pomôcok pre verejné školy.
137 § 166, ods. 7Predlžovanie záznamnej lehoty na zpätný vývoz zaznamenaného vozidla.
138§ 167, ods. 2Povoľovanie vývozného záznamu tuzemských motorových vozidiel na účely živnostenskej prevádzky periodickej dopravy.
139 § 168, ods. 2 Povoľovanie prestupu colnej hranice bicyklami a motocyklami v pohraničnom styku po vedľajších cestách v určitom úseku.
140§ 197, ods. 3Povoľovanie odkladu platby cla na týždenné obdobie so zaistením.
141 § 205, písm. b) Povoľovanie colného úveru, zaisteného ručením úverového ústavu.
142 § 214, ods. 8Upúšťanie od vybrania cla alebo jeho vrátenia pri zpätnom dovoze tovaru, ak je colné oddelenie obsadené aspoň dvoma colnýmiúradníkmi.
143§ 216, ods. 5Vracanie dovozného cla zo zpät vyvezeného tovaru v prípadoch uvedených v § 216, ak je colné oddelenie obsadené aspoň dvoma colnými úradníkmi.
144§ 217, ods. 2Odpustenie colnej pohľadávky zo zaniknutého zaznamenaného tovaru, pokiaľ sa týka povolenia odpisu rozdielu cla.
145§ 218, ods. 5Skracovanie času, za ktorý je tovar oslobodený od skladného, ak je v skladišti nával tovaru.
146§ 218, ods. 7 Povoľovanie sníženia skladného pre objemné predmety, uložené na colništi.
147príl. F, § 1, ods. 7Oslobodzovanie vzorkov potravín a požívatín od dodacej povinnosti colným oddeleniam okresných národných výborov a povoľovanie konania so vzorkovými knižkami.
148príl. F, § 13, ods. 1 Rozhodovanie o vrátení zaplatenej colnej pohľadávky z dôvodu slušnosti (§ 103 c. z.), ak bola poštová zásielka omylom zničená bez colného dozoru, avšak pod poštovým dohľadom, spôsobom predpísaným pre poštové zásielky tuzemské.
149 príl. F, § 14, ods. 1Upúšťanie od vybrania colnej pohľadávky, ak sa stratí nevyclená poštová zásielka alebo časť jej obsahu pri poštovej doprave.
150príl. G, § 14, ods. 4 Požadovanie osobitného priestoru v prevádzkovom skladišti železničnom pre úschovu zexekvovaného tovaru alebo tovaru, ktorého prejednávanie muselo sa prerušiť.
151príl. H, § 2, ods. 2Povoľovanie výnimiek (po dohode s poriečnym plavebným úradom) zo zásady, že lode v pohraničných vodách smú pristáť len v prístavoch a pri skladištiach, v ktorých sú zriadené colné oddelenia.
152príl. H, § 4, ods. 6 Povoľovanie prebaľovania, delenia tovaru atď. v súkromnom colnom skladišti.
153príl. H, § 15, ods. 2Rozhodovanie o užití lode na dopravu tovaru, poukázaného opovedkou, ak bola loď prestavená alebo ak bolo zmenené jej uzavieracie zariadenie.
154 poplatkovmin. nar. č. 92/1902 r. z.§ 2, ods. 1 Rozhodovanie o žiadostiach o priznanie poplatkových úľav podľa predpisov o opatreniach proti šíreniu révokazu.
155min. nar. č. 112/1894 r. z.§ 3Rozhodovanie o žiadostiach úverových a preddavkových spolkov o priznanie poplatkových výhod podľa zák. č. 91/1889 r. z.
156zák. č. 70/1902 r. z.čl. IIRozhodovanie o žiadostiach sväzkov ľudovej správy o priznanie poplatkového oslobodenia pre komunálne pôžičky.
157Ministerstva priemysluživnostenskýchmin. nar. č. 81/1909 r. z. zák. č. 259/1924 Sb.§ 22, pol. 33Udeľovanie koncesie pre výrobu zápalného tovaru.
158min. nar. č. 41/1883 r. z. zák. č. 259/1924 Sb.§ 1
§ 22, pol.24
Udeľovanie koncesie elektrotechnickej.
159zák. č. 128/1947 Sb. živn. por. zák. č. 259/1924 Sb.§ 7, ods. 3
§ 23a, ods. 2 § 38, ods. 2
Udeľovanie dišpenzov pre prevádzku koncesie rádiomechanickej a pre prevádzku obchodu s rádioelektrickými zariadeniami.
160 zák. č. 118/1912 r. z. živn. por. §§ 2 a 3 § 15, č. 1Udeľovanie povolenia na držbu rozmnožovacích (tlačiarenských) strojov.
161 živn. por.
zák. č. 259/1924 Sb.
§ 1, ods. 4
§ 1, ods. 6
Rozhodovanie o továrnej živnostenskej povahe.
162min. nar. č. 62/1910 r. z.
zák. č. 259/1924 Sb.
§§ 1 a 2
§ 22, pol. 34
Udeľovanie koncesií pre spracovanie zemného oleja.
163Ministerstva priemyslu a zúčastnených ústrednýchúradovživn.por.§ 36, ods. 2Rozhodovanie o rozsahu práv živnostenských.
164min. nar. č. 204/1856 r. z.Uznávanie reálnej povahy živnosti.
165 Ministerstva priemyslu zák. č. 160/1936 Sb.§ 4 Udeľovanie koncesie na prevádzanie živnosti ničenia škodlivého živočíšstva kyanovodíkom, etylenoxydom a chlorpikrinom.*)
166§ 6Odnímanie koncesie na čas alebo navždy.
167§ 8 Schvaľovanie skladu kyanovodíka, etylenoxydu, chlórpikrinu a látokurčených na ich úpravu.
168 zák. č. 259/1924 Sb. § 58, ods. 1 a 4 Ustanovenie obvodov pre kominárske živnosti, menenie a rušenie týchto obvodov.
169§ 58, ods. 2 až 4 Ustanovenie obvodov pre živnosti prietočnícke a šarhovské, menenie a rušenie týchto obvodov.
