Zákon č. 250/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zememeračský zákon.

Čiastka 80/1949
Platnosť od 13.12.1949 do31.08.1971
Účinnosť od 01.01.1950 do31.08.1971
Zrušený 46/1971 Zb.

250

Zákon

zo dňa 17. novembra 1949,

ktorým sa mení a doplňuje zememeračský zákon.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Pôsobnosť, ktorú vykonávajú podľa zákona zo dňa 16. apríla 1948, č. 82 Sb., o úprave pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania (zememeračský zákon), minister financií a Ministerstvo financií, prechádza na ministra techniky a Ministerstvo techniky.

Čl. II.

Zákon č. 82/1948 Sb. sa mení a doplňuje takto:

1. Slová „minister financií“ sa nahradzujú vo všetkých ustanoveniach slovami „minister techniky“ a slová „Ministerstvo financií“ slovami „Ministerstvo techniky“.

2. Ustanovenie § 1, ods. 2, písm. e) znie:

e) všetky práce, potrebné pre zakladanie, obnovovanie a udržovanie pozemkového katastra podľa zákona zo dňa 16. decembra 1927, č. 177 Sb., o pozemkovom katastri a jeho vedení (katastrálny zákon), ako jednotného uceleného diela;“.

3. V § 1, ods. 2, písm. g) sa za slová „akékoľvek rozmnožovanie“ vkladajú slová „a vydávanie“.

4. Ustanovenie § 3, ods. 3, vety prvej znie:

„Sadzby poplatkov za práce, spadajúce do verejného vymeriavania a mapovania, a za používanie ich výsledkov a podkladov určí Ministerstvo techniky po dohode s Ministerstvom financií vyhláškou v Úradnom liste.“

5. § 4 znie:

(1) Hlavné vedenie a dohľad vo veciach verejného vymeriavania a mapovania prislúcha Ministerstvu techniky.

(2) Verejné vymeriavacie a mapovacie práce obstarávajú, s výhradou ustanovenia odseku 3, krajské národné výbory a okresné národné výbory, poprípade národné výbory vykonávajúce ich pôsobnosť.

(3) Verejné vymeriavacie a mapovacie práce celoštátneho významu a práce osobitnej povahy a dôležitosti vykonáva Ministerstvo techniky osobitnými pričlenenými ústavmi, ktorých organizáciu, pôsobnosť a názvy upraví vláda nariadením.

(4) Zamestnanci pričlenených ústavov tvoria samostatné osobné stavy.“

6. Ustanovenie § 7, ods. 2 znie:

(2) Ministerstvo techniky môže vyhotovovať, rozmnožovať a vydávať aj iné mapové diela.“

7. § 11 sa zrušuje.

Čl. III.

(1) Zamestnanci, ktorí dosiaľ obstarávajú úkony verejného vymeriavania a mapovania v odbore Ministerstva financií, sa prevádzajú do odboru Ministerstva techniky.

(2) Ministerstvo techniky prejíma všetky spisové, meračské a písomné operáty, všetky zariadenia a všetok prevádzkový materiál, slúžiaci účelom, uvedeným v § 1, ods. 2 zákona č. 82/1948 Sb.

Čl. IV.

Deň, ktorým sa okresné národné výbory ujmú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania podľa § 4, ods. 2 zememeračského zákona, určí vláda nariadením. Dokiaľ sa tak nestane, vykonávajú túto pôsobnosť katastrálne meračské úrady.


Čl. V.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykonajú ho ministri techniky, vnútra a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.