Nariadenie vlády č. 283/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa znovu mení železničný prepravný poriadok.

Čiastka 89/1949
Platnosť od 31.12.1949 do31.03.1952
Účinnosť od 01.01.1950 do31.03.1952
Zrušený 2/1952 Zb.

283

Vládne nariadenie

zo dňa 6. decembra 1949,

ktorým sa znovu mení železničný prepravný poriadok.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 85, ods. 1 zákona zo dňa 20. mája 1937, č. 86 Sb., o železniciach (železničného zákona):


Čl. I.

Železničný prepravný poriadok (ŽPP), ktorý tvorí prílohu k vládnemu nariadeniu zo dňa 21. decembra 1945, č. 1 Sb. z roku 1946, ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok, v znení čl. I, č. 1 až 8 a 20 až 27 vládneho nariadenia zo dňa 27. januára 1948, č. 19 Sb., a vládneho nariadenia zo dňa 23. novembra 1948, č. 287 Sb., sa znovu mení takto:

1. Ustanovenie čl. 19, § 1 znie:

„§ 1. Cestujúci sa musí sám starať, aby na určených miestach a na správnej strane v nástupnej stanici nastúpil alebo v prestupnej stanici prestúpil do správneho vlaku, ako aj v cieľovej stanici vystúpil z vlaku alebo, ak nezastavuje tam vlak, v stanici pred ňou. Ak je vlak v pohybe, nesmie cestujúci otvárať dvere vozňa, vychyľovať sa von z okien, vystupovať alebo nastupovať, ani sa zdržiavať na stúpadlách, spojovacích môstkoch a plošinách vozňa, okrem prípadu, že je užitie spojovacích môstkov alebo pobyt na plošinách výslovne dovolený.“

2. Ustanovenie čl. 40, § 6, druhej vety znie:

„Po prijatí spešniny na prepravu vydá železnica odosielateľovi druhopis spešninového lístku, pokiaľ tarifa neustanovuje inak.“

3. Ustanovenie čl. 60, § 9 znie:

„§ 9. Podávanie a nakladanie tovaru je odosielateľ povinný vykonať v čase určenom tarifou alebo výveskom na stanici; okrem tohto času len so súhlasom stanice, ktorá je oprávnená vyberať za to poplatok určený tarifou alebo výveskom na stanici.“

4. Ustanovenie čl. 60, § 10 znie:

„§ 10. Lehota oslobodená od skladištného alebo lehota oslobodená od stojného (§ 5) a nakladacia lehota (§ 6) spočíva za čas plnenia predpisov colných, daňových, finančných, policajných alebo predpisov iných správnych úradov, pokiaľ plnenie nebolo zdržované odosielateľom, lehota oslobodená od skladištného alebo lehota oslobodená od stojného aj v nedeľu, v zákonných sviatkoch alebo pamätných dňoch. Železnica môže so schválením dozorného úradu vyhlásiť, že v nedeľu, v zákonných sviatkoch alebo pamätných dňoch spočíva i nakladacia lehota; také spočívanie lehoty sa nevzťahuje však na zásielky, pre ktoré bol vozeň objednaný výslovne na nedeľu, zákonný sviatok alebo pamätný deň.“

5. Ustanovenie čl. 67, § 5 znie:

„§ 5. Odber a odvezenie zásielok, v prípade § 2 aj vykladanie zásielok, je príjemca povinný vykonať v čase určenom tarifou alebo výveskom na stanici; okrem toho času len so súhlasom stanice, ktorá je oprávnená vyberať za to poplatok určený tarifou alebo výveskom na stanici.“

6. Ustanovenie čl. 67, § 6 znie:

„§ 6. Lehota oslobodená od skladištného alebo lehota oslobodená od stojného (§ 1) a vykladacia lehota (§ 2) spočíva za čas plnenia predpisov colných, daňových, finančných, policajných alebo predpisov iných úradov správnych, pokiaľ plnenie nebolo zdržované odosielateľom alebo príjemcom, lehota oslobodená od skladištného alebo lehota oslobodená od stojného aj v nedeľu, v zákonných sviatkoch alebo pamätných dňoch. Železnica môže so schválením dozorného úradu vyhlásiť, že v nedeľu, v zákonných sviatkoch alebo pamätných dňoch spočíva i vykladacia lehota.“

7. Ustanovenie čl. 68, § 4, poslednej vety sa prečiarne.


Čl. II.

Platnosť čl. 60, §§ 6 a 13, ako aj čl. 67, §§ 2, 7 a 9 ŽPP sa obnovuje v znení uvedenom v ŽPP, pripojenom k vládnemu nariadeniu č. 1/1946 Sb.

Čl. III.

Dňom 31. decembra 1949 strácajú platnosť ustanovenia čl. I, č. 9 až 19 vládneho nariadenia zo dňa 27. januára 1948, č. 19 Sb., ktorým sa mení a doplňuje železničný prepravný poriadok.

Čl. IV.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950 a vykoná ho minister dopravy.


Zápotocký v. r.

Petr v. r.