Nariadenie č. 171/1949 Zb.Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa vydávajú predpisy o služobnej prísahe, o skúšobnom čase, o prepúšťaní v tomto čase a o povolení na uzavieranie sobášov príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti.

Čiastka 49/1949
Platnosť od 02.07.1949
Účinnosť od 01.01.1949

171.

Nariadenie ministra vnútra

zo dňa 7. júna 1949,

ktorým sa vydávajú predpisy o služobnej prísahe, o skúšobnom čase, o prepúšťaní v tomto čase a o povolení na uzavieranie sobášov príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti.

Minister vnútra nariaďuje podľa § 6 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 286 Sb., o národnej bezpečnosti:


§ 1.

Služobná prísaha.

(1) Príslušníci Sboru národnej bezpečnosti (ďalej len „Sbor“) skladajú pri nastúpení túto služobnú prísahu:

„Ja, občan ľudovodemokratickej republiky Československej, prisahám, že budem vždy čestným, statočným, disciplinovaným, a bdelým príslušníkom Sboru národnej bezpečnosti, budem prísne zachovávať a chrániť služobné a štátne tajomstvo a bezpodmienečne plniť uložené mi povinnosti a rozkazy svojich veliteľov a nadriadených.

Prisahám, že budem do posledného dychu verný a oddaný Československej republike, jej ľudu, ľudovodemokratickému zriadeniu a jej zákonom, prezidentovi republiky a vláde.

Prisahám, že budem brániť vždy a všade, mužne a neochvejne, nešetriac svoju krv ani život, bezpečnosť štátu, bezpečnosť všetkých jeho občanov, ľudovodemokratické zriadenie a revolučné vymoženosti pracujúceho ľudu, vedeného robotníckou triedou k socializmu.

Ak poruším slávnostnú prísahu, nech ma postihne tvrdý trest zákona, všeobecná nenávisť a opovrhnutie pracujúceho ľudu.

Tak prisahám.“

(2) Prísaha sa složí tak, že prisahajúci opakuje predčítanú prísahu a potvrdí ju podaním ruky tomu, kto prísahu prijíma. Ak konajú príslušníci Sboru prísahu v somknutých útvaroch, platia pre složenie prísahy primerane predpisy o složení prísahy vojenských jednotiek.

(3) Po složení prísahy podpíše prisahajúci písomné znenie prísahy opatrené dátom, kedy bola prísaha složená.

§ 2.

Skúšobný čas a prepúšťanie v tomto čase.

(1) Príslušník Sboru sa prijíma najprv do služobného pomeru na skúšku. Skúšobný čas trvá dva roky; jeho účelom je zistiť, či príslušník Sboru má potrebnú spôsobilosť k službe. Do skúšobného času sa započítava čas ospravedlnenej neprítomnosti v službe, pokiaľ nepresahuje celkom 3 mesiace.

(2) Najneskoršie v poslednom polroku skúšobného času má príslušník Sboru vykonať služobnú skúšku. Účelom skúšky je zistiť, či príslušník Sboru má potrebné vedomosti a znalosti pre výkon služby v Sbore. Ak ju nevykoná včas, predlžuje sa skúšobný čas o čas, o ktorý bola skúška neskoršie vykonaná.

(3) Zo zvlášte závažných služobných dôvodov môže Ministerstvo vnútra alebo ním splnomocnený osobný úrad (orgán) skúšobný čas skrátiť alebo odpustiť; z tých istých dôvodov môže odpustiť i úspešný výkon služobnej skúšky.

(4) Každý príslušník Sboru sa zaviaže pri vstupe slúžiť štyri roky povinne. Do tejto služby sa započítava služobný čas (odsek 1). Pred uplynutím štvorročnej povinnej služby možno žiadosti príslušníka Sboru na prepustenie vyhovieť, len ak sú na to závažné dôvody.

(5) Príslušník Sboru sa prepustí, ak sa ukáže za služby na skúšku (odsek 1), že nie je na službu spôsobilý, alebo ak sa stane telesne nespôsobilým na službu, bez toho, že by nadobudol nárok na výslužné.

§ 3.

Povolenie na uzavieranie sobášov.

Príslušník Sboru smie uzavrieť sobáš, ak na to dostal povolenie od príslušného veliteľa.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.