Vyhláška č. 103/1949 Zb.Vyhláška ministra dopravy o zmenách Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (MDT).

Čiastka 34/1949
Platnosť od 23.04.1949 do13.09.1953
Účinnosť od 01.04.1949 do13.09.1953
Zrušený 76/1953 Zb.

103.

Vyhláška

ministra dopravy

zo dňa 21. februára 1949

o zmenách Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (MDT).

Minister dopravy vyhlasuje podľa § 5, ods. 2 vládneho nariadenia zo dňa 22. júla 1938, č. 158 Zb., ktorým sa vykonáva § 207, ods. 2 železničného zákona:

Čl. I.

Komisia znalcov podľa čl. 60, § 3 MDT sa usniesla na zmenách Prílohy I k MDT, uverejnenej vyhláškou ministra železníc zo dňa 23. augusta 1938, č. 184 Zb., ktoré sú uvedené v prílohe k Zbierke zákonov.1)

Čl. II.

Zmeny uvedene v čl. I, vstúpia do platnosti dňom 1. apríla 1949.

Petr v. r.

103

MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR

o preprave tovaru po železniciach.

Zmeny textu Prílohy I k M.D.T.

(vydanie z 1. októbra 1938.)

podľa usnesení, prijatých v máji a júli 1948

na 9. zasadaní komisie znalcov.

Doteraz platný text nižeuvedených odsekov sa mení takto:

Úvod.

Ods.

1 bod (4) sa prečiarkne.

Trieda I. Predmety, ktoré môžu vybuchnúť.

Ia. V ý b u š n i n y (t r h a v i n y  a l e b o  s t r e l i v i n y  a  p o d o b n é  l á t k y).

Poznámka k nadpisu triedy Ia, nové znenie:

„Poznámka. Látky, ktoré nemôžu vybuchnúť pri styku s plameňom a ktoré nie sú na náraz a na trenie citlivejšie než dinitrobenzol, sa nepokladajú za látky, ktoré môžu vybuchnúť podľa čl. 3 M.D.T., a neplatia preto pre ne predpisy Prílohy I.“

22 bod (3), nové znenie:

(3) Obaly, včítane uzávery, musia byť vo všetkých častiach tak pevné a silné, aby sa cestou neuvolnily a aby vyhovovaly bezpečne obvyklým požiadavkám za prepravy. Pevné látky musia byť spoľahlivo uložené vo svojich obaloch, rovnako ako vnútorné obaly vo vonkajších obaloch.“

24 bod (1), nové znenie:

(1) Látky číslice 3 musia byť zabalené:

a) do škatúľ z lepenky, z bieleho, cinkového alebo hliníkového plechu, ktoré musia povoliť slabému vnútornému tlaku, alebo do parafínovaných vreciek. Takto balené sa vložia buď po jednom, alebo po niekoľkých do drevených debien. Alebo

b) bez predchádzajúceho balenia v škatuliach alebo vreckách;

1. do neprepustných lepenkových sudov; alebo

2. do drevených obalov s vložkou z cinkového alebo hliníkového plechu; alebo

3. do kovových nádob, čierny plech vyjmúc, ktoré musia povoliť slabému vnútornému tlaku.“

25 bod (1), nové znenie:

(1) Látky číslice 4 musia byť zabalené:

a) do škatúľ z lepenky, z bieleho alebo hliníkového plechu, ktoré musia povoliť slabému vnútornému tlaku. Jedna škatuľa nesmie obsahovať viac než 1 kg prachu a musí sa obaliť papierom; takto balené sa vložia buď po jednej, alebo po niekoľkých do drevených obalov. Alebo

b) do vriec, ktoré sa vložia po jednom alebo po niekoľkých do drevených obalov s vložkou z cinkového alebo hliníkového plechu alebo do nádob z cinkového alebo hliníkového plechu, ktoré musia povoliť slabému vnútornému tlaku. Nádoby z cinkového alebo hliníkového plechu musia byť vnútri úplne vyložené drevom alebo lepenkou.“

26 bod (1), nové znenie:

(1) Látky číslice 5 musia byť zabalené do papierových vriec, vložených buď po jednom, alebo po niekoľkých do neprepustných lepenkových sudov alebo do nádob z cinkového alebo hliníkového plechu, ktorých uzáver musí povoliť slabému vnútornému tlaku a ktorých steny musia byť vyložené lepenkou a dno a vrchnák drevom.“

30 bod (1), nové znenie:

(1) Látky číslice 9 musia byť zabalené v množstve nanajvýš po 10 kg do látkových vreciek, vložených do škatule z nepriepustnej lepenky alebo do škatule z bieleho alebo hliníkového plechu. Nanajvýš štyri škatule musia byť zabalené do drevenej debny, vyloženej vlnitou lepenkou. Kovové škatule musia byť oddelené od seba obalom z vlnitej lepenky. Vrchnák debny musí byť pripevnený skrutkami.“

31 body (1) a (2), nové znenie:

(1) Látky číslice 10 musia byť upravené do náložiek (papierových dutiniek). Náložky musia byť zabalené do nepriedušne uzavretých plechových škatúľ, ktoré musia byť buď po jednej, alebo po niekoľkých vložené do drevených obalov.

