168

Zákon

zo dňa 16. júna 1949

o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z doby do 31. decembra 1945.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Časť prvá.

Úprava vnútorného štátneho dlhu z času do 31. decembra 1945.

Diel I.

Vydanie konverzných pôžičiek.

§ 1

(1) Za účelom konverzie vnútorného štátneho dlhu československého z doby do 31. decembra 1945, počítajúc v to i tzv. dlh protektorátny a slovenský a iné štátom neskoršie prevzaté dlhy z tohto času, vynímajúc však krátkodobé dlhy uvedené v §§ 15 až 16 a dlhy zúročené nižšie než 3% (§§ 5 až 11, ďalej len „staré dlhopisy“) a vo výške potrebnej na túto konverziu budú vydané tieto konverzné pôžičky:

a) sjednotená štátna pôžička v 4 emisiách (§§ 2 a 3),

b) 3% štátna pôžička umoriteľná v rokoch 1960 až 1989 (§ 4).

(2) Konverzné pôžičky, uvedené v odseku 1, budú, po prípade môžu byť vydané tiež na účel výkupu niektorých zahraničných pôžičiek, ktoré sú vo vlastníctve devízových tuzemcov (§§ 17 až 19), ako i na účel skoncovania niektorých iných dlhov (§ 20), a to až do výšky potrebnej na tento výkup alebo skoncovanie.

(3) Sjednotená štátna pôžička môže sa vydávať tiež na konverziu dlhov prevzatých štátom za účinnosti tohto zákona, ako i na vykonanie úverových splnomocnení daných inými zákonmi vo všetkých prípadoch, v ktorých majú byť vydanými dlhopismi vyrovnané dlhy z času do 31. decembra 1945. Ak vykonávané úverové splnomocnenie určuje, že vydané dlhopisy majú znieť na meno, majú byť prevoditeľné len za určitých podmienok alebo viazané inakším spôsobom, nahradzuje sa táto viazanosť povinnou úschovou sjednotenej štátnej pôžičky podľa § 3.

§ 2

(1) Sjednotená štátna pôžička bude vydaná v dvoch emisiách zúročiteľných 3 1/2 % a v dvoch emisiách zúročiteľných 3 %, a to v dlhopisoch na doručiteľa po 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 a 1,000.000 Kčs.

(2) Úroky od sjednotenej štátnej pôžičky sa budú vyplácať raz ročne pozadu, a to pri

a) 3 1/2 % sjednotenej štátnej pôžičky emisie A dňa 16. februára, prvý raz dňa 16. februára 1950,

b) 3 1/2 % sjednotenej štátnej pôžičky emisie B dňa 16. novembra, prvý raz dňa 16. novembra 1950,

c) 3% sjednotenej štátnej pôžičky emisie A dňa 16. marca, prvý raz dňa 16. marca 1950,

d) 3% sjednotenej štátnej pôžičky emisie B dňa 16. augusta, prvý raz dňa 16. augusta 1950.

(3) Sjednotená štátna pôžička bude umorovaná, pokiaľ stačia prostriedky na ten účel určené, voľným nákupom. Minister financií môže neumorenú časť ktorejkoľvek emisie sjednotenej štátnej pôžičky kedykoľvek splatiť celkom alebo čiastočne po trojmesačnej výpovedi; pri splatení čiastočnom sa určia vypovedané dlhopisy vyžrebovaním.

§ 3

(1) Pokiaľ Ministerstvo financií neurčí vyhláškou v Úradnom liste inak, uložia sa dlhopisy sjednotenej štátnej pôžičky na vlastníkovo meno do povinnej úschovy v Poštovej sporiteľni, národnom podniku (ďalej len „Poštová sporiteľňa“), ako povinnom depozitnom ústredí pre tieto emisie, a to buď priamo alebo prostredníctvom niektorého peňažného ústavu.

(2) Za trvania povinnej úschovy smie sa s dlhopismi sjednotenej štátnej pôžičky nakladať len v medziach, ktoré určí Ministerstvo financií smernicami vyhlásenými v Úradnom liste. Prevody medzi živými sú zpravidla prípustné len po uvoľnení, ktoré bude podľa týchto smerníc povoľovať Poštová sporiteľňa.

(3) Uvoľnené dlhopisy sjednotenej štátnej pôžičky, pokiaľ nedôjde zároveň s uvoľnením k ich umorovaniu voľným nákupom z prostriedkov na tento účel určených, sa vymenia za dlhopisy 3% štátnej pôžičky umoriteľnej v rokoch 1960 až 1989, po prípade inej štátnej pôžičky, ktorú určí Ministerstvo financií. Ministerstvo financií určí tiež výmenný kurz.

(4) Povinná úschova dlhopisov sjednotenej štátnej pôžičky nahradzuje vo všetkých smeroch viazanosť, ktorej podliehaly staré dlhopisy podľa dekrétu prezidenta republiky zo dňa 20. októbra 1945, č. 95 Sb., o prihlásení vkladov a iných peňažných pohľadávok v peňažných ústavoch, ako i životných poistení a cenných papierov.

§ 4

(1) 3% štátna pôžička umoriteľná v rokoch 1960 až 1989 bude vydaná v dlhopisoch na doručiteľa po 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 a 1,000.000 Kčs.

