Nariadenie vlády č. 191/1949 Zb.Vládne nariadenie o zrušení štátnych obvodových úradovní pre pozemkovú reformu a o prenesení ich pôsobnosti na krajské národné výbory

Čiastka 57/1949
Platnosť od 25.07.1949
Účinnosť od 25.07.1949

191.

Vládne nariadenie

zo dňa 12. júla 1949

o zrušení štátnych obvodových úradovní pre pozemkovú reformu a o prenesení ich pôsobnosti na krajské národné výbory

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona zo dňa 11. mája 1949, č. 143 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti ich orgánov:


§ 1.

Štátne obvodové úradovne pre pozemkovú reformu, zriadené vyhláškami predsedu pozemkového úradu (štátneho pozemkového úradu) alebo ministra pôdohospodárstva podľa § 8, ods. 1 zákona zo dňa 11. júna 1919, č. 330 Sb., o pozemkovom úrade, §§ 1, 2 a 6 vládneho nariadenia zo dňa 6. júla 1920, č. 451 Sb., o obvodových úradovniach pozemkového úradu, a § 1 vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1935, č. 22 Sb., ktorým sa ruší pozemkový úrad (štátny pozemkový úrad) a jeho pôsobnosť sa prikazuje Ministerstvu pôdohospodárstva, sa zrušujú.

§ 2.

Pôsobnosť, ktorá štátnym obvodovým úradovniam pre pozemkovú reformu prislúcha podľa

1. vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva zo dňa 8. marca 1948, čís. 60 Ú.l. II, o riadnom hospodárení na pôde, ktorá je predmetom revízie prvej pozemkovej reformy podľa zákona č. 142/1947 Sb.,

2. § 11 vyhlášky ministra pôdohospodárstva zo dňa 14. apríla 1948, č. 594 Ú.l. I, o súpise pôdy, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia zákona o novej pozemkovej reforme,

3. § 2 vyhlášky ministra pôdohospodárstva zo dňa 14. apríla 1948, č. 595 Ú.l. I, ktorou sa vydávajú bližšie predpisy o složení, ustanovení a pôsobnosti roľníckych komisií podľa zákona o novej pozemkovej reforme, a

4. §§ 7, 9 a 10 vyhlášky ministra pôdohospodárstva zo dňa 28. júna 1948, č. 1447 Ú.l. I, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o novej pozemkovej reforme,

sa prenáša na krajské národné výbory.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode s ministrami vnútra a financií.


Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.