Nariadenie vlády č. 181/1949 Zb.Vládne nariadenie o niektorých opatreniach na zjednodušenie personálnych pomerov vo verejnej správe.

Čiastka 53/1949
Platnosť od 20.07.1949
Účinnosť od 20.07.1949

181.

Vládne nariadenie

zo dňa 28. júna 1949

o niektorých opatreniach na zjednodušenie personálnych pomerov vo verejnej správe.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona zo dňa 11. mája 1949, č. 143 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti ich orgánov:


Presuny pôsobnosti.

§ 1.

(1) Pre zjednodušenie a zhospodárnenie verejnej správy pri prejednávaní niektorých personálnych pomerov sa prenášajú

1. z pôsobnosti vlády na ústredné úrady veci uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu,

2. z pôsobnosti ústredných úradov na osobné úrady im podriadené veci uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

(2) Ustanovenia položiek 1 až 4, 7, 16 až 23 a 28 až 30 prílohy II k tomuto nariadeniu sa nevzťahujú na vojenskú správu a ustanovenia položiek 16 a 18 tej istej prílohy na dôstojníkov Sboru národnej bezpečnosti a na úradníkov správnej služby národnej bezpečnosti.

§ 2.

(1) Kde v prílohách I, II a III k tomuto nariadeniu sú uvedené ustanovenia zákona zo dňa 25. januára 1914, č. 15 r. z. o služobnom pomere štátnych úradníkov a štátnych zriadencov (služobná pragmatika), zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platový zákon), alebo zákona zo dňa 14. mája 1896, č. 74 r.z., o zaopatrení civilných úradníkov štátnych (učiteľov štátnych), potom sluhov, ako aj ich vdov a sirôt, v znení zákona zo dňa 17. decembra 1919, č. 2 Sb. z roku 1920, platia pre zamestnancov, na ktoré sa tieto ustanovenia nevzťahujú, predpisy, ktoré zodpovedajú týmto ustanoveniam.

(2) Ak v konaní o veciach, ktoré sa prenášajú z pôsobnosti vlády alebo ústredného úradu, bol až dosiaľ zúčastnený tiež iný ústredný úrad (orgán), odpadá i táto účasť. Táto účasť odpadá tiež, ak v podobných prípadoch bude rozhodovať ústredný úrad alebo úrad k nemu pričlenený ako osobný úrad.

Zrušenie schvaľovacieho práva v niektorých prípadoch a zastavenie niektorých pôsobností.

§ 3.

(1) Práva schvaľovacie (práva udeľovať súhlas) uvedené v prílohách III a IV sa zrušujú.

(2) Až na ďalšie sa nebudú s výnimkou uvedenou v odseku 3:

1. kvalifikovať zamestnanci podľa §§ 14 až 20 služobnej pragmatiky a obdobných predpisov,

2. sostavovať soznam o služobnom poradí podľa §§ 37 až 39 služobnej pragmatiky a obdobných predpisov,

3. udeľovať čestné tituly podľa vládneho nariadenia zo dňa 2. marca 1939, č. 60 Sb., o čestných tituloch štátnych a iných verejných zamestnancov.

(3) Ustanovenie odseku 2, č. 1 sa nevzťahuje na vojenskú správu.

(4) Ustanovenie § 2 platí obdobne i pre prípady uvedené v prílohách III a IV k tomuto nariadeniu.

Zjednodušenie disciplinárneho (kárneho) konania.

§ 4.

Pôsobnosť disciplinárnych komisií (disciplinárnych senátov) a ich predsedov podľa služobnej pragmatiky sa prenáša na úrady (orgány), pri ktorých sú tieto komisie zriadené (disciplinárne úrady), pokiaľ ústredný úrad ju neprenesie na osobné úrady. Funkcia disciplinárnych zástupcov zaniká.

§ 5.

Pre konanie pred disciplinárnymi úradmi (§ 4) sú smerodajné predpisy služobnej pragmatiky s týmito odchýlkami:

1. Pred začatím konania treba vypočuť jednotnú odborovú organizáciu.

2. Disciplinárne vyšetrovanie vykoná, pokiaľ treba, prednosta služobného úradu (u zamestnancov vo výslužbe prednosta posledného osobného úradu, po prípade jeho nástupca) alebo ním k tomu z pridelených zamestnancov určený vyšetrujúci komisár.

