Nariadenie č. 150/1949 Zb.Nariadenie ministrov práce a sociálnej starostlivosti a vnútra ktorým sa určuje odchylná úprava výmery platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949 pre niektorých zamestnancov zahraničnej služby, redaktorov a členov umeleckých súborov.

Čiastka 45/1949
Platnosť od 20.06.1949
Účinnosť od 01.01.1949

150.

Nariadenie ministrov práce a sociálnej starostlivosti a vnútra

zo dňa 24. mája 1949,

ktorým sa určuje odchylná úprava výmery platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949 pre niektorých zamestnancov zahraničnej služby, redaktorov a členov umeleckých súborov.

Ministri práce a sociálnej starostlivosti a vnútra nariaďujú po dohode so zúčastnenými ministrami a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie podľa § 20 zákona zo dňa 24. marca 1949, č. 91 Sb., o platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949:


§ 1.

(1) Dovolená zamestnancov zahraničnej služby, ktorí konajú službu v tropickom pásme, sa predlžuje o jeden kalendárny týždeň.

(2) Zamestnancom zahraničnej služby, konajúcim službu v cudzine na československých zastupiteľských úradoch, ktorí strávia dovolenú vo vlasti, sa jej zákonná výmera predlžuje o čas, rovnajúci sa dovolenej, ktorú v rokoch 1947 a 1948 nevyčerpali.

§ 2.

(1) Redaktori majú nárok na dovolenú vo výmere, ktorá im náležala podľa predpisov platných v roku 1948.

(2) Ustanovenie § 1, ods. 2 platí obdobne pre redaktorov-zahraničných dopisovateľov, pokiaľ sú zamestnancami štátnych podnikov podliehajúcich dohľadu Ministerstva informácií a sú trvale pridelení na výkon služby do zahraničia.

(3) Za redaktorov sa považujú členovia Sväzu českých novinárov alebo Sväzu slovenských novinárov.

§ 3.

Členovia stálych divadelných, rozhlasových alebo filmových umeleckých súborov a profesionálnych symfonických orchestrov majú nárok na dovolenú na zotavenie v dĺžke štyroch kalendárnych týždňov.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.

Nosek v. r.