170 § 22 pol. 6Udeľovanie koncesií na prevodzovanie stavebných živností, a to pre:a) živnosť staviteľskú,b) živnosť murárskeho majstra.c) živnosť tesárskeho majstra,d) živnosť kamenárskeho majstra.
171§ 18Udeľovanie dišpenzu od celého alebo čiastočného preukazu spôsobilosti pri remeselníckych živnostiach.
172 Ministerstva vnútorného obchodu živnostenských dekrétu z 16. 4. 1833, č. 59 sb. z. pol.čl. VUdeľovanie koncesií pre verejné jednateľstvo.
173 dekrétuz 5. 2. 1847, č. 14 sb. z. pol. a výnosu st. min. z 28. 2. 1863, č. 2306Udeľovanie koncesií pre súkromné jednateľstvo ako:a) živnostenská správa domov a nehnuteľností nijako neobmedzená,b) sprostredkovanie predaja a iného speňaženia vynálezov, patentov a ochranných známok,c) kancelárie pre predaj vstupeniek do divadiel a zábavných podnikov,d) colné jednateľstvo,e) prevádzanie aukčných siení,f) kancelárie inkasné obmedzené na vymáhanie pohľadávok z obchodov mimo čl. 273, ods. 1 obchodného zákona,g) kancelárie inzertné, ak je sprostredkovateľom smluvy medzi inzerentom a časopisom, a ďalšie podobné.
174min. nar. č. 62/1910 r. z. zák. č. 259/1924 Sb.§ 22, pol. 34Udeľovanie koncesií pre živnostenský odbyt petroleja dovozom dopravnými nádržkami (tankami) a vyprázdňovaním ich.
175 vážnych poplatkov zák. č. 72/1866 r. z.§ 15, ods. 2Potvrdzovanie sadzieb vážnych poplatkov.
176živnostenských zák. č. 259/1924 Sb.§ 22 pol. 11 Udeľovanie koncesií pre živnostenský predaj látok ohňostrojných a iných trhacích preparátov.
177§ 22Udeľovanie koncesií pre pol. 13 živnosť záloženskú.
178 § 22 pol. 15 Udeľovanie koncesií pre živnosť hostinskú a výčapnícku.
179§ 22 pol. 23Udeľovanie koncesií na prevádzku pohrebných podnikov.
180§ 22 pol. 26Udeľovanie koncesií na prevádzku informačných kancelárií.
181 § 22 pol. 30 Udeľovanie koncesií na prevádzanie telegrafných agentúr.
182 § 22 pol. 31 Udeľovanie koncesií pre súkromné detektívne kancelárie.
183§ 22 pol. 37Udeľovanie koncesií na prevádzku živností, ktoré nadobúdajú pohľadávky z dopravných obchodov proti železniciam a iným dopravným podnikom a tieto vo vlastnom mene a na vlastný účet uplatňujú.
184 zák. č. 203/1925 Sb. § 2 Udeľovanie koncesií na prevádzku súkromného sprostredkovania (na Slovensku).
185 zák. č. 85/1941 Sl. z.§ 2 Udeľovanie koncesií pre predaj pálených liehových nápojov v uzavretých fľašiach.
186 zák. č. 259/1924 Sb.§ 14 ods. 7 Udeľovanie dišpenzu pre obchodné živnosti viazané na preukaz spôsobilosti.
187§ 50, ods. 1 a 2Povoľovanie zriaďovania a používania bitúnkov; schvaľovanie bitúnkových poriadkov a poplatkov.
188 § 87, ods. 1 Povoľovanie výpredajov na čas dlhší než tri mesiace.
189 § 80, ods. 4, Zákaz predaja tovaru uvedeného v § 80, ods. 1 a 2 živn. zák. v jednotlivých obciach z dôvodov zdravotných alebo z dôvodov tržnej polície.
190§ 95, ods. 2Nariadenie, že pre príslušný tovar môžu byť pripustení cudzí živnostníci.
191§ 97, ods. 2 a § 98Povoľovanie vyberania tržných poplatkov, upravovanie ich sadzieb aschvaľovanie tržných poriadkov.
192§ 99 Udeľovanie práva obciam na konanie trhov a rozhodovanie o prekladaní trhov.
193Ministerstva vnútorného obchodu a Ministerstva priemyslu § 211, ods. 1 až 3 Schvaľovanie stanov živnostenských spoločenstiev (grémií), inštitúcií a ústavov pričlenených k spoločenstvám (grémiám), povoľovanie ich zmien, pokiaľ spoločenstvo (grémium) nepresahuje obvod okresu.
194§ 216, ods. 14 písm. a) Schvaľovanie stanov odborov spoločenstiev a grémií a ich zmeny, pokiaľ spoločenstvo alebo grémium nepresahuje obvod okresu.
195živn. poriadku § 126, ods. 1 a 3 Schvaľovanie stanov živnostenských spoločenstiev a ich zmien, pokiaľ pôsobnosť spoločenstva nepresahuje obvod okresu.
196zák. č. 259/1924 Sb.§ 51 Rozhodovanie o rozsahu živnostenského oprávnenia.
197§ 38 ods. 2Udeľovanie dišpenzu pri koncesovaných živnostiach.
198nedeľňajšieho pokojavl. nar. č. 25/1939 Sl. z. § 2 Rozhodovanie o zaradení podniku v sporných prípadoch.
199zák. č. 21/1895 r. z. zák. č. 125/1905 r. z.čl. I XIV. Povoľovanie výnimiek z až ustanovenia o nedeľňajšom pokoji v živnostiach pre obvod okresu.
200otváracej a záverečnej hodiny v živnostiach vl. nar. č. 341/1941 Sb.
živn. poriadku
čl. I, ods. 9
§ 96e)
Určenie predajného času v obchodoch a živnostiach v okrese bez osobitného splnomocnenia krajského národného výboru.
201vl. nar. č. 154/1933 Sb.§ 1, ods. 3Povolenie predaja tovaru a obsluhy v čase poľudňajšej prestávky jednotlivým druhom živností a obchodov.
202 nekalej súťaže zák. č. 259/1924 Sb.