(2) Úroky z 3% štátnej pôžičky umoriteľnej v rokoch 1960 až 1989 sa budú vyplácať raz ročne pozadu vždy dňa 16. mája, prvý raz dňa 16. mája 1950.

(3) 3% štátna pôžička umoriteľná v rokoch 1960 až 1989 bude umorená podľa umorovacieho plánu, vypracovaného na základe približne rovnakých ročných anuít, a to podľa voľby finančnej správy buď voľným nákupom, nie však nad menovitou hodnotou, alebo vyžrebovaním. Vyžrebovanie, pokiaľ k nemu dôjde, bude sa konať vždy v marci; vyžrebovaný kapitál bude sa vyplácať vždy dňa 16. mája.

Diel II.

Konverzia na sjednotenú štátnu pôžičku.

§ 5

Na 3 1/2 % sjednotenú štátnu pôžičku emisie A budú konvertované:

a) 4 1/2 % unifikačná pôžička emisie A s kupónmi 15. februára a 15. augusta,

b) 4 1/2 % pôžička obrany štátu s kupónmi 15. apríla a 15. októbra,

c) neemisné dlhy štátu a štátnych fondov z doby pred okupáciou,

d) 4 1/2 % pôžička na meno umoriteľná do roku 1987 (regresná) s úrokami ku dňu 15. februára a 15. augusta,

e) 4 1/2 % a 3 1/2 % pôžička hospodárskej obrody Slovenska z roku 1939 s kupónmi 15. apríla a 15. októbra,

f) 4 1/2 % štátna konverzná pôžička s kupónmi 16. februára a 16. augusta (slovenská),

g) 5% moravská zemská pôžička z roku 1917 s kupónmi 1. januára a 1. júla,

h) 6% pôžička mesta Bratislavy z roku 1920 s kupónmi 1. februára a 1. augusta.

§ 6

Na 3 1/2 % sjednotenú štátnu pôžičku emisie B budú konvertované:

a) 4 1/2 % unifikačná pôžička emisie B s kupónmi 15. mája a 15. novembra,

b) 3 3/4 % unifikačná pôžička s kupónmi 15. apríla a 15. októbra,

c) 3 1/2 % pokladničné poukážky zo dňa 16. januára 1943 sročné 16. júla 1962 (§ 13 vládneho nariadenia zo dňa 5. októbra 1942, č. 348 Sb., o prevzatí a konečnej úprave bývalého vnútorného štátneho dlhu československého) s kupónmi 16. januára a 16. júla,

d) 4 1/2 % umoriteľné dlhopisy (stavebný regres na Slovensku) s úrokmi ku dňu 1. júna a 1. decembra,

e) 3 1/2 % štátne pokladničné poukážky zo dňa 1. októbra 1941 sročné 1. októbra 1946 s kupónmi 1. apríla a 1. októbra (slovenské),

f) neemisné dlhy slovenské, ktoré Ministerstvo financií určí vo vyhláške v Úradnom liste,

g) 4% konverzná pôžička hlavného mesta Prahy z roku 1942 s kupónmi 1. mája a 1. novembra,

h) komunálne dlžobné úpisy rôznych emisií (i s bankovými dlžobnými úpismi bývalej Ústrednej banky československých sporiteľní), ktoré sa teraz zúrokujú 3 1/2 %.

§ 7

Na 3 % sjednotenú štátnu pôžičku emisie A budú konvertované:

a) 3% unifikačná pôžička umoriteľná s kupónmi 15. marca a 15. septembra,

b) 3% pôžička obrany štátu s kupónmi 15. apríla a 15. októbra,

c) 3 1/2 % pokladničné poukážky zo dňa 16. marca 1941 sročné 16. marca 1956 s kupónmi 16. marca a 16. septembra,

d) 3 3/4 % unifikačná pôžička, vydaná v dobe neslobody s kupónmi 15. apríla a 15. októbra,

e) 3 3/4 % pôžička z roku 1941 a 1942 umoriteľná v rokoch 1943 až 1991 s kupónmi 16. januára a 16. júla,

f) 3 1/2 % pokladničné poukážky zo dňa 16. júla 1942 sročné 16. júla 1962 s kupónmi 16. januára a 16. júla,

g) 3 1/2 % pokladničné poukážky z roku 1945 sročné dňa 16. júla 1966 s kupónmi 16. januára a 16. júla,

h) 3% štátna konverzná pôžička s kupónmi 16. februára a 16. augusta (slovenská),

ch) 4 1/2 % štátna investičná pôžička s kupónmi 16. mája a 16. novembra (slovenská),

i) 4 1/2 % tretia štátna pôžička s kupónmi 16. marca a 16. septembra (slovenská),

j) 4 1/2 % štvrtá štátna pôžička s kupónmi 2. mája a 2. Novembra (slovenská),

k) 3% pokladničné poukážky zo dňa 16. augusta 1945 sročné 16. augusta 1967 s kupónom 16. augusta,

l) 3% štátne pokladničné poukážky (slovenské) z roku 1945 s kupónmi 1. júla a 1. decembra,

m) dlhopisy bývalého Osobitného fondu pre zmiernenie strát, vzniknutých z povojnových pomerov s kupónmi 2. januára a 1. júla,

n) dlhopisy bývalého Všeobecného fondu peňažných ústavov v Československej republike, ako aj záväzky bývalého Pomocného fondu peňažných ústavov, na ktoré dosiaľ neboly vydané dlhopisy.

