Nariadenie vlády č. 81/1949 Zb.Vládne nariadenie o rozdelení výkonu pôsobnosti pražských orgánov ľudovej správy.

Čiastka 26/1949
Platnosť od 01.04.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 01.04.1949 do16.05.1954
Zrušený 23/1954 Zb.

81

Vládne nariadenie

zo dňa 31. marca 1949

o rozdelení výkonu pôsobnosti pražských orgánov ľudovej správy.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 24, ods. 1 zákona zo dňa 24. marca 1949, č. 76 Sb., o organizácii správy v hlavnom meste Prahe:


§ 1.

Pôsobnosť, ktorú majú podľa § 1, ods. 1 zák. č. 76/1949 Sb. pražské orgány ľudovej správy, rozdeľuje sa medzi Ústredný národný výbor hlavného mesta Prahy a obvodné národné výbory podľa ďalších ustanovení.

§ 2.

(1) Ústredný národný výbor vykonáva na území hlavného mesta Prahy všetky úlohy ľudovej správy, ktoré inak náležia do pôsobnosti krajského národného výboru.

(2) Obvodné národné výbory vykonávajú vo svojich obvodoch úlohy ľudovej správy, ktoré inak náležia do pôsobnosti okresných národných výborov a miestnych národných výborov, pokiaľ požiadavky jednotnosti správy hlavného mesta Prahy alebo dôvody účelnosti nevyhnutne nevyžadujú, aby tieto úlohy vykonával Ústredný národný výbor.

(3) Ak náleží podľa ustanovenia odseku 2 niektorá vec do pôsobnosti obvodného národného výboru, ak nemožno však určiť, ktorý z národných výborov je miestne príslušný, vybaví vec Obvodný národný výbor pre Prahu 1.

§ 3.

Podrobné predpisy na vykonanie ustanovení § 2 vydá po vypočutí Ústredného národného výboru príslušný ústredný úrad po dohode s Ministerstvom vnútra.

§ 4.

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na pôsobnosť pražských orgánov ľudovej správy v odbore národnej bezpečnosti.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1949; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.