(2) Náložky, namáčané do parafínu alebo do ceresínu a náložky, ktorých dutinky sú z papiera, napusteného parafínom alebo ceresínom, môžu byť tiež spojené papierovým obalom v balík. Náložky nenapustené parafínom alebo ceresínom môžu byť tiež až do celkovej váhy 2.5 kg spojené v balík, ak sú tieto balíky chránené pred prístupom vzduchu vrstvou ceresínu alebo živice. Balíky sa musia vložiť buď po jednom, alebo po niekoľkých do drevených obalov.“

32 bod (2), nové znenie:

(2) Zrnité trhaviny, podobné čiernemu prachu, musia byť zabalené v množstve najviacej 2.5 kg do silných papierových vreciek, vložených buď po jednom, alebo po niekoľkých do lepenkových debničiek, ktoré musia byť rovnako buď po jednej, alebo po niekoľkých vložené do drevených obalov.“

35 bod (1), nové znenie:

(1) Látky číslice 16 musia byť zabalené v množstve najviacej po 10 kg do látkových vreciek, vložených do škatule z nepriepustnej lepenky alebo do škatule z bieleho alebo hliníkového plechu. Najviacej štyri škatule musia byť zabalené do drevenej debny, vyloženej vlnitou lepenkou. Kovové škatule musia byť oddelené od seba obalom z vlnitej lepenky. Vrchnák debny musí byť pripevnený skrutkami.“

37 bod (1), nové znenie:

(1) Látky číslice 18 musia byť upravené do náložiek, t.j. dutiniek z papiera, napustených parafínom alebo ceresínom, alebo z pergamenu alebo z rovnako vyhovujúceho papiera. Náložky musia byť spojené do balíkov papierovým obalom alebo musia byť bez papierového obalu vložené do lepenkových debien a v nich zaistené vypchávkami. Balíky alebo lepenkové debny musia byť buď po jednom, alebo po niekoľkých vložené do drevených obalov a v nich zaistené vypchávkami. Uzáver drevených obalov môže byť zaistený kovovými pásmi alebo drótmi, okolo nich obtočenými alebo napätými.“

38 bod (1), nové znenie:

(1) Látky číslice 19 musia byť upravené do náložiek (papierových dutiniek). Náložky, nenapustené parafínom alebo ceresínom, musia byť najskorej obalené papierom, napusteným parafínom, alebo ceresínom. Potom sa spoja papierovým obalom do balíkov najviacej vo váhe 2.5 kg, ktoré musia byť vložené do drevených obalov a v nich zaistené vypchávkami. Uzáver drevených obalov môže byť zaistený kovovými pásmi alebo drótmi, okolo nich obtočenými alebo napätými.“

46 bod (2), nové znenie:

(2) Pre výbušniny 2. skupiny (číslic 12 až 21) môžu byť použité len kryté vozy s pružnými nárazníkmi a spriahadlami, s pevnou a bezpečnou strechou, bez štrbín, s dobre uzavierateľnými dvermi a okenicami (vetracími otvormi) a pokiaľ možno bez brzdiaceho zariadenia. Ak sa použije voz, opatrený brzdiacim zariadením, musí byť toto zariadenie zaistené tak, aby nemohlo byť uvedené do činnosti. Vnútri vozu nesmú vyčnievať železné predmety, ktoré nepatria konštruktívne k vozu. Dvere a okenice (vetracie otvory) vozov musia byť stále uzavreté.“

49 bod (2), nové znenie:

(2) Výbušniny 2. skupiny (číslic 12 až 21) nesmú byť taktiež nakladané do toho istého vozu dovedna s horľavými kvapalinami číslic 1 a 2, ani s aldehydom octovým, acetónom a acetónovými smesmi číslice 5, triedy IIIa (ods. 301).“

Ib.  M u n í c i a.

60 nové znenie tohto odseku:

(1) Z predmetov, patriacich pod pojem triedy Ib, sú pripustené na prepravu iba predmety vymenované v ods. 61, a to len za podmienok, uvedených v ods. 61 až 85. Tým sú tieto predmety predmetmi Prílohy I.

Poznámka. Vyprázdnené obaly od predmetov triedy Ib sa nepokladajú za látky, ktoré môžu vybuchnúť, podľa čl. 3 M.D.T., a neplatia preto pre ne predpisy Prílohy I.

(2) Ak pozostáva munícia číslic 8, 9, 10, 13 alebo 14 z výbušnín, uvedených v ods. 21, alebo ak je týmito výbušninami plnená, musia tieto výbušniny odpovedať podmienkam stálosti a bezpečnosti, ustanoveným pre ne v Prípojke I.“

61 Číslica 10, písmeno a), nové znenie:

a) brizantné trhacie náplne pre strely, hlavy ostrých torpéd, náplne morských a riečnych mín, náplňové a zápalné telesá, lisované náplne, náložky, vodné náložky, trhacie telesá a banské náložky,“

62 bod (2), nové znenie:

(2) Obaly, včítane uzávery, musia byť vo všetkých častiach tak pevné a silné, aby sa cestou neuvoľnily a aby vyhovovaly bezpečne obvyklým požiadavkám za prepravy. Predmety musia byť spoľahlivo uložené vo svojich obaloch, rovnako ako vnútorné obaly vo vonkajších obaloch.“

65 bod (1), písmeno a), nové znenie:

a) veľké výbušky (číslica 3a): buď po jednej, alebo po niekoľkých do škatúľ z dreva alebo nepriepustnej lepenky, vyložených vypchávkami. Miesto roznetu musí byť chránené tak, aby sa náplň nevytrúsila. Škatule sa musia vložiť buď po jednej, alebo po niekoľkých do drevených vonkajších debien so stenami tesne spárovanými, aspoň 18 mm hrubými;“

67 bod (1), písmená d) a e), nové znenie:

d) číslica 5d): nanajvýš po 100 roznecovadlách do drevených debien so stenami aspoň 18 mm hrubými tak, aby boly od seba navzájom a od stien debny vzdialené aspoň 1 cm. Steny debny musia byť spojené rybinovite, dno a vrchnák sa upevnia skrutkami. Ak je debna vyložená cinkovým alebo hliníkovým plechom, stačí, ak sú steny 16 mm hrubé. Táto debna musí byť vo vonkajšej debne, so stenami aspoň 18 mm hrubými a uzavretými skrutkami, uložená a zaistená vypchávkami tak, aby medzi vnútornou a vonkajšou debnou zostal všade priestor aspoň 3 cm, vyplnený vypchávkami. Alebo

nanajvýš po 5 roznecovadlách do plechových škatúľ. V nich musia byť roznecovadlá zasadené do drevených mriežok alebo vyhĺbených drevených líšt. Vrchnák musí byť upevnený kolom dokola nalepenou páskou. Najviacej 20 plechových škatúľ musí sa vložiť do drevenej vonkajšej debny, so stenami aspoň 18 mm hrubými.