§ 8

Na 3% sjednotenú štátnu pôžičku emisie B budú konvertované:

a) 3% unifikačná renta s kupónmi 15. júna a 15. decembra,

b) 3 1/2 % pokladničné poukážky zo dňa 16. marca a 16. septembra 1943 sročné dňa 16. marca 1963 s kupónmi 16. marca a 16. septembra,

c) 3 1/2 % pôžička tzv. likviditná, vydaná v rokoch 1943 až 1945 a vyžrebovateľná v rokoch 1953 až 1977 s úrokmi ku dňu 16. júna a 16. decembra,

d) 3 1/2 % pokladničné poukážky zo dňa 16. júna, 6. Novembra a 16. decembra 1944 sročné 16. júna 1964 s kupónmi 16. Júna a 16. decembra,

e) 3 1/2 % tzv. exportné pokladničné poukážky zo dňa 1. apríla 1941 sročné 1. apríla 1951 s kupónmi 1. apríla a 1. októbra (slovenské),

f) 3% štátne pokladničné poukážky zo dňa 1. februára 1944 sročné 16. januára 1949 s kupónmi 16. januára a 16. júla (slovenské),

g) 3% štátne pokladničné poukážky zo dňa 11. januára 1945 sročné 16. decembra 1949 s kupónmi 16. júna a 16. decembra (slovenské),

h) 3% štátne pokladničné poukážky zo dňa 5. decembra 1942 sročné 16. decembra 1944 s kupónmi 16. júna a 16. decembra (slovenské),

ch) neemisné dlhy slovenské, ktoré Ministerstvo financií určí vo vyhláške v Úradnom liste,

i) 4% pôžička hlavného mesta Prahy z r. 1919 s kupónmi 1. apríla a 1. októbra,

j) 4% pôžička zemského hlavného mesta Brna z roku 1942 s kupónmi 1. marca a 1. septembra,

k) 4% pôžička mesta Bratislavy z roku 1910 s kupónmi 1. júna a 1. decembra,

l) 4% vnútorná investičná pôžička mesta Třešti (tri emisie) s kupónmi 1. januára a 1. júla, po prípade 1. februára a 1. augusta,

m) komunálne dlžobné úpisy rôznych emisií (i s bankovými dlžobnými úpismi bývalej Ústrednej banky Československých sporiteľní), ktoré sa teraz zúrokujú 3%.

Diel III.

Konverzia na 3% štátnu pôžičku umoriteľnú v rokoch 1960 až 1989.

§ 9

(1) Vlastníci starých dlhopisov, ktorí ich nadobudli kúpou po 1. januári 1946 so súhlasom Ministerstva financií podľa § 19, ods. 2 dekrétu č. 95/1945 Sb., majú nárok na to, aby im boly pri konverzii miesto dlhopisov sjednotenej štátnej pôžičky vydané dlhopisy (voľné) 3% štátnej pôžičky, umoriteľnej v rokoch 1960 až 1989.

(2) Nárok podľa odseku 1 treba uplatniť v lehote jedného mesiaca odo dňa vyhlásenia tohto zákona v úschovni, v ktorej sú staré dlhopisy uložené alebo vedené na účte. Ak nadobudol vlastník staré dlhopisy za cenu, ktorá bola nižšia než menovitá hodnota, je povinný doplatiť rozdiel medzi menovitou hodnotou 3% štátnej pôžičky umoriteľnej v rokoch 1960 až 1989 a nadobudacou cenou. Rozdiel sa použije na sníženie štátneho dlhu.

§ 10

3% štátna pôžička umoriteľná v rokoch 1960 až 1989 môže byť miesto sjednotenej štátnej pôžičky vydávaná tiež za staré dlhopisy, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 14, ods. 2 a 3 dekrétu č. 95/1945 Sb. Podrobnosti ustanoví Ministerstvo financií vyhláškou v Úradnom liste, pričom môže najmä určiť, že sa dlhopisy 3% štátnej umoriteľnej pôžičky takto vydanej označia osobitným znamením, ktoré sa odlišuje od ostatných dlhopisov tejto pôžičky.

§ 11

(1) Za dlhopisy, ktoré pre nesplnenie prihlašovacej povinnosti prepadly v prospech štátu podľa § 18, ods. 1 dekrétu č. 95/1945 Sb., neboly však odvedené na účet prepadnutých cenných papierov, vydajú sa Likvidačnému fondu menovému pri konverzii miesto dlhopisov sjednotenej štátnej pôžičky dlhopisy 3% štátnej pôžičky umoriteľnej v rokoch 1960 až 1989, a to po odčítaní náhrad priznaných bývalým vlastníkom a uznaných nárokov tretích osôb podľa § 18, ods. 2 a 3 dekrétu č. 95/1945 Sb.

