Nariadenie vlády č. 79/1949 Zb.Nariadenie o rozdelení územia hlavného mesta Prahy pre účely verejnej správy

(v znení č. 123/1951 Zb.)

Čiastka 26/1949
Platnosť od 01.04.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 01.01.1952 do16.05.1954
Zrušený 23/1954 Zb.

79.

Vládne nariadenie

zo dňa 31. marca 1949

o rozdelení územia hlavného mesta Prahy pre účely verejnej správy.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 2 zákona zo dňa 24. marca 1949, č. 76 Sb., o organizácii správy v hlavnom meste Prahe:


§ 1.

(1) Na území hlavného mesta Prahy sa zriaďuje pre účely verejnej správy 16 mestských obvodov (Praha 1 až Praha 16).

(2) Územie mestských obvodov hlavného mesta Prahy je opísané so vzťahom k doterajším mestským častiam v prílohe I. Hranice mestských obvodov sú, pokiaľ rozdeľujú doterajšie mestské časti, podrobne opísané v prílohe II. Obidve prílohy sú súčiastkou tohto nariadenia.

§ 2.

Na usporiadaní pozemkového katastru na území hlavného mesta Prahy podľa katastrálnych území sa zriadením mestských obvodov podľa tohto nariadenia nič nemení.

§ 3.

Vládne nariadenie zo dňa 21. októbra 1947, č. 187 Sb., o územnom rozdelení hlavného mesta Prahy, sa zrušuje.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1949; vykoná ho minister vnútra.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.


Príloha I k § 1, odst. 2 vl. nar. č. 79/1949 Sb.

Opis územia mestských obvodov hlavného mesta Prahy.

1. Mestský obvod Praha 1.

Jeho územie tvoria:

a) mestské časti Jozefov, Malá Strana a Staré Město;

b) časť územia mestskej časti Holešovice-Bubny, na ktorom je Občanská plovárna;

c) mestská časť Hradčany, vyjmúc časť územia severne od ulíc Jelení a Mariánské Hradby a východne od ulice U Brusnice.

2. Mestský obvod Praha 2.

Jeho územie tvoria:

a) mestská časť Vyšehrad;

b) časť územia mestskej časti Nové Město juhozápadne od osi Václavského námestia;

c) časť územia mestskej časti Nusle severne od Krokovej ulice a severne od južnej hranice telesa Spojovacej dráhy;

d) časť územia mestskej časti Královské Vinohrady západne od ulíc Škrétovej, Bělehradskej, Šafaříkovej a Pod nuselskými schody.

3. Mestský obvod Praha 3.

Jeho územie tvoria:

a) mestská časť Karlín, vyjmúc objekt čp. 268 (Rustonka);

b) časť územia mestskej časti Nové Město severovýchodne od osi Václavského námestia.

4. Mestský obvod Praha 4.

Jeho územie tvoria:

a) mestské časti Jinonice, Košíře a Motol;

b) časť územia mestskej časti Smíchov západne od Erbenovej ulice od schodišťa medzi objektami čp. 1571 a 1373 - Smíchov a od cesty, vedúcej pozdĺž domov čp. 2224, 737, 110 a 1393 - Smíchov na Masarykov štátny stadión.

Z mestského obvodu Praha 4 sa prevádza do obvodu Praha 5

a) územie obsahujúce pozemky parc. č. 354 až 372 a parc. č. 458 až 462, kat. územia Motol;

b) územie obsahujúce z kat. územia Smíchov pozemky parc. č. 4200 až 4204, 4206, 4207, 4209 až 4214, 4216, 4217, 4222 až 4226 a časť pozemku parc. č. 4813 od štvormedzia pozemkov parc. č. 2481 a 2496 v Břevnove a parc. č. 4813, 4814 na Smíchove, po štvormedzie pozemkov parc. č. 4217, 4221, 4224 a 4813 na Smíchove.