3. Po skončenom vyšetrovaní predložia sa spisy disciplinárnemu úradu na rozhodnutie. Podľa potreby môže tento úrad buď sám vykonať potrebné doplnenie stavu veci alebo o doplnenie požiadať príslušné úrady.

4. Ak to vyžadujú dôležité záujmy služby, možno pokračovať v disciplinárnom konaní, i keď sa vedie proti zamestnancovi pre ten istý čin zároveň súdne trestné konanie.

5. Konanie o odkázaní na ústne pojednávanie sa nedeje a ústne pojednávanie možno nariadiť len, ak je to potrebné v záujme objasnenia veci. Na ústne pojednávanie nech sa pozve tiež príslušný orgán jednotnej odborovej organizácie.

6. Ak sa vyhne zamestnanec úmyselne vypočutiu, môže sa mu uložiť disciplinárny trest i bez jeho vypočutia.

7. Pred rozhodnutím disciplinárneho úradu treba vypočuť jednotnú odborovú organizáciu.

8. Rozhodnutie vydá disciplinárny úrad iba písomne.

9. Odvolací úrad rozhoduje bez ústneho pojednávania po dohode s jednotnou odborovou organizáciou. Môže uložiť disciplinárnemu úradu prvej stolice, aby doplnil vyšetrovanie.

10. O obnove konania či už v prospech a či neprospech obvineného rozhodne disciplinárny úrad po vypočutí jednotnej odborovej organizácie.

§ 6.

(1) Veci, o ktorých dosiaľ príslušná disciplinárna komisia v deň účinnosti tohto nariadenia ešte nerozhodla, vybavia sa podľa tohto nariadenia. Pritom môže disciplinárny úrad vziať za podklad svojho rozhodnutia výsledky vykonaných už vyšetrení a zistení.

(2) O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam (rozhodnutiam vo veci samej, opatreniam atď.), vydaným pred účinnosťou tohto nariadenia, rozhodne príslušný disciplinárny úrad podľa tohto nariadenia.

(3) Na rozhodnutia (rozhodnutia vo veci samej, opatrenia, atď.) urobené pred účinnosťou tohto nariadenia, ale vydané (doručené) neskoršie, hľadí sa tak, ako keby boly vydané pred jeho účinnosťou.

§ 7.

(1) Ustanovenia §§ 4 až 6 platia obdobne pre disciplinárne (kárne) konanie podľa iných služobných predpisov, podľa ktorých služobná trestná právomoc bola doposiaľ vykonávaná disciplinárnymi komisiami alebo podobnými sborovými orgánmi, a v disciplinárnych veciach nesudcovských zamestnancov súdnym senátom (disciplinárnym senátom).

(2) Ustanovenia §§ 4 až 6 platia primerane tiež pre disciplinárne konanie proti zamestnancom miestnych (ústredných) národných výborov. O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu miestneho (ústredného) národného výboru rozhoduje príslušný nadriadený národný výbor (dohliadací orgán) s konečnou platnosťou.

(3) Ustanovenia odseku 1 a §§ 4 až 6 sa nevzťahujú na sudcov z povolania, príslušníkov vojska, Sboru národnej bezpečnosti a Sboru uniformovanej väzenskej stráže.


Záverečné ustanovenia.

§ 8.

Doterajšie právo finančných úradov udeľovať súhlas v penzijných veciach zostáva nedotknuté s tou výhradou, že sa právo udeľovať súhlas, náležiace dosiaľ Ministerstvu financií, prenáša na úrad vykonávajúci výplatu odpočivných (zaopatrovacích) platov bezprostredne podriadený Ministerstvu financií, pokiaľ ide o veci

1. ktoré sa prenášajú z pôsobnosti ústredných úradov na osobné úrady im bezprostredne podriadené,

2. ktoré sa týkajú penzijného zaopatrenia zamestnancov ústredných úradov, pre ktoré ústredné úrady pôsobia ako úrady osobné, a ich pozostalých, a nespadajú do voľného uváženia úradov.

§ 9.

Používateľnosť ustanovení §§ 1, 4 a 15, ako aj príloh I, II a III k vládnemu nariadeniu zo dňa 24. decembra 1942, č. 420 Sb., o zjednodušení a o novej úprave niektorých personálnych pomerov vo verejnej správe, sa zrušuje.