zák. č. 111/1927 Sb.
§ 160, ods. 3 písm. f)
§ 53 ods. 3
Schvaľovanie usnesení živnostenského spoločenstva (grémia) podľa § 160, ods. 3, písm. f) živn. zákona, keď nepresahuje obvodspoločenstva obvod okresu.
203podnikových vl. nar. č. 266/1938 Sb.§ 2, ods. 1 Osvedčenie o splnení podmienok podľa § 1, ods. 1 vl. nar.
204Ministerstva dopravy železničných*)min. nar. č. 19/1879 r. z.
min. nar. č. 57/1880 r. z.
§ 3
§§ 4 a 9
Revízia trasy novej železnice (svolanie komisie a jej vedenie), ak prebieha železnica obvodom iba jedného okresného národného výboru.
205 min. nar. č. 19/1879 r. z.
min. nar. č. 57/1880 r. z.
§§ 8 až 10
§§ 4 a 9
Staničná komisia (svolanie komisie a jej vedenie), pokiaľ projekt sa dotýka obvodu iba jedného okresného národného výboru.
206min. nar. č. 19/1879 r. z.
min. nar. č. 57/1880 r. z.
§ 12
§ 9
Staničná komisia (svolanie komisie a jej vedenie) pri zriaďovaní a zrušovaní (snesení stavby) staníc a zastávok na železniciach drobných už vybudovaných.
207 min. nar. č. 19/1879 r. z.
min. nar. č. 57/1880 r. z.
nar. č. 55/1886 uh. ministra ver. prác a dopravy nar. č. 50/1892 uh. ministraobchodu
§§ 13 až 15 §§ 4 a 16
§§ 5, 6 a 8


