Vyhláška č. 212/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti dňa 16. apríla 1949

Čiastka 65/1949
Platnosť od 10.10.1949
Účinnosť od 16.04.1949

212.

Vyhláška

ministra zahraničných vecí

zo dňa 11. augusta 1949

o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti dňa 16. apríla 1949


Medzi Československou republikou a Maďarskou republikou bola v Budapešti dňa 16. apríla 1949 dojednaná Smluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci. Smluva bola schválená Národným shromaždením dňa 15. júna 1949 a bola ratifikovaná prezidentom republiky dňa 17. júna 1949. Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 23. júna 1949. Podľa svojho čl. VII. stala sa Smluva účinnou podpisom, t.j. dňa 16. apríla 1949.

Text tejto Smluvy sa vyhlasuje v prílohe ku Sbierke zákonov.1)

Dr. Clementis v. r.

(Príloha)

212
ZMLUVA
medzi Československou republikou a Maďarskou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci

V MENE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY!

KLEMENT GOTTWALD,

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY,

VŠETKÝM,

KTORÍ TENTO LIST ČÍTAŤ ALEBO ČÍTAJÚC POČUŤ BUDÚ,

POZDRAVENIE.

V MENE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

A

MAĎARSKEJ REPUBLIKY

BOLA DOJEDNANÁ TÁTO SMLUVA:

Zmluva

medzi Československou republikou a Maďarskou republikou

o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci

PREZIDENT

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

a

PREZIDENT

MAĎARSKEJ REPUBLIKY

súc si vedomí a presvedčení,

že národy Československa a Maďarska žily vinou vládnucích tried po stáročia v susedstve bez vzájomného porozumenia pre svoje národné a sociálne túžby a potreby,

že vládnuce triedy našich národov zámerne vyvolávaly a živily toto neporozumenie, aby tak zastrely totožnosť záujmov nášho ľudu,

že za tohoto stavu bolo umožnené vládnucej triede silnejšieho národa utláčať národ slabší a potláčať vzrast pokrokových síl našich národov,

že takto umele vypestované a udržované rozpory boly zneužité cudzími mocnosťami na znepriatelenie oboch národov, ktoré boly nútené krvácať za cudzie - najmä nemecké - záujmy,

rozhodli sa skončiť tento dlhotrvajúci a v spolunažívaní našich národov nešťastný stav, v hlbokom presvedčení,

že všetky príčiny tohoto neblahého stavu sú odstránené a že prevzatím moci ľudom v oboch našich štátoch boly utvorené predpoklady, aby sa naše vzájomné styky vyvíjaly v budúcnosti novým, šťastným spôsobom,

že naša spolupráca, budovaná na základe ľudovodemokratickom, zodpovedá životným záujmom našich národov, povedie k tesným, trvalým a všestranným stykom a bude dôležitým činiteľom v ďalšom utužovaní doterajších sväzkov demokratických a mierumilovných národov a pri obraňovaní mieru a bezpečnosti,

že trpké skúsenosti z dávnejšej i nedávnej minulosti ukázaly nevyhnutnosť spoločného úsilia proti hroziacej obnove nemeckého imperializmu ako i potrebu jasne vysloviť odhodlanie brániť svoju slobodu, nezávislosť a územnú celistvosť,

za tým účelom rozhodli sa uzavrieť smluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci a menovali svojimi splnomocnencami

PREZIDENT

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

Antona ZÁPOTOCKÉHO

predsedu vlády

a

Dr Vladimíra CLEMENTISA

ministra zahraničných vecí,

PREZIDENT

MAĎARSKEJ REPUBLIKY

Istvána DOBIHO

predsedu vlády

a

László RAJKA

ministra zahraničných vecí,

ktorí, vymeniac si svoje plnomocenstvá, nachádzajúce sa v dobrej

a náležitej forme, urobili toto ujednanie:

Článok I

Vysoké smluvné strany sa dohodly, že sa sdružia v politike trvalého priateľstva, ktoré budú utužovať tesnou všestrannou spoluprácou.

Článok II.

Vysoké smluvné strany sa zaväzujú, že urobia spoločne všetky opatrenia, aby znemožnily akúkoľvek hrozbu nového útoku so strany Nemecka alebo iného štátu, ktorý by sa s ním priamo alebo iným spôsobom spojil.

