179.

Vyhláška ministra dopravy

zo dňa 25. júna 1949

o koncesovaní pouličnej trolejbusovej dráhy v Jihlave.

Podľa § 10, ods. 2 zákona zo dňa 20. mája 1937, č. 86 Sb.,

o železniciach (železničného zákona), vyhlasujem túto koncesnú

listinu:


§ 1.

(1) Ministerstvo dopravy ako železničný správny úrad udeľuje

po dohode s ministerstvami národnej obrany a financií podľa

§ 162, ods. 1 železničného zákona Západomoravským elektrárniam,

národnému podniku v Brne, koncesiu na vybudovanie a prevádzku

pouličnej trolejbusovej dráhy (ďalej len „dráha“) v Jihlave,

skladajúcej sa z týchto tratí:

a) dvojstopovej trati od hlavnej stanice na Masarykovo námestie,

b) dvojstopovej trati, odbočujúcej v km 1,7/8 trati uvedenej pod

písm. a), prebiehajúcej v dĺžke 2,8 km vnútorným mestom

a ústiacej v km 2,6/7 do trati uvedenej pod písm. a),

c) jednostopovej trati, odbočujúcej v km 2,9 trati uvedenej pod

písm. b) a vedúcej v dĺžke 2,4 km po ceste k Starým Horám.

(2) Táto dráha nech je vybudovaná, udržovaná a prevádzaná ako

pouličná dráha drobná pre verejnú prepravu osôb, batožín

a doprevádzaných drobných zvierat.

§ 2.

Dráha nech je vybudovaná do 31. decembra 1950.

§ 3.

Koncesionár je povinný pri budovaní a prevádzke dráhy dbať na

zákonné ustanovenia, najmä na železničný zákon, ako i na predpisy

a rozhodnutia podľa nich vydané, najmä na túto koncesnú listinu

a koncesné podmienky (§ 7).

§ 4.

Koncesia sa udeľuje do 31. decembra 2038.

§ 5.

Koncesia na vybudovanie a prevádzku elektrickej pouličnej

dráhy o úzkom rozchode, udelená mestskej obci Jihlave podľa

vyhlášky Ministerstva dopravy zo dňa 15. septembra 1909,

č. 146 r.z., sa zrušuje.

§ 6.

Československý štát sa vzdáva práva napadnutia a práva výkupu

na dráhu.

§ 7.

Podrobné ustanovenia na vykonanie tejto koncesnej listiny a to

ako koncesné podmienky vydá Ministerstvo dopravy ako železničný

správny úrad.


§ 8.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Petr v.r.