Vyhláška č. 115/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva národnej obrany ktorou sa vyhlasujú nástupné termíny príslušníkov náhradnej zálohy ročníkov narodenia 1922 a skorších do vojenského výcviku v roku 1949.

Čiastka 37/1949
Platnosť od 10.05.1949
Účinnosť od 10.05.1949

OBSAH

115.

Vyhláška

Ministerstva národnej obrany

zo dňa 26. apríla 1949,

ktorou sa vyhlasujú nástupné termíny príslušníkov náhradnej zálohy ročníkov narodenia 1922 a skorších do vojenského výcviku v roku 1949.

Ministerstvo národnej obrany vyhlasuje podľa § 15, ods. 5 branného zákona Československej republiky zo dňa 19. marca 1920, č. 193 Sb., v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich:


§ 1

Pre príslušníkov náhradnej zálohy ročníkov narodenia 1922 a skorších, ktorí nastúpia do vojenského výcviku v roku 1949, s výnimkou lekárov, zverolekárov a magistrov farmácie, ako i študujúcich týchto odborov, sa určujú ako termíny nástupu 11. júl 1949 a 18. júl 1949. Povolanie osôb, na ktoré sa vzťahuje predchádzajúca veta, na niektorý z uvedených nástupných termínov sa vykoná jednotlive svolávacími lístkami.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


arm. gen. Svoboda v. r.