Zákon č. 64/1949 Zb.Zákon, ktorým sa menia predpisy o uznaní rozhodnutí v manželských veciach, vydaných súdmi alebo úradmi v cudzine, v oblasti československého právneho poriadku

Čiastka 21/1949
Platnosť od 12.03.1949 do31.12.1950
Účinnosť od 12.03.1949 do31.12.1950
Zrušený 142/1950 Zb.

OBSAH

64.

Zákon

zo dňa 23. februára 1949,

ktorým sa menia predpisy o uznaní rozhodnutí v manželských veciach, vydaných súdmi alebo úradmi v cudzine, v oblasti československého právneho poriadku.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl.1.

Ustanovenie § 3, ods. 2 zákona zo dňa 3. októbra 1946, č. 199 Sb., o uznaní rozhodnutí v manželských veciach, vydaných súdmi alebo úradmi v cudzine, v oblasti československého právneho poriadku, sa mení a zneje:

(2) Predpisy, platné v tuzemsku o príslušnosti v manželských veciach, nebránia tomu, aby rozhodnutie bolo uznané, ak nebol v čase rozhodnutia niektorý z manželov štátnym občanom československým alebo ak nemal v onom čase na území Československej republiky svoje bydlisko (obvyklý pobyt).“


Čl. 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode s ministrami vnútra a zahraničných vecí.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.