Vyhláška č. 233/1949 Zb.Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci

Čiastka 73/1949
Platnosť od 08.11.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 08.11.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

OBSAH

233.

Vyhláška ministerstva vnútra

zo dňa 29. októbra 1949

o úplnom znení vládneho nariadenia o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci.


Podľa čl. IV vládneho nariadenia zo dňa 25. októbra 1949, č. 232 Zb., ktorým sa menia predpisy o niektorých referátoch krajských národných výborov, vyhlasujem v prílohe úplné znenie vládneho nariadenia zo dňa 22. februára 1949, č. 35 Zb., o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci, ako vyplýva zo zmien ustanovených vládnym nariadením zo dňa 25. októbra 1949, č. 232 Zb.


Nosek v. r.


Príloha k vyhláške č. 233/1949 Zb.

Vládne nariadenie

o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci, v znení vládneho nariadenia zo dňa 25. októbra 1949, č. 232 Sb.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 8, ods. 3, písm. a) a § 19, ods. 3 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Zb., o krajskom zriadení:

§ 1

(1) Na každom krajskom národnom výbore sa zriaďuje referát pre všeobecné vnútorné veci. Na čele tohoto referátu je predseda krajského národného výboru.

(2) V krajoch s počtom nad 1.000.000 obyvateľov môže rada krajského národného výboru na návrh predsedu rozdeliť referát pre všeobecné vnútorné veci na dve skupiny. V tomto prípade poverí predseda niektorého zo svojich námestníkov, ktorý nevedie žiadny referát, vedením jednej z týchto skupín. Námestník predsedu má ako vedúci skupiny postavenie referenta.

(3) Referát pre všeobecné vnútorné veci sa delí podľa potreby na oddelenia; zásady pre toto rozdelenie, najmä počet oddelení, ustanoví Ministerstvo vnútra.

§ 2

(1) Referát pre všeobecné vnútorné veci zaisťuje predpoklady, aby národné výbory, ako orgány ľudovej správy vykonávali verejnú správu v záujme ľudu, opierajúc sa o jeho priamu účasť a iniciatívu, starali sa o rozvoj ľudovodemokratického zriadenia a napomáhali pri prestavbe spoločnosti na socialistickú spoločnosť;

dbá, aby národné výbory uspôsobili všetku svoju činnosť podľa vládneho programu a využili svoje pracovné možnosti predovšetkým na plnenie tých úloh, ktoré sú z hľadiska vládneho programu a jednotnej štátnej politiky najdôležitejšie;

uvádza do súladu činnosť všetkých zložiek krajského národného výboru;

vykonáva všeobecný dohľad na činnosť podriadených národných výborov;

dbá o to, aby sa cirkevný a náboženský život v kraji vyvíjal v súlade s Ústavou a zásadami ľudovodemokratického zriadenia, a zaisťuje tak pre každého Ústavou zaručené právo slobody vyznania, založené na zásadách náboženskej znášanlivosti a rovnoprávnosti všetkých vyznaní;

plní všetky úlohy krajskej správy, pokiaľ ne prislúchajú iným referátom krajského národného výboru.

(2) Bez ujmy príslušnosti iných orgánov (úradov) vyvíja referát na splnenie úloh ustanovených v odseku 1 najmä túto činnosť:

1. Dbá, aby vnútorná organizácia národných výborov bola jednoduchá, účelná, výkonná a hospodárna a aby národné výbory riadne plnili svoje úlohy;

2. obstaráva práce, spojené s plnením úloh uložených predsedovi krajského národného výboru, najmä pokiaľ ide o zastupovanie krajského národného výboru a kraja ako zväzku ľudovej správy, a všeobecné práce pre plenárne zasadania a schôdzky rady krajského národného výboru;

3. sleduje činnosť jednotlivých referátov krajského národného výboru, zjednocuje ju a bdie nad vykonávaním smerníc nadriadených orgánov, ako aj plenárnych zasadaní a rady krajského národného výboru;

4. dbá o riadnu organizáciu vnútornej služby na krajskom národnom výbore, ustanovuje rozvrh práce a určuje v pochybných prípadoch príslušnosť jednotlivých referátov;

5. sleduje činnosť podriadených národných výborov, vykonáva v súčinnosti s ostatnými dotknutými referátmi všeobecnú kontrolu vnútorného úradovania a správy týchto národných výborov a ich podnikov, ústavov a zariadení a prejednáva všeobecné sťažnosti na ich postup; dbá o riadnu správu všetkých zložiek krajského národného výboru a dohliada na ich vnútorné úradovanie;

6. vykonáva štátnu správu v cirkevných a náboženských veciach a dozerá na činnosť všetkých cirkví, náboženských spoločností, reholí a kláštorov v kraji;

