Vyhláška č. 118/1949 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní drobných peňazí papierových po 5 Kčs s dátom 25. januára 1949.

Čiastka 39/1949
Platnosť od 25.05.1949
Účinnosť od 25.05.1949

118.

Vyhláška ministra financií

zo dňa 20. mája 1949

o vydaní drobných peňazí papierových po 5 Kčs s dátom 25. januára 1949.

Podľa § 3, ods. 2 zákona zo dňa 11. marca 1948, č. 39 Sb., o platidlách československej meny, vyhlasujem:


§ 1

(1) Národná banka Československá začne dňom začiatku účinnosti tejto vyhlášky vydávať vo svojom ústredí v Prahe, svojom oblastnom ústave pre Slovensko v Bratislave a vo všetkých svojich filiálnych úradovniach drobné peniaze papierové po 5 Kčs s dátom 25. januára 1949 (ďalej len „päťkoruny“).

(2) Opis päťkoruny je obsiahnutý v prílohe, ktorá je súčiastkou tejto vyhlášky.

§ 2

Doterajšie drobné peniaze papierové po 5 Kčs, opísané v diele I, č. 9 vyhlášky ministra financií zo dňa 20. októbra 1945, č. 92 Sb., o nových platidlách československej meny, zostávajú naďalej v obehu ako zákonné platidlo.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Kabeš v. r.


Príloha k vyhláške č. 118/1949 Sb.

Opis päťkoruny s dátom 25. januára 1949.

Päťkoruna je vytlačená na bielom velínovom papieri osobitného složenia, bez vodotlače. Je 44 mm široká a 80 mm dlhá.

Tlačové obrazce na líci i rube zaujímajú takmer celú plochu papiera, s výnimkou bieleho okraja, na všetkých štyroch stranách približne rovnako širokého.

Na líci je hlavná tlač urobená vo farbe karmínovočervenej a vytvára pri okrajoch nerovnako široký rámec z ozdobnej pásky a vlnovkového (gilošového) pletiva bielych línií. V tomto rámci je hore umiestený veľký nápis:

„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“

dolu pozdĺž okraja menší nápis

„PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA“.

Pri ľavom dolnom rohu rámca je veľká kruhová ružica z bielych vlnoviek s veľkou číslicou „5“ uprostred.

Vnútri ozdobného rámca je na svetlej ploche, zčasti jemným červeným ornamentom a pletivom zdobenej, text:

„PĚT KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH V PRAZE DNE 25. LEDNA 1949 Dr. Dolanský MINISTR FINANCÍ“.

Vnútri ozdobného rámca vpravo je umiestené označenie serie červeno veľkým písmenom s číslom. V pravom dolnom rohu je šesťmiestne číslo platidla v modrej farbe.

Podtlačou tejto lícnej strany je jemná sieťka rovnobežných vlnoviek, svetlo žltozelene sfarbených, prebiehajúcich šikmo zprava shora doľava dolu.

Na rube päťkoruny je tlač urobená iba vo farbe karmínovej. Vytvára hlavný rámec z ozdobnej linky a z bieleho vlnovkového pletiva, prerušený hore páskou s nápisom:

„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“.

Vnútri tohto rámca je uprostred štátny znak Československej republiky. Po obidvoch stranách znaku vyčnieva široký vodorovný pás, podložený ratoliestkami vavrína a nesúci na ploche vyplnenej červenými vlnovkami označenie hodnoty:

vľavo „5“ a vpravo „5“.