Zákon č. 272/1949 Zb.Zákon o vedení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety.

Čiastka 87/1949
Platnosť od 29.12.1949
Účinnosť od 29.12.1949

272.

Zákon

zo dňa 19. októbra 1949

o vedení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety.

Národné shromaždenie Československej republiky sa usnieslo na tomto zákone:


§ 1.

(1) Minister informácií a osvety sa splnomocňuje, aby v rámci jednotného hospodárskeho plánu a v súlade s ním robil v odbore svojej pôsobnosti, najmä v odvetví výroby polygrafickej, knihárskej, gramofonovej a filmovej opatrenia na vedenie výroby a distribúcie s výnimkou zahraničného obchodu, a to so zreteľom na uspokojenie kultúrnych potrieb pracujúceho ľudu.

(2) Opatrenia podľa odseku 1 robí minister informácií a osvety po dohode so zúčastnenými ministrami, najmä po dohode s ministrom priemyslu, pokiaľ ide o výrobu, a s ministrom vnútorného obchodu, pokiaľ ide o distribúciu, a vyhlasuje ich, ak sú všeobecnej povahy, v Úradnom liste, poprípade v Úradnom vestníku.

§ 2.

Konania a opomenutia odporujúce opatreniam urobeným podľa tohto zákona alebo predpisom vydaným podľa neho, trescú okresné národné výbory, pokiaľ nejde o čin trestný súdne, pokutou do 100.000 Kčs alebo väzením (zatvorením) do 3 mesiacov alebo obidvoma týmito trestami. Pre prípad nevymožiteľnosti pokuty sa vymeria náhradný trest väzenia (zatvorenia) podľa miery zavinenia do 3 mesiacov. Ak sa uložia oba tresty, nesmie trest väzenia (zatvorenia) spolu s náhradným trestom za nevymožiteľnú pokutu presahovať 3 mesiace.


§ 3.

(1) Zrušujú sa:

a) zákon zo dňa 29. januára 1947, č. 20 Sb., o povinných výtlačkoch a vládne nariadenie zo dňa 25. marca 1947, č. 43 Sb., ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o odovzdávaní povinných výtlačkov na úradné a študijné účely,

b) nariadenie Ministerstva vnútra v shode s Ministerstvom verejných prác zo dňa 18. septembra 1912, č. 191 r. z., o usporiadaní verejných predstavení kinematografom a nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 1. novembra 1919, č. 174, o usporiadaní verejných kinematografických predstavení na Slovensku.

(2) Nedotknuté zostávajú všetky predpisy o pôsobnosti iných ministerstiev, ostatných ústredných úradov alebo orgánov, najmä:

a) zákon zo dňa 13. mája 1936, č. 131 Sb., o obrane štátu,

a predpisy ho pozmeňujúce a doplňujúce,

b) dekrét prezidenta republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 109 Sb., o vedení výroby,

c) dekrét prezidenta republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 113 Sb., o úprave, vedení a kontrole zahraničného obchodu,

d) zákon zo dňa 11. marca 1948, č. 38 Sb., o Národnej banke Československej,

e) zákon zo dňa 28. apríla 1948, č. 119 Sb., o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva,

f) zákon zo dňa 22. februára 1949, č. 60 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon),

g) zákon zo dňa 16. júna 1949, č. 160 Sb., o vnútornom obchode.

§ 4.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister informácií a osvety po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.