Vyhláška č. 18/1949 Zb.Vyhláška minstra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, dojednanom dňa 2. októbra 1947 v Atlantic City.

Čiastka 7/1949
Platnosť od 31.01.1949 do16.04.1956
Účinnosť od 15.02.1949 do16.04.1956
Zrušený 22/1956 Zb.
Redakčná poznámka

Nadobudne podľa svojho čl. 49 účinnosť dňom 1. januára 1949 medzi krajinami, pre ktoré budú pred týmto dňom uložené ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe k dohovoru.

18

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 17. decembra 1948

o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, dojednanom dňa 2. októbra 1947 v Atlantic City.


V Atlantic City bol dňa 2. októbra 1947 dojednaný Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách, ktorý zrušuje a v stykoch medzi smluvnými vládami nahradzuje Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách, dojednaný dňa 9. decembra 1932 v Madride a vyhlásený pod č. 23 Sbierky zákonov z r. 1934.

Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách zo dňa 2. októbra 1947 bol dňa 28. júla 1948 ratifikovaný prezidentom republiky a ratifikačná listina bola dňa 24. augusta 1948 uložená prostredníctvom švajčiarskej vlády u generálneho tajomníka Medzinárodnej únie telekomunikácií v Ženeve. Nadobudne podľa svojho čl. 49 účinnosť dňom 1. januára 1949 medzi krajinami, pre ktoré budú pred týmto dňom uložené ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe k dohovoru.

Okrem Československa dohovor dosiaľ ratifikovaly tieto ďalšie štáty: Dánsko, Island, Kanada, Libanon, Monako, Nový Zéland a Samoa a Spojené štáty americké.

Český preklad tohto dohovoru bol uverejnený ako samostatná časť v čiastke 37 Vestníka Ministerstva pôšt z r. 1948.


Dr. Clementis v. r.