Zákon č. 230/1949 Zb.Zákon ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.

Čiastka 72/1949
Platnosť od 05.11.1949
Účinnosť od 05.11.1949

OBSAH

230.

Zákon

zo dňa 14. októbra 1949,

ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy znie „Povereníctvo pôdohospodárstva“.


§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva a vnútra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r.