Vyhláška č. 208/1949 Zb.Vyhláška ministra financií ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej banky Československej o zrušení zákazu dovozu a prevozu ríšskych mariek.

Čiastka 62/1949
Platnosť od 22.09.1949
Účinnosť od 22.09.1949

OBSAH

208.

Vyhláška ministra financií

zo dňa 24. augusta 1949,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej banky Československej o zrušení zákazu dovozu a prevozu ríšskych mariek.


Podľa § 27, ods. 6 zákona zo dňa 11. apríla 1946, č. 92 Sb., o viazanom devízovom hospodárstve (devízový zákon), vyhlasujem pripojené opatrenie Národnej banky Československej zo dňa 1. augusta 1949; opatrenie nadobúda účinnosť dnom vyhlásenia.

Kabeš v. r.

Opatrenie
Národnej banky Československej

o zrušení zákazu dovozu a prevozu ríšskych mariek.

Národná banka Československá ustanovuje podľa § 12, ods. 1, písm. b) devízového zákona:

Opatrenie Národnej banky Československej zo dňa 2. mája 1946 o dovoze a prevoze ríšskych mariek, ktoré bolo uverejnené vyhláškou ministra financií zo dňa 3. mája 1946, č. 97 Sb., sa zrušuje.

V Prahe dňa 1. augusta 1949.

Národná banka Československá

Dr. Nebesář v. r.

Dr. Chmela v. r.

Oliva v. r.