Nariadenie vlády č. 284/1949 Zb.Vládne nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach ochranných známok a ochranných vzoriek a modelov na Patentný úrad.

Čiastka 89/1949
Platnosť od 31.12.1949
Účinnosť od 01.01.1950

OBSAH

284.

Vládne nariadenie

zo dňa 20. decembra 1949

o prenesení pôsobnosti vo veciach ochranných známok a ochranných vzoriek a modelov na Patentný úrad.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1, ods. 1 zákona zo dňa 11. mája 1949, č. 143 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Pôsobnosť vo veciach ochranných známok a ochranných vzoriek a modelov, ktorú dosiaľ vykonávajú ministerstvá vnútorného obchodu, zahraničného obchodu a priemyslu a Úrad na ochranu živnostenského vlastníctva pri Povereníctve priemyslu a obchodu v Bratislave, ako aj pôsobnosť, ktorú v týchto veciach vykonávajú podľa § 44, ods. 2 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení, krajské národné výbory, sa prenáša na Patentný úrad v Prahe.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.