156

Zákon

zo dňa 15. júna 1949

o odvádzaní pokút a niektorých iných plnení v konaní správnom.

Národné shromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Pokuty za správne priestupky a poriadkové pokuty, uložené úradmi alebo orgánmi verejnej správy, ako aj prepadnuté zábezpeky, výťažky pohľadávok zo záruk a výťažky speňažených vecí, vyhlásených za prepadnuté v konaní správnom, plynú do štátnej pokladnice s výnimkou súm, ktoré podľa príslušných predpisov pripadajú Likvidačnému fondu menovému.


§ 2

Zrušuje sa platnosť, po prípade používateľnosť, všetkých doterajších predpisov, ktoré odporujú ustanoveniu § 1, najmä

1. ustanovenia § 233 všeobecného baníckeho zákona zo dňa 23. mája 1854, č. 146 r.z., v znení čl. 3 zákona zo dňa 23. novembra 1927, č. 169 Sb.,

2. príslušných ustanovení obecných zriadení, ako i mestských štatútov, o odvádzaní pokút,

3. ustanovenia čl. 11 zákona zo dňa 14. júla 1927, č. 125 Sb., o organizácii politickej správy,

4. ustanovenia § 128, ods. 7 zákona zo dňa 20. mája 1937, č. 86 Sb., o železniciach (železničného zákona), a

5. ustanovenia § 4, ods. 2 až 4 nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 7. februára 1946, č. 10 Sb. n. SNR, o dočasnej úprave finančného hospodárstva okresov, v znení nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 19. decembra 1947, č. 90 Sb. n. SNR.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr.Čepička v. r.

Fierlinger v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Ševčík v. r.

tiež za ministra Dr. Šrobára

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Petr v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr.Ing. Šlechta v. r.

arm.gen. Svoboda v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Gregor v. r.

Erban v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Kabeš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.