248.

Zákon

zo dňa 17. novembra 1949

o vernostnom prídavku baníkov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

V uznaní vernosti baníckemu povolaniu a zásluh o hospodársku výstavbu štátu poskytuje sa vernostný prídavok v baniach, kde sú zavedené štátny katalóg prác a normy schválené ako pevné, ako i sústava progresívnych miezd, ktorá zároveň snižuje náklady na jednotku výroby (ďalej len „závody“).

§ 2.

Vernostný prídavok sa slávnostne vyplatí ku Dňu baníkov, po prvé v roku 1950.

§ 3.

(1) Vernostný prídavok prislúcha:

a) zamestnancom a baníckym učňom, ktorí vykonávajú banícke práce pod zemou alebo práce týmto prácam na roveň postavené a ktorých výkony zodpovedajú určeným podmienkam,

b) zamestnancom a baníckym učňom, ktorí vykonávajú práce pri hĺbkovej prevádzke ťažby a vyhľadávania nafty a zemného plynu alebo prípravné práce pre povrchové dobývanie uhlia a ktorých okruh vyhlási Ministerstvo priemyslu po dohode s Ministerstvom práce a sociálnej starostlivosti v Úradnom liste.

(2) O tom, čo spadá pod pojem prác pod zemou a prác im na roveň postavených, rozhodujú predpisy vydané pre odbor národného poistenia.

§ 4.

(1) Zamestnancovi (učňovi) prislúcha vernostný prídavok len, ak vykonával práce uvedené v § 3 nepretržite v tom istom závode v čase od 1. augusta roku bezprostredne predchádzajúceho do 31. júla roku, v ktorom sa vernostný prídavok vypláca (ďalej len „rozhodný čas“).

(2) Podmienka zamestnania v tom istom závode je splnená tiež, ak prestúpil zamestnanec (učeň) do iného závodu na príkaz zamestnávateľa.

(3) Zamestnancovi (učňovi), ktorý bol z práce pod zemou preradený do práce na povrchu z príkazu zamestnávateľa alebo pre nemoc alebo úraz, náleží vernostný prídavok, pokiaľ pracoval v tom istom závode po celý rozhodný čas, i keď práce pod zemou alebo práce im na roveň postavené nevykonával po celý tento čas.

(4) Do času rozhodného pre vznik nároku na vernostný prídavok a pre jeho výpočet sa započítava zamestnancom čas prác uvedených v § 3, ktoré vykonávali ako

a) príslušníci dobrovoľných pracovných brigád,

b) príslušníci vojenských oddielov pridelených na banské práce,

pokiaľ bezprostredne po skončení dobrovoľnej pracovnej brigády, poprípade bezprostredne po skončení vojenskej služby, vykonávali tieto práce v zamestnaneckom pomere.

§ 5.

(1) Výška vernostného prídavku závisí na vernosti zamestnanca k závodu, na miere, v akej plní svoje úlohy a na druhu jeho práce (§ 3).

(2) Základom pre výpočet vernostného prídavku je v zásade hrubá mzda (vychovávací príspevok) dosiahnutá v rozhodnom čase. U zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje ustanovenie § 4, ods. 3, je základom hrubá mzda (vychovávací príspevok), ktorá bola v rozhodnom čase celkom dosiahnutá za prácu pod zemou alebo prácu jej na roveň postavenú.

(3) Podrobné podmienky, najmä vymedzenie základu pre výpočet vernostného prídavku a rozsah nároku naň, upraví Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s ministerstvami priemyslu a financií a vyhlási v Úradnom liste. Vo vyhláške určí aj podmienky a rozsah nároku banskotechnických zamestnancov na vernostný prídavok.

§ 6.

Vernostný prídavok zamestnancov, ktorí vstúpili do baníctva po dni začiatku účinnosti tohto zákona, robí za nepretržitý, po celý prvý rozhodný čas trvajúci výkon prác podľa § 3 v tom istom závode najmenej 5.000 Kčs.

§ 7.

(1) V závodoch, kde budú zavedené štátny katalóg prác a normy schválené ako pevné, ako i sústava progresívnych miezd najneskoršie do 31. decembra 1949, bude do základu pre výpočet vernostného prídavku pojatá už hrubá mzda za prácu konanú v čase od 1. augusta 1949. Tam, kde budú zavedené štátny katalóg prác a normy schválené ako pevné, ako aj sústava progresívnych miezd až po 1. januári 1950, prislúcha vernostný prídavok až za prácu konanú v čase od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po ich zavedení.

(2) Postup schvaľovania noriem ako pevných upraví vyhláškou v Úradnom liste Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s Ministerstvom priemyslu a s Ústrednou radou odborov.

§ 8.

Za každú neospravedlnenú zameškanú smenu sa kráti vernostný prídavok o 25%. Rovnako sa kráti i vernostný prídavok podľa § 6.

§ 9.

Vernostný prídavok sa nezapočítava do sumy rozhodnej pre určenie náhrady za dovolenú, nezahrňuje sa do vymeriavacieho základu podľa zákona o národnom poistení a je oslobodený od dane zo mzdy.

§ 10.

Náklady na vernostný prídavok sa uhradzujú z verejných prostriedkov.


§ 11.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri priemyslu, práce a sociálnej starostlivosti a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kliment v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.