§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.,

tiež za ministra

Dr. Šrobára

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.


Príloha I k vládnemu nariadeniu č. 181/1949 Sb.

Pol.
čís.
Z pôsobnosti vlády sa prenášajú na ústredný úrad tieto veci pracovného pomeru
štátnych zamestnancov
podľaPredmet pôsobnosti
predpisu§ (čl.)
1234
1zák. č. 103/1926 Sb.
(platového zákona)
§ 7, ods. 6,
vety prvej
Výnimočné skrátenie alebo odpustenie čakateľskej
doby v medziach smerníc vydaných
Ministerstvom financií.
2§ 14, ods. 2Povolenie úchylky, aby zamestnanec mohol
byť pri prvom alebo opätnom ustanovení
zaradený do vyššej než príslušnej
najnižšej platovej stupnice v medziach
smerníc vydaných Ministerstvom financií.
3vl. nar. č. 132/1931§ 1, ods. 7Odpúšťanie ustanovovacej skúšky.
4vl. nar. č. 168/1934 Sb.§ 5, ods. 2 a 3Odpúšťanie ustanovovacej skúšky
profesorskej a odbornej skúšky
riaditeľskej.
5Vl. nar. č. 16/1927 Sb.
v znení vl. nar.
č. 140/1946 Sb.
§ 107, ods. 2Povolenie skrátenia šesťročnej služobnej
doby pomocného remeselníka ako podmienky
udelenia služobného miesta remeselníka.

Príloha II k vládnemu nariadeniu č. 181/1949 Sb.