§ 4
Politická obchôdzka (miestne vyšetrenie) o projektoch nových železníc a stavieb na železnici, ako aj o projektoch na zrušenie(snesenie) železníc už vybudovaných, ak prebieha železnica obvodom iba jedného okresného národného výboru.
208min. nar. č. 19/1879 r. z. § 26 Svolanie a vedenie komisionálneho rokovania o zariadení proti ohňu, ak prebehá železnica iba obvodom jedného okresného národného výboru.
209Ministerstva pôšt telekomunikačných zák. č. 33/1922 Sb.
vl. nar. č. 21/1923 Sb.
§ 9, ods. 2,
§ 2, ods. 3,
§ 6, ods. 5 a § 7, ods. 6
Použitie dopravných ciest a nehnuteľností pre telegraf a telefon, vykonanie ediktálneho konania, vydávanie dobrozdaní, rozhodnutie o námietkách a o odstránení telegrafných a telefonných zariadení.
210 Ministerstva pôdohospodárstva lesného a drevárskeho hospodárstvazák. č. 250/1852 r. z.§§ 22 a 52 Ustanovenie ochranného lesného personálu.
211vl. nar. č. 291/1943 Sb. § 1, ods. 2Oslobodenie majiteľa lesa od povinnosti ustanoviť lesného hospodára.
212§ 3, ods. 1Schvaľovanie ustanovených zamestnancov výkonnej lesnej služby a lesných hájnikov.
213§ 3, ods. 2 Udeľovanie rozkazov k ustanoveniu zamestnancov výkonnej lesnej služby a lesných hájnikov a prijatie hlásení o ich prepustení a penzionovaní.
214vl. nar. č. 224/1941 Sb. v znení vl. nar. č. 216/1942 Sb. vl. nar. č. 314/1943 Sb.§ 3, ods. 3 Nariadenie na zriadenie a zaistenie rezervných fondov pri lesných podnikoch iných druhov držby, než v § 3, ods. 2 nariadenia uvedených.
215§ 5Udelenie súhlasu k použitiu peňažných prostriedkov z rezervného lesného fondu na iné účely, než ustanovené vládnym nariadením.
216 § 6Dozor nad správou rezervného lesného fondu.
217vyhl. č. 82/1943 Sb.§ 1, ods. 1Udelenie rozkazu na odkôrnenie ihličnatého dreva.
218 zák. č. 206/1948 Sb. § 14, ods. 3 Ustanovenie začiatku času zákazu mýtiť, vyrezávať a vypaľovať živé ploty a kry, vypaľovať trávu alebo burinu.
219zalesňovania povodia Hornej Bečvyzák. č. 52/1897 mor. z. z.§ 12 Rozhodovanie vo veci náhrady za vyvlastnené pozemky a práva.
220Rozhodovanie o žiadostiach zalesňovacej komisie o vyvlastnenie pozemkov alebo práv.
221poľovníctva zák. č. 225/1947 Sb.§ 21, ods. 3 Schválenie stanov poľovníckej spoločnosti podľa vzoru vydanéhoMinisterstvom pôdohospodárstva po dohode s Ministerstvom vnútra a rozhodovanie o počte členov týchto spoločností.
222 § 26, ods. 1 Povolenie mimoriadneho odstrelu zveri a nariadenie odstrelu niektorého druhu zveri v záujme poľného, ovocinárskeho a lesnéhohospodárstva.
223veterinárno zdravotníckych min. nar. č. 178/1909 r. z.§ 8, ods. 14 Povoľovanie používania vzorcov pre dobytčie pasy podľa priepisovej sústavy.
224plemenitby hosp. zvierat vl. nar. č. 361/1941 Sb.§ 3, ods. 4 Vymenovanie okresných komisií pre výber plemenníkov.
225 § 16, ods. 3Likvidácia výdavkov spojených s vykonávaním plemenitby.
226odškodnenia a podpory pri nákazách a hromadných onemocneniachzvieratnar. Min. vn. č. 263/1943 Sb.§ 14, ods. 1Rozhodnutie o nároku na odškodnenie.
227 vl. nar. č. 90/1944 Sb. § 6, ods. 1 Rozhodnutie o odškodnení za včelstvá z úradného rozkazu usmrtené podľa zásad vl. nar. č. 262/1943 Sb.
228 zák. č. 177/1909 r. z. § 60 Poskytovanie podpôr pri stratách dobytka sneťou slezinnou a šelestivou.
