Nariadenie č. 117/1949 Zb.Nariadenie ministra techniky o správe čiastkových kontingentov viazaných stavebnín a o prideľovaní týchto stavebnín.

Čiastka 39/1949
Platnosť od 25.05.1949
Účinnosť od 25.05.1949

117.

Nariadenie ministra techniky

zo dňa 12. februára 1949

o správe čiastkových kontingentov viazaných stavebnín a o prideľovaní týchto stavebnín.

Minister techniky po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 3, ods. 3, § 4, ods. 2 a § 5, ods. 2 a 6 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 313 Sb., o viazaných stavebninách a ich prídele (ďalej len zákon) nariaďuje:


§ 1

Čiastkové kontingenty odborov stavebnej výroby, uskutočňovanej Československými stavebnými závodmi, národným podnikom (§ 3, ods. 1, č. 1 zákona), inými národnými podnikmi (§ 3, ods. 1 č. 2 zákona) a komunálnymi stavebnými podnikmi (§ 3, ods. 1, č. 4 zákona) spravujú Československé stavebné závody, národný podnik. Čiastkový kontingent odboru stavebnej výroby, uskutočňovanej štátnou správou (§ 3, ods. 1, č. 3 zákona), spravujú príslušné ministerstvá (dopravy, pôšt, národnej obrany, pôdohospodárstva alebo techniky), a to každé ministerstvo časť tohto čiastkového kontingentu, ktorá pripadá na stavby ním uskutočňované. Čiastkové kontingenty odborov stavebnej výroby uskutočňovanej družstevnými a súkromnými stavebnými podnikmi (§ 3, ods. 1, č. 5 a 6 zákona) spravuje Ministerstvo techniky prostredníctvom národných výborov.

§ 2

Čiastkové kontingenty pre udržovanie stavieb dopravných, poštových, vojenských, priemyslových, pôdohospodárskych, obchodných, zdravotníckych a pre účely sociálnej starostlivosti (§ 4, ods. 1, č. 1 až 8 zákona) spravujú príslušné ministerstvá; čiastkový kontingent pre udržovanie stavieb ostatných (§ 4, ods. 1, č. 9 zákona) spravuje Ministerstvo techniky prostredníctvom národných výborov.

§ 3

(1) Ministerstvo techniky prikáže zo svojej časti čiastkového kontingentu pre stavebnú výrobu, uskutočňovanú štátnou správou v odbore jeho pôsobnosti (§ 3, ods. 1, č. 3 zákona) a z čiastkových kontingentov pre stavebnú výrobu, uskutočňovanú družstevnými stavebnými podnikmi (§ 3, ods. 1, č. 5 zákona) alebo súkromnými stavebnými podnikmi (§ 3, ods. 1 č. 6 zákona) a pre udržovanie stavieb (§ 4, ods. 1, č. 9 zákona) viazané stavebniny pre stavebnú výrobu a udržovanie stavieb krajským národným výborom a Ústrednému národnému výboru hlavného mesta Prahy na jednotlivé kontingentné obdobia a určí pritom kvóty hmôt pre jednotlivé skupiny stavieb a pre udržovacie práce. Krajské národné výbory prikážu, spravujúc sa úlohami jednotného hospodárskeho plánu a pokynmi, ktoré vydá Ministerstvo techniky po dohode so zúčastnenými ministerstvami, svojim podriadeným úradom (technickej službe) alebo iným úradom, príslušným pre odbor osobitných stavieb (napr. železničným, banským), viazané stavebniny na jednotlivé kontingentné obdobia pre stavby, pre ktoré tieto úrady prideľujú viazané stavebniny (§ 4).

(2) Československé stavebné závody, národný podnik, rozdelia čiastkové kontingenty pre stavebnú výrobu, uskutočňovanú nimi (§ 3, ods. 1, č. 1 zákona), inými národnými podnikmi (§ 3, ods. 1, č. 2 zákona) a komunálnymi stavebnými podnikmi (§ 3, ods. 1 č. 4 zákona) podľa výrobných plánov na svoje prevádzkové jednotky, na stavebné oddelenia iných národných podnikov a na komunálne stavebné podniky.

(3) Správcovia častí čiastkového kontingentu pre odbor stavebnej výroby, uskutočňovanej štátnou správou (§ 3, ods. 1, č. 3 zákona), s výnimkou Ministerstva techniky, a správcovia čiastkových udržovacích kontingentov pre stavby dopravné, poštové, vojenské, priemyslové, pôdohospodárske, obchodné, zdravotnícke a pre účely sociálnej starostlivosti (§ 4, ods. 1, č. 1 až 8 zákona) môžu prikázať potrebné množstvo viazaných stavebnín svojim podriadeným úradom alebo orgánom, povereným uskutočňovaním stavieb alebo udržovacích prác alebo prideľovaním viazaných stavebnín pre ne.