Pol.
čís.
Z pôsobnosti ústredného úradu sa prenášajú na osobný úrad bezprostredne podriadený ústrednému úradu
tieto veci pracovného pomeru štátnych zamestnancov, ktorých osobný úrad nie je ústredným úradom
podľaPredmet odboru pôsobnosti
predpisu§ (čl.)
1234
1zák. č. 103/1926 Sb.
(platového zákona)
§ 7, ods. 6 druhej
a tretej vety
Povoľovanie skrátenia alebo odpustenia
čakateľskej doby, ak má byť zamestnanec,
ktorý vyhovel podmienke stanovenej v § 7,
ods. 4 platového zákona, prevzatý
do tej istej úradníckej kategórie tej istej
alebo nižšej služobnej triedy alebo iného
odboru štátnej spravy.
2Povolenie, aby čakateľská doba bola skrátená
o čas strávený v čakateľskom pomere v tej istej
úradníckej kategórii iného odboru štátnej správy
alebo v inej úradníckej kategórii tej istej alebo
vyššej služobnej triedy toho istého alebo iného
odboru štátnej správy.
3§ 8, ods. 6
prvej vety,
§ 142, ods. 3
Započítanie pre zvýšenie služného po príp.
adjúta, ak sa vykonáva toto započítanie v rámci
smerníc stanovených Ministerstvom financií
po dohode s Ministerstvom vnútra.
4§ 157Pripočítanie času chýbajúceho do plnej
výmery výslužného.
5vl. nar. č. 388/1941 Sb.§ 1, ods. 3Povolenie výchovného na deti, ktoré sa zdržujú
v cudzine alebo tam navštevujú školu.
6§ 1, ods. 7Povolenie primeraného príspevku až do výšky
výchovného vydaným zamestnankyniam.
7vl. nar. č. 163/1930 Sb.§ 38Rozhodovanie o zaradení prevedených
zamestnancov, na ktorých nemožno priamo
použiť predpisy tohto nariadenia s výnimkou
prípadov, ktoré by sa dotkly vymenovacích
práv prislúchajúcich podľa Ústavy
prezidentovi republiky alebo vláde.
8vl. nar. č. 133/1934 Sb.§ 12, ods. 1,
vety druhej
Povolenie odevnej náhrady v náhradu za
skutočný prídel odevných súčiastok podľa
smerníc, ktoré vydá Ministerstvo financií.
9vl. nar. č. 23/1943 Sb.§ 20Udelenie viac než dvoch paušálnou náhradou
odmeňovaných vedľajších funkcií.
Povolenie na udelenie vedľajšej funkcie
zamestnancovi vo výslužbe.
10§ 21, ods. 2Vyslovenie súhlasu, aby zamestnancovi boli
poskytnuté príjmy za vedľajšiu činnosť
z prostriedkov iného rezortu alebo z prostriedkov
fondu spadajúceho do právomoci iného rezortu.
11vl. nar. č. 52/1942 Sb.čl. 33, ods. 1,
vety prvej
Povoľovanie paušálu alebo odškodného
v medziach smerníc vydaných ústredným
úradom po dohode s Ministerstvom financií.
12vl. nar. č. 53/1942 Sb.§ 7, vety prvejPovolenie príplatku k sťahovaciemu paušálu
až do 8.000.— Kčs.
13vl. nar. č. 96/1943 Sb.§ 2, ods. 6,
vety druhej
Povolenie príplatku úradníkom prechodne
prideleným do zvlášť drahých kúpeľných
a liečebných miest v medziach smerních
vydaných ústredným úradom po dohode
s Ministerstvom financií.
14vl. nar. č. 52/1942 Sb.čl. 32, ods. 1,
vety tretej
Ustanovenie úradníkov s úradným alebo
služobným obvodom v odbore sväzkov
ľudovej správy.
15zák. č. 15/1914 r. z.
(služobnej pragmatiky),
v znení zák. č. 2/1920 Sb.
a § 156 plat. zák.
§ 62, ods. 3, 4 a 6,
§ 176
Pripočítanie času nad 10 rokov až do úplnej
sumy platov započítateľných pre výmeru
výslužného; pripočítanie času až do 10 rokov
pre výmeru výslužného; priznanie výslužného
čakateľom.
16zák. č. 15/1914 r. z.
(služobnej pragmatiky)
§ 73Danie na dovolenú s čakateľlským.
17zák. č. 15/1914 r. z.
(služobnej pragmatiky)
§ 136Povolenie výmazu disciplinárneho trestu
a započítanie vylučovacej lehoty pre zvýšenie
služného.
18najvyššieho rozhodnutia
zo dňa 12. apríla 1852 a
zo dňa 25. januára 1914
 Preloženie do výslužby
19rozšírená kompetencia
ministerstiev z roku 1896
bodu kOdpustenie prerušenia služobnej doby pre
započítanie predchádzajúcej služobnej doby
či už vojenskej, či strávenej v civilnej
štátnej službe.
20nar. č. 20/1914 r. z.čl. I, § 2,
č. 7 a čl. II
Predĺženie lehoty stanovenej na ohlásenie
započítania neverejnoprávnej štátnej
pomocnej služby.
21nar. č. 265/1917 r. z.§ 6Priznanie výhod z podnetu výkonu vojenskej
služby vo vojne čo do odpočivných
a zaopatrovacích pôžitkov.
22vl. nar. č. 427/1941 Sb.§ 1Započítanie verejnej alebo súkromnej služobnej
doby pre účely penzijného zaopatrenia, ak sa
tak robí v rámci smerníc stanovených
Ministerstvom financií.
23§ 2Započítanie vojenskej služby pre účely
penzijného zaopatrenia, ak sa tak robí
v rámci smerníc stanovených
Ministerstvom financií.
24zák. č. 319/1917 r. z.
(služobnej pragmatiky
učiteľskej)
§ 65, ods. 5Započítanie služobnej doby strávenej
na iných druhoch škôl pre výmeru výslužného.
25vl. nar. č. 114/1926 Sb.§ 31, ods. 7Započítanie inej vojenskej alebo štátnej
služby pre výmeru zaopatrovacích platov.
26najvyššieho
splnomocnenia
zo dňa 19. marca 1912
 Povolenie prídavku k normálnemu výslužnému
úradníkovi ciachovnej služby za čas strávený
v smluvnej ciachovej službe
27najvyššieho rozhodnutia
zo dňa 1. októbra 1862
 Započítanie služobnej doby sekundárneho
lekára pri vymeraní výslužného.
28zák. č. 153/1923 Sb.
(odpočivné
a zaopatrovacie
platy príslušníkov SNB)
§ 7Pripočítavanie služobných rokov pri výmere
výslužného a ďalšie zvýšenie výslužného.
29§ 36 až 43Priznávanie prídavkov za zranenie.
30vl. nar. č. 113/1926 Sb.
(pomocný kancelársky
personál)
§ 27 , ods. 3Povolenie úchylky z ustanovenia § 27, ods. 2,
veta prvá, aby kancelárskemu pomocníkovi
mohlo byť udelené služobné miesto
v II. plat. stupnici, i keď skutočne nestrávil
aspoň tri roky započítateľné pre zvýšenie
služného a nevykonal s úspechom
predpísané skúšky.
31vl. nar. č. 21/1927 Sb.
(sekundárni lekári)
§ 12, ods. 2Povolenie na bývanie mimo ústavu.
32§ 14, ods. 2Priznaie služobného označenia "asistent oddelenia"
33§ 34, ods. 1Ukladanie disciplinárnych testov.
34§ 35, ods. 4Vyslovovanie suspenzie.
35§ 35, ods. 5Dodatočné schválenie suspenzie vyslovenej
riaditeľom ústavu.
36§ 35, ods. 8Povoľovanie čiastočného alebo úplného vyplatenia
sumy služobného platu zadržanej pri suspenzii.
37§ 36Rozhodovanie o prepustení sekundárneho lekára
z dôvodov uvedených v odsekoch 1 až 6 tohoto
paragrafu.
38vl. nar. č. 22/1927 Sb.
(ošetrovatelia)
§ 58, ods. 1,
vety druhej
Schvaľovanie služobných smlúv pomocných
ošetrovateľov