Jeden kus nesmie vážiť viac než 75 kg.

e) číslica 5e): do železných obalov alebo najviacej po 10 kusoch do drevených debien, ktorých steny, spojené rybinovite, musia byť aspoň 18 mm hrubé a ktorých dno a vrchnák musia byť pripevnené skrutkami. Ak sú drevené debny vyložené cinkovým alebo hliníkovým plechom, stačí, ak sú steny 16 mm hrubé. Plnené míny musia byť v debnách zaistené drevenými vložkami tak, aby boly od seba navzájom a od stien debny vzdialené aspoň 2 cm. Najviacej päť debien musí byť vo vonkajšej debne, so stenami aspoň 18 mm hrubými a uzavretej skrutkami, uložené a zaistené vypchávkami tak, aby medzi vnútornými debnami a vonkajšou debnou zostal všade priestor aspoň 3 cm, vyplnený vypchávkami;“

bod (3), nové znenie:

(3) Každý kus, obsahujúci predmety číslice 5, musí byť zaistený uzáverom, a to buď plombami, alebo pečaťmi (odtlačkom alebo značkou), umiestenými na hlaviciach dvoch skrutiek, na koncoch hlavnej osi vrchnáka, alebo nálepkou s ochrannou značkou, nalepenou cez vrchnák a dve protiľahlé steny debny.“

71 nové znenie tohto odseku:

(1) Predmety číslice 9 musia byť zabalené do drevených debien so stenami aspoň 16 mm hrubými.

(2) Každý kus musí byť zaistený uzáverom, a to buď plombami, alebo pečaťmi (odtlačkom alebo značkou), umiestenými na hlaviciach dvoch skrutiek, na koncoch hlavnej osi vrchnáka, alebo nálepkou s ochrannou značkou, nalepenou cez vrchnák a dve protiľahlé steny debny.

(3) Jeden kus nesmie vážiť viac než 50 kg.“

72 písmeno a), nové znenie:

a) číslica 10a): brizantné trhacie náplne pre strely, hlavy ostrých torpéd, náplne morských a riečnych mín, náplňové a zápalné telesá, lisované náplne, náložky, vodné náložky, trhacie telesá a banské náložky: do drevených debien. Telesá z lisovanej kyseliny pikrovej musia byť opatrené nepriepustným obalom. Olovo alebo látky, obsahujúce olovo (smesi a slúčeniny), nesmú byť použité na balenie. Hlavy ostrých torpéd a náplne morských a riečnych mín môžu sa zasielať vo svojom oceľovom puzdre tiež bez debny. Kusy, vážiace viac než 25 kg, musia byť opatrené držadlami alebo lištami;“

73 bod (2), nové znenie:

(2) Každý kus musí byť zaistený uzáverom, a to buď plombami, alebo pečaťmi (odtlačkom alebo značkou), umiestenými na hlaviciach dvoch skrutiek, na koncoch hlavnej osi vrchnáka, alebo nálepkou s ochrannou značkou, nalepenou cez vrchnák a dve protiľahlé steny debny.“

81 bod (2), nové znenie:

(2) Pre predmety číslic 13 a 14 môžu byť použité len kryté vozy s pružnými nárazníkmi a spriahadlami, s pevnou a bezpečnou strechou, bez štrbín, s dobre uzavierateľnými dvermi a okenicami (vetracími otvormi) a pokiaľ možno bez brzdiaceho zariadenia. Ak sa použije voz, opatrený brzdiacim zariadením, musí byť toto zariadenie zaistené tak, aby nemohlo byť uvedené do činnosti. Vo vnútri vozu nesmú vyčnievať železné predmety, ktoré nepatria konštruktívne k vozu. Dvere a okenice (vetracie otvory) vozov musia byť stále uzavreté.“

83 bod (1), písmeno c), nové znenie:

c) s látkami číslic 1 a 2, ani aldehydom octovým, acetónom alebo acetónovými smesmi číslice 5, triedy IIIa (ods. 301).“

Ic.  Z a p a ľ o v a c i e  t e l e s á,  o h ň o s t r o j n é  t e l e s á  a t ď.

102 bod (2), nové znenie:

(2) Obaly, včítane uzávery, musia byť vo všetkých častiach tak pevné a silné, aby sa cestou neuvoľnily a aby vyhovovaly bezpečne obvyklým požiadavkám za prepravy. Predmety musia byť spoľahlivo uložené vo svojich obaloch, rovnako ako vnútorné obaly vo vonkajších obaloch.“

104 bod (1), nové znenie:

(1) Predmety číslice 2 musia byť zabalené do plechových alebo lepenkových škatúľ. Najviacej 30 plechových škatúľ alebo 144 lepenkových škatúľ sa spojí do balíka, ktorý smie obsahovať najviacej 90 g výbušniny. Tieto balíky sa vložia buď po jednom, alebo po niekoľkých do vonkajšej debny, so stenami tesne spárovanými, aspoň 18 mm hrubými, opatrenej vložkou z tuhého papiera alebo slabého cinkového alebo hliníkového plechu. Pri kusoch, ktoré nevážia viac než 35 kg, stačia steny 11 mm hrubé, ak sú debny obopäté železným pásom.“

105 nové znenie tohto odseku:

„Predmety číslice 3 musia byť zabalené do drevených debien, opatrených vložkou z tuhého papiera alebo zo slabého cinkového alebo hliníkového plechu alebo do nepriepustných lepenkových sudov.“