(2) Až do doby, než sa zistí s konečnou platnosťou výška neprihlásených dlhopisov a výška náhrad priznaných bývalým vlastníkom a uznaných nárokov tretích osôb, môže byť Likvidačnému fondu menovému poskytnutý primeraný preddavok.

Diel IV.

Spoločné ustanovenia o konverzii.

§ 12

Konverziu podľa predchádzajúcich ustanovení vykonajú z úradnej moci podľa pokynov Ministerstva financií:

a) pokiaľ ide o dlhopisy prihlásené a uložené do úschovy podľa dekrétu č. 95/1945 Sb.:

Riaditeľstvo štátneho dlhu v Praze (Štátna pokladnica pre Slovensko v Bratislave) spolu s Poštovou sporiteľňou a ostatnými úschovňami (§ 13 a § 14, ods. 1 dekrétu č. 95/1945 Sb.), po prípade spolu s miestne príslušným zastupiteľským úradom v cudzine alebo ústavom ním určeným (§ 14, ods. 2 a 3 dekrétu č. 95/1945 Sb.);

b) pokiaľ ide o vinkulované dlhopisy alebo znejúce na meno (§ 12, ods. 3 dekrétu č. 95/1945 Sb.) alebo pokiaľ ide o neemisné dlhy:

Riaditeľstvo štátneho dlhu v Prahe, na Slovensku Povereníctvo financií;

c) pokiaľ ide o neprihlásené a prepadnuté dlhopisy (§ 18, ods. 1 dekrétu č. 95/1945 Sb.), nehľadiac na to, či sú v úschovniach (§ 16, ods. 5 dekrétu č. 95/1945 Sb.) alebo či miesto ich uloženia je neznáme:

Riaditeľstvo štátneho dlhu v Prahe (štátna pokladnica pre Slovensko v Bratislave).

§ 13

(1) Konverzia sa vykoná ku dňu, od ktorého začínajú bežať úroky zo sjednotenej štátnej pôžičky (ku dňu 16. februára alebo 16. novembra alebo 16. marca alebo 16. augusta 1949), po prípade úroky z 3% štátnej pôžičky umoriteľnej (ku dňu 16. mája 1949), a to podľa toho, ktorý druh štátnej pôžičky sa pri konverzii vydá.

(2) Do dňa, ku ktorému sa vykoná konverzia, vyúčtujú a vyplatia sa hotove, vynímajúc konverziu podľa § 11, dosiaľ nevyplatené úroky zo starých dlhopisov, a to nanajvýš sadzbou 3 1/2 %. Pritom sa obdobie 14 až 16 dní počíta vždy za pol mesiaca.

(3) Dňom, ku ktorému sa vykoná konverzia, sa končí úrokovanie starých dlhopisov. Ich vlastníci nemôžu z nich uplatňovať iné nároky než nárok na konverziu za podmienok určených týmto zákonom.

§ 14

(1) Konverzia starých dlhopisov na dlhopisy sjednotenej štátnej pôžičky, po prípade 3 % štátnej pôžičky umoriteľnej v rokoch 1960 až 1989 sa vykoná v pomere 100:100 menovitej hodnoty.

(2) Prejímacia hodnota starých dlhopisov sa zaokrúhli vždy dolu na sumu deliteľnú tisícom. Zvyšky sa vyplatia v hotovosti v kurze, ktorý určí Ministerstvo financií vyhláškou v Úradnom liste. Obdobne sa hotove vyplatia zlomkové dlhopisy 3% a 4 1/2 % štátnej konverznej pôžičky (slovenské), ako i dlhopisy nižšej menovitej hodnoty než 1000 Kčs, pokiaľ ich nemožno slúčiť na túto výšku.

(3) Pokiaľ prostriedky na výplaty v hotovosti podľa odseku 2 nie sú zaistené štátnym rozpočtom, môže ich minister financií obstarať úverovými operáciami.

Diel V.

Úprava štátnych krátkodobých dlhov.

§ 15

(1) Trojmesačné štátne pokladničné bony a trojmesačné štátne pokladničné poukážky sa pri prvej sročnosti, ktorá nasleduje po dni vyhlásenia tohto zákona, vymenia za štátne pokladničné bony, po prípade štátne pokladničné poukážky, toho istého druhu, sročné o tri mesiace neskoršie a opatrené tromi prolongačnými kupónmi.

(2) Odstrihnutím prolongačného kupónu, na ktorého predloženie bude vyplatený trojmesačný úrok, odloží sa splatnosť štátneho pokladničného bonu, po prípade štátnej pokladničnej poukážky o ďalšie tri mesiace. Vlastník môže však pri každej splatnosti požadovať tiež vyplatenie istiny.

(3) Ministerstvo financií môže úrokovú sadzbu a doby sročnosti štátnych pokladničných bonov a štátnych pokladničných poukážok, vydaných podľa ustanovenia odseku 1, upraviť pri ktorejkoľvek ich budúcej splatnosti inak než dosiaľ.

