Zákon č. 67/1949 Zb.Zákon o premlčaní trestnosti menových priestupkov

Čiastka 22/1949
Platnosť od 15.03.1949 do31.07.1950
Účinnosť od 15.03.1949 do31.07.1950
Zrušený 88/1950 Zb.

67.

Zákon

zo dňa 22. februára 1949

o premlčaní trestnosti menových priestupkov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. 1.

Ustanovenie § 23, ods. 6 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 19. októbra 1945, č. 91 Sb., o obnovení československej meny, sa mení a zneje:

„Trestnosť priestupkov, uvedených v odsekoch 1 až 4, sa premlčuje v piatich rokoch od dňa, keď bol priestupok spáchaný.“


Čl. 2.

Ustanovenie § 23, ods. 6 dekrétu č. 91/1945 Sb. v znení čl. 1 sa vzťahuje i na priestupky, spáchané pred účinnosťou tohto zákona.

Čl. 3.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.