109 bod (1), písmená n) až s), nové znenie:

n) číslica 21: do lepenkových škatúľ alebo do silného papiera. Ak nie je zápalné miesto predmetov opatrené ochranným klobúčikom, musia byť predmety obalené jednotlive vopred papierom. Pri bombách, ktoré sú ťažšie než 5 kg, musí byť výmetná náplň chránená papierovou dutinkou, navlečenou na spodnú časť bomby;

o) číslica 22: do lepenkových škatúľ alebo do silného papiera. Ohňostrojné telesá veľkých rozmerov nepotrebujú vnútorný obal, ak je zápalné miesto prikryté ochranným klobúčikom;

p) číslica 23: do škatúľ z dreva alebo lepenky a zaistené vypchávkami. Zápalné miesta musia byť chránené ochranným klobúčikom;

q) číslica 24: do lepenkových škatúľ alebo do silného papiera;

r) číslica 25: do lepenkových škatúľ alebo do silného papiera. Ohňostrojné telesá veľkých rozmerov nepotrebujú vnútorný obal, ak je zápalné miesto prikryté ochranným klobúčikom;

s) číslica 26: do papierových vreciek alebo do sklených trubičiek, ktoré sa uložia do lepenkových škatúľ. Jedna lepenková škatuľa smie obsahovať najviacej 3 sklené trubičky.“

bod (2), písmeno b), prvý podods., nové znenie:

b) obaly s predmetmi číslo 9, 11, 12 a 15 až 26 do vonkajších debien so stenami tesne spárovanými, aspoň 18 mm hrubými, opatrenými vložkou z tuhého papiera alebo zo slabého cinkového alebo hliníkového plechu. Pri kusoch, ktoré nevážia viac než 35 kg, stačia steny 11 mm hrubé, ak sú debny obopäté železným pásom.“

Id.  S t l a č e n é,  s k v a p a l n e n é  a l e b o  p o d  t l a k o m  r o z p u s t e n é  p l y n y.

131 číslica 4, nové znenie:

4. Kyslík (tiež nanajvýš so 6.5 objemovými percentami kyseliny uhličitej - carbogén -), obsahujúci nanajvýš 4 objemové percentá vodíka, vodík, tiež smiešaný s metanom, obsahujúci nanajvýš 2 objemové percentá kyslíka, dusík, kysličník uhoľnatý, metan (banský plyn), stlačený vzduch, fluorid boritý, vzácne plyny (argón, neón, helium, xenón, kryptón alebo ich smesi). O kyslíku viď tiež ods. 131a, pod a).“

číslica 6, písmeno b), nové znenie:

b) pri 50 stupňoch C nemajú väčší tlak než 16,5 kg/cm2, označené plynová smes B (napríklad propan-butan).“

131a písmeno b) 1., nové znenie:

1. v bezšvíkových nádobách z uhlíkatej ocele s obsahom najviacej 220 cm3, obsahujúcich nanajvýš 1 g kysličníka uhličitého na 1,34 cm3 obsahu;“

132 bod (2), nové znenie:

(2) Obaly, včítane uzávery, musia byť vo všetkých čiastkach tak pevné a silné, aby sa cestou neuvoľnily a aby vyhovovaly bezpečne obvyklým požiadavkám za prepravy. Nádoby musia byť spoľahlivo uložené vo vonkajších obaloch.“

133 bod (2), nové znenie:

(2) Tieto nádoby musia byť z uhlíkatej ocele alebo sliatinovej (špeciálnej) ocele. Nádoby z medi možno však použiť pre:

a) stlačené plyny (číslic 1 až 4), ktorých plniaci tlak, prevedený na teplotu 15 stupňov C, neprevyšuje 20 kg/cm2, s výnimkou smiešaného plynu (číslica 2) a fluoridu boritého (číslica 4), a

b) tieto skvapalnené plyny: kysličník siričitý (číslica 7), metylchlorid, etylchlorid a metyléter (číslica 8).“

138 bod (2), nové znenie:

(2) Oceľové a medené nádoby môžu byť bezšvíkové, nitované, svarované alebo spájané na tvrdo. Svarovanie alebo spájanie na tvrdo je dovolené len s podmienkou, že vyrábateľ zaručí dobré vyhotovenie. Pre svarované nádoby smie sa použiť len uhlíkatá oceľ alebo sliatinová (špeciálna) oceľ, ktorú možno svarovať celkom bezchybne.“

141 bod (1), nové znenie:

(1) Nádoby na smiešaný plyn (číslica 2), olejový plyn (číslica 3), ktorého plniaci tlak, prevedený na teplotu 15 stupňov C, prevyšuje 10 kg/cm2, a čpavok, rozpustený vo vode (číslica 10), môžu mať miesto ventilov tiež zašraubované kovové zátky.“

142 bod (2), písmeno b), začínajúc slovami: „pri čpavku, propane ...“ a končiac slovami „pri kysličníku dusičitom (číslica 7) 22 kg/cm3“ nové znenie:

„pri čpavku, propane, plynovej smesi C (číslica 6) pri plyne, zvanom T (číslica 7) 30 kg/cm3 pri plynovej smesi B (číslica 6) 25 kg/cm3 pri chlóre a kysličníku dusičitom (číslica 7) 22 kg/cm3“

146 bod (1), nové znenie:

(1) Pri nádobách na prepravu stlačených plynov (číslic 1 až 4) nesmie plniaci tlak prevyšovať pri teplote prevedenej na 15 stupňov C tieto hodnoty:

pri svietiplyne (číslica 2), kyslíku (carbogéne), vodíku, dusíku, kysličníku uhoľnatom, metane (banskom plyne), stlačenom vzduchu, fluoride bóritom a vzácnych plynoch (číslica 4) . . . . . . . 200 kg/cm2

pri stlačenom olejovom plyne (bohatom plyne) (číslica 3)  . 125 kg/cm2

pri stlačenom kysličníku uhličitom (číslica 1)  . . . . . 20 kg/cm2

pri vodnom plyne a smiešanom plyne (olejovom plyne, ak neobsahuje viac než 30% acetylénu) (číslica 2)  . . . 10 kg/cm2“

150 nové znenie tohto odseku:

„Každý kus, obsahujúci plyny číslic 1 až 11, musí byť opatrený - i keď sú tieto plyny zabalené dohromady s iným tovarom, podľa ods. 149 - zreteľným a trvanlivým označením obsahu, doplneným pri plynoch označením trieda Id“, v jednom z oficiálnych jazykov odosielajúceho štátu, a okrem toho francúzsky, nemecky alebo taliansky, ak neustanovia medzinárodné tarify alebo osobitné dohody železničných správ inak.„

Ie.  L á t k y,  v y v í j a j ú c e  v o  s t y k u  s  v o d o u  z á p a l n é  a l e b o  h o r e n i e  p o d p o r u j ú c e  p l y n y.

