Nariadenie vlády č. 48/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa menia niektoré ustanovenia vykonávacích predpisov k dekrétu prezidenta republiky o znárodnení súkromných poisťovní.

Čiastka 19/1949
Platnosť od 08.03.1949 do31.12.1950
Účinnosť od 08.03.1949 do31.12.1950
Zrušený 190/1950 Zb.

48.

Vládne nariadenie

zo dňa 8. februára 1949,

ktorým sa menia niektoré ustanovenia vykonávacích predpisov k dekrétu prezidenta republiky o znárodnení súkromných poisťovní.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 39 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 24. októbra 1945, č. 103 Sb., o znárodnení súkromých poisťovní:


Čl.1.

Ustanovenia §§ 11 až 14 vládného nariadenia zo dňa 30. októbra 1946, č. 215 Sb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia dekrétu prezidenta republiky zo dňa 24. októbra 1945, č. 103 Sb., o znárodnení súkromých poisťovní, sa menia a znejú:

㤠11.

(1) Dozorný úrad vyzve jednotnú odborovú organizáciou, aby zariadila vykonanie volieb tretiny členov predstavenstva poisťovne, národného podniku zo zamestnancov (§ 5, ods. 2 dekrétu). Príslušný orgán jednotnej odborovej organizácie zariadil voľbu najviac desaťčlennej ústrednej volebnej komisie, ktorá určí jednotný deň a rovnakú hodinu voľby a vyzve doporučeným listom závodné rady (náhradné orgány) národného podniku (ďalej len rada"), aby do 14 dní odo dňa, keď im dôjde výzva, navrhly pre výber kandidátov zamestnancov v dvojnásobku počtu členov predstavenstva, ktorí majú byť volení.

(2) Rada môže pojmúť do návrhu len zamestnancov, ktorí vyhovujú ustanoveniam § 9. Môže pojmúť do návrhu tiež zamestnancov iného závodu než toho, pre ktorý je ustanovená. Rada určí potrebný počet závodných volebných komisií a vymenuje do každej z nich najviac po šesť členoch. Rozhodne tiež o miestach, kde sa budú voľby konať, a určí pre jednotlivé závodné volebné komisie počet sčítačov hlasov (§ 13, odst. 2).

(3) V zápisnici o schôdzke rady, rozhodujúcej podľa odseku 2, nech je uvedené, koľko z celkového počtu členov rady bolo na schôdzke prítomných, či rada bola schopná sa usnášať a koľko z prítomných členov hlasovalo pre jednotlivého kandidáta. Ďalej treba v zápisnici uviesť štátnu príslušnosť, bydlisko a trvalé pracovné pôsobište navrhovaných kandidátov a potvrdiť, že rade nie sú známe dôvody vylučujúce volitelnosť kandidáta podľa § 9, ods. 2. Nech je uvedený tiež obsah uznesenia, vykonaného podľa odseku 2, viet tretej a štvrtej. Rovnopis zápisnice podpísaný všetkými prítomnými členmi rady, nech je zaslaný v 14dňovej lehote určenej podľa odseku 1 Ústrednej volebnej komisii.

(4) Ústredná volebná komisia sostaví z došlých návrhov, berúc do úvahy celoštátny význam národného podniku, kandidátnu listinu, v ktorej môže byť uvedené najviac toľko kandidátov, koľko robí štvornásobok členov predstavenstva, ktorí majú byť zvolení, a určí zároveň poradie kandidátov, pričom musí byť poradie určené tak, aby bol zvolený jeden člen zo zamestnancov zo Slovenska. Na návrhy došlé po 14 dňoch odo dňa dojdenia výzvy (odsek 1), sa neberie zreteľ.

(5) Mená kandidátov v určenom poradí, deň, hodinu a miesto voľby vyhlási Ústredná volebná komisia v Úradnom liste.

§ 12.

(1) Zamestnanci volia zpravidla osobne, a to u ktorejkoľvek z volebných komisií zriadených radou závodu, s ktorým je zamestnanec v pracovnom pomere.

(2) Zamestnanci, ktorí majú pracovné miesto mimo sídla svojej závodnej rady, môžu voliť písomne. Hlas, odovzdaný písomne, ak je z neho nad všetku pochybnosť jasné, že volič súhlasí úplne s kandidátnou listinou alebo že s ňou nesúhlasí, ďalej, ak je voličom podpísaný s udaním stáleho bydliska, roku narodenia a pracovného miesta a ak dôjde v uzavretej obálke do určenej hodiny volieb ktorejkoľvek závodnej volebnej komisii, preň príslušnej.

(3) Každý zamestnanec smie voliť len raz.

§ 13.

(1) Závodná volebná komisia si zvolí po vyhlásení volieb (§ 11, ods. 5) zo svojho stredu prostou väčšinou hlasov predsedu a zapisovateľa, ktorý o priebehu volieb spíše dvojmo zápisnicu. Po vyhlásenej hodine volieb nesmie nikto vstúpiť do volebného priestoru. Voličia sa zapisujú čitateľne do listiny prítomných s udaním bydliska, roku narodenia a pracovného miesta.

