Zákon č. 85/1949 Zb.Zákon,ktorým sa zrušujú vyživovacie komisie zriadené podľa zákona o štátnom príspevku vyživovacom a prenáša ich pôsobnosť na národné výbory

Čiastka 27/1949
Platnosť od 07.04.1949 do30.06.1950
Účinnosť od 07.04.1949 do30.06.1950
Zrušený 64/1950 Zb.

OBSAH

85.

Zákon

zo dňa 23. marca 1949,

ktorým sa zrušujú vyživovacie komisie, zriadené podľa zákona o štátnom príspevku vyživovacom, a prenáša ich pôsobnosť na národné výbory.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

(1) Okresné a zemské vyživovacie komisie, zriadené podľa § 7 zákona zo dňa 23. septembra 1919, č. 530 Sb., o štátnom príspevku vyživovacom, sa zrušujú. Pôsobnosť okresných vyživovacích komisií prechádza na okresné národné výbory a pôsobnosť zemských vyživovacích komisií, bez ujmy ustanovenia odseku 2, na krajské národné výbory.

(2) Pôsobnosť prislúchajúca zemským vyživovacím komisiám v prípadoch, v ktorých osoba uplatňujúca nárok býva mimo územia Československej republiky, a pôsobnosť prislúchajúca zemskej vyživovacej komisii v Prahe v prípadoch, ak nie je povolaný československým občanom, prechádza na Ústredný národný výbor v Prahe.

§ 2

V konaní, ktoré bolo už začaté pred okresnou alebo zemskou vyživovacou komisiou, sa pokračuje podľa ustanovení vládneho nariadenia zo dňa 13. januára 1928, č. 8 Sb., o konaní vo veciach náležiacich do pôsobnosti politických úradov (správnom konaní). Pokiaľ však v takom konaní beží v deň vyhlásenia tohto zákona lehota, platia o nej doterajšie predpisy, podľa ktorých sa vybaví tiež odvolanie, podané zástupcom finančnej správy vo vyživovacej komisii.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.