§ 16

(1) Prechodná pôžička štátu v Poštovej sporiteľni v Prahe, uzavretá 28. decembra 1945 vo výške 1.200,000.000 Kčs, dlh štátu na bežnom účte v jej oblastnom ústave v Bratislave vo výške 120,000.000 Kčs a štátne pokladničné zmenky (slovenské) vo výške 685,500.000 Kčs sa splatia trojmesačnými štátnymi pokladničnými poukážkami, ktoré minister financií na tento účel nanovo vydá.

(2) O trojmesačných štátnych pokladničných poukážkach, vydaných podľa odseku 1, platia obdobne ustanovenia § 15 o štátnych pokladničných poukážkach tam uvedených.

Časť druhá.

Výkup niektorých zahraničných pôžičiek, ktoré sú vo vlastníctve devízových tuzemcov.

§ 17

(1) Minister financií sa splnomocňuje, aby nútene vykúpil za dlhopisy sjednotenej štátnej pôžičky dlhopisy

4% rakúskej zlatej renty,

4 1/2% rakúskej štátnej pokladničnej poukážky z r. 1914,

3% prioritné dlhopisy Privilegovanej rakúsko-uhorskej spoločnosti štátnych železníc, starej i doplňovacej siete, a

4% prioritné dlhopisy Privilegovanej rakúsko-uhorskej spoločnosti štátnych železníc z roku 1900, ktorých dlhová služba je sústredená v Spoločnej pokladnici v Paríži (Caisse commune des porteurs des dettes publiques autrichienne et hongroise émises avant la guerre), pokiaľ sú vo vlastníctve devízových tuzemcov v smysle § 2 zákona zo dňa 11. apríla 1946, č. 92 Sb., o viazanom devízovom hospodárstve.

(2) Ak použije minister financií splnomocnenie podľa odseku 1, sú vlastníci dlhopisov tam uvedených povinní dať si ich vykúpiť. Úschovne (§ 13 dekrétu č. 95/1945 Sb.), v ktorých sú dlhopisy uložené, odvedú ich na výzvu Ministerstva financií v určenej lehote Poštovej sporiteľni, ktorá uhradí výkupnú cenu v dlhopisoch sjednotenej štátnej pôžičky.

(3) Devízoví tuzemci, ktorí majú svoje dlhopisy uložené v cudzine a neprevezú ich do tuzemska, sú povinní v tej istej lehote složiť ich na výkup u zahraničného dopisovateľa Národnej banky Československej pre Poštovú sporiteľňu.

(4) Výkupnú cenu dlhopisov, uvedených v odseku 1, určí Ministerstvo financií vyhláškou v Úradnom liste.

§ 18

(1) Devízoví tuzemci (§ 17, ods. 1), ktorí sú vlastníkmi 6% zahraničných dlhopisov Škodových závodov z r. 1930 (ďalej len „6% dlhopisy“), sú povinní dať si ich vykúpiť Poštovou sporiteľňou a dbať pritom na pokyny, ktoré na vykonanie výkupu vydá Ministerstvo financií. Úschovne (§ 13 dekrétu č. 95/1945 Sb.), v ktorých sú tieto dlhopisy uložené, odvedú ich v lehote jedného mesiaca od vyhlásenia tohto zákona Poštovej sporiteľni, ktorá uhradí výkupnú cenu podľa ustanovení § 19. Ustanovenie § 17, ods. 3 platí pritom obdobne.

(2) Úroky zo 6% dlhopisov, ktoré sú vo vlastníctve devízových tuzemcov, sročné v rokoch 1946 až 1948, sa vyplácajú v československej mene sadzbou 3 1/2 % z menovitej hodnoty prepočítanej pri úradnom kurze libry šterlingov. Pokiaľ Škodové závody vyplatily z takýchto dlhopisov na úroky za uvedené roky preddavky vo výške, zodpovedajúcej ustanoveniu prvej vety, sú tým úroky celkom uhradené.

§ 19

(1) Za 6 % dlhopisy zložené na výkup podľa § 18 ods. 1 vydá Poštová sporiteľňa:

a) za každých 50 L menovitej hodnoty 6 % dlhopisov anglickej tranše s kupónom 1. júna 1949 Kčs 7000 menovitej hodnoty 3 1/2 % sjednotenej štátnej pôžičky emisie A s úrokom k 16. februáru 1950;

b) za každých 10 L (alebo 1.242,137 zlatých frankov z roku 1928) menovitej hodnoty 6 % dlhopisov francúzskej tranše s kupónom 1. júna 1949 Kčs 1511 menovitej hodnoty 3 1/2 % sjednotenej štátnej pôžičky emisie A s úrokom k 16. februáru 1950.

(2) 6% dlhopisy francúzskej tranše patriace tomu istému majiteľovi sa pre výkup podľa tohto zákona spočítajú. Zvyšky nedosahujúce 1000 Kčs sa vyplatia v hotovosti.

(3) Zároveň s plneniami uvedenými v odsekoch 1 a 2 sa vyplatí v hotovosti 3 1/2 % úrok za čas od 1. decembra 1948 do 15. februára 1949, a to:

a) Kčs 51.- na každých 50 L menovitej hodnoty 6 % dlhopisov anglickej tranše,

b) Kčs 11.- na každých 10 L menovitej hodnoty 6 % dlhopisov francúzskej tranše.