229ochrany rastlínvl. nar. č. 89/1941 Sb.Distribúcia ochranných prostriedkov používaných v boji proti škodcom a chorobám pôdohospodárskych plodín.
230ovocných školiek vyhl. býv. Min. pôdohospodárstv a lesníctva č. 202/1944 Sb.§ 1Povoľovanie zakladaní ovocných a podnožových školiek a ich evidencia.
231konfiškácie pôdohospodárskeho majetku dekrétu č. 12/1945 Sb. § 3, ods. 1, písm. a), b) a ods. 2Rozhodovanie v I. stolici o tom, či fyzická alebo právnická osoba patrí pod ustanovenie § 3, ods. 1, písm. a) alebo b) dekrétu.
232 § 9, ods. 5 a 6Podávanie dobrozdaní o prídeľových plánoch a rozvrhnutie úhrad okresných roľníckych komisií.
233§ 10, ods. 2Ustanovenie smerníc pre úhradu za živý a mŕtvy inventár.
234dekrétu č. 28/1945 Sb. § 4, ods. 2Predkladanie zpráv okresnej roľníckej komisie a dobrozdanie k žiadostiam o prídel pôdy na osídlenie.
235Ministerstva technikyzaberania budov a miestností pre verejné účely zák. č. 304/1921 Sb. v znení zák. č. 112/1946 Sb.§ 1 Rozhodovanie o zabraní budovy, miestností a pod. na verejné účely.
236 príchodových ciest zák. č. 38/1886 čes. z. z.§ 5Rozhodovanie o potrebnosti a smere príchodových ciest v prípade neshody záujemcov.
237§ 6 Rozhodovanie o povahe príchodovej cesty v prípade sporu.
238 § 7Rozvrhovanie nákladov na zriadenie a udržovanie príchodovej cesty okresnej.
239zák. č. 54/1887 mor. z. z. § 6 Rozhodovanie o všetkých neshodách, vzniknutých z konkurenčného pomeru medzi konkurenčnými činiteľmi.
240 § 7Rozhodovanie o povahe príchodovej cesty.
241stavebných zák. č. 63/1894 mor. z. z. v znení zák. č. 39/1914 mor. z. z. § 8, ods. 2Schválenie parcelácie územia, pre ktoré nie je schválený (potvrdený) plán polohy.
242 § 112 Schválenie stavebných úľav pre jednotlivé časti miest.
243 § 26Stavebné konanie a rozhodovanie pri stavbách uskutočňovaných štátom alebo verejným fondom.
244zák. č. 64/1894 mor. z. z. v znení zák. č. 44/1914 mor. z. z.§ 9, ods. 2 Schvaľovanie rozdelenia pozemkov na stavebné skupiny alebo na jednotlivé stavebné miesta, pokiaľ tu nie je schválený (potvrdený) plán polohy.*)
245 § 105, ods. 1Povoľovanie stavebných úľav pre celú obec alebo pre jednotlivé jej časti.
246§ 28 Stavebné konanie a rozhodovanie pri stavbách uskutočňovaných štátom alebo verejným fondom.
247zák. č. 5/1889 čes. z. z.§ 101, ods. 1Povoľovanie stavebných úľav pre celú obec alebo pre jednotlivé jej časti.
248zák. č. 40/1886 čes. z. z.§ 127 Vykonanie stavebného konania a rozhodovanie pri stavbách uskutočňovaných štátom alebo fondom ním spravovaným.
249op. St. výb. č. 261/1938 Sb. § 1, ods. 2 Potvrdzovanie usnesení miestnych národných výborov, že časť obecného územia sa má prestavať.
250stavebnej obnovy zák. č. 86/1946 Sb. v znení zák. č. 115/1947 Sb.§ 5 Odstraňovanie sutín a trosiek, zaisťovanie použiteľných stavebných hmôt, vydávanie pokynov.
251stavebných vl. nar. č. 109/1942 Sb.§ 10 Sostavovanie, menenie a doplňovanie cestných ochranných pásiem pri štátnych hradských.
252§ 16Povoľovanie výnimiek zo stavebných obmedzení a ochranných cestných pásem.
253 vodoprávnych zák. č. 93/1869 r. z., zák. č. 71/1870 čes. z. z., v znenívl. nar. č. 305/1942 Sb.