5. Mestský obvod Praha 5.

Jeho územie tvoria:

a) mestská časť Břevnov;

b) časť územia mestskej časti Dolní Liboc južne od Hradného potoka a Sestupnej ulice v dolnej časti;

c) mestská časť Střešovice, vyjmúc časť územia východne od Pevnostnej ulice.

Z mestského obvodu Praha 4 sa prevádza do obvodu Praha 5

a) územie obsahujúce pozemky parc. č. 354 až 372 a parc. č. 458 až 462, kat. územia Motol;

b) územie obsahujúce z kat. územia Smíchov pozemky parc. č. 4200 až 4204, 4206, 4207, 4209 až 4214, 4216, 4217, 4222 až 4226 a časť pozemku parc. č. 4813 od štvormedzia pozemkov parc. č. 2481 a 2496 v Břevnove a parc. č. 4813, 4814 na Smíchove, po štvormedzie pozemkov parc. č. 4217, 4221, 4224 a 4813 na Smíchove.

Z mestského obvodu Praha 6 sa prevádzajú do obvodu Praha 5 celé pozemky parc. č. 360-365, 376-383, 645-647 a časti verejného majetku parc. č. 642 a 644 kat. územia Veleslavín západne od kolmice, vedúcej zo štvormedzia pozemkov parc. č. 354, 642, 644 a 645 na kat. hranicu Břevnov-Veleslavín v ulici „Na Petřinách“.

6. Mestský obvod Praha 6.

Jeho územie tvoria:

a) mestské časti Dejvice, Sedlec, Veleslavín a Vokovice;

b) mestská časť Bubeneč bez východného diela Císařského ostrova až ku kanalizačnej čistiacej stanici, ďalej bez Královskej obory a bez územia južne od železnice Praha-Kladno, siahajúceho na západ až k ulici U Vorlíků;

c) časť územia mestskej časti Holešovice-Bubny západne od čiary, spojujúcej severovýchodný cíp ulice Na baště sv. Tomáše s vyústením ulice U Vorlíků;

d) časť územia mestskej časti Hradčany severne od ulíc Jelení a Mariánské Hradby a východne od ulice U Brusnice;

e) mestská časť Dolní Liboc, vyjmúc časť územia južne od Hradného potoka a dolnej časti Sestupnej ulice;

f) časť územia mestskej časti Střešovice východne od Pevnostnej ulice.

Z mestského obvodu Praha 6 sa prevádzajú do obvodu Praha 5 celé pozemky parc. č. 360-365, 376-383, 645-647 a časti verejného majetku parc. č. 642 a 644 kat. územia Veleslavín západne od kolmice, vedúcej zo štvormedzia pozemkov parc. č. 354, 642, 644 a 645 na kat. hranicu Břevnov-Veleslavín v ulici „Na Petřinách“.

7. Mestský obvod Praha 7.

Jeho územie tvoria:

a) časť územia mestskej časti Bubeneč, a to východný diel Císařského ostrova až ku kanalizačnej čistiacej stanici, ďalej Královská obora a územie južne od železnice Praha-Kladno, siahajúce na západ až k ulici U Vorlíků;

b) mestská časť Holešovice-Bubny bez územia, na ktorom je Občanská plovárna, a bez územia západne od čiary, spojujúcej severovýchodný cíp ulice Na baště sv. Tomáše s vyústením ulice U Vorlíků;

c) časť územia mestskej časti Libeň južne od Povltavskej cesty;

d) mestská časť Troja bez časti územia, ležiaceho severne od Povltavskej cesty a východne od čiary, vedenej od ulice U Pomologického ústavu severným smerom až k ohybu Čimickej cesty pri Čimickom háji.