(4) Za každý chýbajúci kupón 6 % dlhopisov so zročnosťou 1. júna 1949 alebo so sročnosťou neskoršou je vlastník povinný doplatiť:

a) Kčs 210.- za každú L 1,10,- výplatnej hodnoty kupónov anglickej tranše,

b) Kčs 86.- za každú L 0,6,- výplatnej hodnoty kupónov francúzskej tranše.

Časť tretia.

Skoncovanie niektorých iných dlhov.

§ 20

(1) Minister financií sa splnomocňuje, aby za podmienok, ktoré určí po dohode s ministrom dopravy a vyhlási v Úradnom liste, vymenil za dlhopisy 3% sjednotenej štátnej pôžičky, po prípade za dlhopisy 3% štátnej pôžičky umoriteľnej v rokoch 1960 až 1989, v oboch prípadoch s bežným kupónom:

a) 4 (3) % prioritné dlhopisy z r. 1891 a 3 (2.25) % prioritné dlhopisy z r. 1893 Duchcovsko-Podmokelskej železnice so všetkými dosiaľ nevyplatenými kupónmi, čím bude celkom skoncovaná výkupná renta za túto železnicu;

b) akcie Pražsko - Duchcovskej železnice so všetkými dosiaľ nevyplatenými kupónmi, čím bude celkom skoncovaná výkupná renta za túto železnicu;

c) 4 (3) % a 4 1/2 (3 3/8) % železničné dlžobné úpisy, vydané peňažnými ústavmi na podklade dlhodobých železničných pôžičiek; Investičná banka, národný podnik, ako právny nástupca týchto peňažných ústavov, vyúčtuje tieto pôžičky ku dňu výmeny, do ktorého budú tiež nahradené úroky železničných dlžobných úpisov, odpíše ich až do úhrnnej menovitej sumy obiehajúcich železničných dlžobných úpisov s narastenými úrokami a za zvyšok takto neodpísaný dostane od štátu úhradu v dlhopisoch 3 % sjednotenej štátnej pôžičky menovitou hodnotou;

d) 4 (3) % prioritné dlhopisy Košicko-Bohumínskej dráhy so všetkými dosiaľ nevyplatenými kupónmi, pokiaľ neboly už skôr vykúpené a pokiaľ boly riadne prihlásené podľa dekrétu č. 95/1945 Sb., ako i na majetkové dávky.

(2) Ak použije minister financií splnomocnenie podľa odseku 1, vykoná sa výmena dlhopisov (akcií) tam uvedených v pomere 100 za 100 menovitej hodnoty, vynímajúc 3 (2.25) % prioritné dlhopisy Duchcovsko-Podmokelskej železnice z r. 1893, ktoré budú vymenené v pomere 100 Kčs menovitej hodnoty prioritných dlhopisov za 75 Kčs menovitej hodnoty štátnej pôžičky. Vlastníci vymeňovaných dlhopisov (akcií) nemôžu z nich uplatňovať iné nároky než nárok na výmenu za stanovených podmienok. Preddavkami, ktoré boly vyplatené podľa § 20 dekrétu č. 95/1945 Sb. na úroky zo železničných dlžobných úpisov uvedených v odseku 1, písm. c), sročné po 31. decembri 1945, sa považujú úroky za príslušný čas za vyrovnané; sumu, o ktorú bolo takto vyplatené na úrokoch menej než by inak malo byť vyplatené, odvedie Investičná banka, národný podnik, ako právny nástupca vydávateľov týchto železničných úpisov do štátnej pokladnice.

(3) Minister financií sa splnomocňuje, aby za podmienok, ktoré určí po dohode s ministrom dopravy a vyhlási v Úradnom liste, skoncoval vydaním dlhopisov sjednotenej štátnej pôžičky, po prípade dlhopisov 3% štátnej pôžičky umoriteľnej v rokoch 1960 až 1989, i iné železničné výkupné renty a dlhy než uvedené v odseku 1, ktoré štát alebo Československé železnice, národný podnik, prevzaly pri zoštátnení železníc.

(4) Ak použije minister financií splnomocnenie podľa odseku 1 alebo 3, vykoná sa výmena alebo skoncovanie tam uvedené na účet Československých železníc, národného podniku v Prahe, ktorý bude, dokiaľ nedôjde k inej úprave, nahradzovať správe štátneho dlhu náklady na úrok, umorovanie a správu dlhopisov použitých na výmenu alebo skoncovanie.

(5) Dňom, ku ktorému sa vykoná výmena podľa odseku 1, písm. b), zaniká účastinná spoločnosť „Pražsko-Duchcovská dráha“ bez likvidácie a jej práva a závazky prechádzajú na štát. Na návrh Ministerstva dopravy vykoná príslušný súd výmaz v obchodnom registre, odvolajúc sa na tento zákon.

Časť štvrtá.

Úprava pevne zúročiteľných cenných papierov, vydaných peňažnými ústavmi do 31. decembra 1945.

§ 21

(1) Pevne zúročiteľné cenné papiere, vydané peňažnými ústavmi do 31. decembra 1945 a podliehajúce prihlasovacej povinnosti podľa dekrétu č. 95/1945 Sb. (ďalej len „staré emisie“), sa zásadne nahradia novými cennými papiermi (ďalej len „náhradné emisie“). Výnimky z tejto zásady určí Ministerstvo financií.