181 sa doplní touto novou číslicou 4:

4. Nátriumamid. Viď tiež ods. 181a.„

Za ods. 181 sa pripojí tento nový ods. 181a:

181a Za látky, ktoré môžu vybuchnúť, podľa čl. 3. M.D.T., sa nepokladajú a neplatia preto pre ne predpisy Prílohy I:

nátriumamid (číslica 4), v množstve nanajvýš 200 g, ak je zabalený do tesne uzavretých nádob, ktoré nemôžu byť porušené obsahom, ak sú tieto nádoby bezpečne uložené do silných a tesne uzavretých drevených obalov.“

182 bod (3), nové znenie:

(3) Obaly, včítane uzávery, musia byť vo všetkých čiastkach tak pevné a silné, aby sa cestou neuvoľnily a aby vyhovovaly bezpečne obvyklým požiadavkám za prepravy. Pevné látky musia byť spoľahlivo uložené vo svojich obaloch, rovnako ako vnútorné obaly vo vonkajších obaloch.“

183 bod (1), nové znenie:

(1) Látky číslic 1 až 3 musia byť zabalené do železných sudov alebo do nádob z čierneho plechu, z plechu pooloveného alebo bieleho plechu. Látky číslice 1 môžu byť zabalené v množstve nanajvýš do 5 kg tiež do sklených nádob. Nádoby pre látky číslice 1 musia byť naplnené petrolejom alebo parafínovým olejom; nádoby pre ostatné látky musia byť suché.“

Za bod (2) sa vloží tento nový bod (3):

(3) Nátriumamid (číslica 4) musí byť zabalený v množstve najvýš do 10 kg do nepriedušne uzavretých kovových nádob (škatúľ alebo sudov), ktoré musia byť vložené buď po jednej, alebo po niekoľkých do drevených debien, pričom ako medzery medzi jednotlivými nádobami tak aj medzery medzi nádobami a stenami debny musia byť vyložené vypchávkami. Jeden kus nesmie vážiť viac než 75 kg.“

184 písmeno b), nové znenie:

b) navzájom alebo s látkami alebo predmetmi iných tried - ak je pre ne balenie dovedna rovnako povolené, a to v rozsahu povolenom pre tieto látky - alebo s iným tovarom: všetky látky ods. 181 v množstve nanajvýš do 5 kg pre každú látku, a to látky číslic 1 až 3 zabalené do kovových nádob podľa ods. 183 (1), nátriumamid (číslica 4) zabalený do drevených debien podľa ods. 183 (3). Tieto nádoby a debny sa vložia do spoločného dreveného obalu s ostatným tovarom, ktorý má byť zabalený dovedna.“

Trieda II. Samozápalné látky.

201 Poznámka k číslici 2, nové znenie:

„Poznámka: Slúčeniny fosforu s tzv. ťažkými kovmi, ako železo, meď, cín atď. sa nepokladajú za látky samozápalné podľa čl. 3 M.D.T., a neplatia preto pre ne predpisy Prílohy I.“

číslica 10, písmeno a), nové znenie:

„10.a) čerstvo pálené drevené uhlie mleté, zrnité alebo v kusoch - viď tiež triedu IIIb, číslicu 1 (ods. 351) -; uhlie z olivových jadier. Viď tiež ods. 201 a (1) b).

Poznámka: Čerstvo páleným dreveným uhlím sa rozumie:

- pri drevenom uhlí v kusoch, také od ktorého pálenia neuplynuly ešte 4 dni;

- pri drevenom uhlí mletom alebo zrnitom, so zrnom najviac 8 mm, také od ktorého pálenia neuplynulo ešte 8 dní, za predpokladu, že bolo chladené na vzduchu v tenkých vrstvách alebo iným spôsobom, ktorý zaisťuje rovnaký stupeň chladenia.“

201a bod (1) b), nové znenie:

b) čerstvo pálené drevené uhlie mleté, zrnité alebo v kusoch, uhlie z olivových jadier [viď ods. 201, číslicu 10 a)];“

201b na konci tohto odseku sa pripojí táto poznámka:

„Poznámka: Podľa týchto predpisov sa pokladajú za suché, látky, ktoré obsahujú len hygroskopickú vlhkosť.“

202 bod (3), nové znenie:

(3) Obaly, včítane uzávery, musia byť vo všetkých častiach tak pevné a silné, aby sa cestou neuvoľnily a aby vyhovovaly bezpečne obvyklým požiadavkám za prepravy. Pevné látky musia byť spoľahlivo uložené vo svojich obaloch, rovnako ako vnútorné obaly vo vonkajších obaloch.“

205 bod (2), nové znenie:

(2) Kovové nádoby sa vložia buď po jednej, alebo po niekoľkých do ochranných obalov, ktoré - ak nie sú uzavreté - musia byť prikryté. Ak sa použijú na prikrytie látky ľahko zápaľné, musia byť napustené ohňovzdornými látkami (ilom, vápenným mliekom atď.) tak, aby pri styku s plameňom nechytily. Ak nie sú ochranné obaly uzavreté, musí byť každý kus opatrený držadlami a nesmie vážiť viac než 75 kg.“

217 bod (1), nové znenie:

(1) Vozy, v ktorých sú naložené kusy, opatrené nálepkami podľa vzoru 5 (ods. 212), a kotlové vozy s látkami číslice 1 musia byť polepené rovnakou nálepkou po oboch stranách vozu.“

Trieda III. Zápalné látky.

IIIa.  H o r ľ a v é  k v a p a l i n y.