Za týmto účelom sa Vysoké smluvné strany zúčastnia všetkých medzinárodných akcií pre zachovanie a zaistenie mieru a medzinárodnej bezpečnosti a účinne prispejú k uskutočneniu tohoto cieľu v smysle zásad Charty Spojených národov.

Článok III.

Keby jedna z Vysokých smluvných strán bola zatiahnutá do vojenskej akcie s Nemeckom, ktoré by sa pokúsilo obnoviť svoju útočnú politiku, alebo s ktorýmkoľvek iným štátom, ktorý by sa priamo alebo akýmkoľvek iným spôsobom s Nemeckom spojil v jeho útočnej politike, poskytne jej druhá Vysoká smluvná strana okamžite vojenskú a akúkoľvek inú pomoc všetkými prostriedkami, ktoré má po ruke.

Článok IV.

Vysoké smluvné strany sa budú radiť o všetkých vážnych medzinárodných otázkach, ktoré sa týkajú záujmov oboch krajín alebo zachovania mieru a medzinárodnej bezpečnosti.

Článok V.

Vysoké smluvné strany sa zaväzujú, že nedojednajú nijakých spojenectiev a nezúčastnia sa nijakých akcií, namierených proti druhej Vysokej smluvnej strane.

Článok VI.

Vysoké smluvné strany budú rozvíjať a upevňovať čo najužšie hospodárske, kultúrne a iné styky v duchu priateľstva a podľa dohôd za tým účelom uzavretých.

Článok VII.

Táto smluva sa stáva účinnou jej podpisom a bude ratifikovaná v najkratšom čase. Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe čo najskôr.

Táto smluva zostáva v účinnosti po dobu dvadsať rokov odo dňa podpísania. Ak ani jedna z Vysokých smluvných strán neoznámi dvanásť mesiacov pred uplynutím dvadsaťročného obdobia, že si praje, aby sa účinnosť tejto smluvy skončila, predlžuje sa jej účinnosť vždy o päť ďalších rokov tak dlho, dokiaľ jedna z Vysokých smluvných strán dvanásť mesiacov pred uplynutím toho-ktorého päťročia písomne neoznámi svoj úmysel skončiť jej účinnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali túto smluvu a pripojili k nej svoje pečate.

Smluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach, každé v reči slovenskej a maďarskej, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

V Budapešti dňa 16. apríla 1949.

Z poverenia prezidenta

Československej republiky:

A. ZÁPOTOCKÝ

L.S.

DR. V. CLEMENTIS

L.S.

Z poverenia prezidenta

Maďarskej republiky:

DOBI ISTVÁN

L.S.

RAJK LÁSZLÓ

L.S.

SHLIADNUVŠI A PRESKÚMAVŠI TÚTO SMLUVU A VEDIAC, ŽE NÁRODNÉ SHROMAŽDENIE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY S ŇOU SÚHLASÍ, VYHLASUJEME JU ZA SCHVÁLENÚ, PRIJATÚ, POTVRDENÚ A UTVRDENÚ A MOCOU TOHTO LISTU, PODPÍSANÉHO NAŠOU VLASTNOU RUKOU, JU SCHVAĽUJEME, PRIJÍMAME, POTVRDZUJEME A UTVRDZUJEME, SĽUBUJÚC SVOJÍM SLOVOM, V MENE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŽE JU PEVNE A NEPORUŠITEĽNE ZACHOVÁME A NEDOPUSTÍME, ABY SA PROTI NEJ KONALO Z AKEJKOĽVEK PRÍČINY A AKÝMKOĽVEK VYMYSLENÝM SPÔSOBOM.

NA DÔKAZ TOHO SME TENTO LIST VYHOTOVIŤ KÁZALI A NAŇ PEČIATKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY PRITLAČIŤ DALI.

KTORÝ JE DANÝ NA PRAŽSKOM HRADE DŇA 17. JÚNA ROKU TISÍCEHO DEVÄŤSTÉHO ŠTYRIDSIATEHO DEVIATEHO.

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY:

GOTTWALD v. r.

L.S.

MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ:

Dr. V. CLEMENTIS v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Na strane 329.