(2) Ministerstvo financií určí po vypočutí dlžníka vyhláškou v Úradnom liste všetky podmienky náhradných emisií, najmä ich názov, úrokovú sadzbu, umorovací plán, po prípade dobu obehu a lehoty, v ktorých má byť obeh snižovaný, prípadné osobitné krytie podľa príslušných predpisov, a pokiaľ ide o náhradné emisie za záložné listy, znejúce na ríšske marky, ktoré vydal v dobe neslobody ústav „Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland“ (teraz Zemská banka a žirové ústredie v likvidácii) v Liberci, tiež výmenný pomer a čas, od kedy sa z týchto záložných listov nahradí úrok.

(3) Vyhláškou v Úradnom liste môže Ministerstvo financií po vypočutí dlžníka (dlžníkov) tiež určiť, že stará emisia sa nahradí dlhopismi sjednotenej štátnej pôžičky, ktorých vlastníkom je dlžník zo starej emisie, alebo že jednotlivé staré emisie, vydané tým istým dlžníkom, alebo i jednotlivé staré emisie, vydané rôznymi dlžníkmi sa nahradia jednotnou náhradnou emisiou, a to i keď podmienky starých emisií sú rozdielne alebo ak majú staré emisie rôzne osobitné krytie.

(4) Na dlhopisy náhradných emisií Investičnej banky, národného podniku, sa vzťahuje ustanovenie § 9, ods. 1 zákona zo dňa 20. júla 1948, č. 183 Sb., o Investičnej banke.

§ 22

(1) Dlhopisy náhradných emisií znejú na doručiteľa. Úroky z nich sa vyplácajú raz ročne pozadu. Umorujú sa voľným nákupom za kurzy určené Ministerstvom financií, podporne tiež vyžrebovaním.

(2) Prostriedky potrebné na umorovanie dlhopisov náhradných emisií menovitou hodnotou sú dlžníci z týchto emisií povinní uchovávať pohotove pod dozorom Ministerstva financií, ktoré upraví podrobnejšie hospodárenie týmito prostriedkami. Najmä môže Ministerstvo financií určiť, že prostriedky potrebné na umorovanie dlhopisov rôznych náhradných emisií majú byť sústredené alebo že majú byť tieto prostriedky použité prechodne inak než na umorovanie dlhopisov náhradnej emisie, pre ktorú sú určené. Prípadná úroková ujma, ktorá vznikla dlžníkovi z náhradnej emisie odložením alebo nevykonaním úmorovania, sa mu nahradí z úspor, ktoré sa dosiahnu voľným nákupom dlhopisov náhradných emisií pod menovitou hodnotou; zvyšok týchto úspor sa odvedie do štátnej pokladnice a použije sa ho na sníženie štátneho dlhu.

§ 23

(1) Pokiaľ Ministerstvo financií neurčí vyhláškou v Úradnom liste inak, uložia sa dlhopisy náhradných emisií na vlastníkovo meno do povinnej úschovy v peňažnom ústave, ktorý bude určený za povinné depozitné ústredie pre tieto náhradné emisie, a to buď priamo alebo prostredníctvom niektorého iného peňažného ústavu.

(2) Po čas trvania povinnej úschovy smie sa s dlhopismi náhradných emisií nakládať len v medziach, ktoré určí Ministerstvo financií smernicami vyhlásenými v Úradnom liste. Prevody medzi živými sú zpravidla prípustné len po uvoľnení, ktoré bude povoľovať podľa týchto smerníc peňažný ústav, určený za povinné depozitné ústredie pre tieto emisie.

(3) Uvoľnené dlhopisy náhradných emisií sa umoria voľným nákupom z prostriedkov uvedených v § 22, ods. 2.

(4) Povinná úschova dlhopisov náhradných emisií nahradzuje vo všetkých smeroch viazanosť, ktorej podliehaly staré dlhopisy podľa dekrétu č. 95/1945 Sb.

§ 24

(1) Za podmienok, za ktorých sa za staré štátne dlhopisy vydajú podľa ustanovení §§ 9 až 11 miesto dlhopisov sjednotenej štátnej pôžičky dlhopisy 3% štátnej pôžičky umoriteľnej v rokoch 1960 až 1989, budú, po prípade môžu byť za dlhopisy starých emisií neštátnych, vydané podľa obdoby týchto ustanovení miesto dlhopisov náhradných emisií, podliehajúcich povinnej úschove, voľné náhradné dlhopisy.

(2) Voľné náhradné dlhopisy vydané podľa odseku 1 smú byť zúročené sadzbou nanajvýš 3%. Ustanovenia o náhradných emisiách sa na ne nevzťahujú.

(3) Ak nadobudol vlastník staré dlhopisy, za ktoré sa mu majú vydať miesto dlhopisov náhradných emisií, ktoré podliehajú povinnej úschove, voľné náhradné dlhopisy, za cenu, ktorá je nižšia než menovitá hodnota, je povinný doplatiť rozdiel medzi menovitou hodnotou voľných náhradných dlhopisov a nadobúdacou cenou. Rozdiel plynie do štátnej pokladnice a použije sa ho na sníženie štátneho dlhu.

