Zákon č. 229/1949 Zb.Zákon o vkladných knižkách.

Čiastka 72/1949
Platnosť od 05.11.1949
Účinnosť od 05.11.1949

229

Zákon

zo dňa 14. októbra 1949

o vkladných knižkách.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

(1) Vkladná knižka je potvrdenie o prijatom peňažnom vklade, upravené tak, aby z neho boly zrejmé zmeny vo výške vkladu a jeho konečný stav. Vkladná knižka je cenným papierom znejúcim na doručiteľa s výnimkou vkladných knižiek Poštovej sporiteľne, národného podniku, a vkladných knižiek uvedených v § 5, ods. 2, ktoré majú povahu cenného papiera znejúceho na meno.

(2) Čo sa ustanovuje v tomto zákone o vkladných knižkách, platí aj o vkladných listoch.

(3) Vydávať vkladné knižky sú oprávnené len peňažné ústavy, a to v rozsahu, ktorý určí Ministerstvo financií vyhláškou v Úradnom liste.

§ 2

(1) Záhlavie vkladnej knižky musí okrem firmy a sídla peňažného ústavu, ktorý vkladnú knižku vydal, obsahovať

a) číslo vkladnej knižky,

b) označenie udané vkladateľom pri vkladnej knižke znejúcej na doručiteľa,

c) meno a adresu vlastníka pri vkladnej knižke znejúcej na meno,

d) hrubú úrokovú sadzbu z vkladu, sadzby všetkých srážok a z toho vyplývajúcu čistú úrokovú sadzbu; prípadné zmeny týchto sadzieb musia sa pri najbližšom predložení vkladnej knižky vyznačiť zároveň s uvedením dňa, od ktorého platia.

(2) Okrem náležitostí uvedených v odseku 1 musí vkladná knižka obsahovať výňatok zo stanov alebo zo spravovacieho poriadku peňažného ústavu v miere nevyhnutne potrebnej pre poučenie vkladateľa.

(3) Názov „vkladná knižka“ smie sa používať len pre vkladné knižky vydané podľa tohto zákona.

(4) Vydávať vkladné knižky bez skutočného vkladu sa zakazuje.

§ 3

(1) Výplaty z vkladnej knižky smie peňažný ústav vykonať len, ak sa mu predloží vkladná knižka. Každý, kto predloží vkladnú knižku znejúcu na doručiteľa, je pokladaný i bez preukazu totožnosti za riadneho držiteľa a bude mu vyplatená žiadaná suma, pokiaľ nie je výplate na prekážku umorovacie konanie, súdny alebo úradný zákaz vydaný podľa zákonného ustanovenia. Peňažný ústav môže výplatu odoprieť, ak je žiadaná osobou, proti ktorej je dôvodné podozrenie, že nadobudla vkladnú knižku trestným činom. Pri úplnej výplate vkladu sa vkladná knižka majiteľovi nevracia.

(2) Výplaty vkladov môžu sa podľa stanov alebo spravovacieho poriadku peňažného ústavu viazať (vinkulovať) najmä na podpis, heslo, preukazný lístok alebo na skutočnosť, o ktorej je isté, že nastať musí.

(3) O umorovaní vkladných knižiek platia obdobne príslušné ustanovenia § 23 zákona zo dňa 23. septembra 1930, č. 143 Sb., o Poštovej sporiteľni, vo znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich.

§ 4

Pohľadávky z vkladov na vkladné knižky a z úrokov z týchto vkladov sa premlčujú v štyridsiatich rokoch. Premlčacia lehota začína dňom posledného zápisu vo vkladnej knižke. Premlčané pohľadávky z vkladov a úrokov pripadnú rezervnému fondu peňažného ústavu.

§ 5

(1) Pre vkladné knižky Poštovej sporiteľne, národného podniku, znejúce na meno, platia príslušné ustanovenia zákona č. 143/1930 Sb.

(2) Minister financií môže nariadením určiť, že predpisy o vkladných knižkách Poštovej sporiteľne (odsek 1) platia naďalej i pre vkladné knižky iných peňažných ústavov buď všetky alebo ich časť a naopak.

§ 6

Anonymita vkladov a obchodné tajomstvo ich sa týkajúce sa zaručujú. Zprávy o vkladných knižkách a vkladoch možno podávať len v prípadoch, kde to ustanovujú zákonné predpisy.

§ 7

Vláda môže nariadením určiť v odbore daní a dávok úľavy pre vklady a úroky z nich.

§ 8

(1) Kto v rozpore s platnými právnymi predpismi vyjaví o vkladoch a vkladných knižkách skutočnosti, ktoré majú zostať utajené, potresce sa okresným národným výborom pre správny priestupok pokutou do 100.000 Kčs, v prípade nevymožiteľnosti väzením do 6 mesiacov.

(2) Kto iným spôsobom poruší ustanovenia tohto zákona alebo predpisov podľa neho vydané, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs, v prípade nevymožiteľnosti väzením do 3 mesiacov.

(3) Trestná zodpovednosť postihuje všetky osoby na trestnom čine zúčastnené; členov správnych alebo dozorných orgánov a zodpovedných úradníkov aj vtedy, ak zanedbaním povinnej starostlivosti umožnili, že v peňažnom ústave ku spáchaniu trestného činu došlo.

(4) Vo všetkých prípadoch nie je potrestaním vinníka dotknuté zákonné právo správnych úradov inak zakročiť.


§ 9

Zákon zo dňa 10. októbra 1924, č. 239 Sb., o vkladných knižkách (listoch), účastinných bankách a o revízii bankových ústavov, vo znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, sa zrušuje.

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií po dohode s ministrom vnútra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.