Zákon č. 187/1949 Zb.Zákon o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport.

Čiastka 56/1949
Platnosť od 23.07.1949
Účinnosť od 23.07.1949

187.

Zákon

zo dňa 14. júla 1949

o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Úlohou telesnej výchovy a športu v ľudovej demokracii je udržovať a zlepšovať zdravie ľudu, zvyšovať jeho telesnú a brannú zdatnosť a pracovnú výkonnosť a vychovávať k odhodlanosti a statočnosti pri obrane vlasti a jej ľudovodemokratického štátneho zriadenia. Štát preto stará sa o rozvoj telesnej výchovy a športu.

§ 2.

(1) Ako predstaviteľ ľudovodemokratickej starostlivosti o telesnú výchovu a šport sa zriaďuje Štátny výbor pre telesnú výchovu a šport, složený zo zástupcov Československej obce sokolskej, celonárodných ľudových organizácií a vynikajúcich pracovníkov v odbore zdravotníctva, telesnej výchovy a športu.

(2) Predsedom Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport je člen vlády, poverený vedením Štátneho úradu pre telesnú výchovu a šport, podpredsedom povereník, poverený vedením Slovenského úradu pre telesnú výchovu a šport (§ 5); ďalších členov vymenúva a odvoláva vláda.

(3) Štátnemu výboru pre telesnú výchovu a šport prislúcha najmä vytyčovať jednotné ideové, metodické, zdravotné, organizačné a hospodárske zásady na vykonávanie všetkej telesnej výchovy a športu a pre otázky medzinárodných stykov v odbore telesnej výchovy a športu.

§ 3.

(1) Činnosť Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport vykonáva na Slovensku vo veciach národnej alebo regionálnej povahy - pokiaľ vyžadujú na zaistenie plného rozvoja hmotných a duchovných síl slovenského národa osobitnú úpravu - Slovenský výbor pre telesnú výchovu a šport.

(2) Organizácia a složenie Slovenského výboru pre telesnú výchovu a šport sa upraví osobitne.

§ 4.

Podrobnú úpravu organizácie Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport a predpisy o jeho rokovaní a usnášaní upraví organizačný poriadok, ktorý vydá vláda nariadením.

§ 5.

(1) Ako ústredný správny úrad pre veci telesnej výchovy a športu sa zriaďuje Štátny úrad pre telesnú výchovu a šport; vedie ho člen vlády, ktorého určí prezident republiky.

(2) Zriaďuje sa Slovenský úrad pre telesnú výchovu a šport, ktorého prostredníctvom vykonáva zásadne Štátny úrad pre telesnú výchovu a šport svoju pôsobnosť na Slovensku; tento úrad vedie povereník, ktorého určí vláda.

(3) Úlohou Štátneho úradu pre telesnú výchovu a šport je najmä starať sa všetkými vhodnými prostriedkami o rozvoj telesnej výchovy a športu, viesť v tom smere činnosť národných výborov a starať sa o rozvoj medzinárodných stykov v odbore telesnej výchovy a športu.

(4) Štátny úrad pre telesnú výchovu a šport môže v odbore svojej pôsobnosti vydávať všeobecné predpisy, ktorými najmä môžu byť určené jednotné ideové, metodické, zdravotné, organizačné a hospodárske smernice pre telesnú výchovu a šport, zásady pre výchovu pracovníkov v telesnej výchove a športe, jednotná úprava zariadení pre telesnú výchovu a šport, ako i smernice na účelné využitie týchto zariadení. Pokiaľ sa tieto predpisy týkajú povinnej telesnej výchovy na školách, budú vydané po dohode s Ministerstvom školstva, vied a umení, a pokiaľ sa týkajú vojenskej telesnej výchovy a športu v rámci Sokola, po dohode s Ministerstvom národnej obrany.

(5) Podrobnú úpravu pôsobnosti Štátneho úradu pre telesnú výchovu a šport a Slovenského úradu pre telesnú výchovu a šport určí vláda nariadením.

§ 6.

Dobrovoľnú telesnú výchovu a šport vykonáva „Československá obec sokolská“ a jej organizačné složky (Sokol) ako jednotná ľudová telovýchovná a športová organizácia.

§ 7.

(1) Zvlášť zaslúžilým a vynikajúcim pracovníkom v odbore telesnej výchovy a športu možno udeliť titul „zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a v športe“. Tento titul udeľuje prezident republiky na návrh vlády.

(2) Za vynikajúci športový výkon, dosiahnutý najmä pri medzinárodnom súťažení, možno udeliť titul „majster športu“, za zvlášť vynikajúce výkony, podané v niekoľkých súťaženiach, titul „zaslúžilý majster športu“. Tieto tituly udeľuje člen vlády, poverený vedením Štátneho úradu pre telesnú výchovu a šport na návrh Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport.

(3) Pocty spojené s udelenými titulmi určí vláda nariadením.

§ 8.

(1) Na povzbudenie telovýchovnej činnosti a na všeobecné zvýšenie telesnej, pracovnej a brannej zdatnosti ľudu zavádza sa „Tyršov odznak zdatnosti“; udeľuje sa osobám, ktoré dosiahnu predpísaný stupeň zdatnosti.

(2) Predpisy o udeľovaní Tyršovho odznaku zdatnosti vydá Štátny úrad pre telesnú výchovu a šport podľa zásad vytýčených Štátnym výborom pre telesnú výchovu a šport.

§ 9.

(1) Majetok (práva a záväzky), ktorý náležal dňa 31. marca 1948 telovýchovným a športovým organizáciám zaniknutým v dôsledku sjednotenia telovýchovných a športových organizácií, prechádza na Československú obec sokolskú. O tom, ktorý majetok prechádza, rozhodne krajský národný výbor, v ktorého obvode taký majetok leží.

(2) Prechod nehnuteľností a knihovných práv na Československú obec sokolskú podľa odseku 1 zapíšu knihovné súdy na návrh Československej obce sokolskej podľa rozhodnutí krajských národných výborov.

§ 10.

(1) Ak to vyžaduje naliehavý verejný záujem, možno pre účely telesnej výchovy a športu vyvlastniť potrebné nehnuteľnosti a zariadenia, ak nemožno tento záujem uspokojiť iným spôsobom.

(2) O konaní pri vyvlastňovaní a o určení náhrady platia primerane ustanovenia o vyvlastnení na účely obrany štátu. Potvrdenie o naliehavosti vydáva Štátny úrad pre telesnú výchovu a šport.

§ 11.

Právne úkony, písomnosti a úradné úkony, ktoré sú potrebné na vykonanie §§ 9 a 10, sú oslobodené od daní, poplatkov a dávok.


§ 12.

Zrušujú sa zákon zo dňa 30. marca 1920, č. 228 Sb., o zriadení Poradného sboru pre telesnú výchovu, a vládne nariadenie zo dňa 12. novembra 1920, č. 616 Sb., ktorým sa vykonáva zákon zo dňa 30. marca 1920, č. 228 Sb., o zriadení Poradného sboru pre telesnú výchovu.

§ 13.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.,

tiež za ministra

Dr. Šrobára

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.