Zákon č. 160/1949 Zb.Zákon o vnútornom obchode.

Čiastka 48/1949
Platnosť od 30.06.1949
Účinnosť od 30.06.1949

160.

Zákon

zo dňa 16. júna 1949

o vnútornom obchode.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Minister vnútorného obchodu sa splnomocňuje, aby na zaistenie obehu tovaru v rámci jednotného hospodárskeho plánu a v záujme zabezpečenia plynulej distribúcie tovaru, predovšetkým pracujúcemu obyvateľstvu, viedol a kontroloval na vnútornom trhu jeho obeh, odbyt a spotrebu a robil pre ten účel všetky potrebné opatrenia, pokiaľ na to netreba zákona.

§ 2.

Opatrenia všeobecnej povahy, urobené podľa ustanovenia § 1, vyhlási Ministerstvo vnútorného obchodu v Úradnom liste.

§ 3.

(1) Na príkaz Ministerstva vnútorného obchodu alebo orgánov a podnikov ním poverených sú vyzvané orgány alebo podniky povinné poskytovať zprávy, zasielať alebo predkladať tovar alebo iné predmety, ako vzorky, výsledky skúšok tovaru a pod. Ministerstvu vnútorného obchodu alebo orgánom alebo podnikom ním povereným. Predpisy o prípadnej náhrade určí Ministerstvo vnútorného obchodu vyhláškou v Úradnom liste.

(2) Podniky, v ktorých sa vykonáva kontrola alebo revízia, sú povinné pomáhať príslušným orgánom pri plnení ich úloh, najmä podať potrebné vysvetlenia a informácie, predkladať účtovné knihy, účtovné zápisy, účtovné doklady a všetky záznamy a korešpondenciu, umožniť prístup do všetkých obchodných, prevádzkových a skladištných miestností a priestorov, kde sa uskladňuje tovar; do iných miestností len v prípade dôvodného podozrenia, že tovar je v nich uložený, na základe úradného písomného príkazu.

(3) Orgány poverené vykonávaním úloh podľa tohto zákona alebo na nich zúčastnené, najmä tiež dozorné orgány, znalci a všetky pomocné sily, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedely pri svojej činnosti, ak nebudú od tejto povinnosti vo verejnom záujme oslobodené. povinnosť mlčanlivosti nezaniká skončením činnosti alebo služobného pomeru.

§ 4.

(1) Konania a opomenutia, priečiace sa opatreniam urobeným podľa tohto zákona alebo predpisom vydaným podľa neho, trestajú okresné národné výbory, pokiaľ nejde o čin trestný súdne, ako správny priestupok peňažným trestom do 1,000.000.- Kčs alebo väzením (zatvorením) do jedného roku alebo obidvoma týmito trestmi. Pre prípad nevymožiteľnosti vymeria sa náhradný trest na slobode podľa miery zavinenia do jedného roku. Ak sa uložia obidva tresty, nesmie trest na slobode spolu s náhradným trestom za nevymožiteľnú pokutu presahovať jeden rok.

(2) Kto podnikne konanie, smerujúce priamo na spáchanie priestupku a čin nedokoná len pre nemožnosť alebo pre vonkajšiu prekážku alebo pre náhodu, je trestne zodpovedný, ako keby bol čin dokonal.

(3) Kto návodom, rozkazom, radou, utvrdzovaním, sľubom alebo poskytnutím pomoci alebo inak vedome spôsobí alebo uľahčí spáchanie priestupku inou osobou (páchateľom), je rovnako trestný, ako páchateľ bez ohľadu na potrestanie páchateľa samého.

(4) Konanie o priestupkoch podľa tohto zákona sa vykonáva podľa predpisov pre stíhanie trestných činov v odbore vyživovacom, zásobovacom a cenovom.

§ 5.

(1) Zrušuje sa používateľnosť vládneho nariadenia zo dňa 26. júna 1943, č. 175 Sb., o obehu tovaru. Ďalej sa zrušuje zákon zo dňa 5. júna 1942, č. 100 Sl. z., o Najvyššom úrade pre zásobovanie, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, pokiaľ nejde o pôsobnosť vo veciach cenových.

(2) Nedotknuté zostávajú všetky predpisy o pôsobnosti iných ministerstiev, ostatných ústredných úradov alebo orgánov, a to najmä:

a) zákon zo dňa 13. mája 1936, č. 131 Sb., o obrane štátu a predpisy ho pozmeňujúce a doplňujúce,

b) dekrét prezidenta republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 109 Sb., o vedení výroby,

c) dekrét prezidenta republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 113 Sb., o úprave, vedení a kontrole zahraničného obchodu,

d) dekrét prezidenta republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 118 Sb., o opatreniach vo vedení vyživovacieho hospodárstva v znení zákona zo dňa 1. decembra 1948, č. 274 Sb., ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o opatreniach vo vedení vyživovacieho hospodárstva a rozširuje platnosť niektorých jeho ustanovení na územie Slovenska,

e) zákon zo dňa 11. marca 1948, č. 38 Sb., o Národnej banke Československej,

f) zákon zo dňa 7. apríla 1948, č. 80 Sb., ktorým sa minister pôdohospodárstva splnomocňuje na opatrenia v pôdohospodárskej výrobe,

g) zákon zo dňa 22. februára 1949, č. 60 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon).

(3) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na:

a) výzbroj a iné statky, ktoré sa vyrábajú len pre potrebu vojenskej správy, alebo ktoré sa podľa svojej povahy alebo svojho určenia hodia výhradne pre túto potrebu;

b) lieky, liečivá, diagnostické látky, séra a vakcíny.


§ 6.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútorného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Krajčír v. r.