Zákon č. 267/1949 Zb.Zákon o úprave niektorých organizačných otázok v odbore súdnictva.

Čiastka 86/1949
Platnosť od 27.12.1949
Účinnosť od 01.01.1950
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950 s výnimkou ustanovenia § 3, ktoré nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho predseda vlády a minister spravodlivosti.

267.

Zákon

zo dňa 7. decembra 1949

o úprave niektorých organizačných otázok v odbore súdnictva.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Za sídlo Najvyššieho súdu sa určuje Praha.

§ 2.

Pre všetky riadne súdy v Československej republike platí doba od 1. januára 1950 do 31. decembra 1951 za dobu ich novej organizácie podľa § 141, ods. 2 Ústavy.

§ 3.

V doterajších úradných tituloch sudcov z povolania na krajských súdoch, Štátnom súde, Najvyššom súde a Správnom súde nahradzuje sa označenie „prezident“ alebo „viceprezident“ označením „predseda“ alebo „námestník predsedu“.


§ 4.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950 s výnimkou ustanovenia § 3, ktoré nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho predseda vlády a minister spravodlivosti.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.