Nariadenie vlády č. 98/1949 Zb.Nariadenie o výkone verejnej správy v odbore národnej bezpečnosti na území hlavného mesta Prahy a Pražského kraja

Čiastka 33/1949
Platnosť od 16.04.1949 do31.07.1965
Účinnosť od 01.04.1949 do31.07.1965
Zrušený 70/1965 Zb.

OBSAH

98.

Vládne nariadenie

zo dňa 5. apríla 1949

o výkone verejnej správy v odbore národnej bezpečnosti na území hlavného mesta Prahy a Pražského kraja.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 23, ods. 2 zákona zo dňa 24. marca 1949, č. 76 Sb., o organizácii správy v hlavnom meste Prahe:


§ 1

(1) Veliteľstvo národnej bezpečnosti so sídlom v Prahe, zriadené podľa § 23, ods. 1 zák. č. 76/1949 Sb. pre územie hlavného mesta Prahy a Pražského kraja, sa označuje ako Krajské veliteľstvo národnej bezpečnosti v Prahe. Na jeho čele je krajský veliteľ národnej bezpečnosti, vymenovaný ministrom vnútra a jemu bezprostredne podriadený.

(2) Krajské veliteľstvo národnej bezpečnosti v Prahe obstaráva v obvodoch Ústredného národného výboru hlavného mesta Prahy a Krajského národného výboru v Prahe práce spojené s ich úlohami v odbore národnej bezpečnosti.

(3) Ústredný národný výbor hlavného mesta Prahy a Krajský národný výbor v Prahe dirigujú vo svojich obvodoch vykonávanie úloh národnej bezpečnosti, ktoré inak náležia do pôsobnosti krajského národného výboru, s výnimkou výkonnej služby Sboru národnej bezpečnosti; v potrebných prípadoch sa však dožadujú výkonu tejto služby u krajského veliteľa národnej bezpečnosti v Prahe.

§ 2

(1) Na čele obvodného veliteľstva národnej bezpečnosti, zriadeného podľa § 23, ods. 1 zák. č. 76/1949 Sb. pre územie jednotlivých mestských obvodov hlavného mesta Prahy, je obvodný veliteľ národnej bezpečnosti.

(2) Obvodné veliteľstvá národnej bezpečnosti obstarávajú v obvodoch príslušných obvodných národných výborov práce spojené s ich úlohami v odbore národnej bezpečnosti.

(3) Obvodný národný výbor diriguje vo svojom obvode s výnimkou výkonnej služby Sboru národnej bezpečnosti vykonávanie úloh národnej bezpečnosti, ktoré inak náležia do pôsobnosti okresných a miestnych národných výborov, pokiaľ dôvody účelnosti nevyžadujú, aby vykonávanie niektorých úloh dirigoval Ústredný národný výbor. V potrebných prípadoch sa však obvodný národný výbor dožaduje výkonu tejto služby u obvodného veliteľa národnej bezpečnosti.

§ 3

Podrobnejšie predpisy o výkone pôsobnosti Krajského národného výboru v Prahe, pražských orgánov ľudovej správy a Ministerstva vnútra v odbore národnej bezpečnosti vydá Ministerstvo vnútra.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1949; vykoná ho minister vnútra.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.