Vyhláška č. 291/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Fínskou republikou, podpísanej v Helsinkách dňa 6. mája 1949.

Čiastka 91/1949
Platnosť od 31.12.1949
Účinnosť od 16.11.1949

291.

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 30. novembra 1949

o Dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Fínskou republikou, podpísanej v Helsinkách dňa 6. mája 1949.


Medzi Československou republikou a Fínskou republikou bola v Helsinkách dňa 6. mája 1949 dojednaná Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov. Bola schválená Národným shromaždením dňa 13. júla 1949 a prezidentom republiky bola ratifikovaná dňa 31. októbra 1949.

Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 16. novembra 1949, ktorým dňom nadobudla táto dohoda podľa svojho článku 5 účinnosť.

Znenie tejto dohody a jej preklad sa vyhlasujú v prílohe Sbierky zákonov.*)

Široký v. r.

za ministra Dr. Clementisa

Príloha vyhlášky ministra zahraničných vecí zo dňa 30. novembra 1949, č. 291 Sb., o Dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Fínskou republikou, podpísanej v Helsinkách dňa 6. mája 1949.

Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Fínskou republikou.

V MENE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY!

V MENE

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

A

FÍNSKEJ REPUBLIKY

BOLA DOJEDNANÁ TÁTO DOHODA:

(Preklad.)

Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Fínskou republikou.

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY na jednej strane a PREZIDENT FÍNSKEJ REPUBLIKY na druhej strane, prajúc si upevniť a obľahčiť hospodárske sväzky, ktoré poja oba štáty, rozhodli sa uzavrieť do dojednania obchodnej a plavebnej Smluvy Dohodu o dočasnej úprave hospodárskych stykov a vymenovali na ten účel za svojich splnomocnencov:

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY:

pána KAROLA DUFKA, mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra,

PREZIDENT FÍNSKEJ REPUBLIKY:

pána UUNO TAKKIHO, ministra obchodu a priemyslu,

ktorí vymenivši si svoje plnomocenstvá, ktoré shľadali v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1.

Smluvné strany si priznávajú vzájomné zachádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých otázkach týkajúcich sa ciel a dovozných a vývozných poplatkov, vnútroštátneho zdanenia tovaru dovezeného príslušným štátom a všetkých predpisov a formalít pri dovoze a vývoze.

Článok 2.

Fyzické i právnické osoby oboch štátov budú v každom smere požívať za podmienok vzájomnosti na území druhého smluvného štátu tie isté výhody ako fyzické a právnické osoby štátu požívajúceho najvyššie výhody vo všetkých otázkach týkajúcich sa obchodu, priemyslu a plavby a iných druhov podnikateľskej činnosti.

Článok 3.

Pokiaľ ide o prievoz, budú obe smluvné strany používať vo svojich vzájomných stykoch ustanovenia Barcelonskej dohody a štatútu o slobode tranzitu zo dňa 20. apríla 1921.

Článok 4.

Ustanovenia tejto Dohody sa v ničom nedotýkajú práv a výsad, ktoré sú alebo budú poskytnuté jednou zo smluvných strán za účelom obľahčenia pohraničného styku so susednými štátmi v pásme nepresahujúcom 15 km s každej strany hranice.

Článok 5.

Táto Dohoda bude ratifikovaná a ratifikačné listiny budú vymenené čo najskôr v Prahe.

Dohoda nadobudne účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

SPÍSANÉ v Helsinkách dňa 6. mája 1949 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v jazyku francúzskom.

Za Československú republiku:

KAROL DUFEK v. r.

Za Fínsku republiku:

UUNO TAKKI v. r.

PRESKÚMAVŠI TÚTO DOHODU A VEDIAC, ŽE NÁRODNÉ SHROMAŽDENIE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY S ŇOU SÚHLASÍ, SCHVAĽUJEME A POTVRDZUJEME JU.

NA DÔKAZ TOHO SME TENTO LIST PODPÍSALI A NAŇ PEČIATKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY PRITLAČIŤ DALI.

V LÁNOCH DŇA 31. OKTÓBRA ROKU TISÍC DEVÄŤSTO ŠTYRIDSIATEHO DEVIATEHO.

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY:

GOTTWALD v. r.

NÁMESTNÍK PREDSEDU VLÁDY A ÚRADUJÚCI MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ:

V. ŠIROKÝ v. r.

Francúzske znenie textu

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 869.