Vyhláška č. 189/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa rozširuje výpočet prípravkov podrobených úradnému dozoru podľa ópiového zákona.

Čiastka 56/1949
Platnosť od 23.07.1949
Účinnosť od 23.07.1949

OBSAH

189.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva

zo dňa 15. júla 1949,

ktorou sa rozširuje výpočet prípravkov podrobených úradnému dozoru podľa ópiového zákona.

Ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvami priemyslu, vnútorného obchodu a zahraničného obchodu vyhlasuje podľa § 1, ods. 1 ópiového zákona zo dňa 27. januára 1938, č. 29 Sb.:


§ 1.

Za prípravky uvedené v § 1, ods. 1, skupine IV, poslednej vete ópiového zákona sa považujú rovnako prípravky typu dimethyl-amino-diphenil-heptanonu, napr. dimethyl-amino-diphenyl-propylbutanon (uvádzané do obehu najmä pod názvami: Mecodín, Methadon, Amidon, Physepton a Dolophine).


§ 2.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Plojhar v. r.