8. Mestský obvod Praha 8.

Jeho územie tvoria:

a) mestské časti Bohnice, Kobylisy a Střížkov;

b) časť územia mestskej časti Karlín, na ktorej je objekt čp. 268 (Rustonka);

c) mestská časť Libeň bez časti územia, ležiaceho južne od Povltavskej cesty a východne od trati Praha-Neratovice;

d) časť územia mestskej časti Troja, ležiacej na sever od Povltavskej cesty a na východ od čiary, vedenej od ulice U Pomologického ústavu severným smerom až k ohybu Čimickej cesty pri Čimickom háji.

9. Mestský obvod Praha 9.

Jeho územie tvoria:

a) mestské časti Hloubětín, Hrdlořezy a Prosek;

b) časť územia mestskej časti Libeň východne od trati Praha-Neratovice;

c) mestská časť Vysočany, vyjmúc územie južne od severnej hranice pozemkov športových klubov pri ulici Na Balkáně.

Z mestského obvodu Praha 9 sa prevádza do obvodu Praha 10 územie, obsahujúce celé pozemky parc. č. 35 až 38 a 506 kat. územia Hrdlořezy.

Z mestského obvodu Praha 9 sa prevádza do obvodu Praha 11 územie, obsahujúce z kat. územia Vysočany celé pozemky parc. č. 1905, 1909 až 1913, 1916 a časti pozemkov parc. č. 2101 a 2102.

10. Mestský obvod Praha 10.

Jeho územie tvoria:

a) mestské časti Hostivař, Malešice a Staré Strašnice;

b) časť mestskej časti Záběhlice zvaná Zahradní Město.

Z mestského obvodu Praha 9 sa prevádza do obvodu Praha 10 územie, obsahujúce celé pozemky parc. č. 35 až 38 a 506 kat. územia Hrdlořezy.

Z mestského obvodu Praha 10 sa prevádza do obvodu Praha 13 územie, obsahujúce celé pozemky parc. č. 4393 až 4437 v kat. území St. Strašnice.

Z mestského obvodu Praha 11 sa prevádza do obvodu Praha 10 územie, obsahujúce celé pozemky parc. č. 4280 až 4283 a východnú časť pozemku parc. č. 4293, a to od priamky, ktorá ide kolmo z trojmedzia pozemkov parc. č. 4283, 4284 a 4293 kat. územia Žižkov smerom južným na katastrálnu hranicu Žižkov-St. Strašnice.

Z mestského obvodu Praha 12 sa prevádza do obvodu Praha 10 územie na východ od hranice, vychádzajúcej z trojmedzia pozemkov parc. č. 4346 - Král. Vinohrady, parc. č. 940 - St. Strašnice a parc. č. 1658 - Vršovice priamym smerom na juhozápadný roh pozemku parc. č. 4047 - Král. Vinohrady a po západnom fronte tohto pozemku, cez pozemok parc. č. 4016 do trojmedzia pozemkov parc. č. 4012, 4016 a 4017 - Král. Vinohrady, a na juhovýchod od múru Krematória predĺženého na kat. hranicu St. Strašnice-Král. Vinohrady.

Z mestského obvodu Praha 13 sa prevádza od obvodu Praha 10

a) územie na východ od osí ulíc parc. č. 1627 a 1630 predĺžených na kat. hranicu Vršovice-Král. Vinohrady a Vršovice-St. Strašnice;

b) územie obsahujúce z kat. územia Vršovice celé pozemky parc. č. 1728 až 1749, 1751, 1752, 1771 a časť pozemku parc. č. 1750 na juh od predĺženej spoločnej hranice pozemkov parc. č. 1770 a 1771. Ďalej južná časť pozemkov parc. č. 1727 a 1714 ohraničená priamkou, idúcou z trojmedzia pozemkov parc. č. 1727, 1770, 1771, cez trojmedzie pozemkov parc. č. 1726, 1727 a 1714;

c) z kat. územia Záběhlice časť, obsahujúca ulicu „Průhonickú“ - t. j. pozemok parc. č. 2386 - a územie na sever od tejto ulice, až po kat. hranicu St. Strašnice-Záběhlice, ohraničené na západnej strane ulicou „Přespolnou“ tak, že obsahuje túto ulicu a celé pozemky parc. č. 2126 a 2132 - Záběhlice, a na východnej strane potom východnú hranicu ulice „V Korytách“.

