Nariadenie vlády č. 36/1949 Zb.Nařízení o finančních referátech okresních národních výborů

Čiastka 16/1949
Platnosť od 28.02.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 01.03.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

36.

Vládní nařízení

ze dne 22. února 1949

o finančních referátech okresních národních výborů.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 43, odst. 1 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení, a podle §§ 2 a 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 281 Sb., o výkonu finanční správy národními výbory:


§ 1

U každého okresního národního výboru a národního výboru vykonávajícího jeho působnost se zřizuje finanční referát, který obstarává veškeré záležitosti finanční povahy v oboru okresní správy (okresní finanční správu).

§ 2

(1) Finanční referát okresního národního výboru plní podle příslušných předpisů v oboru daní, dávek, poplatků, cel a státních finančních monopolů (dále jen „veřejné dávky“) zejména tyto úkoly:

1. vyměřuje, předpisuje a stanoví veřejné dávky, rozhoduje o jejich zajištění a o uplatnění ručení;

2. pečuje o srážení a odvádění daní vybíraných srážkou a jiných přímo placených veřejných dávek;

3. rozhoduje o žádostech za osvobození, za slevy a úlevy;

4. projednává, po případě vyřizuje opravné prostředky;

5. rozhoduje o prodloužení a promíjení promeškaných lhůt a o promíjení následků jejich zmeškání;

6. projednává, po případě vyřizuje žádosti o obnovu řízení a o navrácení do předešlého stavu;

7. provádí účtování veřejných dávek;

8. vybírá a vymáhá veřejné dávky a rozhoduje o jejich posečkání, promíjení a odpisu, o odkladu exekuce a o vrácení přeplatků;

9. provádí dozor, revise a kontroly;

10. zadává a vypovídá prodej předmětů státních finančních monopolů;

11. projednává zboží v dovozu, průvozu a vývozu;

12. ukládá pořádkové pokuty a rozhoduje o jejich promíjení a odpisu;

13. vykonává pravomoc v trestních věcech daňových, dávkových a důchodkových, pokud není vyhrazena důchodkovým soudům nebo nalézacím senátům.

(2) Okresní národní výbory se v každém kraji sdružují ke společnému provádění vyšetřování v trestních věcech daňových, dávkových a důchodkových tak, že je pro ně provádí finanční referát okresního národního výboru v krajském městě pro celé území kraje.

(3) Ministerstvo financí určí vyhláškou v Úředním listě, které okresní národní výbory projednávají zboží v dovozu, průvozu a vývozu (celní správa), a místa, kde tuto působnost vykonávají.

§ 3

V oboru finančního hospodaření národních výborů plní finanční referát okresního národního výboru zejména tyto úkoly:

1. připravuje rozpočet okresního národního výboru a spolupůsobí při sestavování rozpočtů okresních komunálních podniků; sleduje a usměrňuje hospodaření okresního národního výboru podle rozpočtu zejména tím, že zaujímá před jejich provedením stanovisko ke všem opatřením okresního národního výboru, jež mají finanční dosah; sestavuje dílčí účetní závěrky. Při výkonu této činnosti se řídí pokyny krajského národního výboru a ministerstva financí. V roce 1949 přísluší mu v dohodě s ostatními příslušnými referáty provádět hospodaření podle rozpočtu okresu jako svazku lidové správy a sestavit účetní závěrku o tomto hospodaření;

2. usměrňuje finanční hospodaření okresních a okresem spravovaných ústavů, zařízení, podniků a okresních komunálních podniků a dozírá na ně;

3. usměrňuje uspokojování hospodářských potřeb místních národních výborů, spolupůsobí při úpravě jejich rozpočtů a projednává jejich účetní závěrky;

4. dohlíží na finanční hospodaření místních národních výborů, jejich podniků, ústavů, zařízení a komunálních podniků, na správu jejich majetku, jakož i na finanční hospodaření podniků, ústavů a zařízení spravovaných místními národními výbory;

5. vykonává v pořadí stolic působnost ve věci dávek, poplatků, příspěvků a naturálních plnění místních národních výborů;

6. projednává finančně-hospodářská opatření okresního národního výboru a vyřizuje v pořadí stolic finančně-hospodářské záležitosti místních národních výborů;

7. pečuje o provádění nařízených úsporných opatření;

8. vykonává v oboru peněžnictví a pojišťovnictví působnost svěřenou okresním národním výborům;

9. spravuje majetek převzatý od finanční správy;

10. provádí systematické účtování příjmů a výdajů okresního národního výboru; spravuje deposita a vede inventární záznamy pro věcné účtování movitého a nemovitého majetku; provádí kontrolu finančního hospodaření okresního národního výboru a jemu patřících nebo jím spravovaných podniků, ústavů, zařízení a komunálních podniků.

§ 4

Ministerstvo financí vydá v dohodě s ministerstvem vnitra podrobnější předpisy o rozsahu činnosti finančního referátu okresních národních výborů.

§ 5

Dnem 1. března 1949 se ujímají okresní národní výbory okresní finanční správy, pokud ji dosud nevykonávají, zejména finanční správy, kterou v oboru veřejných dávek (§ 2) dosud vykonávají berní správy, na Slovensku daňové správy.

§ 6

Ministerstvo financí může vyhláškou v Úředním listě stanoviti, že se působnost některých okresních národních výborů ve věcech zanikajících veřejných dávek vztahuje na území více okresů.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1949; provedou je ministři financí a vnitra.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Nosek v. r.