Príloha III k vládnemu nariadeniu č. 181/1949 Sb.

Pol.
čís.
Vo veciach pracovného pomeru štátnych zamestnancov odpadajú schvaľovacie akty
(udeľovanie súhlasu) prislúchajúce
podľakomuPredmet schvaľovania (udeľovania súhlasu)
predpisu§
12345
1zák. č. 15/1914 r. z.
(služobnej pragmatiky)
§ 2 a 156ústrednému úraduUstanovenie, ak uchádzač:
1. nedosiahol ešte 18. rok života alebo
2. už prekročil 40. rok a neprekročil
ešte 50. rok života a nebol dosiaľ
v štátnej službe.
2§ 3 a 156Ustanovenie zamestnanca, ktorý by
tým vstúpil do pomeru služobnej
nadriadenosti alebo podriadenosti
k inému úradníkovi, s ktorým je buď
vo vzostupnom alebo sostupnom
pokolení alebo vo vedľajšej línii až
včítane do tretieho stupňa príbuzného
alebo sošvagreného alebo ku ktorému
je v adoptovnom pomere.
3zák. č. 103/1926 Sb.
(platového zákona)
§ 142, ods. 5Ministerstvu vnútra
a Ministerstvu financií
Započítanie času pre zvýšenie služného,
ak nie je na toto započítanie právny
nárok, a pokiaľ sa tak robí v rámci
smerníc stanovených Ministerstvom
financií po dohode s Ministerstvom vnútra.
 vl. nar. č. 132/1931 Sb.§ 2, ods. 1Ministerstvo vnútraVyjadrenie na povolenie odchýlky
od ustanovenia, že predpísané predbežné
vzdelanie treba nadobudnúť
na tuzemskej škole.

Príloha IV k vládnemu nariadeniu č. 181/1949 Sb.

Pol.
čís.
Vo veciach pracovného pomeru zamestnancov sväzkov ľudovej správy odpadajú schvaľovacie akty
(udeľovanie súhlasu) prislúchajúce
vo veciachpodľakomuPredmet schvaľovania (udeľovanie súhlasu)
predpisu§
123456
1zamestnancov
krajskej
a okresnej
správy
vl. nar.
č. 427/1941 Sb.
§ 1 a 2
v súvislosti
s § 5
dohliadaciemu
úradu
Schválenie započítania verejnej alebo
súkromnej služobnej doby
pre účely penzijného zaopatrenia
a stanovenia prípadných podmienok
tohto započítania, ak sa vykonáva
toto započítanie v rámci smerníc
vydaných pre štátnych zamestnancov.
2Schválenie započítania vojenskej služby
pre účely penzijného zaopatrenia, ak sa
vykonáva toto započítanie v rámci smerníc
vy daných pre štátnych zamestnancov.