300 Poznámka k bodu (1) sa prečiarkne.

301 nové znenie tohto odseku:

1. S vodou nesmiešateľné kvapaliny s bodom vzplanutia pod 21° C, tiež ak obsahujú nanajvýš 30% pevných, v kvapalinách rozpustených alebo suspendovaných látok, alebo obidvoch, napríklad:

surové oleje nerastné (ropy) a iné surové oleje, veľmi tekavé splodiny destilácie ropy, kamenouhoľného, hnedouhoľného, drevného a rašelinového dechtu a dechtu zo živičných bridlíc, napríklad benzín, benzol, petrolejový éter a toluol; prírodný plyn-gazolín; octan etylnatý, éter etylnatý, (éter sírny) a iné étery a estery; kolódium, sírouhlík; chlorované uhľovodíky (napríklad monochlóretylen). Viď tiež ods. 301a.

2. S vodou nesmiešateľné kvapaliny s bodom vzplanutia pod 21° C, tiež ak obsahujú nanajvýš 30% pevných v kvapalinách rozpustených alebo suspendovaných látok, alebo obidvoch, napríklad:

určité hlbokotlačové farby alebo farby na kožu, ako aj určité laky a roztoky kaučuku (gumy). Viď tiež ods. 301a.

3. S vodou nesmiešateľné kvapaliny s bodom vzplanutia od 21° C do 55° C, tiež ak obsahujú nanajvýš 30% pevných, v kvapalinách rozpustených alebo suspendovaných látok, alebo obidvoch, napríklad:

terpentínový olej, náhrada terpentínového oleja, petrolej na svietenie a petrolej na kúrenie, ťažký benzín, ktorého bod vzplanutia je nad 21 stupňov C (napríklad na výrobu lakov), xylol, kumol, solventná nafta, ako aj iné prostredne ťažké destiláty nerastného oleja, kamenouhoľného, hnedouhoľného, drevného a rašelinového dechtu a dechtu zo živičných bridlíc; amylacetát; chlórované uhľovodíky (napríklad monochlórbenzol). Viď tiež ods. 301a.

4. S vodou nesmiešateľné kvapaliny s bodom vzplanutia nad 55° C až do 100° C, tiež ak obsahujú nanajvýš 30% pevných, v kvapalinách rozpustených alebo suspendovaných látok, alebo obidvoch, napríklad:

určité dechty (napríklad destilovaný kamenouhoľný decht) a ich destiláty napríklad pohonné oleje, olej solarový, oleje na čistenie, oleje plynové a oleje parafínové; tetralín, nitrobenzol; chlórované uhľovodíky (napríklad benzylchlórid). Viď tiež ods. 301a.

5. S vodou v ľubovoľnom pomere smiešateľné kvapaliny s bodom vzplanutia pod 21° C, tiež ak obsahujú nanajvýš 30% pevných, v kvapalinách rozpustených alebo suspendovaných látok, alebo obidvoch, napríklad:

alkohol metylnatý (metanol, drevný lieh), lieh (alkohol etylnatý), tiež denaturovaný, a obyčajný denaturačný prostriedok pre lieh (alkohol etylnatý), t.j. metanol s prísadou pyridinu; aldehyd octový; acetón a smesi acetónu. Viď tiež ods. 301a.

6. Nečistené prázdne nádoby:

a) po horľavých kvapalinách číslic 1 a 2, ako aj po aldehydu octovom, acetónu a jeho smesiach (číslica 5);

b) po horľavých kvapalinách číslic 3 až 5 (s výnimkou aldehydu octového, acetónu a jeho smesí).“

302 bod (1), nové znenie:

(1) Nádoby musia byť tak uzavreté a utesnené, aby z obsahu nemohlo nič preniknúť navonok, najmä, aby sa nemohlo nič vypariť. Nesmú byť celkom naplnené, ale musia mať voľný priestor, ktorý sa odmeria tak, aby ani rozpätím kvapaliny pri zvýšení teploty až na 50 stupňov C sa celkom nevyplnil [viď tiež ods. 305 a 312 (2)].“

bod (3), nové znenie:

(3) Obaly, včítane uzávery, musia byť vo všetkých častiach tak pevné a silné, aby sa cestou neuvoľnily a aby vyhovovaly bezpečne obvyklým požiadavkám za prepravy. Vnútorné obaly musia byť spoľahlivo uložené vo vonkajších obaloch.“

304 bod (2), nové znenie:

(2) Neuzavreté ochranné obaly musia mať ochranný vrchnák, ktorý - ak pozostáva z látok ľahko zápalných - musí byť napustený ohňovzdornými látkami (ilom, vápenným mliekom atď.) tak, aby pri styku s plameňom nevzplanul. Taký kus nesmie vážiť viac než 75 kg.“

305 nové znenie tohto odseku:

„Kovové nádoby môžu byť naplnené kvapalinami číslice 1, ako aj aldehydom octovým, acetónom alebo acetónovými smesmi (číslica 5) pri 15 stupňoch C len do 93% svojho objemu. Ak obsahujú však iné slúčeniny uhľovodíkov než petrolejový éter, benzol (benzen) a toluol, môžu byť plnené až do 95% svojho objemu.“

308 nové znenie tohto odseku:

(1) Každý kus s kvapalinami číslice 1 a 2 alebo s aldehydom octovým, acetónom alebo acetónovými smesmi (číslica 5) musí byť opatrený nálepkou podľa vzoru 4; uzavreté ochranné obaly (debny a podobné obaly) s kvapalinami číslice 1 alebo s aldehydom octovým, acetónom alebo acetónovými smesmi (číslica 5), ktoré sú balené, v krehkých nádobách, musia byť okrem toho opatrené nálepkou podľa vzoru 11.

(2) Nádoby s alkoholom metylnatým (metanolom, drevným liehom) číslice 5 musia byť opatrené nálepkou podľa vzoru 7.

(3) Nálepky na označenie nebezpečenstva, predpísané v bodoch (1) a (2), musia byť nalepené prípadne i na kusy, v ktorých sú látky číslic 1 a 2 alebo alkohol metylnatý (metanol, drevný lieh), aldehyd octový, acetón a acetónové smesi (číslica 5) zabalené dohromady s iným tovarom podľa ods. 307.“

309 nové znenie tohto odseku:

„Kvapaliny číslic 1, 2 a 3, ako aj aldehyd octový, acetón a acetónové smesi (číslica 5) je dovolené prepravovať ako rýchly tovar len vo vozových zásielkach, vyjmúc zásielky, ktoré môžu byť podľa ods. 311 (2) nakladané do krytých vozov.“

310 nové znenie tohto odseku:

(1) Označenie tovaru v nákladnom liste musí byť shodné s pomenovaním, vytlačeným ležatým písmom v ods. 301. Ak nie je uvedené v tomto odseku meno látky, musí byť zapísané pomenovanie obchodne obvyklé. Označenie tovaru musí byť červeno podčiarknuté.

