Zákon č. 27/1949 Zb.Zákon o mechanizácii pôdohospodárstva

(v znení č. 83/1951 Zb.)

Čiastka 11/1949
Platnosť od 20.02.1949 do31.03.1964
Účinnosť od 01.10.1951 do31.03.1964
Zrušený 61/1964 Zb.

27.

Zákon

zo dňa 2. februára 1949

o mechanizácii pôdohospodárstva.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

(1) Na povznesenie československého pôdohospodárstva, najmä na zvýšenie jeho výrobnosti a sníženie jeho výrobných nákladov a na účinnú pomoc malým a stredným roľníkom, bude štát všestranne podporovať mechanizáciu pôdohospodárstva, v to počítajúc lesníctvo.

(2) Vedenie a kontrola mechanizácie pôdohospodárstva prislúcha Ministerstvu pôdohospodárstva, do ktorého odboru patrí najmä:

a) organizovať a viesť výskum pôdohospodárskych mechanizačných prostriedkov, voliť najvhodnejšie spôsoby mechanizácie pôdohospodárstva podľa prírodných podmienok a potrieb pôdohospodárskej výroby, určovať najúčelnejšie pôdohospodárske mechanizačné prostriedky a rozhodovať o ich zavádzaní do pôdohospodárstva,

b) zriadiť poradné sbory a prizvať na spoluprácu vedecké a výskumné ústavy,

c) organizovať a viesť výcvik osôb pre obsluhu a opravy pôdohospodárskych mechanizačných prostriedkov,

d) napomáhať, dozerať a robiť potrebné opatrenia, aby v záujme malých a stredných roľníkov a plnenia výrobného plánu bol vykonávaný zákon zo dňa 1. apríla 1947, č. 55 Sb., o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní pôdohospodárskeho výrobného plánu, v znení zákona zo dňa 6. mája 1948, č. 132 Sb., pokiaľ ide o pôdohospodárske mechanizačné prostriedky, najmä splnomocniť okresné národné výbory, aby robily opatrenia, prislúchajúce podľa uvedeného zákona miestnym národným výborom, ak ich neurobia miestne národné výbory,

e) viesť prideľovanie pôdohospodárskych mechanizačných prostriedkov,

f) poskytovať podpory na mechanizáciu pôdohospodárskej výroby a pôdohospodárskej domácnosti,

g) vykonávať dozor nad riadnym udržovaním pôdohospodárskych mechanizačných prostriedkov.

(3) Pôdohospodárskymi mechanizačnými prostriedkami sa rozumejú prostriedky, ktoré slúžia na mechanizáciu pôdohospodárstva a sú predmetom pôdohospodárskeho plánovania.

§ 5

(1) Ústrediu a jeho složkám (§ 2, ods. 2) prislúcha najmä:

a) poskytovať strojnú pomoc pôdohospodárstvu a opravovať pôdohospodárske mechanizačné prostriedky za odplatu,

b) vykonávať školenie a výcvik osôb pre obsluhu a opravy pôdohospodárskych mechanizačných prostriedkov pre vlastnú potrebu a za odplatu pre cudziu potrebu,

c) poskytovať miestnym pôdohospodárskym družstvám so strojnou činnosťou sústavnú pomoc vo veciach správnych, technických aj prevádzkových,

d) vypracovávať spoločne s miestnymi pôdohospodárskymi družstvami so strojnou činnosťou v súčinnosti s okresnými národnými výbormi a s príslušným Jednotným sväzom roľníkov plán na poskytovanie strojnej pomoci pôdohospodárstvu, zúčastniť sa vykonávania tohto plánu a vykonávať jeho kontrolu,

e) uzavierať s družstvami a živnostníkmi smluvy o prednostnom, po prípade o výhradnom vykonávaní opráv pôdohospodárskych mechanizačných prostriedkov a dodávať im na vykonávanie týchto opráv náhradné súčiastky pôdohospodárskych mechanizačných prostriedkov. Ak to vyžaduje verejný záujem, sú tieto osoby povinné podľa rozhodnutia okresného národného výboru takú smluvu uzavrieť. Náhradné súčiastky na opravy pôdohospodárskych mechanizačných prostriedkov môžu mať na sklade len národné podniky a Ústredie alebo z jeho poverenia aj iné osoby,

f) uzavierať smluvy s družstvami a inými osobami o vykonaní jednotlivých pôdohospodárskych prác,

g) navrhovať okresným a miestnym národným výborom potrebné opatrenia o pôdohospodárskych mechanizačných prostriedkoch podľa zákona č. 55/1947 Sb. vo znení zákona č. 132/1948 Sb. na zaistenie pôdohospodárskych prác v obciach, aby tieto mechanizačné prostriedky boly úplne využité štátnymi strojnými stanicami a miestnymi pôdohospodárskymi družstvami so strojnou činnosťou.

(2) Ak nebudú pôdohospodárske mechanizačné prostriedky Ústredia v pôdohospodárstve úplne využité, je Ústredie oprávnené a povinné použiť ich za odplatu na vykonávanie iných dôležitých úloh.

