260.

Zákon

zo dňa 7. decembra 1949

o úradných listoch

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Časť I.

Ú r a d n ý   l i s t   r e p u b l i k y   Č e s k o s l o v e n s k e j

§ 1.

(1) V „Úředním listě republiky Československé“ (v ďalšom len „Úřední list“) sa vyhlasujú:

a) všeobecné právne predpisy, ktorých platnosť sa vzťahuje na územie celého štátu alebo len na územie českých zemí alebo na ich časti;

b) rozhodnutia, opatrenia, usnesenia a oznámenia prezidenta republiky, Národného shromaždenia a jeho predsedníctva, vlády a jej členov, ako i súdov a verejných úradov (orgánov) s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré treba uviesť na verejnú známosť v celom štáte alebo len v českých zemiach (v ich časti);

c) rozhodnutia, opatrenia, usnesenia a oznámenia súdov a verejných úradov (orgánov) s pôsobnosťou len v českých zemiach, ktoré treba uviesť na verejnú známosť.

(2) V Úradnom liste sa však nevyhlasujú všeobecné právne predpisy, rozhodnutia, opatrenia, usnesenia a oznámenia, pre ktoré je podľa zákona ustanovené vyhlásenie v Sbierke zákonov republiky Československej alebo v jej prílohe alebo v inom úradnom oznamovateli. Redakcia Úradného listu môže odmietnuť vyhlásenie:

a) všeobecných právnych predpisov, ktorých platnosť nepresahuje obvod jedného kraja, ak nie je pre ne výslovne predpísané vyhlásenie v Úradnom liste a ak postačí, aby boly uvedené na verejnú známosť iným vhodným spôsobom;

b) rozhodnutia, opatrenia, usnesenia a oznámenia menšej závažnosti alebo miestne úzko vymedzeného významu, pre ktoré nie je výslovne predpísané vyhlásenie v Úradnom liste.

(3) V Úradnom liste sa uverejňuje úradné české znenie všeobecných právnych predpisov, vyhlásených v ňom v pôvodnom slovenskom znení.

(4) Ak to vyžaduje verejný záujem, pretlačujú sa v Úradnom liste v úradnom českom znení všeobecné právne predpisy, rozhodnutia, opatrenia, usnesenia a oznámenia, vyhlásené v Úradnom vestníku. Rozhodnutia, opatrenia, usnesenia a oznámenia možno pretlačiť aj na žiadosť.

§ 2.

(1) Úradný list sa vydáva vo dvoch samostatných dieloch.

(2) Do prvého dielu Úradného listu („Úřední list I“, skratka „Ú.l. I“) sa zaraďujú:

a) všeobecné právne predpisy [§ 1 ods. 1 písm. a)];

b) úradné české znenie všeobecných právnych predpisov vyhlásených v Úradnom liste I slovensky (§ 1 ods. 3);

c) redakčné oznámenia o opravách tlačových chýb v Úradnom liste I alebo nesprávností v jeho vnútornej úprave.

(3) Do druhého dielu Úradného listu („Úřední list II“, skratka „Ú.l. II“) sa zaraďujú:

a) rozhodnutia, opatrenia, usnesenia a oznámenia [§ 1 ods. 1 písm. b) a c)], najmä:

aa) listy prezidenta republiky o vymenúvaní (odvolaní) predsedu i ostatných členov vlády, ako aj iné rozhodnutia a opatrenia prezidenta republiky,

bb) opatrenia Národného shromaždenia a jeho predsedníctva,

cc) usnesenia vlády o vymenúvaní (odvolaní) predsedu i ostatných členov Sboru povereníkov, ako aj iné rozhodnutia, opatrenia, usnesenia a oznámenia vlády a jej členov,

dd) rozhodnutia, opatrenia a oznámenia ministerstiev a iných verejných úradov (orgánov),

ee) súdne vyhlásenia, najmä v konaní exekučnom, konkurznom a vyrovnávacom, vo veciach zápisov do obchodného (firemného) a spoločenstevného registra, v konaní umorovacom, v konaní o pozbavení svojprávnosti, v konaní o vyhlásení za mŕtveho, v trestnom konaní, vyhlásenia o ustanovení opatrovníka a pod.,

ff) vyhlásenia verejných súťaží, rozhodnutia v tlačových veciach, oznámenia o povolení a o zákaze filmov a divadelných hier a pod.,

gg) redakčné oznámenia o opravách tlačových chýb v Úradnom liste II alebo nesprávností v jeho vnútornej úprave;

b) úradné české znenie všeobecných právnych predpisov, rozhodnutí, opatrení, usnesení a oznámení, vyhlásených v Úradnom vestníku a pretlačených v Úradnom liste podľa ustanovenia § 1, ods. 4.