(2) Pri zásielkach rýchleho tovaru, baleného podľa ods. 311 (2) a obsahujúceho kvapaliny číslic 1, 2 a 3, aldehyd octový, acetón alebo acetónové smesi (číslica 5) musí odosielateľ zapísať do nákladného listu: »Balenie pre rýchly tovar.«

(3) Pod označením tovaru musí byť uvedený záznam: »Tovar triedy IIIa, číslica ...« (číslica sa uvedie podľa ods. 301). Ak chybí údaj číslice, nakladá sa so zásielkou podľa predpisov pre kvapaliny číslice 1.

(4) V nákladných listoch na kusy, v ktorých je zabalená niektorá látka, uvedená v ods. 301, dohromady s inými látkami alebo predmetmi Prílohy I alebo s iným tovarom, musia byť zápisy o každom z týchto predmetov alebo látok uvedené osobitne.“

311 bod (1), nové znenie:

(1) Kvapaliny číslic 1, 2 a 3, ako aj aldehyd octový, acetón a acetónové smesi (číslica 5) musia byť naložené do otvorených vozov.“

bod (2), písmeno b), nové znenie:

b) kusy s kvapalinami číslic 2 a 3, ako aj s aldehydom octovým, acetónom alebo acetónovými smesmi (číslica 5), ak nie sú ťažšie než 100 kg. Plechové sudy so stužovacími obručami a pásmi na váľanie môžu však vážiť až 500 kg;“

313 nové znenie tohto odseku:

(1) Vozy, v ktorých sú naložené kusy opatrené nálepkami podľa vzoru 4 [ods. 308 (1)] a kotlové vozy s látkami číslic 1 a 2, ako aj s aldehydom octovým, acetónom alebo acetónovými smesmi (číslica 5) musia byť polepené rovnakou nálepkou na obidvoch stranách vozu. Okrem toho musia byť tieto vozy opatrené na obidvoch stranách nálepkami podľa vzoru 14.

(2) Kotlové vozy s alkoholom metylnatým (metanolom, drevným liehom) číslice 5 musia byť opatrené na obidvoch stranách nálepkami podľa vzoru 7.“

314 nové znenie tohto odseku:

„Kvapaliny číslic 1 a 2, ako aj aldehyd octový, acetón a acetónové smesi (číslica 5) nesmú byť nakladané dovedna do toho istého vozu:

a) s výbušninami triedy Ia, číslice 12 až 21 (ods. 21),

b) s predmetmi triedy Ib, číslic 3, 5, 7, 13 a 14 (ods. 61).“

316 nové znenie tohto odseku:

(1) Prázdne nádoby číslice 6a) a prázdne nádoby kotlových vozov, po horľavých kvapalinách číslic 1 a 2 alebo po aldehydu octovom, acetónu alebo acetónových smesiach (číslica 5), musia byť dobre uzavreté.

(2) Nádoby číslic 6a) a 6b) môžu byť naložené do krytých vozov a prepravované ako kusový rýchly tovar, len ak ide o dobre uzavreté kovové nádoby.

(3) Označenie tovaru v nákladnom liste musí byť shodné s pomenovaním, vytlačeným ležatým písmom v ods. 301 a musí byť červeno podčiarknuté.

(4) Nečistené prázdne nádoby a nečistené prázdne nádoby kotlových vozov, po alkoholu metylnatom (metanolu, drevnom liehu) číslice 5, musia byť opatrené nálepkou podľa vzoru 7.“

317 nové znenie tohto odseku:

„Nádoby s kvapalinami číslic 1 a 2, ako aj s aldehydom octovým, acetónom alebo acetónovými smesmi (číslica 5), ktoré sa za prepravy poškodily, musia byť ihneď vyložené a ak nemožno ich opraviť v krátkom čase, môžu byť predané i s obsahom v nich zostavšom, bez formalít, na účet odosielateľa.“

IIIb. P e v n é  l á t k y  z á p a l n é.

352 nové znenie tohto odseku:

(1) Obaly musia byť tak uzavreté a upravené, aby z obsahu nemohlo nič preniknúť navonok.

(2) Obaly, včítane uzávery, musia byť vo všetkých častiach tak pevné a silné, aby sa cestou neuvoľnily a aby vyhovovaly bezpečne obvyklým požiadavkám za prepravy. Pevné látky musia byť spoľahlivo uložené vo svojich obaloch, rovnako ako vnútorné obaly vo vonkajších obaloch.“

353 nové znenie tohto odseku:

„Látky číslic 1 a 2 musia sa pri podaní ako kusový rýchly tovar zabaliť do drevených obalov; drevná múčka, drevené piliny, drevené uhlie, korková múčka alebo korková drvina a odpadky korkové v malých kusoch (číslica 1) a síra (číslica 2) môžu byť balené tiež do vriec z pevného papiera alebo juty husto tkanej.“

356 bod (2), nové znenie:

(2) Osvetlené filmy, vyvolané alebo nevyvolané (číslica 5) musia byť pri podaní ako kusový rýchly tovar zabalené do drevených škatúľ alebo do škatúľ z bieleho plechu alebo z tenkého hliníkového plechu alebo do škatúľ zo stuženej lepenky a potom vložené do drevených debien. Odosielateľ musí osvedčiť tento spôsob balenia v nákladnom liste záznamom: »Balenie pre rýchly tovar.«

357 bod (1), nové znenie:

(1) Odpadky celuloidové a odpadky celuloidových filmov (číslica 6) musia byť vložené do drevených obalov. Odpadky celuloidové môžu však byť zabalené tiež do obalov z režného plátna alebo juty; pri preprave ako kusový rýchly tovar sú však dovolené len drevené obaly.„

Trieda IV. Jedovaté látky.