7. vykonáva dozor nad majetkom cirkví, náboženských spoločnosti, reholí a kláštorov, skúma ich hospodárenie a schvaľuje všetky majetkovoprávne úkony, týkajúce sa cirkevného majetku;

8. ochraňuje cirkevné pamiatky;

9. dozerá na vyučovanie náboženstva a na cirkevné učilištia;

10. odborne posudzuje cirkevnú a náboženskú tlač a sleduje krajskú tlač a rozhlas z cirkevného a náboženského hľadiska;

11. sleduje náboženský život v kraji;

12. dozerá na charitatívnu činnosť cirkví a náboženských spoločností, cirkevných a náboženských spolkov, fondov a iných takých zariadení;

13. vybavuje veci cirkevných základín;

14. zúčastňuje sa pri vybavovaní iných vecí, obstarávaných ostatnými referátmi krajského národného výboru, pokiaľ sa dotýkajú cirkevných a náboženských záujmov;

15. rozhoduje vo veciach užívania štátnych symbolov, dohliada na zachovávanie zreteľnosti štátnych hraníc a udržovanie schodnosti hraničného pruhu; vybavuje veci štátneho občianstva;

16. vybavuje všeobecné veci zväzkov ľudovej správy, ich podnikov, ústavov a zariadení, veci znakov a vlajok zväzkov ľudovej správy a veci čestného občianstva;

17. obstaráva veci územia a hraníc kraja, zlučovanie a rozlučovanie obcí a okresov, zmien a úprav ich hraníc, ako aj veci miestopisné;

18. vedie krajskú informačnú službu, dbá o propagáciu činnosti ľudovej správy v kraji a vydáva úradné publikácie krajského národného výboru;

19. vybavuje veci členov národných výborov a komisií, vyplývajúce z ich funkcie a veci zodpovednosti za jej výkon;

20. rozhoduje a robí opatrenia podľa príslušných predpisov v osobných veciach zamestnancov krajskej a miestnej správy a v osobných veciach duchovných cirkví a náboženských spoločnosti, ktorí pôsobia v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných; stará sa o organizáciu politického a odborného školenia týchto zamestnancov;

21. stará sa o umiestenie a vecné vybavenie národných výborov;

22. spolupôsobí pri vymenúvaní sudcov z ľudu, poprípade ich povoláva alebo odvoláva;

23. obstaráva veci stálych voličských zoznamov a volieb do Národného zhromaždenia, na Slovensku tiež do Slovenskej národnej rady, a ďalej do národných výborov a do iných orgánov verejnej správy;

24. pôsobí vo veciach matričných, sobášnych a zmeny mena a dohliada na vedenie matrík; spolupôsobí pri sčítaní ľudu; vybavuje veci titulov, radov, čestných a pamätných odznakov a čestných uznaní; overuje podpisy a pečiatky verejných orgánov;

25. vybavuje správne veci verejných archívov;

26. zhromažďuje dokumentačný materiál o politickom, hospodárskom a kultúrnom živote v kraji a vedie v evidencii smernice a pokyny, upravujúce činnosť orgánov ľudovej správy;

27. obstaráva všeobecné veci správneho konania a správneho konania trestného.

(3) Referát pre všeobecné vnútorné veci vykonáva vo svojom odbore tiež správny trestný proces.

(4) K referátu pre všeobecné vnútorné veci sú pričlenené kancelárska a hospodárska správa, pomocná pokladnica a úradná knihovňa krajského národného výboru.

§ 3

Ministerstvo vnútra vydá po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi predpisy, ktorými sa podrobne vymedzí rozsah činnosti referátu krajského národného výboru pre všeobecné vnútorné veci.

§ 4

Dňom 25. februára 1949 ujímajú sa krajské národné výbory, pokiaľ sa tak už nestalo skorej, v odbore pôsobnosti referátu pre všeobecné vnútorné veci (§ 2) krajskej správy, ktorú dosiaľ obstarávajú zemské národné výbory, na Slovensku potom pôsobnosti toho istého druhu, ktorú tam dosiaľ vykonávajú príslušné povereníctva alebo iné úrady.

§ 5

Vládne nariadenie zo dňa 28. decembra 1948, č. 300 Zb., o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci, a vládne nariadenie zo dňa 18. januára 1949, č. 1 Zb., ktorým sa určujú ďalšie úlohy referátov krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci, sa zrušujú.

§ 6

Toto nariadenia nadobúda účinnosť dňom 25. februára 1949;*) vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

Poznámky pod čiarou

*) Vládne nariadenie č. 35/1949 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 232/1949 Zb. platí odo dňa 8. novembra 1949.