§ 17

§ 17
§§ 17 a 43
Vodoprávne povolenie v prvej stolici na tekúcich vodách užívaných k plavbe lodí a pltí, ak ide o
a) odber vody pre pôdohospodárske účely do množstva 10 litrov zavterinu,b) vyberanie piesku a štrku ručnými naberákmi,c) kúpalište.
254cestnýchzák. čl. I/1890 nar. č. 37/1945 Sb. n. SNR§ 3, písm. a) Ustanovenie príspevkov obcí na priebežné úseky štátnych a býv. krajinských ciest podľa §§ 7 a 14 zák. čl. I/1890.
255vl. nar. č. 13/1949Sb.§ 4 Miestne vyšetrenie a rozhodovanie v I. stolici o sťažnostiach proti škodám, utrpeným udržovaním a spravovaním kolaudovaných štátnych hradských podľa § 9, ods. 2 a 6 zák. č. I/1890.
256Rozhodovanie v I. stolici - bez schválenia povereníctva - o tom, či štát ako udržovateľ a správca štátnej hradskej je povinný niečo trpieť alebo vykonať podľa § 9, ods. 7 a 8 zák. č. I/1890.
257 Opatrenie vo veci hradských, ktoré spravuje a udržuje železničný podnik podľa § 46, ods. 2 zák. č. I/1890.
258 Rozhodovanie v druhej stolici vo veci ustanovenia siete obecných ciest, zaradení ciest do tejto siete alebo ich vylúčenia podľa § 47, ods. 2 zák. čl. I/1890.
259Všetka býv. pôsobnosť podžupana a administratívneho výboru vo veci obecnej verejnej práce a jej výkupu, pokiaľ táto pôsobnosť nebola zrušená podľa § 50 zák. čl. I/1890.
260Vzatie na vedomie mena zodpovedného člena miestneho národného výboru alebo jeho určenie podľa § 52, ods. 2 a 3 zák. čl. I/1890.
261 Opatrenie vo veci výkonu technických prác pre obecné cesty podľa § 53, ods. 1 zák. čl. I/1890.
262Povoľovanie stavby ciest pre verejnú dopravu zriaďovaných súkromníkmi, spoločnosťmi a družstvami, dozorná pôsobnosť vo veciach obecných ciest podľa § 53, ods. 2 a 3 zák. čl. I/1890.
263 Povolenie pre predbežné práce sostavenia plánov pokiaľ nejde o štátne hradské podľa § 55, ods. 1 zák. čl. I/1890.
264 Nariadenie miestnej obchôdzky o projektoch ciest a objektoch na nich pokiaľ nejde o štátne hradské podľa § 57, ods. 1 zák. čl. I/1890.
265Rozhodovanie o tom, kedy sa má upustiť od miestnej obchôdzky podľa § 57, od. 4, zák. čl. I/1890.
266Povoľovanie komp a prievozov v pôsobnosti býv. podžupana a všetky k tomu potrebné konania podľa § 74, ods. 1 až 11 a §§ 75 a 76 zák. čl. I/1890.
267Evidencia komp a lodných mostov podľa § 79 zák. čl. I/1890.
268 Všetka pôsobnosť býv. podžupana a administratívneho výborupodľa I. dielu III. hlavy zák. čl. I/1890.
269Všetka pôsobnosť prikázaná okresným národným výborom vo veciach býv. krajinských a príchodových ciest a verejných ciest zriadených súkromníkmi, spoločnosťami a spoločenstvami podľa § 1 vl. nar. č. 190/1926 Sb.
270Výkonná služba podľa § 1, ods. 1 vl. nar. č. 190/1926 Sb.
271 Povoľovanie dovolených na zotavenie cestárskym orgánom podľa §§ 14, 50 a 76 vl. nar. č. 133/1928 Sb.
272 štátnych nehnuteľností, cestných strojov, vozidiel a pod.nar. č. 37/1945 Sb. n. SNR vl. nar. č. 13/1949 Sb.§ 3, písm. b) až e) a) Správa a udržovanie štátnych cestných strojov, vozidiel, dielní, kameňolomov, garáží a iných objektov.b) Správa a udržovanie štátnych budov.c) Opravy a udržovanie štátneho inštalačného a strojného zariadenia, pokiaľ toto nevykonávajú štátne strojné úrady.
d) Súčinnosť pri udržovaní budov a iných objektov okresných a obecných a objektov verejných fondov, pokiaľ má štátna správa na udržovacích prácach záujem, ďalej budov cirkevných, pri ktorých patronátne povinnosti a práva prevzala štátna správa.
273 § 3, písm. f) nar. SNRVšetka stavebno technická pôsobnosť podľa osobitných právnych predpisov.
274§ 4 nar. SNRTechnická poradná činnosť.
275stavebných povolení nar. č. 128/1945 Sb. n. SNR§ 3 Udeľovanie stavebných povolení v prvej stolici.
276vyhotovení regulačných plánov miest a obcívyhl. č. 90/1946 Sb. n. SNR § 2, ods. 2 Odvolanie proti usnesení miestneho národného výboru o potrebe opatrení regulačných plánov.