§ 25

(1) Výmenu starých emisií za náhradné emisie vykoná z úradnej moci podľa pokynov Ministerstva financií Poštová sporiteľňa za súčinnosti dlžníkov zo starých emisií podľa obdoby §§ 13 a 14. Vlastníci dlhopisov starých emisií nemôžu z nich uplatňovať iné nároky než nárok na výmenu za podmienok určených vyhláškou Ministerstva financií v Úradnom liste.

(2) Preddavkami, ktoré boly vyplatené na úroky z dlhopisov starých emisií sročné v čase po 31. decembri 1945 podľa § 20, ods. 1, písm. b) dekrétu č. 95/1945 Sb., sa považujú úroky za príslušný čas za vyrovnané. Sumu, o ktorú bolo takto na úrokoch z dlhopisov starých emisií vyplatené menej, než by inak vyplatené malo byť, odvedú dlžníci zo starých emisií do štátnej pokladnice.


Časť piata.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

§ 26

(1) O cenných papieroch, ktoré podliehaly prihlasovacej povinnosti podľa dielu III dekrétu č. 95/1945 Sb., možno začať umorovacie konanie podľa zákona zo dňa 11. decembra 1934, č. 250 Sb., o umorovaní listín, len ak dá na to súhlas Ministerstvo financií. Ak bol vyzývací edikt už uverejnený, vydá sa umorovacie usnesenie len, ak preukáže navrhovateľ splnenie uvedenej prihlasovacej povinnosti. Súd ho na to vyzve zároveň s výzvou podľa § 15 zákona č. 250/1934 Sb. Súhlas Ministerstva financií na pokračovanie v konaní nahradzuje taký preukaz.

(2) Pri počítaní ohlasovacej lehoty v umorovacom konaní o cenných papieroch, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, sa pokladá za deň splatnosti pohľadávky z listiny deň, od ktorého sa na cenné papiere druhu, o ktorý v danom prípade ide, a na ich kupóny nekonajú žiadne platy, nie však deň skorší než deň 31. decembra 1947 (§ 11 zákona č. 250/1934 Sb.). Na žiadosť súdu vydá o tomto dni potvrdenie Poštová sporiteľňa.

§ 27

Cenné papiere, ktoré pre nesplnenie prihlasovacej povinnosti prepadly v prospech štátu podľa § 18, ods. 1 dekrétu č. 95/1945 Sb., neboly však odvedené na účet prepadnutých cenných papierov, sú neplatné. Poštová sporiteľňa vyhotoví za súčinnosti vydávateľov ich soznam, ktorý môže byť uverejnený v Úradnom liste, po prípade i v Oznamovateľovi umorovaných a stratených listín. Od zaviazaného môže byť požadované, aby vydal štátu za cenný papier zaradený do soznamu cenný papier náhradný.

§ 28

(1) Nárok na výplatu istiny, úrokovej prémie a výhier štátnych stavebných žrebov zanikne, ak nebude štátny stavebný žreb (obligačný alebo výherný list) predložený na výplatu do dňa 31. decembra 1949.

(2) Ak je o štátnych stavebných žreboch (obligačných a výherných listoch) vedené súdne umorovacie konanie, zanikne nárok na výplatu, ak nebude súdne umorovacie usnesenie predložené na výplatu do troch mesiacov odo dňa, keď nadobudlo právnu moc; ani v týchto prípadoch však nárok nezanikne skôr než dňom 1. januára 1950.

§ 29

(1) Vo vložkách železničnej knihy o železniciach, ktorých vlastníkom je štát (železničná správa), vymaže súd, ktorý vedie železničnú knihu, z úradnej moci s odvolaním sa na tento zákon, záložné práva, zapísané v prvom oddelení listu bremien.

(2) O vykonanom výmaze upovedomí súd jedine Ministerstvo dopravy (na Slovensku Povereníctvo dopravy). Doručovať príslušné usnesenie hypotekárnym veriteľom alebo opatrovníkom pre nich ustanoveným nie je potrebné.

§ 30

Minister financií môže po dohode s vecne príslušným ministrom určiť nariadením, že ustanovenia §§ 21 až 25 celkom alebo zčasti platia obdobne tiež o pevne zúročiteľných cenných papieroch, vydaných priemyselnými podnikmi do 31. decembra 1945, a to bez ujmy ustanovení zákona zo dňa 11. marca 1948, č. 51 Sb., o úprave niektorých finančných pomerov národných podnikov priemyselných a potravinárskych.

§ 31

Právne úkony, písomnosti a úradné úkony, potrebné na vykonanie tohto zákona, sú oslobodené od poplatkov, dane z obchodu s cennými papiermi a dávok.

§ 32

Zrušuje sa platnosť, po prípade používateľnosť všetkých predpisov, ktoré odporujú tomuto zákonu, najmä vládneho nariadenia zo dňa 24. februára 1943, č. 56 Sb., o zúročení niektorých dlhodobých pôžičiek a o zúročení záložných listov a iných bankových dlžobných úpisov.

§ 33

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií po dohode s ministrami dopravy a spravodlivosti a ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.