11. Mestský obvod Praha 11.

Jeho územie tvoria:

a) mestská časť Žižkov;

b) časť územia mestskej časti Vysočany, položená južne od severnej hranice pozemkov športových klubov pri ulici Na Balkáně.

Z mestského obvodu Praha 9 sa prevádza do obvodu Praha 11 územie, obsahujúce z kat. územia Vysočany celé pozemky parc. č. 1905, 1909 až 1913, 1916 a časti pozemkov parc. č. 2101 a 2102.

Z mestského obvodu Praha 11 sa prevádza do obvodu Praha 10 územie, obsahujúce celé pozemky parc. č. 4280 až 4283 a východnú časť pozemku parc. č. 4293, a to od priamky, ktorá ide kolmo z trojmedzia pozemkov parc. č. 4283, 4284 a 4293 kat. územia Žižkov smerom južným na katastrálnu hranicu Žižkov-St. Strašnice.

12. Mestský obvod Praha 12.

Jeho územie tvorí mestská časť Královské Vinohrady, vyjmúc územie, položené na západ od ulíc Škrétovej, Bělehradskej, Šafaříkovej a Pod nuselskými schody.

Z mestského obvodu Praha 12 sa prevádza do obvodu Praha 10 územie na východ od hranice, vychádzajúcej z trojmedzia pozemkov parc. č. 4346 - Král. Vinohrady, parc. č. 940 - St. Strašnice a parc. č. 1658 - Vršovice priamym smerom na juhozápadný roh pozemku parc. č. 4047 - Král. Vinohrady a po západnom fronte tohto pozemku, cez pozemok parc. č. 4016 do trojmedzia pozemkov parc. č. 4012, 4016 a 4017 - Král. Vinohrady, a na juhovýchod od múru Krematória predĺženého na kat. hranicu St. Strašnice-Král. Vinohrady.

13. Mestský obvod Praha 13.

Jeho územie tvoria:

a) mestská časť Vršovice;

b) časť územia mestskej časti Michle, ležiacej severovýchodne od železnice Praha-Modřany medzi mestskými časťmi Vršovice a Záběhlice;

c) mestská časť Záběhlice bez miestnej časti zvanej Zahradní Město.

Z mestského obvodu Praha 10 sa prevádza do obvodu Praha 13 územie, obsahujúce celé pozemky parc. č. 4393 až 4437 v kat. území St. Strašnice.

Z mestského obvodu Praha 13 sa prevádza od obvodu Praha 10

a) územie na východ od osí ulíc parc. č. 1627 a 1630 predĺžených na kat. hranicu Vršovice-Král. Vinohrady a Vršovice-St. Strašnice;

b) územie obsahujúce z kat. územia Vršovice celé pozemky parc. č. 1728 až 1749, 1751, 1752, 1771 a časť pozemku parc. č. 1750 na juh od predĺženej spoločnej hranice pozemkov parc. č. 1770 a 1771. Ďalej južná časť pozemkov parc. č. 1727 a 1714 ohraničená priamkou, idúcou z trojmedzia pozemkov parc. č. 1727, 1770, 1771, cez trojmedzie pozemkov parc. č. 1726, 1727 a 1714;

c) z kat. územia Záběhlice časť, obsahujúca ulicu „Průhonickú“ - t. j. pozemok parc. č. 2386 - a územie na sever od tejto ulice, až po kat. hranicu St. Strašnice-Záběhlice, ohraničené na západnej strane ulicou „Přespolnou“ tak, že obsahuje túto ulicu a celé pozemky parc. č. 2126 a 2132 - Záběhlice, a na východnej strane potom východnú hranicu ulice „V Korytách“.