§ 3.

(1) Oba diely Úradného listu sa vydávajú v čiastkach, z ktorých každá obsahuje v čele označenie dňa, kedy bola vydaná; tento deň platí za deň vyhlásenia.

(2) Spôsob vnútornej úpravy Úradného listu a jeho vydávania, najmä pokiaľ ide o prehľadné usporiadanie obsahu Úradného listu, o vyznačovanie jeho súvislosti s inými úradnými oznamovateľmi a o označovanie čiastok Úradného listu i jednotlivých uverejnení v ňom, určí Ministerstvo vnútra.

§ 4.

Tlačové chyby a nesprávnosti vo vnútornej úprave Úradného listu sa opravujú redakčným oznámením, pričom platí, že opravené znenie bolo správne vyhlásené už od začiatku.

§ 5.

Redakcia a administrácia Úradného listu prislúcha Ministerstvu vnútra.

§ 6.

(1) Od 1. januára 1950 prestáva byť Úradný list podnikom spravovaným podľa zásad obchodného hospodárenia. Podrobnosti, najmä spôsob likvidácie doterajšieho podniku „Úřední list“, určí minister vnútra po dohode s ministrom financií.

(2) Poplatky za uverejňovanie v Úradnom liste, ako aj jeho cenu (predplatné) určí Ministerstvo vnútra vyhláškou, vydanou po dohode so štátnym úradom plánovacím. Ak neustanoví Ministerstvo vnútra inak (pri úprave všeobecnej povahy vyhláškou), deje sa uverejňovanie v Úradnom liste za poplatok.

(3) Výkazy nedoplatkov predplatného a poplatkov za uverejňovanie v Úradnom liste, opatrené Ministerstvom vnútra doložkou vykonateľnosti, sa vykonávajú politickou exekúciou. Nevymožiteľné sumy sa odpíšu.

Časť II.

Ú r a d n ý   v e s t n í k

§ 7.

(1) V úradnom liste pre Slovensko, ktorý vychádza pod názvom „Úradný vestník“, sa vyhlasujú:

a) všeobecné právne predpisy, ktorých územná platnosť sa vzťahuje na obvod nepresahujúci územie Slovenska;

b) rozhodnutia, opatrenia, usnesenia a oznámenia súdov a verejných úradov (orgánov) s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré treba uviesť na verejnú známosť len na Slovensku;

c) rozhodnutia, opatrenia, usnesenia a oznámenia Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva, Sboru povereníkov a jeho členov, ako aj súdov a verejných úradov (orgánov) s pôsobnosťou len na Slovensku, ktoré treba uviesť na verejnú známosť.

(2) V Úradnom vestníku sa pretlačujú:

a) v úradnom slovenskom znení všeobecné právne predpisy vyhlásené v Úradnom liste I v pôvodnom českom znení a platné aj na Slovensku;

b) v pôvodnom slovenskom znení všeobecné právne predpisy vyhlásené v tomto znení v Úradnom liste I a platné aj na Slovensku.

(3) Ak to vyžaduje verejný záujem, pretlačujú sa v Úradnom vestníku v úradnom alebo pôvodnom slovenskom znení:

a) všeobecné právne predpisy vyhlásené v Úradnom liste I, ktorých platnosť sa nevzťahuje na územie Slovenska;

b) rozhodnutia, opatrenia, usnesenia a oznámenia, vyhlásené v Úradnom liste II. V tomto prípade je pretlačenie možné aj na žiadosť.

(4) Ustanovenia § 1 ods. 2 platia obdobne i pre vyhlasovanie v Úradnom vestníku.

§ 8.

