Vyhláška č. 104/1949 Zb.Vyhláška o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväzkoch osôb presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak.

Čiastka 34/1949
Platnosť od 23.04.1949
Účinnosť od 08.05.1949

104.

Vládna vyhláška

zo dňa 12. apríla 1949

o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväzkoch osôb presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak.

Podľa §§ 79 a 84 zákona zo dňa 27. mája 1896, č. 79 r. z., o konaní exekučnom a zaisťovacom (exekučný poriadok) a podľa čl. IX, č. 3, § 1 zákona zo dňa 19. januára 1928, č. 23 Sb., ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákonov o súdnom konaní vo veciach občianskych a o konaní exekučnom, vyhlasujem:


Podľa rozhodnutia č. 62 zmiešanej komisie československo - maďarskej pre výmenu obyvateľstva, ktoré bolo vyhlásené ministrom zahraničných vecí v Úradnom liste I pod č. 329/1949 a v Úradnom vestníku pod č. 211/1949, sú rozhodnutia súdov a poručenských úradov, vydané na území Československej republiky, ktorými boli stanovené záväzky osôb, presídlených podľa československo - maďarskej dohody o výmene obyvateľstva zo dňa 27. februára 1946 (č. 145/1946 Sb.), platiť výživné v prospech osoby nepresídlenej, uznávané ako exekučné tituly platné na území maďarskom a naopak obdobné rozhodnutia maďarské na území československom. V medziach a za podmienok daných týmto rozhodnutím je teda zaručená vzájomnosť.


Fierlinger v. r.