(2) Prítomní voliči zvolia najprv sčítačov hlasov (§ 11, odst. 2). Sčítači zistia počet prítomných, počet zapísaných v listine prítomných a počet písomných hlasov podľa počtu obálok.

(3) Predseda dáva hlasovať o kandidátnej listine zdvihntím ruky alebo povstaním. Pri tomto hlasovaní zistia sčítači, koľko z prítomných voličov hlasovalo pre kandidátnu listinu, koľko proti nej a koľko sa zdržalo hlasovania. Dvojice sčítačov po každej výzve hlasy spočítajú a oznámia ich počet predsedovi. Závodná volebná komisia otvorí obálky s písomnými hlasmi a rozhodne o platnosti alebo neplatnosti týchto hlasov. Dôvody neplatnosti uvedie v zápisnici, ktorá sa má vyhotoviť vo dvoch rovnopisoch.

(4) Volebná komisia zistí ihneď po skončení volieb ich číselný výsledok, a to osobitne výsledok volieb aklamáciou a osobitne výsledok volieb vykonaných písomne, vyznačí tento výsledok v zápisnici a vyhlási ho spôsobom v závode obvyklým. Prvopis zápisnice, podpísanej všetkými členy volebnej komisie a sčítačmi hlasov, listinu prítomných a došlé hlasovacie lístky s obálkami pošle predseda v zapečatenej obálke bez prieťahu ústrednej volebnej komisii s oznámením, akým spôsobom bol vyhlásený výsledok voľby. K zásielke pripojí účet potrebných volebných trov závodnej volebnej komisie. Druhopis zápisnice odovzdá predseda závodnej rade.

(5) Proti spôsobu volebného konania môže podať ktorýkoľvek zamestnanec námietky dozornému úradu odosláním doporučeného listu najpozdejšie tretí deň po voľbách.

§ 14.

(1) Ústredná volebná komisia sa síde ôsmeho dňa od dáta volieb a na schôdzku pozve zástupcu dozorného úradu. Komisia potom:

a) oznámi, ktoré rady boly vyzvané, aby podaly návrhy pre kandidátnu listinu a predloží dôkazy o tom, že výzvy byly radám doručené;

b) zistí, ktoré závodné volebné komisie zaslaly zápisnice a doklady o vykonaných voľbách, a otvorí dotyčné obálky (§ 13, ods. 4);

c) preskúma zápisnice a zprávy jednotlivých závodných volebných komisií, došlé po volebných výsledkoch, a zistí úhrnný volebný výsledok.

(2) Kandidáti, uvedení na kandidátnej listine, sú zvolení, ak hlasovala pre nich nadpolovičná väčšina všetkých zamestnancov, zúčastnivších sa na voľbách osobne alebo písomne. Ak nie je kandidátna listina prijatá, vyzve dozorný úrad jednotnú odborovú organizáciu, aby zariadila vykonanie novej voľby.

(3) Ak zistí dozorný úrad po vypočutí ústrednej volebnej komisie na námietky podané podľa § 13, ods. 5, že boly porušené ustanovenia tohto nariadenia o výkone voľby spôsobom, ktorý mohol mať vplyv na výsledok hlasovania alebo oslabiť dôveru v tento výsledok, zruší voľbu a vyzve jednotnú odborovú organizáciu, aby zariadila vykonanie novej voľby.

(4) O rokovaní ústrednej volebnej komisie spíše sa zápisnica vo dvoch rovnopisoch, ktorú podpíšu členovia ústrednej volebnej komisie a zástupca dozorného úradu, ktorý jeden rovnopis zápisnice prevezme.

(5) Ak boli kandidáti, uvedení na kandidátnej listine, zvolení, oznámi jednotná odborová organizácia ministrovi financií príslušný počet zvolených zamestnancov podľa poradia v kandidátnej listine, aby ich potvrdil podľa § 5, ods. 2 dekrétu č. 103/1945 Sb. Ak odpadne niektorý zo zvolených zamestnancov alebo ak zanikne jeho členstvo v predstavenstve národného podniku za funkčného obdobia, navrhne jednotná odborová organizácia po vypočutí podnikovej rady poisťovne, národného podniku ministrovi financií ďalšieho zamestnanca, uvedeného v prijatej kandidátnej listine, na uprázdnené miesto na potvrdenie. Jednotná odborová organizácia pri tomto návrhu nie je viazaná poradím, uvedeným v kandidátnej listine, avšak jeden člen predstavenstva z členov zvolených zo stredu zamestnancov, musí byť vždy zo zamestnancov zo Slovenska.

(6) Potrebné trovy volieb hradí poisťovňa, národný podnik podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo financií."


Čl.2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými ministrami.


Fierlinger v. r.

Dr. Dolanský v. r.