14. Mestský obvod Praha 14.

Jeho územie tvoria:

a) mestská časť Krč, vyjmúc oblasť, ktorá je položená na západ od čiary, vedúcej po južnej a východnej hranici pozemku, na ktorom je usadlosť čp. 19 - Krč, a odtiaľ projektovanou ulicou oblúkom okolo domu čp. 500-Krč k ulici Zelený pruh, a vyjmúc oblasť, obmedzenú na severovýchode ulicou V rovinách I a na juhovýchode ulicou Zelený pruh;

b) miestna časť Lhotka a Nové Dvory z mestskej časti Hodkovičky,

c) mestská časť Michle bez oblasti, ležiacej na severovýchod od železnice Praha-Modřany medzi mestskými časťmi Vršovice a Záběhlice;

d) mestská časť Nusle bez oblasti severne od Krokovej ulice a severne od južnej hranice telesa Spojovacej dráhy.

15. Mestský obvod Praha 15.

Jeho územie tvoria:

a) mestské časti Braník a Podolí;

b) mestská časť Hodkovičky, vyjmúc miestne časti Lhotka a Nové Dvory;

c) časť územia mestskej časti Krč, a to jednak oblasť na západ od čiary, vedúcej po južnej a východnej hranici pozemku, na ktorom je usadlosť čp. 19 - Krč, a odtiaľ projektovanou ulicou oblúkom okolo domu čp. 500 - Krč k ulici Zelený pruh, jednak oblasť ohraničená na severovýchode ulicou V rovinách I a na juhovýchode ulicou Zelený pruh.

16. Mestský obvod Praha 16.

Jeho územie tvoria:

a) mestské časti Hlubočepy, Malá Chuchle a Radlice;

b) mestská časť Smíchov, vyjmúc časť územia, ležiaceho na západ od Erbenovej ulice, od schodišťa medzi objektami čp. 1571 a 1373 - Smíchov a od cesty, vedúcej pozdĺž domov čp. 2224, 737, 110 a 1393 - Smíchov na Masarykov štátny stadión.

Príloha II k § 1, odst. 2 vl. nar. č. 79/1949 Sb.

Opis hraníc mestských obvodov hlavného mesta Prahy, pokiaľ rozdeľujú doterajšie mestské časti.

1. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 1 a Praha 6 na území doterajšej mestskej časti Hradčany prebieha od priesečníka osi ulice U Brusnice parc. č. 443/2 s hranicou katastrálnych území Střešovice a Hradčany južne osou ulice U Brusnice do priesečníka s osou Jelení ulice parc. č. 443/1, nato osou Jelení ulice parc. č. 443/1, 455, 752 a osou ulice Mariánské hradby parc. č. 760/1, 759, 649, 648, 778, cez Badeniho ulicu parc. č. 778 do štvormedzia, vytvoreného parcelami č. 778, 774, 775 (Hradčany) a č. 2155 (Holešovice-Bubny).

2. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 1 a Praha 7 na území doterajšej mestskej časti Holešovice-Bubny prebieha od hranice katastrálnych území Malá Strana a Holešovice-Bubny osou ulice Nábřeží kapitána Jaroše parc. č. 2197 a 2196 k osi Čechovho mostu parc. č. 2333 a odtiaľ touto osou ku hranici katastrálnych území Holešovice-Bubny a Staré Město.

3. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 2 a Praha 3 na území doterajšej mestskej časti Nové Město prebieha od hranice katastrálnych území Staré Město a Nové Město osou Václavského námestia parc. č. 2306, obchádza pomník Sv. Václava tak, že tento pomník pripadá k obvodu Praha 2, prechádza osou komunikácie medzi Národným múzeom a Vrchlického sadmi parc. č. 2308 a pripojuje sa na hranici katastrálnych území Nové Město a Královské Vinohrady na styku Wilsonovej triedy a Stalinovej triedy.

4. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 2 a Praha 12 na území doterajšej mestskej časti Královské Vinohrady prebieha od hranice katastrálnych území Nové Město a Královské Vinohrady v Škrétovej ulici smerom južným osou Škrétovej ulice parc. č. 4095, cez križovatku s ulicou Anglickou parc. č. 4088, ďalej osou Bělehradskej ulice parc. č. 4086, cez križovatku s Jugoslávskou ulicou parc. č. 4081, pokračuje osou ulice Bělehradskej parc. č. 4178, ďalej prechádza do osi Šafaříkovej ulice parc. č. 4190, osou ulice Pod nuselskými schody parc. č. 4208, na križovatku s Bělehradskou triedou parc. č. 4178, kde sa mení smerom juhovýchodným do osi Bělehradskej ulice parc. č. 4205 a za
železničným podcestím sa pripojuje na katastrálnu hranicu medzi Královskými Vinohradmi a Nuslami.

5. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 2 a Praha 14 na území doterajšej mestskej časti Nusle prebieha z medziníka č. 10 hranica katastrálnych území Vyšehrad a Nusle na nároží pevnostného múru proti Krokovej ulici pri dome čp. 827-Nusle do priesečníka osí ulíc Lumírovej parc. č. 3056 a Krokovej parc. č. 3057, osou Krokovej ulice, ďalej prechádza osou cesty parc. č. 3064 k južnej hranici Spojovacej dráhy parc. č. 3191 pri dome čp. 229-Nusle a odtiaľ po južnej hranici železničného telesa parc. č. 3191 na
hranicu katastrálnych území Nusle a Královské Vinohrady.

6. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 3 a Praha 8 na území doterajšej mestskej časti Karlín prebieha od katastrálnej hranice medzi Libňou a Karlínom pri juhovýchodnom rohu Rustonky parc. č. 763, 764, 765 po ich majetkovej hranici v Sokolovskej ulici parc. č. 837/1 až do styku s parc. č. 842 a odtiaľ opäť po majetkových hraniciach tých istých pozemkov (Rustonka) k ulici Švábky parc. č. 3948 a pripojuje sa na doterajšiu katastrálnu hranicu.

7. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 4 a Praha 16 na území doterajšej mestskej časti Smíchov prebieha od priesečníka osí Holečkovej ulice a Erbenovej ulice (z trojmedzia parciel č. 1998 v Košíroch a parciel č. 4840 a 4874 na Smíchove) osou Erbenovej ulice parc. č. 3595 a ďalej osou cesty pre peších toho istého parcelného čísla, prechádza do Zápovej ulice parc. č. 4873 a ide osou tejto ulice smerom na sever, ďalej uličkou parc. č. 3346 do ulice Na Hřebenkách parc. č. 4845 a osou tejto smerom západným k priesečníku s osou ulice U Plátenice parc. č. 4868 a osou tejto ulice na sever, prechádza na západnú hranicu pozemku parc. č. 4869 a odtiaľ osou uličky parc. č. 3206, prechádza ulicou Na Hřebenkách parc. č. 4845 do osi spojovacej cesty parc. č. 3184 k ulici Na Hřebenkách parc. č. 4867 a odtiaľ smerom východným po jej južnej hranici ku katastrálnej hranici Břevnova a Smíchova.

8. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 5 a Praha 6 na území doterajšej mestskej časti Liboc prebieha od priesečníka hranice katastrálnych území Liboc a Ruzyně s hradným potokom parc. č. 1249 (proti čp. 139 v Ruzyni) v Liboci, týmto potokom až po miesta, kde sa hradný potok odchýli od Pelikánovej ulice, čiže od trojmedzia parciel č. 1249, 313, 1268 kolmo do Pelikánovej ulice parc. č. 1268, ďalej osou tejto ulice až do osi Sestupnej ulice parc. č. 1269 a touto ulicou až po štvormedzie parciel č. 1269,
325, 324 v Liboci a parc. č. 3748 v Břevnove.

9. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 5 a Praha 6 na území doterajšej mestskej časti Střešovice prebieha od priesečníka osi Pevnostnej ulice parc. č. 2150 s hranicou katastrálnych území Hradčany a Střešovice v ulici Clam-Martinicovej parc. č. 2241 osou Pevnostnej ulice parc. č. 2150, 2147 do priesečníka jej osi s južnou hranicou železničného telesa parc. č. 2147, tvoriacou katastrálnu hranicu medzi Dejvicami a Střešovicami.

10. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 6 a Praha 7 na území doterajšej mestskej časti Holešovice-Bubny prebieha od severovýchodného rohu hranice katastrálnych území Hradčany a Holešovice-Bubny v ulici Na baště sv. Tomáše parc. č. 774 priamkou k juhovýchodnému rohu parcely č. 2164 a odtiaľ pokračuje po východných hraniciach parciel č. 2164, 2165 a 2166 smerom severným k severovýchodnému rohu pozemku parc. č. 2166 a odtiaľ priamo do priesečníka osí ulice U Vorlíků parc. č. 2043 v Bubenči a Třídy krále Jiřího VI. parc. č. 2223 v Holešoviciach-Bubnoch a parc. č. 2037 v Bubenči.

11. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 6 a Praha 7 na území doterajšej mestskej časti Bubeneč prebieha od priesečníka osi ulice U Vorlíků parc. č. 2043 s hranicou katastrálnych území Holešovice-Bubny a Bubeneč osou tejto ulice k priesečníku tejto osi s južnou hranicou železničného telesa železnice Praha-Chomutov-Cheb parc. č. 2171, odtiaľ ide severovýchodne po hranici železničného telesa (t. j. po rozhraní parciel č. 2171, 673, 672, 666, 665, 664, 663, 662, 2017, 2018) až k rohu múru Královskej obory parc. č. 1825 v ulici Nad královskou oborou parc. č. 2018 proti domu čp. 232 v Bubenči, odtiaľ po múre tunela železnice, ďalej potom po múre Královskej obory (t. j. po hraniciach parciel č. 1825, 1783, 1782, 1781, 1794, 1789, 1788 - objekty čp. 19 a 473), ďalej po vonkajšej juhozápadnej strane vchodu do obory v ulici Pod kaštany parc. č. 2001, pokračuje stále po múre obory smerom západným (rozhranie parciel č. 1772, 1773, 110, 85, 1771, 84, 82, 81, 80), pretína Gothardskú ulicu parc. č. 1990 vchodom do obory (rozhranie parciel č. 1767, 1990) a pokračuje stále po múre obory (t.j. rozhranie parciel č. 1763, 1766, 14, 16, 20, 18, 21, 24, 25, 26) až do Kotkovej ulice parc. č. 2093, v tejto ulici potom stále po múre obory, ďalej podľa vchodu do obory k rozhraniu obory a telesa železnice, t.j. smerom juhovýchodným parc. č. 1762, 1764, 2164 až k osi štátnej hradskej Pražská spojka parc. č. 1765, od priesečníka tejto osi s južnou hranicou telesa železnice parc. č. 2164 smeruje severne osou podcestia pod telesom železnice k priesečníku osi cesty parc. č. 2135 a severnej hranice telesa železnice parc. č. 2164, odtiaľ potom osou cesty nazvanej Pražská spojka parc. č. 2135, vedúcej do Císařského mlýna po pozemku parc. č. 2135 a 1755 až k priesečníku s osou cesty, vedenej cez parcely č. 1883 a 1888 a osou tejto pretína poťahový chodník parc. č. 2151 a pokračuje v predĺžení až k priesečníku s osou plavebného prieplavu parc. č. 2142, odtiaľ pokračuje na západ osou plavebného kanálu až k predĺženiu východnej hranice pozemku parc. č. 1952, po východnej hranici č.
parcely 1952 a jej predĺžením do stredu Vltavy k doterajšej hranici katastrálnych území Troja a Bubeneč.

12. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 7 a Praha 8 na území doterajšej mestskej časti Libeň prebieha od hranice katastrálnych území Libeň a Troja osou Povltavskej cesty parc. č. 3980, 446, 437, 438 až k predĺženej osi Mostu Barikádnikov a ďalej po tejto osi až na hranicu katastrálnych území Holešovice-Bubny a Libeň.

13. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 7 a Praha 8 na území doterajšej mestskej časti Troja prebieha od trojmedzia parciel č. 856, 598 v Bohniciach a č. 1665 v Troji na hranici katastrálnych území Bohnice a Troja po západnej hranici pozemkov parc. č. 1121, 1120, 1088, 1091 v Troji, cez cestu parc. č. 1666 po osách ciest parc. č. 1661, 491, 494 a 507 do Trojskej ulice parc. č. 1660, odtiaľ osou tejto ulice a osou ulice U Pomologického ústavu parc. č. 1699 na juh k Povltavskej ceste parc. č. 3980 a osou tejto cesty smerom východným na hranicu katastrálnych území Libeň a Troja.

14. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 8 a Praha 9 na území doterajšej mestskej časti Libeň prebieha od hranice katastrálnych území Vysočany a Libeň pri dome čp. 44-Vysočany po južnej a východnej hranici železničného pozemku parc. č. 4026 v Libni, ďalej po múre podcestia pod pozemkom parc. č. 4029 a odtiaľ po severnej a východnej hranici železničného pozemku parc. č. 4025 k hranici katastrálnych území Žižkov a Libeň.

15. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 9 a Praha 11 na území doterajšej mestskej časti Vysočany prebieha od hraníc katastrálnych území Hrdlořezy a Vysočany po južnej hranici pozemkov parc. č. 2102, ďalej po rozhraní medzi pozemkami parc. č. 2008 a 2102 a po severnej hranici pozemku parc. č. 2008 až k hranici katastrálnych území Vysočany a Žižkov.

16. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 13 a Praha 14 na území doterajšej mestskej časti Michle prebieha od hranice katastrálnych území Michle a Vršovice v ulici Nad Vinným potokem parc. č. 3210 osou tejto ulice smerom južným, pretína Leninovu ulicu parc. č. 3185 a pokračuje po juhozápadnej hranici železničného pozemku parc. č. 3422, pretína Botič parc. č. 3420 a pokračuje po juhozápadnej hranici železničného pozemku parc. č. 3425 až k severnému rohu pozemku parc. č. 1888 a odtiaľ pretína trať do lomu hranice katastrálnych území Záběhlice a Michle.

17. Hranica medzi mestskými obvodmi Praha 14 a Praha 15 na území doterajšej mestskej časti Krč prebieha od hranice katastrálnych území Braník a Krč po južnej a východnej hranici pozemku parc. č. 483, po východnej hranici pozemku parc. č. 486 až k pozemku parc. č. 491 a po severnej hranici pozemku parc. č. 480 k osi budúcej ulice 24 m širokej parc. č. 3155 a osou tejto budúcej ulice severným smerom k hranici katastrálnych území Braník a Krč, od hranice katastrálnych území Podolí a Krč pri čp. 518 v Podolí po severnej hranici pozemku parc. č. 3164, oblúkom osou predĺženej ulice Zelený pruh parc. č. 3165 v Krči cez pozemky parc. č. 830, 831, 883, 889, 890, 891, 892, 893, 894 a 903 k južnej hranici pozemku parc. č. 904 na západ po tejto hranici osou ulice V rovinách I parc. č. 901, 903 a 904 cez pozemok parc. č. 903 k južnej hranici pozemku parc. č. 902 a po tejto hranici k hranici katastrálnych území Podolí a Krč.