Vyhláška č. 111/1949 Zb.Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení hlavnej železnice Chomutov-Křimov za železnicu vedľajšiu.

Čiastka 36/1949
Platnosť od 30.04.1949
Účinnosť od 01.09.1948

111.

Vyhláška ministra dopravy

zo dňa 13. apríla 1949

o vyhlásení hlavnej železnice Chomutov-Křimov za železnicu vedľajšiu.

Podľa § 5, ods. 5 zákona zo dňa 20. mája 1937, č. 86 Sb., o železniciach (železničného zákona) vyhlasujem:


Ministerstvo dopravy ako železničný správny úrad, vyžiadavši si predtým usnesenie vlády Československej republiky, vyhlasuje podľa § 5, ods. 4 železničného zákona, že hlavná železnica Chomutov-Křimov náleží s účinnosťou od 1. septembra 1948 do skupiny železníc vedľajších.


Petr v. r.