(1) Úradný vestník sa vydáva vo dvoch samostatných dieloch.

(2) Do prvého dielu Úradného vestníka (Úradný vestník I„, skratka “Ú.v. I„) sa zaraďujú:

a) všeobecné právne predpisy [§ 7 ods. 1 písm. a)];

b) slovenské znenie všeobecných právnych predpisov vyhlásených v Úradnom liste [§ 7 ods. 2 písm. a) a b)];

c) redakčné oznámenia o opravách tlačových chýb v Úradnom vestníku I alebo nesprávností v jeho vnútornej úprave.

(3) Do druhého dielu Úradného vestníka (“Úradný vestník II„, skratka “Ú.v. II„) sa zaraďujú:

a) rozhodnutia, opatrenia, usnesenia a oznámenia [§ 7 ods. 1 písm. b) a c)], najmä:

aa) rozhodnutia, opatrenia, usnesenia a oznámenia Sboru povereníkov a jeho členov, povereníctiev, ako aj iných verejných úradov (orgánov),

bb) súdne vyhlásenia, najmä v exekučnom, konkurznom a vyrovnávacom konaní, vo veciach zápisov do obchodného (firemného) a spoločenstevného registra, v umorovacom konaní, v konaní o pozbavení svojprávnosti, v konaní o vyhlásení za mŕtveho, v trestnom konaní, vyhlásenia o ustanovení opatrovníka a pod.,

cc) vyhlásenia verejných súťaží, rozhodnutia v tlačových veciach, oznámenia o povolení a o zákaze filmov a divadelných hier a pod.,

dd) redakčné oznámenia o opravách tlačových chýb v Úradnom vestníku II alebo nesprávností v jeho vnútornej úprave;

b) slovenské znenie všeobecných právnych predpisov, rozhodnutí, opatrení, usnesení a oznámení, vyhlásených v Úradnom liste a pretlačených v Úradnom vestníku podľa ustanovení § 7 ods. 3.

§ 9.

Ustanovenia §§ 3, 4 a 5 a § 6 ods. 2 a 3 sa vzťahujú obdobne na Úradný vestník.


Časť III.

S p o l o č n é   a   z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a

§ 10.

Miestne národné výbory v českých zemiach sú povinné zadovážiť si aspoň po výtlačku Úradného listu, miestne národné výbory na Slovensku aspoň po výtlačku Úradného vestníka, a urobiť opatrenia, aby Úradný list, na Slovensku Úradný vestník, bol v úradovni miestneho národného výboru v úradných hodinách prístupný každému, kto o to požiada.

§ 11.

Zrušujú sa:

a) vládne nariadenie zo dňa 17. júla 1919, č. 397 Sb., ktorým sa menia predpisy o uverejňovaní registrových zápisov;

b) dekrét prezidenta republiky zo dňa 14. augusta 1945, č. 66 Sb., o Úradnom liste republiky Československej;

c) nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 25. apríla 1946, č. 53 Sb.n. SNR, o vydávaní Súdneho ústredného oznamovateľa;

d) nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 29. novembra 1946, č. 116 Sb. n. SNR, o vyhlasovaní právnych predpisov, pokiaľ nebolo zrušené už skorej;

e) ustanovenia zákona zo dňa 11. decembra 1934, č. 250 Sb., o umorovaní listín, a predpisov podľa neho vydaných, pokiaľ sú v rozpore s týmto zákonom alebo s predpismi podľa neho vydanými; kde sa v nezrušených ustanoveniach uvedeného zákona a predpisov podľa neho vydaných hovorí o Oznamovateli umorovaných a stratených listín (oznamovateli), rozumie sa tým Úradný list (Úradný vestník);

f) ustanovenie § 1 vládneho nariadenia zo dňa 25. Septembra 1924, č. 206 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevažne nemajú plniť úlohy správne, pokiaľ za podnik spravovaný podľa zásad obchodného hospodárenia vyhlasuje Úradné noviny v Prahe a Bratislave;

g) všetky ustanovenia o tom, že sa všeobecný právny predpis má okrem uverejnenia v Úradnom liste uverejniť na Slovensku aj v Úradnom vestníku.

§ 12.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykonajú ho ministri vnútra a spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Čepička v. r.