402 bod (3), nové znenie:

(3) Obaly, včítane uzávery, musia byť vo všetkých častiach tak pevné a silné, aby sa cestou neuvoľnily a aby vyhovovaly bezpečne obvyklým požiadavkám za prepravy. Vnútorné obaly musia byť spoľahlivo uložené vo vonkajších obaloch.„

403 bod (1), písmeno b), prvý pododsek, nové znenie:

b) kvapalná kyselina kyanovodíková, nenasiaknutá v pórovitých látkach: do nádob z uhlíkatej ocele, ktoré musia vyhovovať príslušným predpisom triedy Id, ods. 133, 138, 139, 140, 142 a 145 s týmito odchýlkami a zvláštnosťami:„

405 bod (1), písmeno a), nové znenie:

“a) do kovových alebo gumových nádob alebo do drevených sudov, alebo„

413 nové znenie tohto odseku:

“Azid bárya číslice 12 a vodné roztoky azidu bárya (číslica 12) musia byť balené do sklených nádob. Jedna nádoba smie obsahovať najviacej 10 kg azidu bárya alebo najviacej 20 litrov roztoku azidu bárya. Nádoby musia byť uložené jednotlive do debien alebo do železných košov s plnými stenami a zaistené v nich vypchávkami: objem vypchávok musí byť aspoň tak veľký ako obsah nádoby. Ak sa použijú koše a ak sú vypchávky ľahko zápalné, musia byť vypchávky napustené ohňovzdornými látkami (ilom, vápenným mliekom atď.) tak, aby pri styku s plameňom nechytily.„

Trieda V. Žravé látky.

502 bod (3), nové znenie:

(3) Obaly, včítane uzávery, musia byť vo všetkých častiach tak pevné a silné, aby sa cestou neuvoľnily a aby vyhovovaly bezpečne obvyklým požiadavkám za prepravy. Vnútorné obaly musia byť spoľahlivo uložené vo vonkajších obaloch.„

503 bod (1) písmeno c), nové znenie:

c) Kyselina fluorovodíková (číslica 1) musí byť zabalená do nádob z olova, z pooloveného železa alebo z gutaperče alebo do drevených nádob, opatrených vnútri povlakom z parafínu alebo živice.

Kyselina fluorovodíková so 60 až 85% fluorovodíka môže byť zabalená tiež do nepoolovených železných nádob.

Železné nádoby, obsahujúce kyselinu fluorovodíkovú s obsahom 41% a viac fluorovodíka, musia byť uzavreté zašraubovanými zátkami.

Všetky tieto nádoby musia byť tak uzavreté, aby kyselina nemohla vytekať.

O preprave v kotlových vozoch viď ods. 518 (2).„

513 bod (1), nové znenie:

(1) Každý kus, obsahujúci látky číslice 1 (vyjmúc kusy obsahujúce kyselinu fluorovodíkovú) a číslice 2, 4 a 8 až 10 musí byť pri podaní ako kusový tovar opatrený nálepkou podľa vzoru 8; každý kus, obsahujúci kyselinu fluorovodíkovú, musí byť pri podaní ako kusový tovar opatrený nálepkou podľa vzoru 9.„

bod (4), nové znenie:

(4) Ochranné obaly sklených nádob, obsahujúcich dymavú kyselinu sírovú (číslica 1) s najmenej 20% voľného anhydridu, kyselinu dusičnú (lučavku) číslice 1 so špecifickou váhou najmenej 1,48 pri 15° C (46, 8° Baumé), červenú dymavú kyselinu dusičnú (číslica 1), bróm (číslica 4) alebo látky číslic 9 a 10 musia byť okrem toho opatrené nálepkami podľa vzoru 11.„

516 bod (2), písmeno a), prvý pododsek, nové znenie:

a) kusy, ktoré nevážia viac než 75 kg, obsahujúce látky číslice 1 (vyjmúc červenú dymavú kyselinu dusičnú) a číslic 2, 3, 5 a 8, ak sú nádoby vložené do ochranných drevených obalov a v nich zaistené vypchávkami a ak sú tieto obaly opatrené okrem nálepky predpísanej v ods. 513 tiež nálepkami na označenie nebezpečenstva podľa vzoru 10.„

521 bod (3), nové znenie:

(3) Nečistené prázdne nádoby po kyseline fluorovodíkovej (číslica 1) musia byť opatrené nálepkou podľa vzoru 9 a nesmú mať na povrchu stopy po kyseline.„

ods. 813

Prípojka III.

2. V y s v e t l e n i e  o b r a z c o v.

Č. 4, nové znenie:

“Č. 4 (červená pochodeň): predpísané v ods. 308 (1) a (3), 313 (1); nebezpečenstvo ohňa; nesmie sa nakladať do toho istého vozu s kusmi, opatrenými nálepkou č. 3 (čierna);„

Č. 7, nové znenie:

“Č. 7 (čierna umrlčia hlava): predpísané v ods. 308 (2) a (3), 313 (2), 316 (4), 420 (1), 426 (1), 428 (3); jedovaté látky; nakladať oddelene od potravín alebo poživatín vo vozoch a v skladištiach;„

Č. 10 a 11, nové znenie:

“Č. 10 (dva čierne šípy na vodorovnej ploche): predpísané v ods. 151, 212 (2) a (4), 513 (3), 516 (2) a); smerom hore;

Č. 11 (červená stojaca sklenička): predpísané v ods. 151, 212 (3) a (4), 308 (1) a (3), 513 (4) a (5); opatrne zachádzajte, alebo: neprevracajte;„

Č. 14, nové znenie:

Č. 14 (červený trojuholník s čiernym nápisom): predpísané v ods. 159, 217 (2), 313 (1). opatrne posunujte.“

Nálepky na označenie nebezpečenstva.

Č. 7, text pod umrlčou hlavou, nové znenie:

„Ods. 308, 313, 316, 420, 426, 428. "

Francúzske znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Na strane 237.