§ 6

(1) Na vykonávanie mechanizácie pôdohospodárstva môžu sa pre Ústredie vykupovať základné pôdohospodárske mechanizačné prostriedky od fyzických osôb, ak neplnia výrobný alebo vyživovací plán, alebo ak nie sú tieto mechanizačné prostriedky využité. Výkupné konanie vykoná na návrh Ústredia okresný národný výbor a podľa jeho rozhodnutia sú dotknuté fyzické osoby povinné pôdohospodárske mechanizačné prostriedky predať. Ďalej môže okresný národný výbor vykonať výkupné konanie pre miestne pôdohospodárske družstvá so strojnou činnosťou, pokiaľ ide o základné pôdohospodárske mechanizačné prostriedky fyzických osôb, ktoré ich získaly na poukaz, vydaný pre družstvo, alebo na poukaz, vydaný pre jednotlivca a spoluužívateľa (tzv. voľné sdruženie).

(2) Voľným sdruženiam nech je umožnené začleniť sa do miestneho pôdohospodárskeho družstva so strojnou činnosťou alebo sa pretvoriť na toto družstvo.

(3) Podrobnosti, najmä o vymedzení pojmu základných pôdohospodárskych mechanizačných prostriedkov, o spôsobe ich výkupu a o spôsobe a výške kúpnej ceny, upraví Ministerstvo pôdohospodárstva vyhláškou v Úradnom liste.

§ 9

(1) Imanie Ústredia sa skladá z imania kmeňového a z rezervného fondu. Podrobnosti upraví organizačný štatút (§ 17).

(3) Pokiaľ Ústredie vykonáva v záujme verejnom na príkaz vlády alebo ministra pôdohospodárstva práce, dodávky a výkony alebo iné plnenia, ktoré nesúvisia priamo s jeho prevádzkou alebo zaťažujú túto prevádzku neúmernými výdavkami, má nárok na náhradu nákladov, vzniklých mu splnením príkazu. O tejto náhrade, jej výške a spôsobe jej platenia rozhodne vláda, ktorá zároveň určí odvetvie štátnej správy, ktoré náhradu poskytne.

(4) Ústredie je povinné sostavovať podnikový rozpočet a podľa neho hospodáriť.

§ 15

(1) Zamestnanci Ústredia pôdohospodárskych strojných staníc pri podniku Štátne lesy a statky a zamestnanci Ústavu pre mechanizovanie pôdohospodárskej výroby na Slovensku (§ 4), ako aj štátni zamestnanci, ktorí budú určení na služby v Ústredí, prechádzajú do služieb Ústredia a stávajú sa jeho zamestnancami v súkromnoprávnom pracovnom pomere.

(2) Pracovné a mzdové pomery zamestnancov Ústredia upraví Ústredie pracovnými a mzdovými poriadkami, ktoré schváli Ministerstvo sociálnej starostlivosti. Pokiaľ títo zamestnanci boli dosiaľ v pragmatikálnom alebo regulovanom služobnom pomere, upraví vláda nariadením nanovo ich penzijné zabezpečenie.

(3) Než budú vydané predpisy podľa odseku 2, zostávajú zamestnanci, ktorí boli dosiaľ v pragmatikálnom alebo v regulovanom služobnom pomere, naďalej vyňatí z národného poistenia dôchodkového a platia pre ich penzijné zaopatrenie, ako aj pre ich pracovné (služobné) a mzdové (platové) pomery naďalej doterajšie predpisy s výnimkou predpisov o príslušnosti na opatrenia o jednotlivých zamestnancoch; táto príslušnosť prechádza výlučne na správne orgány Ústredia.

(4) Penzijné zaopatrenie zamestnancov Ústredia pôdohospodárskych strojných staníc pri podniku Štátne lesy a statky a Ústavu pre mechanizovanie pôdohospodárskej výroby na Slovensku (§ 4) v pragmatikálnom alebo regulovanom služobnom pomere, ktorých činný služobný pomer skončí pred zriadením Ústredia podľa tohto zákona, a ich pozostalých zostáva nedotknuté. Konanie o veciach tohto zaopatrenia upraví vláda nariadením; až do jeho vydania platí obdobne ustanovenie odseku 3.

(5) Ministri financií a pôdohospodárstva a predseda Najvyššieho účtovného kontrolného úradu určia, akým podielom a spôsobom uhradí štát a Ústredie náklady na úhradu dávok penzijného zaopatrenia, počítajúc v to platy, povolené podľa voľnej úvahy, zamestnancov Ústredia a ich pozostalých, ako aj bývalých zamestnancov Ústredia pôdohospodárskych strojných staníc pri podniku Štátne lesy a statky a bývalých zamestnancov Ústavu pre mechanizovanie pôdohospodárskej výroby na Slovensku (§ 4) a ich pozostalých.

§ 18

(1) Ústredné úrady postupujú vo veciach, týkajúcich sa mechanizácie pôdohospodárstva, v súčinnosti s Ministerstvom pôdohospodárstva.

(2) Ministerstvo pôdohospodárstva môže vyhláškou v Úradnom liste poveriť úlohami, ktoré vyplývajú z tohto zákona, iné orgány alebo Ústredie, prípadne iné národné podniky.

§ 19

Písomnosti a knihovné zápisy, ktoré sú potrebné v súvislosti so zriadením Ústredia, a smluvy o vykonaní pôdohospodárskych prác, ktoré Ústredie uzavrie s družstvami alebo inými osobami, sú oslobodené od poplatkov.


§ 20.

Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 33/1946 Sb. n. SNR a vykonávacie nariadenie Sboru povereníkov č. 79/1946 Sb. n. SNR sa zrušujú.

§ 21

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.