§ 4

Viazané stavebniny pre jednotlivé stavebné práce prideľuje:

1. pri stavbách, patriacich do odborov stavebnej výroby, uskutočňovanej Československými stavebnými závodmi, národným podnikom, inými národnými podnikmi, štátnou správou alebo komunálnymi stavebnými podnikmi (§ 3, ods. 1, č. 1, 2, 3 a 4 zákona), príslušný správca čiastkového kontingentu alebo jeho časti, po prípade úrady alebo orgány ním splnomocnené;

2. pri stavbách, patriacich do odborov stavebnej výroby, uskutočňovanej družstevnými stavebnými podnikmi alebo súkromnými stavebnými podnikmi (§ 3, ods. 1, č. 5 a 6 zákona), pokiaľ je na ne treba povolenie podľa osobitných predpisov, napr. stavebných, vodných železničných, banských, úrad vydávajúci povolenie na stavbu podľa týchto predpisov;

3. pri stavbách, uvedených pod č. 2, pokiaľ na ne netreba povolenie podľa osobitných predpisov, okresný národný výbor;

4. pri udržovacích prácach stavieb dopravných, poštových, vojenských, priemyslových, pôdohospodárskych, obchodných, zdravotníckych a pre účely sociálnej starostlivosti (§ 4, ods. 1, č. 1 až 8 zákona) príslušné ministerstvo, po prípade úrady alebo orgány ním splnomocnené, pri ostatných udržovacích prácach (§ 4, ods. 1, č. 9 zákona) okresný národný výbor.

§ 5

Pri stavbách, patriacich do odborov stavebnej výroby, uskutočňovanej družstevnými stavebnými podnikmi alebo súkromnými stavebnými podnikmi (§ 3, ods. 1, č. 5 a 6 zákona), pokiaľ na ne treba povolenie podľa osobitných predpisov, pripojí stavebník k žiadosti o povolenie na stavbu okrem predpísaných dokladov dvojmo výpočet všetkých potrebných viazaných stavebnín pre celú stavbu, v ktorom uvedie, ktoré z nich a v akom množstve si už zadovážil, a zároveň pripojí stavebný rozpočet. Výpočet potreby stavebnín a stavebný rozpočet musia sa urobiť alebo potvrdiť osobou oprávnenou na uskutočňovanie stavby navrhnutého spôsobu a druhu; pri stavbách, ktoré uskutočňuje štát, kraj, okres, obec poverená úlohami stavebného úradu alebo podnik, ústav alebo fond nimi spravovaný, preskúša výpočet viazaných stavebnín a rozpočet svojím odborným technickým úradníkom úrad, do ktorého odboru pôsobnosti stavba náleží, a príslušný posudok sa priloží k žiadosti o prídel viazaných stavebnín. Úrad, ktorý povoľuje stavbu, rozhodne tiež o prídele viazaných stavebnín, berúc do ohľadu potrebu, ktorú zistí odborným preskúmaním žiadosti a jej príloh, a zásoby stavebnín mu prikázaných a dosiaľ nevyčerpaných a spravujúc sa pritom vykonávacím plánom stavebnej výroby. Odberné oprávnenia sa vydajú stavebnému podniku.

§ 6

Pri stavbách, patriacich do odborov stavebnej výroby, uskutočňovanej družstevnými stavebnými podnikmi alebo súkromnými stavebnými podnikmi (§ 3, ods. 1, č. 5 a 6 zákona) pokiaľ na ne netreba povolenie podľa osobitných predpisov, podá stavebník na okresnom národnom výbore žiadosť o prídel viazaných stavebnín, ktorú doloží potvrdeným evidenčným listom pre stavebné investície podľa § 2 ods. 1, písm. a) vládneho nariadenia z 21. decembra 1948, č. 296 Sb., o opatreniach v stavebníctve v päťročnom pláne, stavebnými plánmi a dvojmo stavebným rozpočtom a podrobným výpočtom viazaných stavebnín potrebných pre celú stavbu. Tieto stavebné plány, rozpočet a výpočet potreby viazaných stavebnín musia sa urobiť alebo potvrdiť osobou, oprávnenou na uskutočňovanie stavby navrhnutého spôsobu a druhu. Pri stavbách, ktoré uskutočňuje štát, kraj, okres, obec poverená úlohami stavebného úradu alebo podnik, ústav alebo fond nimi spravovaný, preskúša výpočet viazaných stavebnín a rozpočet svojím odborným technickým úradníkom úrad, do ktorého odboru pôsobnosti stavba náleží, a príslušný posudok sa priloží k žiadosti o prídel viazaných stavebnín. Okresný národný výbor rozhodne o prídele viazaných stavebnín, berúc do ohľadu potrebu, ktorú zistí odborným preskúmaním žiadosti a jej príloh, a zásoby stavebnín mu prikázané a dosiaľ nevyčerpané a spravujúc sa pritom vykonávacím plánom stavebnej výroby. Odberné oprávnenia sa vydajú stavebnému podniku.

§ 7

Pri stavbách, patriacich do odborov stavebnej výroby, uskutočňovanej Československými stavebnými závodmi, národným podnikom, inými národnými podnikmi, štátnou správou alebo komunálnymi stavebnými podnikmi (§ 3, ods. 1, č. 1 až 4 zákona), odpadá konanie o prídele.

§ 8

(1) Podrobnosti o konaní o prídele viazaných stavebnín pre udržovacie práce upraví príslušný správca udržovacieho kontingentu pre odbor svojej pôsobnosti. Ak ide o stavby neštátne, stane sa tak vyhláškou v Úradnom liste.

(2) Ak vykonávajú udržovacie práce Československé stavebné závody, národný podnik, iné národné podniky alebo komunálne stavebné podniky, vydajú sa odberné oprávnenia stavebnému podniku, v ostatných prípadoch stavebníkovi.


§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.