Príloha D vl. nar. č. 116/1949 Sb.

Pol.V odbore štátnej správysa prenáša na krajský národný výbor pôsobnosť prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciachpodľaPredmet pôsobnosti
predpis§ (čl.)
123456
1Ministerstva vnútra Spoločnosti pre obnovu Lidíczák. č. 187/1946 Sb.,

vl. nar. č. 188/1946 Sb. (štatút Spoločnosti pre obnovu Lidíc),
zák. č. 208/1948 Sb.
§ 1, ods.3,
§ 3, ods.2

§ 11, ods. 4, § 12 a § 13, ods. 2

§ 3, ods. 2 a § 6, ods. 1
Dozor na činnosť a hospodárstvo Spoločnosti pre obnovu Lidíc a poukazovanie štátnych príspevkov.
Prenáša sa tiež pôsobnosť Ministerstva financií.
2 záložného a požičovného úradu v Prahe zák. č. 307/1921 Sb.§ 3 Určovanie časti čistého ročného prebytku, ktorú má záložný a požičovný úrad v Prahe odviesť štátnej správe na splateniebezúročnej pôžičky.
3príslušné patenty, dekréty a obyčajové právo Všetka pôsobnosť Ministerstva vnútra vo veciach správy a hospodárenia záložného a požičovného úradu v Prahe.

Príloha E vl. nar. č. 116/1949 Sb.

