Nariadenie č. 236/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú dni, ktorými Družstvo hospodárskych liehovarov v Prahe, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením, a Družstvo hospodárskych liehovarov, Bratislava, vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v Prahe a zanikajú.

Čiastka 75/1949
Platnosť od 11.11.1949
Účinnosť od 31.08.1949

OBSAH

236

Nariadenie ministerky výživy

zo dňa 27. októbra 1949,

ktorým sa určujú dni, ktorými Družstvo hospodárskych liehovarov v Prahe, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením, a Družstvo hospodárskych liehovarov, Bratislava, vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v Prahe a zanikajú.

Ministerka výživy nariaďuje podľa § 11, ods. 1 zákona zo dňa 2. decembra 1948, č. 278 Sb., o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami:


§ 1

(1) Dňom 31. augusta 1949 vplýva do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, zapísaného spoločenstva s obmedzeným ručením v Prahe, a zaniká Družstvo hospodárskych liehovarov v Prahe, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením.

(2) Dňom 30. septembra 1949 vplýva do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, zapísaného spoločenstva s obmedzeným ručením v Prahe, a zaniká Družstvo hospodárskych liehovarov, Bratislava.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 31. augusta 1949.


Zápotocký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.