Zákon č. 87/1949 Zb.Zákon o výkone verejnej správy v odbore organizácie a ochrany práce národnými výbormi

Čiastka 28/1949
Platnosť od 08.04.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 01.04.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

87.

Zákon

zo dňa 24. marca 1949

o výkone verejnej správy v odbore organizácie a ochrany práce národnými výbormi.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Verejnú správu v odbore organizácie a ochrany práce vykonávajú bez ujmy príslušnosti iných úradov (§ 2, ods. 3) krajské a okresné národné výbory.

(2) Táto správa zahrnuje:

a) poradenstvo pre voľbu povolania a včleňovanie dorastu do povolania, odborný výcvik učňov, sústavné rozmiesťovanie pracujúcich, starostlivosť o stálosť pracovných pomerov, o pracovnú výkonnosť a disciplínu a o hospodárne zamestnávanie pracujúcich a podpornú starostlivosť pri vykonávaní týchto úloh;

b) účasť pri vykonávaní štátnej mzdovej politiky;

c) ochranu života a zdravia zamestnancov pri práci, počítajúc v to pracovné lekárstvo a dohľad nad zachovávaním pracovných podmienok;

d) dohľad nad zachovávaním predpisov o závodnej sociálnej službe zamestnancom;

e) ochranu domáckej práce;

f) účasť na vykonávaní úloh, týkajúcich sa záujmového zastúpenia zamestnancov;

g) podporovanie odborného školenia pracujúcich, ktorí menia povolania, a osôb so sníženou pracovnou schopnosťou;

h) podporovanie pracovných štúdií a práce úlohárov;

i) pestovanie výskumu a podporovanie zlepšovateľských akcií vo veciach organizácie a ochrany práce;

k) podporovanie vynaliezavosti a tvorivosti pracujúcich.

(3) Krajské a okresné národné výbory plnia úlohy v odbore organizácie a ochrany práce v úzkej súčinnosti s jednotnou odborovou organizáciou a úlohy, uvedené v odseku 2, písm. g) až k), tiež v súčinnosti s Československým ústavom práce; pritom spolupracujú s vrcholnými hospodárskymi a záujmovými organizáciami.

§ 2.

(1) Dňom 1. apríla 1949 prechádza na krajské národné výbory pôsobnosť

a) zemských úradov ochrany práce,

b) okresných úradov ochrany práce vo veciach

aa) odborného výcviku učňov,

bb) štátnej mzdovej politiky,

cc) dohľadu nad zachovávaním predpisov o ochrane života a zdravia zamestnancov pri práci a predpisov o pracovných podmienkach vo všetkých pracovných odboroch (inšpekcia práce),

c) ktorú na Slovensku vykonávajú iné úrady alebo orgány vo veciach odborného výcviku učňov.

(2) Dňom 1. apríla 1949 prechádza na okresné národné výbory pôsobnosť okresných úradov ochrany práce, pokiaľ podľa odseku 1 neprešla na krajské národné výbory.

(3) Pôsobnosť iných úradov vo veciach, uvedených v § 1, zostáva nedotknutá.

§ 3.

Vláda nanovo upraví nariadením

a) organizáciu pracovného lekárstva, pokiaľ ho dosiaľ vykonávaly osobitné ústavy,

b) organizáciu rozhodcovských komisií, zriadených podľa dekrétu prezidenta republiky zo dňa 24. októbra 1945, č. 104 Sb., o závodných a podnikových radách, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich.

§ 4.

Ministerstvo sociálnej starostlivosti pridelí po dohode s Ministerstvom vnútra krajským a okresným národným výborom v rámci schválenej systemizácie služobných miest z osobného stavu v odbore svojej pôsobnosti potrebný počet zamestnancov pre odborné služby. Ministerstvo vnútra prevezme po dohode s Ministerstvom sociálnej starostlivosti do osobného stavu v odbore svojej pôsobnosti potrebný počet ostatných zamestnancov úradov ochrany práce.

§ 5.

Konania a opomenutia, priečiace sa predpisom v odbore organizácie a ochrany práce, stíhajú okresné národné výbory ako správne priestupky, pričom v prípadoch, kde sa také konania a opomenutia dosiaľ trestaly poriadkovými pokutami, ukladajú pokutu do 10.000 Kčs a vymerajú zároveň pre prípad jej nevymožiteľnosti náhradný trest väzenia (zatvorenia) do jedného mesiaca.

§ 6.

Písomnosti a úradné úkony vo veciach organizácie a ochrany práce sú oslobodené od poplatkov a dávok za úradné úkony vo veciach správnych. Nedotknuté však zostávajú predpisy o poplatkoch a dávkach za úradné úkony vo veciach správnych v konaní o zamestnávaní cudzích štátnych príslušníkov a o vydávaní náhradných pracovných preukazov.

§ 7.

(1) Dňom 31. marca 1949 sa zrušujú okresné a zemské úrady ochrany práce.

(2) Vecné prostriedky úradov ochrany práce sa použijú na vystrojenie referátov práce a sociálnej starostlivosti, pokiaľ Ministerstvo sociálnej starostlivosti nerozhodne, že sa ich má výnimočne použiť inak.

§ 8.

Dňom 31. marca 1949 sa zrušuje vládne nariadenie zo dňa 4. júna 1945, č. 13 Sb., o dočasnej výstavbe úradov ochrany práce, a nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 27. novembra 1945, č. 142 Sb. n. SNR, o zriadení okresných úradov ochrany práce a Krajinského úradu ochrany práce, a predpisy, vydané podľa týchto nariadení.


§ 9.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1949; vykoná ho minister sociálnej starostlivosti po dohode s ministrom vnútra a ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.