Zákon č. 199/1949 Zb.Zákon o udeľovaní titulov vyšších vojenských hodností.

Čiastka 59/1949
Platnosť od 11.08.1949
Účinnosť od 11.08.1949

199.

Zákon

zo dňa 13. júla 1949

o udeľovaní titulov vyšších vojenských hodností.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Vojenským osobám z povolania alebo v zálohe možno udeliť titul vyššej vojenskej hodnosti, než ktorú skutočne majú, na čas, na ktorý to vyžaduje funkcia alebo služobná úloha, ktorými boly dočasne poverené.

§ 2.

Vojenským osobám vo výslužbe alebo v zálohe možno udeliť titul vojenskej hodnosti najbližšie vyššej, než je vojenská hodnosť, ktorú skutočne majú, ak

a) konaly aspoň 20 rokov riadne a úspešne službu v československej brannej moci alebo

b) sú účastníkmi národného boja za oslobodenie podľa zákona zo dňa 19. decembra 1946, č. 255 Sb., o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie alebo

c) pri vykonávaní vojenskej služby spojenej so zvýšeným ohrozením zdravia alebo života utrpely bez vlastnej viny úraz alebo poruchu na zdraví, spôsobujúcu trvalú neschopnosť na vojenskú službu.

§ 3.

Titul vyššej vojenskej hodnosti podľa § 1 alebo 2 udeľuje orgán, ktorému prislúcha vymenúvať alebo povýšiť vojenské osoby do hodnosti, ktorej titul sa udeľuje.

§ 4.

(1) Udelením titulu vyššej vojenskej hodnosti zostáva branný pomer dotyčnej osoby nezmenený. Pokiaľ Ministerstvo národnej obrany neustanoví s ohľadom na účel udelenia titulu vyššej hodnosti inak, prislúchajú osobe, ktorej bol titul vyššej vojenskej hodnosti udelený, všetky práva a povinnosti, ktoré by jej prislúchaly, keby do tej istej hodnosti bola skutočne povýšená; udelenie titulu vyššej vojenskej hodnosti však nezakladá nárok na úpravu služobných (odpočivných, zaopatrovacích) platov ani akýchkoľvek iných vedľajších pravidelných alebo občasných náležitostí.

(2) Udelenie titulu vyššej vojenskej hodnosti zaniká uplynutím času, na ktorý bol udelený, alebo odňatím vojenskej hodnosti, ktorú dotyčná vojenská osoba skutočne má.

(3) Ustanovenie odsekov 1 a 2 sa vzťahuje tiež na prípady, keď titul vyššej vojenskej hodnosti (čestný titul) bol udelený podľa doterajších predpisov.

§ 5.

Používateľnosť vládneho nariadenia zo dňa 2. marca 1939, č. 60 Sb., o čestných tituloch štátnych a iných verejných zamestnancov sa zrušuje, pokiaľ sa ním upravuje udeľovanie čestných titulov vojenským osobám.


§ 6.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister národnej obrany.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.