Nariadenie vlády č. 72/1949 Zb.Nariadenie o obvodných tajomníkoch

Čiastka 23/1949
Platnosť od 19.03.1949 do31.12.1951
Účinnosť od 19.03.1949 do31.12.1951
Zrušený 119/1951 Zb.

72.

Vládne nariadenie

zo dňa 8. marca 1949

o obvodných tajomníkoch.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 43 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení:


§ 1

Miestnym národným výborom niekoľkých obcí môže byť pridelený obvodný tajomník; pridelením obvodného tajomníka nemení sa nič na pôsobnosti týchto miestnych národných výborov.

§ 2

(1) Obvodní tajomníci starajú sa o čo najúčinnejšie zapojenie miestnych národných výborov do budovateľského úsilia štátu, zaisťujú jednotnosť miestnej správy s okresnou správou a pomáhajú miestnym národným výborom pri plnení úloh jednotného hospodárskeho plánu a iných celoštátnych úloh, zvlášť v odbore pôdohospodárskej výroby a pri zaisťovaní a zlepšovaní výživy pracujúcich.

(2) Obvodní tajomníci sú pomocníkmi predsedov miestnych národných výborov, ktorým sú pridelení; sú v stálom styku s príslušným okresným národným výborom, sledujú prácu miestnych národných výborov a, snažiac sa o účelnú organizáciu tejto práce, prispievajú radou a pomocou na riadne a včasné zvládnutie jednotlivých politických, hospodárskych i administratívnych úloh miestnych národných výborov.

(3) Obvodní tajomníci dbajú pri výkone svojej služby na zákony, nariadenia a iné predpisy, ako aj na pokyny nadriadených orgánov, a starajú sa vo shode s predsedami miestnych národných výborov o ich vykonanie.

§ 3

(1) Obvodných tajomníkov prideľuje miestnym národným výborom a ich sídla určuje krajský národný výbor podľa plánu, ktorý napred vypracoval za účasti príslušných okresných národných výborov a ktorý schváli Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom financií.

(2) Obvodní tajomníci budú prideľovaní postupne podľa naliehavosti potreby.

§ 4

(1) Obvodní tajomníci sú štátnymi zamestnancami. Pokiaľ sa pre funkciu obvodného tajomníka príjmu zamestnanci noví, ustanovia sa v smluvnom pomere.

(2) Služobným úradom obvodných tajomníkov je miestne príslušný okresný národný výbor, osobným úradom jemu nadriadený krajský národný výbor.

(3) Ministerstvo vnútra určí pre smluvných obvodných tajomníkov osobitné podmienky na prijatie a po dohode s ministerstvami financií a sociálnej starostlivosti vzor pracovnej smluvy.

§ 5

Osobné a vecné výdavky, spojené s činnosťou obvodných tajomníkov hradí štát. Miestny národný výbor obce, v ktorej má obvodný tajomník sídlo, je však povinný zadovážiť pre neho na náklad obce vhodnú úradnú miestnosť, náležite ju vybaviť a starať sa o jej udržovanie. Miestne národné výbory ostatných obcí, ktorým je obvodný tajomník rovnako pridelený, sú povinné poskytnúť mu na náklad obce vecné prostriedky, potrebné na výkon jeho služby v obci.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode s ministrami financií a sociálnej starostlivosti.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.