Nariadenie vlády č. 188/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vydávajú vzorné pravidlá pre vyberanie obecnej dávky zo zmrzliny.

Čiastka 56/1949
Platnosť od 23.07.1949
Účinnosť od 23.07.1949

188.

Vládne nariadenie

zo dňa 12. júla 1949,

ktorým sa vydávajú vzorné pravidlá pre vyberanie obecnej dávky zo zmrzliny.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 35, ods. 4 zákona zo dňa 12. augusta 1921, č. 329 Sb., o prechodnej úprave finančného hospodárstva obcí, a § 2, ods. 1 zákona zo dňa 19. júla 1948, č. 209 Sb., o prechodnej úprave v odbore obecných dávok a poplatkov:


§ 1.

Pre vyberanie obecnej dávky zo zmrzliny sa vydávajú vzorné pravidlá, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu a tvoria jeho súčiastku.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode s ministrom financií.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.


Príloha

k vládnemu nariadeniu č. 188/1949 Sb.

Vzorné pravidlá pre vyberanie obecnej dávky zo zmrzliny.

Miestny národný výbor 1) v ........ sa usniesol dňa ....... podľa ustanovenia § 35 zákona zo dňa 12. augusta 1921, č. 329 Sb. , o prechodnej úprave finančného hospodárstva obcí, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, aby v obci ........ sa odo dňa ......... do dňa ......... vyberala obecná dávka zo zmrzliny (ďalej len „dávka“) podľa týchto pravidiel:

§ 1.

Dávke podlieha predaj zmrzliny spotrebiteľom.

§ 2.

(1) Dávka je 10 h (desať halierov) za každú, čo i len začatú korunu predajnej ceny každej porcie.

(2) Ak je dávka v tejto cene už započítaná (§ 3, odst. 1), je predávajúci povinný na to upozorniť vhodným spôsobom (napr. výveskom: „Ceny včítane obecnej dávky zo zmrzliny“), inak sa dávka počíta z celej predajnej ceny.

§ 3.

(1) Dávku je povinný platiť, kto zmrzlinu predáva, a môže ju presunúť na kupujúceho. Dávková povinnosť nastáva okamžikom predaja zmrzliny.

(2) Poplatník vydá každému kupujúcemu (spotrebiteľovi) známku miestneho národného výboru vo výške dávky a túto známku pred ním znehodnotí spôsobom, ktorý určí miestny národný výbor. Znehodnotené známky nesmú sa znovu použiť.

(3) Poplatník je povinný viesť knihu, v ktorej každodenne vykáže počet porcií predanej zmrzliny podľa ich predajnej ceny, celkovú tržbu a dávku pripadajúcu na ne.

§ 4.

Dávka sa platí tak, že poplatník zakúpi v pokladnici miestneho národného výboru potrebné známky (§ 3, ods. 2), a to v množstve, aby stačily aspoň na primeranú týždennú spotrebu. Bez týchto známok nesmie zmrzlinu predávať.

§ 5.

Kontrolné orgány miestneho národného výboru majú právo vstupovať v čase prevádzky podniku do všetkých priestorov, v ktorých sa predáva zmrzlina, požadovať predloženie dokladov podľa § 3, ods. 2 a 3 a záznamov urobených na účely daňové, ako i iných dokladov, ktorými možno preukázať množstvo a predajnú cenu predanej zmrzliny, a presvedčiť sa o zachovávaní týchto pravidiel.

§ 6.

(1) Ak neplní poplatník povinnosti uložené mu týmito pravidlami, môže sa dávková povinnosť vyrubiť platobným rozkazom podľa úradného odhadu.

(2) Proti platobnému rozkazu možno podať odvolanie do 15 dní, počítajúc odo dňa nasledujúceho po dni doručenia, na miestnom národnom výbore, alebo na bezprostredne nadriadenom národnom výbore. 2) Odvolanie nemá odkladný účinok. Rozhoduje o ňom bezprostredne nadriadený národný výbor s konečnou platnosťou.

§ 7.

(1) Miestny národný výbor môže urobiť s poplatníkmi dohodu o dávke (napr. o jej vypočítavaní, vyberaní, paušalizovaní a o jej sročnosti), pokiaľ sa tým zdanenie zjednoduší a pokiaľ sa tým podstatne nezmení dávkový výsledok u poplatníka.

(2) Dávku možno paušalizovať nanajvýš na jeden rok.

§ 8.

(1) Dávka je sročná pätnásteho dňa od doručenia platobného rozkazu (§ 6, ods. 1), alebo dňom určeným dohodou (§ 7, ods. 1).

(2) O premlčaní dávky platia tie isté ustanovenia ako o premlčaní daní priamych.

§ 9.

Ak nebola dávka včas zaplatená, platia sa odo dňa sročnosti až do zaplatenia dlhujúcej sumy úroky z oneskorenia vo výške 6%.

§ 10.

Dávka sa vymáha politickou alebo súdnou exekúciou.

§ 11.

(1) Kto v úmysle, aby sa vyhnul plateniu alebo docielil nižšie vyrubenie dávky, niečo podnikne alebo opomenie, potresce sa, pokiaľ nejde o čin súdne trestný, okresným národným výborom pokutou do 5.000 Kčs. V prípade nevymožiteľnosti treba zároveň vymerať náhradný trest väzenia podľa miery zavinenia do 14 dní.

(2) Kto inak prestúpi ustanovenia týchto pravidiel, potresce sa poriadkovou pokutou do 1.000 Kčs, ktorú ukladá miestny národný výbor.

§ 12.

Výnos dávky sa použije na úhradu rozpočtových potrieb miestneho národného výboru.

Poznámky pod čiarou

1) V obciach, v ktorých pôsobnosť miestneho a okresného národného výboru vykonáva jednotný alebo ústredný národný výbor, uvedie sa na príslušných miestach pravidiel tento národný výbor namiesto miestneho a okresného národného výboru. V hlavnom meste Prahe náleží ústrednému národnému výboru, aby sa usniesol na zavedení dávky; ostatnú pôsobnosť bude vykonávať v prvej stolici obvodný národný výbor.

2) Na Slovensku na miestnom národnom výbore.