Vyhláška č. 207/1949 Zb.Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva o prenesení pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva v pozemnoknižných veciah novej pozemkovej reformy

Čiastka 62/1949
Platnosť od 22.09.1949
Účinnosť od 22.09.1949

OBSAH

207.

Vyhláška

Ministerstva pôdohospodárstva

zo dňa 23. augusta 1949

o prenesení pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva v pozemnoknižných veciach novej pozemkovej reformy.

Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlasuje podľa § 18, ods. 1 zákona zo dňa 21. Marca 1948, č. 46 Zb., o novej pozemkovej reforme (trvalej úprave vlastníctva na poľnohospodársku a lesnú pôdu):


§ 1

Na Národný pozemkový fond pri Ministerstve pôdohospodárstva sa prenáša obstaranie pozemnoknižného poriadku na pôde pridelenej podľa zákona č. 46/1948 Zb.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a platí v českých zemiach.


Ďuriš v. r.