Pol.V odbore štátnej správyodpadá súčinnosť (udieľanie súhlasu, schvaľovanie, potvrdzobanie, vypočutie)
vo veciachpodľaprislúchajúcaPredmet pôsobnosti
predpis§ (čl.)
1234567
1 Ministerstva vnútra majetkového usporiadania okresov dekrétu č. 121/1945 Sb.§ 15, ods. 3Ministerstvu vnútra po dohode s Ministerstvom financií Dohoda medzi okresnými národnými výbormi omajetkovom usporiadaní a o rozdelení zamestnancov pri zmene obvodov a pri rozlúčení okresov.
2volebných zák. č. 75/1948 Sb.§ 3, ods. 3Ministerstvu vnútra Prikazovanie obcí s menej než 50 voličmi zapísanými vo voličských soznamoch k obci, v ktorej miestny (ústredný) národný výbor vykonáva pôsobnosť okresného národného výboru.
3 číslovania domov zák. č. 266/1920 Sb.§ 12, ods. 2 krajským, po prípade okresným národným výboromVýmaz domového čísla.
4§ 18krajským národným výborom Zmeny v číslovaní domov v štatutárnych mestách.
5Ministerstva sociálnej starostlivosti starostlivosti o mládežvl. nar. č. 202/1947 Sb. § 16 Ministerstvu sociálnej starostlivosti Ustanovovanie prednostov úradovní starostlivosti o mládež a ich zástupcov.
6§ 17 Pridelenie zamestnancov odborných a iných kategóriíúradovniam starostlivosti o mládež.
7Ministerstva zdravotníctvazdravotnej stužbyvl. nar. č. 24/1923 Sb.§ 9, ods. 4Ministerstvu zdravotníctva Rozhodnutie, služby zdravotníctva týkajúce sa úpravy zdravotnej služby.
8potierania prenosných chorôbzák. č. 60/1948 Sb. § 11, ods. 3krajským národným výborom Vyžiadanie si pomoci vojenských orgánov na vykonanieizolácie v ohrozenej oblasti.
9 ústavov národného zdravia vl.nar.č. 219/1948 Sb. § 7, ods. 2 Ministerstvu zdravotníctva Ustanovovanie riaditeľov votníctva ústavov národnéhozdravia.
10Ministerstva pôdohospodárstvaochrany zvieratzák. č. 14/1913 mor. z. z.
zák. č. 41/1909 sliezs. z. z.
§§ 1 a 2
§§ 1 a 2
Ministerstvu pôdohospodárstva Nariadenie krajského národného výboru, ktorým sa vyhlasujú za užitočné alebo škodlivé iné zvieratá, než sú uvedené v zákone.
11§ 12 Nariadenie krajského národného výboru, ktorým sa vyhlasujú za zakázané iné spôsoby chytania a iné chytacie náradia, než v zákone uvedené.
12§ 13 Nariadenie krajského národného výboru vo veci označovania prístrojov nastrojených na chytanie.
13 Ministerstva dopravyželezničných min. nar. č. 19/1879 r. z. § 27Ministerstvu dopravy Kolaudácia zariadenia proti ohňu, ak sa vyskytnú závady.
14 Ministerstva techniky stavebných op. St. výb. č. 261/1938 Sb.§ 1, ods. 2krajským národným výborom Usnesenie o prestavbe časti obecného územia.
15vl. nar. č. 185/1939 Sb. § 1, ods. 4 5 a 8 krajským národným výborom Potvrdzovanie opatrení, ktoré urobil okresný národný výborpodľa § 1, ods.1 vl. nar. č. 109/1942 Sb., odvolanie takéhopotvrdenia alebo súhlas s odvolaním opatrenia.

Poznámky pod čiarou

*) Prenáša sa na Krajský národný výbor v Brne.

*) Vykoná vždy krajský národný výbor, v ktorého obvode bola predpísaná menšia daň.

*) Pre pozostalosti i v iných prípadoch, než ktoré sú uvedené v §§ 1 a 2 zákona.

*) Presun sa nedotýka súčinnosti Ministerstva zahraničného obchodu po prípade Ministerstva pôdohospodárstva.

*) Presun sa nedotýka súčinnosti Ministerstva zahraničného obchodu, po prípade Ministerstva pôdohospodárstva.

**) Presun sa nedotýka súčinosti Ministerstva dopravy.

*) Presun sa nedotýka súčinnosti vojenskej správy a vojenských vlečných železníc a vlečiek.

*) Okrem stavieb na tokoch, ktoré tvoria štátnu hranicu, generálnych projektov riečnych úprav, detailných projektov súvislých riečnych úprav na tokoch s väčším povodím než 150 km2, pokiaľ neboly vypracované na základe schváleného generálneho projektu, stavieb presahujúcich hranicu kraja, stavieb celoštátneho významu, zvlášť složitých alebo nákladných projektov riečnych úprav a objektov na nich, ktoré si ústredný úrad vyhradí, stavieb vodných nádrží s vyššími hrádzami než 10 m alebo s väčším obsahom než 300.000 m3, stavieb vodovodov složitých riešení čo do odberu podzemnej a povrchovej vody, jej úpravy a distribúcie a skupinových vodovodov presahujúcich hranice kraja, kanalizačných stavieb a ich čistiarní presahujúcich hranice kraja, kanalizačných čistiarní s biologickým alebo chemickým čistením a spoločných čistiarní závadných odpadových vôd.

*) Presun sa nedotýka súčinnosti vojenskej správy a vojenských vlečných železníc a vlečiek.

*) S výnimkou prípadov, keď zmena obecných hraníc znamená zároveň zmenu hraníc okresu.

*) Príslušným je okresný národný výbor podľa sídla školy.

*) Prenáša sa tiež pôsobnosť ústredného úradu.

*) Len, ak sa vyhovie odvolaniu úplne.

*) Vypočutie KNV odpadá (pôsobnosť zrušených obchodných a živnostenských komôr).

*) Presun sa nedotýka súčinnosti vojenskej správy a vojenských vlečných železníc a vlečiek.

*) Týka sa miest s viac než 25.000 obyvateľov, kúpeľných miest a zakladania nových obcí a ich častí.