Nariadenie č. 74/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 322 Sb., o advokácii (advokátskeho poriadku)

Čiastka 23/1949
Platnosť od 19.03.1949 do31.12.1951
Účinnosť od 01.01.1949 do31.12.1951
Zrušený 114/1951 Zb.

74.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 21. februára 1949,

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 322 Sb., o advokácii (advokátskeho poriadku).

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 39 zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 322 Sb., o advokácii (advokátskeho poriadku):


§ 1

(1) Predpísanou odbornou spôsobilosťou podľa § 2, ods. 2 zákona č. 322/48 Sb. (ďalej len „zákon“) treba rozumieť:

a) s prospechom dokončené právnické štúdium;

b) úspešné složenie odbornej justičnej skúšky;

c) právnu prax za čas päť rokov, vykonanú u advokáta alebo na súde.

(2) Ak svolí k tomu Ústredné sdruženie advokátov v Prahe (ďalej len „ústredné sdruženie“), môže byť čas päť rokov, ustanovený v odseku 1, písm. c) skrátený na tri roky.

(3) Minister spravodlivosti môže odpustiť náležitosti ustanovené v odseku 1 alebo niektorú z nich.

§ 2

Predpísanou odbornou spôsobilosťou podľa § 23, ods. 1 zákona treba rozumieť s prospechom dokončené právnické štúdium. Minister spravodlivosti môže predpísané štúdium celkom alebo zčasti odpustiť; tým je odpustená i náležitosť, ustanovená v § 1, ods. 1, písm. a).

§ 3

Ústredné sdruženie a krajské sdruženie advokátov (ďalej len „krajské sdruženie“) sú povinné bezodkladne oznámiť Ministerstvu spravodlivosti svoje usnesenia a opatrenia.

§ 4

Prijatie za člena krajského sdruženia (§ 12, ods. 1 zákona), preloženie člena (§ 12, ods. 2 zákona), zriadenie námestníka (§ 15, ods. 1 a § 31, ods. 1 zákona), vylúčenie člena (§ 14, ods. 1 zákona), prevzatie a neprevzatie doterajšieho advokáta (§ 37, ods. 2 zákona), vzdanie sa členstva v krajskom sdružení, zomretie člena a zriadenie likvidátora (§ 15, ods. 2, § 37, ods. 2 zákona), oznámi krajské sdruženie Ministerstvu spravodlivosti, predsedovi Najvyššieho súdu, predsedovi krajského súdu a krajskému národnému výboru svojho kraja, ako aj ústrednému sdruženiu a vyhlási ich v Úradnom liste.

§ 5

Ak požiada kárny súd, aby krajské sdruženie zriadilo advokátovi námestníka (§ 31, ods. 1 zákona), upovedomí o tom advokáta, proti ktorému bolo kárne konanie začaté; odo dňa doručenia tohto upovedomenia nesmie advokát osobne vykonávať advokáciu. Kárny súd môže kedykoľvek navrhnúť, aby toto opatrenie bolo zrušené.

§ 6

(1) Advokáti, ktorí boli ku dňu začiatku účinnosti zákona členmi advokátskych komôr, môžu podať na krajskom sdružení, príslušnom podľa ich sídla, v lehote, určenej týmto sdružením, žiadosť o prevzatie za člena krajského sdruženia.

(2) Likvidátor, ustanovený neprevzatému advokátovi, sa postará do jedného mesiaca, aby si strany zvolily nového advokáta a zatiaľ ich pred súdmi a úradmi zastupuje a chráni pred právnou ujmou na základe doterajšieho plnomocenstva neprevzatého advokáta.

§ 7

Krajské sdruženie môže zriadiť námestníka i členovi, proti ktorému bolo začaté konanie o vylúčenie (§ 14 zákona).

§ 8

(1) Kto z príkazu krajského sdruženia vykonáva likvidáciu advokátskej kancelárie, je najmä povinný:

a) vyrozumieť strany o zániku oprávnenia doterajšieho právneho zástupcu vykonávať advokáciu a vydať im alebo ich novému právnemu zástupcovi spisy a listiny na ďalšie opatrenie;

b) vymáhať pohľadávky a plniť záväzky;

c) za advokáta zúčtovať a odviesť platy krajskému sdruženiu; pritom však môže zadržať sumy, potrebné na zaplatenie dlhov, najmä daní a dávok;

d) vydať so súhlasom krajského sdruženia bývalému advokátovi alebo jeho právnym nástupcom sumy, uvoľnené za likvidácie, jako aj zvyšky po skončení likvidácie;

e) urobiť všetky opatrenia na to, aby likvidácia kancelárie bola čo najprv dokončená.

(2) Výdavky likvidácie idú na vrub likvidovanej podstaty advokátskej kancelárie.

§ 9

Pri výkone dozoru, najmä pri ukladaní poriadkových trestov, môže krajské sdruženie vypočuť člena sdruženia, o ktorého ide. Usnesenie, ktorým sa ukladá poriadkový trest, musí byť odôvodnené.


§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.